Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Necip Fazyl Kysakürek (1905 - 1983)
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
26 Mayys 1905'da do?du. Mara?'ly bir soydan gelen Necip Fazyl'yn çocuklu?u, mahkeme reisli?inden emekli büyük babasynyn Ystanbul Çemberlita?'ta ki kona?ynda geçti. Ylk ve orta ö?renimini Amerikan ve Fransyz kolejleri ile Bahriye Mektebi'nde (Askeri Deniz Lisesi) tamamlady. Lisedeki hocalary arasynda dönemin ünlülerinden Yahya Kemal, Ahmet Hamdi (Akseki), Ybrahim A?ky gibi isimler vardy.

Ystanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdikten (1924) sonra gönderildi?i Fransa'da Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümünde okudu. Paris'te geçen bohem günlerinden sonra, Türkiye'ye dönü?ünde Hollanda, Osmanly ve Y? Bankalarynda müfetti? ve muhasebe müdürü olarak çaly?ty. Bir Fransyz okulu, Robert Kolej, Ystanbul Güzel Sanatlar Akademisi, Ankara Devlet Konservatuary, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co?rafya Fakültesi'nde hocalyk yapty(1939-43). Sonraki yyllarynda fikir ve sanat çaly?malary dy?ynda ba?ka bir i?le me?gul olmady.

?airli?e ilk adymyny on yedi ya?ynda iken, annesinin arzusuyla ba?lady ve ilk ?iirleri Yeni Mecmua'da yayymlandy. Milli Mecmua ve Yeni Hayat dergilerinde çykan ?iirleriyle kendinden söz ettirdikten sonra, Paris dönü?ü yayymlady?y Örümcek A?y ve Kaldyrymlar adly ?iir kitaplary onu çok genç ya?ta ça?da?y ?airlerin en önüne çykararak edebiyat çevrelerinde büyük bir hayranlyk ve heyecan uyandyrdy. Henüz otuz ya?yna basmadan çykardy?y yeni ?iir kitaby Ben ve Ötesi (1932) ile en az öncekiler kadar takdir toplamayy sürdürdü

?öhretinin zirvesinde iken felsefi arayy?laryny sürdürüp içinde yeni bir dönemin do?um sancysyny hisseden Necip Fazyl için 1934 yyly gerçekten de hayatynyn yeni bir dönemine ba?langyç olur. Bohem hayatyny en koyu rengiyle ya?ady?y günlerde Beyo?lu A?a Camii'nde vaaz vermekte olan Abdülhakim Arvasi ile tany?yr ve bir daha ondan kopamaz. Necip Fazyl' yn hemen tümünde üstün bir ahlak felsefesinin savunuldu?u tiyatro eserlerini birbiri ardyna edebiyatymyza kazandyrmasy bu döneme rastlar. Tohum, Para, Bir Adam Yaratmak gibi piyesleri büyük ilgi görür. Bu eserlerden Bir Adam Yaratmak, Türk tiyatrosunun en güçlü oyunlaryndandyr.Necip Fazyl'yn ?airli?i ve oyun yazarly?y kadar önemli yönü, çykardy?y dergiler ve bu dergilerde çykan yazylarla sürdürdü?ü mücadeledir. Haftalyk A?aç dergisi(1936, 17 sayy) dönemin ünlü edebiyatçylarynyn toplandy?y bir okul olmu?tur. Büyük Do?u dergisinde çykan yazylaryyla Ysmet Pa?a ve tek parti (CHP) yönetimine ?iddetli bir muhalefet sürdürmesi sonucu hakkynda açylan çok sayyda davada yüzlerce yyl hapsi istendi, Cinnet Mustatili adly eserinde hapishane anylary yer alyr. Syk syk kapatylan ve toplatylan Büyük Do?u'nun çykmady?y sürelerde günlük fykra ve çe?itli yazylaryny Yeni Ystanbul, Son Posta, Babyalide Sabah, Bugün, Milli Gazete, Hergün ve Tercüman gazetelerinde yayymlandy. Büyük Do?u'da çykan yazylarynda kendi imzasy dy?ynda Adyde?mez, Mürid, Ahmet Abdülbaki gibi müstear isimler kullandy. 1962 yylyndan itibaren de hemen hemen tüm Anadolu ?ehirlerinde verdi?i konferanslarla büyük ilgi toplady.

1980'de Kültür Bakanly?y Büyük Ödülü'nü, 'Yman ve Yslam Atlasy' adly eseriyle fikir dalynda Milli Kültür Vakfy Arma?any'ny (1981), Türkiye Yazarlar Birli?i Üstün Hizmet Ödülü'nü (1982) almy?tyr. Ayryca Türk Edebiyaty Vakfy'nca 1980'de verilen beratla 'Sultan-ü? ?uara' (?airlerin Sultany) ünvanyny kazanmy?tyr.
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Ksm 2007
Bildiriler: 99
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Necip Fazıl Kısakürek'in EDEBİYAT MAHKEMELERİ kitabından

DİL RAPORLARI: "Zavallı Türkçe" ve "Dil Laboratuarından" ana başlıkları altında bir taraftan lisana dair ölçüler verilirken, diğer taraftan, "teşhis"le birlikte, Türk dilinin içine sürüklendiği kaostan çıkması için çarelerin neler olabileceği üstünde duruluyor.

_________________
O?uzsoylu, Kayyboylu Türkmenim.
Kullanıcı kimliğini gösterOğuzsoylu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Ksm 2007
Bildiriler: 99
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Necip Fazyl Kysakürek adynyn geçti?i her yerde çok bilinen ve artyk bir çok etkinlikte mutlak okunan SAKARYA ?iirini buraya da ekleyelim. Ben bu ?iiri güzel sesli birinden dinledi?im zaman çok etkileniyorum. ?u syralar YENYÇA? televizyonunda da syk syk ekrana geliyor.

SAKARYA
Ynsan bu, su misali, kyvrym kyvrym akar ya:
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.

Su iner yoku?lardan, hep basamak basamak;
Benimse alyn yazym, yoku?larda susamak.

Her ?ey akar, su, tarih, yyldyz, insan ve fikir:
Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir.

Aky?ta demetlenmi?, büyük, küçük, kainat:
?u çykan buluta bak, bu inen suya inat!

Fakat Sakarya ba?ka, yoku? mu çykyyor ne?
Kur?undan bir yük binmi?, köpükten gövdesine:

Çatlyyor, yyrtynyyor yoku?u sökmek için.
Hey Sakarya, kim demi? suya vurulmaz perçin?

Rabb'im isterse, sular büklüm büklüm burulur.
Syrtyna Sakarya'nyn, Türk tarihi vurulur.

Eyvah, eyvah, Sakarya'm, sana my dü?tü bu yük?
Bu dâvâ hor, bu dâvâ öksüz, bu dâvâ büyük!..

Ne a?yr imtihandyr, ba?yndaki Sakarya!
Binbir ba?ly kartaly nasyl ta?yr kanarya?

Ynsandyr sanyyordum mukaddes yüke hamal;
Hamallyk ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,

Yalnyz acy bir lokma, zehirle pi?mi? a?tan:
Ve ayrylyk, anneden, vatandan, arkada?tan!

?imdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu ân;
Kehke?anlara kaçmy? eski güne?leri an!

Hani Yunus Emre ki, kyyynda geziyordu?
Hani ardyna çil çil kubbeler serpen ordu?

Nerede karde?lerin, cömert Nil, ye?il Tuna?
Giden ?anly akyncy, ne gün döner yurduna?

Mermerlerin nabzynda hâlâ çarpar my tekbir?
Bulur mu deli rüzgâr o sedayy: Allah bir!

Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler;
Sakarya, kandillere katran döktü geceler.

Vicdan azabyna e? kayna kayna Sakarya.
Öz yurdunda garipsin, öz vatanynda parya!

Ynsan üç be? damla kan, yrmak üç be? damla su:
Bir hayata çattyk ki, hayata kurmu? pusu.

Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek:
Siz, hayat süren le?ler, sizi kim diriltecek?

Kafda?yny assalar, belki çeker de bir kyl!
Bu ifritten sualin, kylyny çekmez akyl!

Sakarya, saf çocu?u, mâsum Anadolu'nun,
Divanesi ikimiz kaldyk Allah yolunun!

Sen ve ben, gözya?yyle yslanmy? hamurdanyz;
Rengimize baksynlar, kandan ve çamurdanyz!

Akrebin kyskacynda yo?urmu? bizi kader;
Aldyrma, böyle gelmi?, bu dünya böyle gider!

Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz:
Sen kyvryl, ben gideyim, Son Peygamber kylavuz!

Yol onun, varlyk onun, gerisi hep angarya:
Yüzüstü çok süründün, aya?a kalk, Sakarya!

NECYP FAZIL KISAKÜREK

_________________
O?uzsoylu, Kayyboylu Türkmenim.
Kullanıcı kimliğini gösterOğuzsoylu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Necip Fazıl Kısakürek (1905 - 1983)
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2