Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
kitap-lykAylyk olarak edebiyat gündemini kapsamly dosyalarla edebiyat tutkunlaryna sunan dergi. 2003'te ayda on bini a?an saty?y ile yyllar sonra yeniden "çok okunan bir edebiyat dergisi" hazyrlanabilece?ini kanytlady.
Yapy Kredi Yayynlary'nyn aylyk bülteniyken, amacy, içeri?i, periyodu, boyutu, hacmi ve tirajy de?i?erek türlü a?amalardan geçen aylyk edebiyat dergisi Kitap-lyk, kendine hatyry sayylyr bir yer edindi. Kitap-lyk, özellikle edebiyat dergisi kimli?ine kavu?tu?u 1998 ky?yndan (31. sayy) itibaren, edebiyatyn geçmi?ine ve gelece?ine merdiven uzatty.

Kitap-lyk'yn editörü Murat Yalçyn'la derginin edebiyat dünyasyndaki yeri, kendilerine yöneltilen ele?tirileri ve hedefleri için yapylan bir söyle?iden:

"Kitap-lyk'y uzun soluklu dergiler arasyna ta?yyan sebepler neler?

Uzun soluklu olmasynyn nedenlerinden biri, Yapy Kredi gibi bir kurumun bünyesinde çykyyor olmasy bence. Edebiyat dergilerinin kaderi genellikle bir ki?inin üzerinde oluyor. Da?ytym ve sermaye yetersizli?i ya da çykaranlaryn aralarynda ya?anan anla?mazlyk yüzünden dergilerin ömrü kysa oluyor. Kitap-lyk'yn devam etmesi ki?ilere ba?ly de?il. Bugüne kadar üç-dört editör de?i?imi oldu, fakat dergi hâlâ çykyyor.

Di?er dergilerden farky ne Kitap-lyk'yn?


Kitap-lyk'yn bence en büyük özelli?i daha çok edebiyatyn içinde kalmasy. Di?er dergilere bakty?ymyzda eski bir gelene?in devamy olarak edebiyat dergileri kültür ve sanat dergisi ya da dü?ünce dergisi gibidir. Kitap-lyk her zaman edebiyatyn sorunlaryna e?ildi. Bunu yaparken özellikle akademik tutumdan kaçan bir yany var.

Edebi tarty?malara mesafeli duruyorsunuz; hatta bu yüzden dergi güncel olmamakla ele?tiriliyor.

Evet, Kitap-lyk'a gelen ele?tirilerin ba?ynda bu geliyordu. Böyle bir izlenim var; fakat derginin asyl farky burada ortaya çykyyor. Bu derginin gündeme takylyp kalan ve asyl görünmesi gerekenleri kaçyran bir dergi olmamasy için çaba harcyyoruz. Bazy konular syca?y syca?yna tarty?ylyrken asyl bakylmasy gereken taraflary görünmüyor. Biz Kitap-lyk'yn kalycy, ba?vuru kayna?y olan bir dergi olmasyny önemsiyoruz. Ürünleri seçerken de, dosyalary hazyrlarken de hep buna dikkat ediyoruz.

Kapsamly dosyalar dikkat çekiyor; nasyl belirliyorsunuz dosya konularyny?

Bir dergiyi kalycy kylan, dosyalarydyr. Üzerinden yyllar geçse bile bu dosya kendisine kucak açan dergiyi anymsatyr. Biz, bu dosyalary hazyrlarken güncellikten ziyade kalycyly?y ön plana çykarmaya çaly?yyoruz. Örne?in gündemde olan ve tarty?ylan bir konu bile olsa biz bunu o anlyk de?il, geni? bir çerçevede de?erlendirmek istiyoruz. Y?i daha teorik çerçevede tutmaya çaly?yyoruz. Bir kitap, bir isim ya da birinin yazdy?y bir yazy üzerine yapylan tarty?malardan de?il de -ki bunlar gazetelerin kültür-sanat sayfalarynda kotarylacak haber de?eri ta?yyan konular- daha geni? çerçevede konulary de?erlendirmeye çaly?yyoruz. Bir dergi, gündemi takip eden dosyalar yerine gündem olu?turacak dosyalar hazyrlamalydyr.

Edebiyat dergileri genellikle belli bir dü?üncenin savunucusu ya da e? dost dergileri olarak tanymlanyr. Kitap-lyk'y bu açydan de?erlendirir misiniz?

Kitap-lyk, Türkiye'nin edebiyat dergisi olmaya çaly?yyor. Onun Yapy Kredi Yayynlary arasynda çykyyor olmasy nedeniyle, 'Dergide daha çok Yapy Kredi yazarlary yer alyyor, ba?kalaryna sayfa açmyyor.' diye ele?tiriler geliyor. Yayyn kurulunda, bize gelen eserleri de?erlendiriyoruz. Gerçek edebiyat eseri oldu?una karar verdi?imiz bütün ürünleri sayfalarymyza ta?yyoruz. Bu imzalaryn sahiplerinin dünya görü?ü ya da Yapy Kredi yazary olup olmady?ynyn herhangi bir önemi yok.

Sürekli yeni imzalar görüyoruz dergide...

Derginin özellikle ?iir, hikaye ve deneme sayfalarynda ustalardan gençlere bir yelpaze olu?turmaya çaly?yyoruz. Özellikle son 5-6 yyldyr Kitap-lyk'yn her sayysynda yeni imzalar yer alyyor. Daha önce, 'Sadece bilinen yazarlara yer veriyor.' ?eklinde ele?tirilere maruz kalyyordu dergi. Son yyllarda bu dü?ünceyi kyrdy.

Yine de gençler yayynlanmaz korkusuyla eser göndermekten kaçynyyor...

Bazy gençlerin, eserlerini Kitap-lyk'ta yayynlanmaz endi?esi ile göndermediklerini biliyorum. Bu dü?ünceleri kafalaryndan atmalaryny isterim. E?er gönderilen bir eser yayynlanmamy?sa karar sadece o ürüne ait bir karardyr. Bir sonraki eseri tabii ki yayynlanabilir. Bunun çok örne?i var. Yazmak büyük bir cesaret i?idir; yayynlamak da öyle. Zaten bu cesarete sahip olmayanlar gerçek yazar ve ?air olamazlar. Dergilere yazy gönderecek genç arkada?lar, eser göndermeden önce hiç de?ilse bir sene o dergiyi okusun. Yayyn politikasyny ve kalitesini görsün, ondan sonra eserlerini göndermeye ba?lasyn."
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
ÇI?IR

Edebiyat ,dü?ünce ve sanat dergisi olan Çy?yr, 1 Ocak 1933'te yayyn hayatyna ba?lady. 193 sayy yayymlanan dergi, Aralyk 1948'de yayymyny tamamlady. Edebiyatyn yany syra tarih ve toplumbilim dallarynda inceleme ve ara?tyrma yazylary yayymlandy. Milliyetçi görü?teki yazarlar Peyami Safa, Hüseyin Namyk'yn yany syra Kemalettin Kamu, Enis Behiç gibi isimlere de sayfalarynda yer verdi. 1943 yylyndan itibaren tutumunu de?i?tiren dergi daha çok genç yazarlara sayfalaryny açty.

Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
YAZKO EDEBYYAT80'li yyllaryn ba?ynda kurulan yazarlar kooperatifi yazko adyyla edebiyat, çeviri ve felsefe dergileri yayynlanmy?ty. Ayryca hemen tüm yazarlardan kitaplar yayynlyyordu. Yazko Somut adly haftalyk bir de dergi yayynladylar.
YAZKO EDEBYYAT'yn on binin üstünde satyp rekor kyrdy?y söylenir. Derginin ba?ynda Mustafa Kemal A?ao?lu vardy. Memet Fuat, Ahmet Cemal yöneticileri arasyndaydy. A?ao?lu ayrylyp yerine Erol Toy geçince hyzla dü?ü?e geçti ve bir süre sonra da yayyn hayatyna son verdi.

Yazko Edebiyat yazarlaryndan bazylary: Memet Fuat, Asym Bezirci, Kemal Sülker, Selim Yleri, Oktay Rifat, Ylhan Berk, Necati Cumaly, Can Yücel, Ali Yüce, Ahmet Oktay, Özdemir Ynce, Af?ar Timuçin, Seyyit Nezir, Ysmail Uyaro?lu, Ne?e Ya?in, Mehmet Ya?in, Mü?tak Erenus, Ali Püsküllülo?lu, Demirta? Ceyhun, I?yl Özgentürk, Oktay Taftaly, Arif Damar, Fikret Otyam, Salah Birsel, Adnan Özer, Ysmet Özel, Hasan Yzzettin Dinamo, Sennur Sezer, Metin Elo?lu, Talip Apaydyn, Gülseli Ynal, Muzaffer Yzgü, Adalet A?ao?lu, Ya?ar Miraç, ?ükran kurdakul, Azra Erhat, Ümit Kaftancyo?lu, Yylmaz Gruda, Ozan Telli, Turgut Uyar, Refik Durba?, Ataol Behramo?lu...
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Dergilerimiz
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
2. sayfa (Toplam 2 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2