Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
SARIKAMI?
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 26 Eyl 2005
Bildiriler: 408
Şehir: KAYSERİ
Alıntıyla Cevap Gönder
SARIKAMI? A?IDI VE PINARBA?ILI KARA ZELA (ZALA)
1914 yyly sonlarynda Sarykamy?’ta ya?adyklarymyza hangi Türk’ün yüre?i dayanyr ki... Rus ordusuna a?yr bir yenilgi ya?atan ordumuz, Enver Pa?a komutasynda Rus ordusunu imha için giderken a?yr ky? ?artlaryna yenik dü?mü?tü. Enver Pa?a komutasyndaki ordu 150.000 ki?iydi ve bu 150.000 ki?i Sarykamy? taarruzunu gerçekle?tirmek üzere yola çykty. Enver Pa?anyn umumi karargahyny önce X. Kolordu ile daha sonra XI. Kolordu ile beraber, dy?aryda hava sycakly?ynyn -25 derece oldu?u halde çadyrsyz bir ?ekilde 5 gün geçirdiler. Olu?an karyn yüksekli?i yakla?yk 1.5 metreyi buluyordu Sarykamy? Harekaty diye geçen taarruz 21 Aralykta ba?lady ve 25 gün sürdü. A?yry so?uktan dolayy tam 90.000 ?ehit verdik.
Enver Pa?a’nyn Sarykamy? Harekatyny tarih kitaplary bir trajedi olarak nitelendirir. Gerçekten de doksan bin insanymyzyn bo?u bo?una ölüp gitti?i bu harekat bir trajedidir. Allahüekber da?larynda donarak ölen askerlerimizin iskeletlerinin uzaktan çaly çyrpy gibi göründü?ünü o dönemde ya?amy? olan insanlar da tanyk olmu?lardyr. “Buradan o da?lara bakty?ymyzda, üzerine kar dü?mü? çalylyklar görürdük. O çalylyklaryn kurda ku?a yem olmu? askerlerimizin kemikleri oldu?unu oraya gidince anladyk. “ Vaktiyle Sarykamy?ly bir ihtiyaryn söyledi?i bu sözler, tarihimizde Sarykamy? Harekaty olarak bilinen facianyn boyutlaryny özlü bir biçimde yansytyyor.
Bu milletin hüznüne akyl erdiremeyenler, Türk tarihinin bu acy sayfalaryny yeterince bilmeyenlerdir. Her Türk’ün acysyna dayanamayaca?y birçok hadisenin en acy olanlaryndan biridir Sarykamy?.
Yurdun dört bir yanyndan toplanan "aya?y çarykly", yary aç, yary çyplak, daha byyy?y bitmemi? delikanlylaryn ellerine silah verilir. Daha hyzly gitsinler diye kaputlary, yiyecekleri ellerinden alynan binlerce asker, kara ky?ta Do?u Cephesi'ne gönderilir. Açlyk, bit, salgyn hastalyklar so?ukla birle?ince daha dü?manla kar?yla?madan 90 bin asker Sarykamy? da?larynda can verir. Kimi so?uktan donar, kimi açlyktan, hastalyktan ölür. Kayseri'den Çanakkale'ye, Amasya'dan Çorum'a umudunu kesen analaryn gelinlerin a?zyndan onlarca Sarykamy? a?ydy yakylyr:
Oltu'dan girdik de Sarykamy?'a
Akyl ermez orda yatan üle?e
Askeri kyrdyran Enver Pa?a
Kitlendi kapylar, mekan a?lady
Tam doksan bin insanymyzyn ölümüyle sonuçlanan Birinci Dünya Sava?y’nda ya?anmy? Sarykamy? olayyny Falih Ryfky’nyn ?u sözleri çok iyi özetliyor: “.... Bugün, o hatalaryn yykty?y memleketin harap ve türap enkazy üstünde, bize biraz hürriyet kazandyrmak ve yalnyz Anadolu ile Ystanbul’u ve Edirne’yi kurtarmak için çarpy?an Mustafa Kemal Pa?a, Do?u Anadolu harap olmamy? olsaydy ve e?er yalnyz kumandan hatasy yüzünden ölüp giden Türkler sa? olsaydylar, bugün Yunanlylary denize dökmü? olacakty. ?imdi Mustafa Kemal Pa?a, Hafyz Hakky’nyn muhterem mezary ile arkada?y Enver Pa?a’nyn ara syra Do?u Anadolu harabeleri arkasyndan beliren hayaletine kar?y yumruklarymy sykyp sorsa ve dese ki: “Dostlar siz ne yaptynyz? Türklerin ya?amak ve ölmek için vatana lazym olduklary gün bugündü. Do?u Anadolu’yu aradyk taradyk, o enkaz arasynda bir insan ve bir iskelet çykyyor. Bu kemik olan kahramanlar, bugün hürriyet ve namus için dövü?eceklerdi. ?u hürriyet ve namus mücadelesinde birisinin bile ölmesine güç razy oldu?umuz o ordularca Türk’e nasyl kyydynyz?”
*****
Ben Sarykamy? Trajedisinin vahametini tarih kitaplaryndan okumadan önce Musa Ero?lu’nun söyledi?i yürekleri yakan “Sarykamy? A?ydy”nda anladym. Kayseri’nin Pynarba?y Ylçesinin Sindel Köyünden Kara Zala (Zeliha) Hala, “Sarykamy? A?ydy”nyn kaynak ki?isidir. Onun büyüklerinden ö?rendi?i bu a?ydy, Ymami ortaya getirdi ve bütün Türkiye, Musa Ero?lu’nun sazyndan ve sözünden bu a?ydy dinleyip göz ya?y döktü. A?ydyn sözleri ?öyle:
Sarykamy? Altyn Bulak
So?anly'yy biz ne bilek
Bizim u?ak göycek gezer
A?ca zybyn, kara yelek

Yüzba?ylar binba?ylar
Tabur tabur kar?ylar
Bir kar ya?ar ince ince
Yatan ?ehitler y?ylar

Gözünü sevdi?im E?e
Tekerin dayandy ta?a
Seferberli?i durdur
Elin öpem Enver Pa?a
A?yt, Sarykamy? hadisesinin bizim yöremiz için de ne kadar etkili oldu?unu gösteren bir belge niteli?inde adeta. Daha önce Kars, Erzurum, Sarykamy? ve Kafkas cephesinde ?ehit dü?en Türkmen beylerinin a?ytlary, Ahmet ?ükrü Esen’in “Anadolu A?ytlary” kitabynda yer tutuyordu. Kara Zala (Zeliha) Hala’nyn bu a?ydy da Sarykamy?’ta ?ehit dü?en nice Türk askerlerinin içerisinde Aziziyeli Av?ar Beylerinin çocuklarynyn oldu?unu gözler önüne seriyor. Hatta Ruhi Su’nun söyledi?i Sarykamy? A?ydy’nda bunu açykça dile getiren dörtlükler de vardy:
Ybri?imin kozalary
Battyn Av?ar kazalary
Sarykamy?'ta kyryldy
Gonca gülün tazeleri
Kayserimizin yeti?tirdi?i de?erli ara?tyrmacy Ahmet Z.Özdemir (namy di?er ?eker Ahmet), Öyküleriyle A?ytlar -1 (Kültür Bakanly?y, Ankara, 1994) kitabynyn 35 ile 38. sayfalarynda Kara Zala Hatun’dan derlenmi? a?ydy 17 dörtlük olarak vermektedir.
Özellikle bir dörtlük var ki Kara Zala Hala’nyn dilinden ya?ananlary özetlenmektedir:
Aziziye baba yurdum
Kafkasya’ya tabya kurdum
Benim korkum Ruslar de?il
Kara ky?a kurban verdim

Yine 90 bin ?ehit veri?imizin ?a?kynly?yny dile getirirken de :

Sarykamy? ne araly
Kimi ölmü? kimi yaraly
Bunu duymu? var m’ola
Yalan dünya kurulaly

Demektedir. Evet, böyle dramy, trajediyi biz de Kara Zala gibi ba?ka bir yerde duymadyk, bilmiyoruz.
Yine Kara Zala, Sarykamy?’tan sonraki durumu da bütün açykly?y ile dile getirir. Anadolu’nun ba?ryna dü?en bu büyük acydan bizim bölgemizin ne kadar büyük bir pay aldy?yny böylece daha iyi anlyyoruz:
U?ak gitti sürüyünen
Asker kalkar boruyunan
Hangi eve vardyyysam
Bir gelin var karyyynan
Gözya?larymyz sellere kary?yrken Rabbimin bu aziz millete böyle acylar ya?atmamasyny diliyorum. Ruhlary ?ad olsun.

_________________
Ne mutlu Türkçe konuşana
Kullanıcı kimliğini gösterS.Burhanettin AKBAŞ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 28 Ekm 2005
Bildiriler: 25
Şehir: Kayseri
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın Hocam ,yazınızı okuduktan sonra sizler gibi vatan ve millete sahip çıkan bilinçli insanların bizleri tarihimiz konusunda biliglendirmesi bizler için çok büyük şans.Hocam 90 bin şehidimiz o zamanki nüfüsumuzu da düşününce insan kahroluyor.Ama bütün bunlara rağmen Türk halkı azim ve kararlığı ile vatanını savundu ve bizlere bu güzel vatanda yaşamayı kısmet etti. Vatan müdafasında şehit olan tüm askerlerimize Cenab-ı Allahtan rahmet diliyorum ruhları şad olsun.Ve Allah bu vatana bir daha böyle acılar yaşatmasın.Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

_________________
Türk kadyny, ba?y dik, alny ak... Atatürk'ün izinde...
Kullanıcı kimliğini gösternesehabe tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 26 Eyl 2005
Bildiriler: 408
Şehir: KAYSERİ
Alıntıyla Cevap Gönder
Kyymetli a?abeyimiz Ysmail Adil ?ahin'in me?hur "Beyaz Ölüm (Sarykamy?)" ?iiri gerek Sarykamy?'ta ?ehitliklere yazylarak, gerekse Sarykamy? Belediyesi'nin hazyrlady?y takvimde yer alarak ve gerekse Erciyes ?iir Günlerinde ?airin kendi sesiyle okuyucularyna ula?my?ty ama o günden bu güne bana gelen iletiler, Ysmail Adil Bey'in bu ?iirinin yayynlandy?y yeri sormaya devam ediyordu. Öyleyse yayynlandy?y yer burasy olsun istedim. Y?te Ysmail Adil Bey'in "Beyaz Ölüm (Sarykamy?)" ?iiri...

BEYAZ ÖLÜM (SARIKAMI?)


?u da?lar var ya, da?lar; Sarykamy? Da?lary:
O da?larda örüldü nice ecel a?lary.

So?anly'dan cennete kalkyyor diye tren,
Doksan bin yi?it gelmi? Sivas'tan, Kayseri'den...

Daha çocuk ya?ynda körpe körpe kuzular,
Dü?mü? gelmi? yollara, yetim kalmy? arzular

"Allahü ekber" derken gür sesiyle bir ordu:
Allahüekber Da?y so?uktan yanan kordu.

Çekilmeden kylyçlar, atylmadan kur?unlar,
Var my böyle bir kader hepsi ?ehit olsunlar?

Doksan bin yyldyz söndü, dünya tersine döndü
Sarykamy? Da?lary ak bir yasa büründü.

O erleri ne sava?, ne ölüm korkuturdu
Buz gibi kur?unlarla onlary kader vurdu.

Bu yi?itler ya?arken zamansyz bir mah?eri
Saryçamlar seyretti bembeyaz ölümleri...

Kefenleri ak kardan, tabutlary saf buzdan,
Yçtikleri Kevser'in doldurdu?u havuzdan.

Yas tuttu bu kadere da?lar, ta?lar, ovalar,
Ayrylyk acysyyla mahzun kaldy yuvalar

Milyonla öksüz, yetim, dul byrakyp ardynda
Hakk'a yürüdü erler, kylyçlary kynynda.

Milletimin her ferdi bu hicranla a?lady,
Ölen her bir can için, nice canlar a?lady.

?ehide a?lamaya yeter mi gözya?lary?
Bunca yyl kyyamdadyr buzdan mezar ta?lary

Ben "öldüler" desem de, Yaradan "ölmez" diyor
"Onlar ya?amaktalar, insanlar bilmez" diyor.

Affet bizi Allah'ym, "?ehitler ölmez" elbet
Ebedi mutluluktur, diriliktir sehadet.

Mukaddestir ?üphesiz vatan, bayrak, din, namus...
Bu yolda ölüm bile de?il mi "?eb-i arus"?

Hangi yrk, hangi boydan burada yatanymyz?
Korunacak mutlaka, namustur vatanymyz.

Dillere destan olan ne tarihler yazmy?yz,
Kefensiz gidenlere buzdan mezar kazmy?yz.

O sava?ta ölenler bugün cennet yurdunda,
Hala dimdik duruyor vatanyn da ordun da.

Ey ?ehitler ordusu, ey yi?itler, ey canlar!
Yncitmesin sizleri duydu?unuz figanlar.

Hala ruhunuz gezer göklerinde bu yerin
Hatyrlatyr bizlere cilvesini kaderin.

Sizi selamlar her gün tül tül, al mor bulutlar
Ve Allah'yn elçisi ?efaaatiyle kutlar

Cennette kö?kler sizin, mezarlar bizim için
Yavuklunuz kaldyysa, cennetten huri seçin.

Sarykamy? bizimdir ve bizim kalacaktyr,
Dünya durdukça Türk'e anayurt olacaktyr.

?u da?lar var ya, da?lar; Sarykamy? Da?lary!
Bu da?yn ?ehitleri kyskandyryr sa?lary.


Ysmail Adil ?ahin

_________________
Ne mutlu Türkçe konuşana
Kullanıcı kimliğini gösterS.Burhanettin AKBAŞ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 138
Alıntıyla Cevap Gönder
Bunu ancak yaşayanlar bilir. Bu millet neleri gördü. Bir de bugün azgınlıkları tutanlara bakın.

AKBAŞ Bey bu güzel şiir için size ne kadar teşekkür etsem azdır. Dedelerimizin ruhu şadolsun.

Hürmetlerimle
Kullanıcı kimliğini gösterEbubekir U. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Ahmet Şafak'tan Sarıkamış
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Ahmet Şafak'ın söylediği Sarıkamış türküsünün sözleri şöyle:

Memet yetim Memet aşık
Potini var delik deşik
Anası elinde beşik
Memet yatar kar altında

Sarıkamış kar altında
Memedim karlar altında
Yüreğinde sevdiceği memleketi kor altına
Anama demeyin sakın
Tüfengi omzuma takın bu yüreği benden sökün
Yatamam toprak altında

Son bir nefes Memet dayan zalım uyku gel de uyan
Ölüm beyaz bir kardelen
Tahammülüm zor altında

Sarıkamış kar altında
Memedim karlar altında
Yüreğinde sevdiceği memleketi kor altında
Anama demeyin sakın tüfengi omzuma takın
Bu yüreği benden sökün yatamam toprak altında
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
93 yyllyk syr çözüldü...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
1914'te Sarykamy?'ta donarak ?ehit olan 90 bin askere ky?lyk giysi, erzak ve mühimmat götürmek için Ystanbul'dan Trabzon'a do?ru yola çykan, içinde 3 bin de asker bulunan 3 gemiyi Ruslar 7 Kasym'da Karadeniz'de batyryr. Enver Pa?a'nyn emriyle kayytlara geçirilmeyen bu faciayy Prof. Dr. Bingür Sönmez ortaya çykardy. ‘Sarykamy?'yn Deniz ?ehitleri' 93 yyl sonra dün ilk kez törenle anyldy.

3 yyl süren bir ara?tyrmayla bulundu

‘Sarykamy? Dayany?ma Derne?i'nin kurucusu ve ba?kany Prof. Bingür Sönmez 3 yyllyk bir ara?tyrma sonunda ‘Sarykamy? Faciasy'yla ilgili tarihçileri bile ?oke eden belgelere ula?ty: Dönemin Genelkurmay Ba?kany Enver Pa?a, Donanma Komutany'na bile haber vermeden Sarykamy?'taki askerlere ky?lyk üniforma, erzak, mühimmat yollamak için sivil yük gemileri Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithad Pa?a'yy Ystanbul'dan 6 Kasym 1914'te yola çykardy. Gemilerde Sarykamy?'ta sava?acak 3 bin de asker vardy.

Bundan böyle her yyl anylacaklar

Gemiler Trabzon'a yana?acak malzeme ve 3 bin asker karadan Sarykamy?'a gidecekti. Enver Pa?a yine büyük hata yapmy? bu sivil gemileri korumasy için Donanma'dan yardym istememi?ti. 3 gemiyi Karadeniz Ere?li açy?ynda 7 Kasym 1914 saat 7.45'te Ruslar tesadüfen gördü ve batyrdy. Facia Enver Pa?a'nyn emriyle kayytlara geçmedi, basyna duyurulmady. Prof. Dr. Bingür Sönmez'in sayesinde Sarykamy?'yn unutulmu? deniz ?ehitleri 93 yyl sonra dün Karadeniz Ere?li'de ilk kez anyldy.

TARYHYN SEYRY DE?Y?TY : 1914'te ba?layan Birinci Dünya Sava?y'nda, Osmanly Ymparatorlu?u Rusya'ya kar?y sava?my?ty. Osmanly ordusu bu sava?yn en a?yr ma?lubiyetlerinden birini Kafkas Cephesi'nde Sarykamy?'ta almy?ty. Tarihe ‘Sarykamy? Faciasy' olarak geçen olayda dönemin Genelkurmay Ba?kany Enver Pa?a'nyn emri ile bölgeye yazlyk üniforma ve ayaklarynda çaryklaryyla gönderilen 90 bin askerimiz kara ky?yn aniden bastyrmasyyla Allahuekber Da?lary'nda donup ?ehit olmu?tu

1914'te 90 bin askerimizin donarak ?ehit oldu?u ‘Sarykamy? Faciasy' ile ilgili bugüne kadar hiç bilinmeyen bir gerçe?i Prof. Dr. Bingür Sönmez ortaya çykardy. Ystanbul'dan Trabzon'a do?ru yola çykan, Sarykamy?'taki askerlere erzak ve ky?lyk üniforma götüren 3 gemiyi Ruslar Karadeniz'de batyrmy?. Bu olay ‘Sarykamy? Faciasy'na neden oldu?u gibi Enver Pa?a'nyn da sonunu hazyrlamy?

Rusya'da isyan çykaracak ajanlar da gemideydi

Dedelerini ‘Sarykamy? Faciasy' ve sonrasynda yitirmi? olan dünyaca ünlü Kalp ve Damar Cerrahy Prof. Dr. Bingür Sönmez bu olayyn unutulmamasy için ‘Sarykamy? Dayany?ma Derne?i'nin kurulmasyna öncülük etti ve ba?kanly?yny üstlendi. Prof. Bingür Sönmez ‘Sarykamy? Faciasy'yla ilgili olarak ara?tyrmalaryny sürdürürken tarihçileri bile ?oke eden bir belgeye ula?ty: Dönemin Genelkurmay Ba?kany Enver Pa?a silah arkada?larynyn itirazlaryna ra?men yakla?an kara ky?y hesaba katmadan Ruslarla sava?mak için Kafkas Cephesi'ne 100 binden fazla asker gönderme karary almy?ty. Askerler gönderildikten hemen sonra ky? bastyrdy. Üniformalary hava ?artlaryna uygun olmayan askerler daha sava? ba?lamadan Sarykamy?'ta ?ehit dü?üyordu. Enver Pa?a verdi?i kararyn nelere mal olaca?yny fark etti. Donanma Komutany'na bile haber vermeden Sarykamy?'taki askerlere ky?lyk üniforma ve erzak göndermek için 3 yük gemisi hazyrlatty. Enver Pa?a'nyn planyna göre içinde 3 bin asker, 3 ke?if uça?y, Te?kilaty Mahsusa (o yyllardaki istihbarat te?kilaty) tarafyndan Kafkasya'daki Türkleri örgütleyerek Rusya'ya kar?y isyan çykartmak amacyyla e?itilmi? ajanlar, cephedeki askere da?ytylacak ky?lyk kyyafet ve erzak bulunan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer, Mithad Pa?a isimli sivil 3 dev yük gemisi Ystanbul'dan yola çykarak Karadeniz üzerinden Trabzon Limany'na ula?acakty. Gemilerle Trabzon Limany'na varan askerler, ajanlar ve malzemeler karayolu ile çok hyzly bir biçimde Erzurum'a oradan da Sarykamy?'a ula?tyrylacakty.

Üç yük gemisine e?lik eden yoktu

Fakat Enver Pa?a yine büyük bir hata yapmy?ty! Donanma'nyn kurallary gere?i askeri personel ta?yyan yük gemilerine olasy dü?man saldyrysyna kar?y mutlaka bir, hatta birkaç sava? gemisi e?lik ederdi. Ancak Enver Pa?a'nyn ani kararyyla 6 Kasym 1914'te Ystanbul Bo?azy'ndan demir alan bu 3 kuru yük gemisine hiçbir sava? gemisi koruma yapmyyordu. Söz konusu 3 gemi Zonguldak açyklaryna geldiklerinde kar?ylarynda dev gibi Rus sava? gemilerini buldu. Ruslar Zonguldak'taki kömür madenlerini bombalamy?, üslerine dönüyorlardy. Ruslar kucaklaryna dü?en bu 3 yük gemisine Kandilli-Ere?li açyklarynda ate? açty. 7 Kasym 1914 sabahy saat 7.45'te 3 yük gemimiz içindeki 3 bin asker ve Sarykamy?'a götürülen malzemelerle birlikte çok kysa süre içinde denize gömüldü.

Enver Pa?a gözden dü?tü Mustafa Kemal yükseldi

Olay Enver Pa?a yönetimince örtbas edildi. Bütün askeri kayytlar silindi ve basyna sansür konuldu. Bu tarihi gerçe?i 93 yyl sonra ortaya çykaran Prof. Dr. Bingür Sönmez 3 yyldyr yapty?y çaly?malary ?öyle anlatty: "Batan gemilerden yüzerek kurtulan ve Ruslar tarafyndan esir alynan 175 askerimiz vardy. Fakat onlaryn konu?masy da bir ?ekilde Enver Pa?a yönetimince engellenmi?. Elde etti?im bilgilere gemicilik konusunda yapylan yayynlar aracyly?yyla ula?tym. Denize çykmy? bütün gemilerin ?ecereleri tutulur. Hangi gemi nerede yapyldy, ne zaman denize çykty, akybeti ne oldu hepsi kayytlydyr. 3 yyl önce bendeki bilgileri o dönem Kuzey Deniz Saha Komutany olan bugünkü Deniz Kuvvetleri Komutany Oramiral Metin Ataç'a anlattym. Çok heyecanlandy. Ordunun elindeki kaynaklary seferber etti. Ystanbul Be?ikta?'taki Deniz Müzesi'ndeki bazy bilgilerle benim elimdekini kar?yla?tyrynca gördük ki olay yüzde yüz do?ru. Bu 3 yük gemisi batyrylmasaydy tarihimiz çok farkly yazylabilirdi. Çünkü gemilerdeki malzemeler Sarykamy?'a ula?saydy facia büyük ümitle ya?anmayacakty. Ya da daha hafif atlatylacakty. Buna ba?ly olarak da döneminin yyldyzy Enver Pa?a çökü?e geçmeyecekti. Bu da Enver Pa?a'nyn en büyük rakibi Mustafa Kemal'in yükseli?ini engelleyebilirdi. Dolayysyyla tarih tahmin edemedi?imiz bir biçimde yazylabilirdi." Bu ?ehitler bundan böyle her yyl anylacak.
Prof. Dr. Bingür Sönmez'in ara?tyrmasyyla ortaya çykarylan ‘Sarykamy? Deniz ?ehitleri' tarihte ilk kez dün anyldy. Deniz Kuvvetleri Komutanly?y yetkilileri ve Sarykamy? Dayany?ma Derne?i Ba?kany Prof. Dr. Bingür Sönmez'in de katyldy?y tören dün sabah Karadeniz Ere?li açyklarynda yapyldy. Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer, Mithad Pa?a gemilerinin batty?y yere çelenkler byrakyldy.

Posta Gazetesinin 7.11.2007 tarihli man?et haberinden alynmy?tyr.
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Büyükanyt'tan Sarykamy? ?ehitleri için mesaj
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Genelkurmay Ba?kany Orgeneral Ya?ar Büyükanyt 93 yyl önce Sarykamy? Harekaty'nda ?ehit dü?en mehmetçikler anysyna bir mesaj yayymlady. Büyükanyt mesajynda harekatyn üstün bir cesaret örne?i oldu?unu vurgulady ve bugün ?ehitlerin iç ve dy? tehditlere kar?y ilham kayna?y oldu?unu belirtti.Orgeneral Ya?ar Büyükanyt'yn mesajy; "22 Aralyk 1914-15 Ocak 1915 tarihleri arasynda yapylan "Sarykamy? Harekâty"nda; millî ve manevi de?erleri yüceltmek, vatan topraklaryny müdafaa etmek, ulusun ?eref ve namusunu korumak u?runa ?ehit dü?en kahraman vatan evlatlaryny bugün, ?ükran ve minnetle anyyoruz" cümlesiyle ba?lyyor...

Büyükanyt, daha sonra Mehmetçi?in tarihte e?ine rastlanmayan bir mücadele ortaya koydu?unun altyny çiziyor.

"SERT KI? ?ARTLARININ DÜ?MANDAN DAHA ÇOK KAYIP VERDYRDY?Y BU AMANSIZ MÜCADELEDE MEHMETÇYK, HYÇBYR MAZERETYN ARDINA SAKLANMAKSIZIN, YURDUNA KASTEDENLERLE KANININ SON DAMLASINA KADAR SAVA?MA KARARLILI?INI GÖZLER ÖNÜNE SERMY?TYR. ORDU, BÜYÜK KAYIPLAR VERMY? ANCAK, VATAN YÇYN ÇIKILAN YOLDAN ASLA GERY DÖNÜLMEMY?TYR. SARIKAMI? HAREKÂTI, ÜSTÜN BYR CESARET VE FERAGAT ÖRNE?Y OLMASININ YANINDA YMKÂNSIZIN MÜMKÜN KILINMASI YÇYN ORTAYA KONAN ÇABA VE ÖRNEK BYR BA?IMSIZLIK TUTKUSUYLA BYZYM YÇYN AYRI BYR DE?ER TA?IMAKTADIR"

Büyükanyt, günümüze göndermelerde de bulundu.

"TARYHTEN ALDI?I GÜÇLE, BYRLYK VE BERABERLY?YNY KORUDU?U SÜRECE VATANINI YÇTE VE DI?TA HYÇBYR GÜCÜN BÖLEMEYECE?YNY BYLEN TÜRK SYLAHLI KUVVETLERY, VATAN TOPRAKLARININ EBEDY BEKÇYSY OLMANIN ENGYN GURURUNU TA?IMAKTADIR.

AZYZ ?EHYTLERYMYZ,
ATATÜRK YLKE VE DEVRYMLERY DO?RULTUSUNDA ÇA?DA? UYGARLIK YOLUNDA YLERLEMEKTE OLAN LAYK VE DEMOKRATYK TÜRKYYE CUMHURYYETY'NYN VARLI?INA, TÜRK ULUSUNUN BYRLYK VE BERABERLY?YNE YÖNELEN HER TÜRLÜ YÇ VE DI? TEHDYDE KAR?I BUGÜN DE VERDY?YMYZ MÜCADELEDE; BYZE YLHAM KAYNA?I OLMAYA DEVAM EDYYORSUNUZ."
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Şub 2008
Bildiriler: 23
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Tehcirin Arkasında Almanlar Bulunuyor!

Almanya’da Oberhausen Türk Birliği’nin Katolik Kilisesi Salonu’nda düzenlediği Sarıkamış Gerçeği konulu konferansta konuşan İstanbul Memorial Hastanesi Bölüm Başkanı, Kalp Cerrahı, Sarıkamış Dayanışma Grubu Derneği Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, 94 yıl önce Sarıkamış’ta yaşananları anlattı ve 1915 yılındaki Ermeni tehcirinin arkasında Almanların olduğunu iddia etti.

Prof. Sönmez büyük ilgi gören konferansta "Alman okullarında çocuklara Birinci Dünya Savaşı’nda Türklerin müttefik olduğu öğretilmiyor. Bizi yok saydıkları gibi müttefik olarak da görmüyorlar. Oysa onların menfaatleri için biz büyük acılarla bir kuşağımızı yitirdik." dedi ve şöyle devam etti: "Savaş öncesinde Osmanlı döneminde sayıları yüzleri geçen Alman komutan görev yapıyordu. Ayrıca Alman sempatizanı zamanın yöneticileri ile o zaman alınan kararların arkasında hep Almanlar olmuştur. Günümüzde çarpıttıkları sözde Ermeni soykırımı olayına Almanlar, korktukları için hep farklı yaklaşırlar. Oysa Ermeni tehcirinin arkasında Almanlar bulunmaktadır. Saklı kalan ve ortaya çıkardığımız Sarıkamış Şehitleri’ni artık her yıl anıyoruz ve anmaya devam edeceğiz."
Kullanıcı kimliğini gösterSüleyman ÖZBEK tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Eyl 2006
Bildiriler: 2
Şehir: KAYSERY
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın Hocalarım,
Sarıkamış'ı ben Kürşat olayına benzetiyorum. İstiklal uğruna verilmiş bir mücadeledir ve o uğurda ölenleri Rahmet'le anıyorum. Keşke bizler de o günkü insanlar kadar davalarımız için herşeyimizi göze alarak mücadele edebilsek...
İzlenilen yol tartışılır belki ama dava bence tatışılmamalıdır. Kürşat'ın neslinden gelen her Türk davası uğruna herşeyi göze almalıdır.

Saygılarımla....

_________________
ÖZCANÖZGY?Y
Kullanıcı kimliğini gösterözcanözgişi tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 05 Mar 2008
Bildiriler: 17
Alıntıyla Cevap Gönder
Slayty indirmek için tyklayynyz>>
Kullanıcı kimliğini gösterAdem YAKUT tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
SARIKAMIŞ
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2