Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Bu başlık kilitlenmiştir; cevap yazamaz, bildirileri değiştiremezsiniz
YSTYKLAL MAR?I VE AÇIKLAMASI
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ksm 2007
Bildiriler: 20
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
YSTYKLAL MAR?I VE AÇIKLAMASI


Korkma, sönmez bu ?afaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yyldyzydyr, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.


Mehmet Akif Türk milletine cesaret,ve tahammül a?ylamak için ve onda bulunan duygulary harekete geçirmek için ?iirine korkma sözüyle ba?lyyor. Bayrak bir milletin bir milletin gelece?inin ve ba?ymsyzly?ynyn sembolüdür. Bayra?yn sönmesi türk milletinin istiklalini kaybetmesidir. ?air ülkemizde tek bir insan kalana kadar bu vatany savunaca?ymyzy belirtiyor. O halde en son türk bireyi son nefesini vermeden türk istiklal ve ba?ymsyzly?yny yok etmek, türk bayra?yny söndürmek mümkün de?ildir. Zira bayra?ymyz milletimizin yyldyzydyr. Bayra?yn kaderi ile milletimizin kaderi birbirine ba?lydyr. Bayrak bizimdir, biz ya?adykça onu elimizdenkimse alamaz.
Türk milletinin bütün fertlerini öldürmedikçe ba?ymsyzly?yny kimse yok edemez.

Çatma, kurban olayym çehreni ey nazly hilal!
Kahraman yrkyma bir gül! Ne bu ?iddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarymyz sonra helal...
Hakkydyr, Hakk’a tapan milletimin istiklal!


?air ikinci kytada bayra?ymyzyn o zaman ki kyrgyn, küskün, öfkeli halini dile getiriyor. Türk vatanynyn bazy parçalary, i?gal edilmi?tir. Bu yüzden bazy bölgelerde bayraklarymyz indirilmi? yerine dü?man bayraklary asylmy?tyr. Ka? çatmak öfke halini ifade eder. Ka? ayryca edebiyatymyzda hilale benzetilir. Sevgilinin ka?lary daima hilal ?eklinde gösterilmi?tir. Bayraktaki hilal de typky nazly bir sevgilinin ka?y gibi çatylmy?tyr. Kahraman türk milletini üzmektedir. Türkün bekledi?i, özledi?i gülen bir bayraktyr.
Türk bayra?ynyn gülmesi göklerde dalgalanmasydyr. Bir a?y?yn sevgilisinden güler yüz beklemesi gibi ba?ymsyzly?a a?yk türk milletide özgürlü?ün sembolü olan bayraktan gülmesini beklemektedir. Bu milletimizin en do?al hakkydyr. Çünkü türkler ba?ymsyzlyklary ve bayraklary u?runa pek çok kan dökmü?lerdir. Bu kanlary bayra?a helal etmeleri için onun da nazlanmayy byrakyp göklerde dalgalanmasy gerekir. Türk milleti daima Allah’a inandy?y ve tapty?y için özgürlük onun hakkydyr.

Ben ezelden beridir hür ya?adym, hür ya?arym.
Hangi çylgyn bana zincir vuracakmy?? ?a?rym!
Kükremi? sel gibiyim, bendimi çi?ner, a?arym.
Yyrtarym da?lary, enginlere sy?mam, ta?arym.


?air “ben” diyor.(Ancak kastetdi?i mana aslynda bizdir türk milleti adyna konu?maktadyr) Türk milleti ezelden beri hür ya?amy?tyr,hür ya?ayacaktyr. Onun özgürlü?ünü elinden almak isteyen ancak çyldyrmy? olmaly,zira böyle bir harekete kalky?anlar a?yr bir ?ekilde cezalandyrylyr. Türk milleti ba?ymsyzly?y u?runda önüne çykacak her engeli a?acak güçtedir. O; böylesine yüce bir amaç için da?lary delecek, enginlere sy?mayyp,denizleri ta?yracaktyr güçtedir.

Garbyn afakyny sarmy?sa çelik zyrhly duvar,
Benim iman dolu gö?süm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasyl böyle bir imany bo?ar,
“Medeniyet!” dedi?in tek di?i kalmy? canavar?


Bu kytada ?air vatanymyzy istilaya kalky?an avrupalylara meydan okuyor. 20. asryn ba?ynda avrupa medeniyeti 19.yy. deki görkeminden oldukça uzaktyr. O sebeple ?air bayyyy tek di?i kalmy? canavara benzetiyor. Ancak avrupa mevcut teknik imkanlaryny seferber ederek topuyla, tüfe?iyle, tankyyla bizi yok etmeye çaly?maktadyr. Mehmetçik ise bu güce topla, tüfekle, myzrakla, kylyçla cevap vermeye çaly?maktadyr. Avrupaly kendini çelik zyrhla korurken mehmetçik ona iman dolu altyn gö?süyle kar?ylyk vermektedir.

Arkada?! Yurdumu alçaklary u?ratma, sakyn.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasyzca akyn.
Do?acaktyr sana va’detti?i günler Hakk’yn...
Kim bilir, belki yaryn, belki yaryndan da yakyn.


?air kahraman Türk askerine hitap ediyor. Türk yurdunu alçaklary u?ratmamasy için gerekirse canyny feda etmesini öneriyor. ?ehit gövdelerinin meydana getirece?i siperler dü?mana mani olacaktyr. Mehmet Akif dü?manyn çok kysa bir süre içinde bu hayasyzca akyna son verece?i Allah’yn Türk milletine Kuran-Kerimde vaad etti?i zafer gününün yaryndan bile daha yakyn bir zamanda do?aca?yna inanmaktadyr.

Basty?yn yerleri “toprak!” diyerek geçme, tany:
Dü?ün altyndaki binlerce kefensiz yatany.
Sen ?ehit o?lusun, incitme, yazyktyr, atany:
Verme, dünyalary alsan da, bu cennet vatany.


?air Türk ordusuna vatanyn kutsally?yny hatyrlatyyor. Toprak ile vatan arasynda büyük bir fark vardyr. Topra?y vatan haline getiren onu elde etmek ve korumak için sava?an fertlerin varly?ydyr. Kysacasy syradan bir toprak büyük bir de?er ta?ymaz; ama vatan topra?y u?runda ?ehit olan atalarymyzyn o topraktaki mezarlarydyr. Bu kutsal vatany dünyalara de?i?meyiz. Toprak dünyanyn dünyanyn her yerinde bulunur. Ancak atalarymyzyn kanlaryyla sulanan topraklar vatanymyz üzerindedir.

Kim bu cennet vatanynyn u?runa olmaz ki feda?
?üheda fy?kyracak topra?y syksan, ?üheda!
Cany, canany, bütün varymy alsynda Huda,
Etmesin tek vatanymdan beni dünyada cüda.


Bu vatan cennet kadar kyymetlidir. ?ehit olanlaryn ruhu dini inany?ymyza göre do?rudan do?ruya cennete gider. ?ehitleimiz bu vatan topra?ynda yatty?y için cennetten farksyzdyr. Bir avuç topra?y syksak ?ehitler fy?kyracak sanyryz. Canymyzdan çok sevdi?imiz insanlary varymyzy yo?umuzu Allah alsynda yalnyz ya?ady?ymyz sürece bizi vatanymyzdan ayry dü?ürmesin.

Ruhumun senden, ilahi, ?udur ancak emeli:
De?mesin mabedimin gö?süne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki ?ahadetleri dinin temeli-
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.


Allah’a ?air hitap ediyor. Mehmet Akif’in Allah’tan tek dile?i ibadetyerlerinin gö?süne dü?man elinin de?memesidir. Camilerimizden okunan ezanlar sonsuza kadar türk yurdunun üstünde inlemelidir. Çünkü bu ezanlar dinimizin temelidir.

O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-ta?ym,
Her cerihamdan, ilahi, bo?anyp kanly ya?ym,
Fy?kyryr ruh-y mücerred gibi yerden na’?ym;
O zaman yükselerek ar?a de?er belki ba?ym.


Ezan sesleri yurdumuzun üstünde inledikçe ?ehitlerimizinde ruhlary ?aad olacaktyr. Ezan sesi sadece ya?ayanlara de?il, ölülere hatta onlaryn mezar ta?laryna bile tesir eden yüce bir anlam ta?yr. ?ehit atalarymyzyn her ?eyden arynmy? ruhlary yerden fy?kyracak, ezan sesiyle aya?a kalkacak ve dy?a yükselecektir.

Dalgalan sen de ?afakalar gibi ey ?anly hilal!
Olsun artyk dökülen kanlarymyn hepsi helal.
Ebediyen sana yok, yrkyma yok izmihlal:
Hakkydyr, hür ya?amy?, bayra?ymyn hürriyet;
Hakkydyr, Hakk’a tapan, milletimin istiklal!


?air zafer gününün heyecanyny ya?yyor. ?anly bayra?ymyz dalgalandykça gökyüzünü ?afakla yary? edercesine gökyüzünü kyzyl renge boyamaktadyr. Türk milleti yeniden ba?ymsyzly?yna kavu?mu?tur. Atryk onun için yok olma korkusu kalmamy?tyr. Bayra?ymyz ?ehitleri mizin kanlaryny hak etmi?tir. Ba?ymsyzlyk Allah’a tapan ve do?ruluktan ayyrmayan Türk milletinin en do?al hakkydyr.

Mehmet Akif ERSOY

_________________
Denizi sev, ama kyyyda dur...
Kullanıcı kimliğini gösterLiLa tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayyn Lila, lütfen a?a?ydaki ba?lantyyy izleyip oraya ekleyiniz. Daha sonra bu bölümü silece?im.

Saygylarymla

http://www.dilimiz.com/forum/viewtopic.php?p=8699#8699

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
İSTİKLAL MARŞI VE AÇIKLAMASI
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Bu başlık kilitlenmiştir; cevap yazamaz, bildirileri değiştiremezsiniz  
Yeni Sayfa 2