Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Bu başlık kilitlenmiştir; cevap yazamaz, bildirileri değiştiremezsiniz
YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
``Yahya Kemal, alty yüz yyllyk Türk ?iiri zincirini Baty dü?üncesine ba?layan o halkadyr... Genç ku?aklar ça?da? ?iire Yahya Kemal köprüsünden geçtiler.'' (Orhan Hançerlio?lu, 1958)

Yahya Kemal BEYATLI, 1884 yylynda Üsküp'te do?du. Balkan hasretini ve Osmanly Ymparatorlu?u'nun ihti?am devirlerini hiçbir zaman unutamady. Gençlik döneminde Paris'e giderek Siyasal Bilgiler Okulu'una girdi. Dokuz yyl sonra Ystanbul'a döndü, Var?ova, Madrid, Karasi elçiliklerinde bulundu. Tekirda? ve Ystanbul'dan milletvekili seçildi. ?iirlerini sa?ly?ynda bastyrmady. Eserleri ölümünden sonra yayynlandy.

Yahya Kemal Beyatly'nyn asyl ady Âgâh'tyr. ?ehsüvar Pa?a torunlaryndan oldu?u için Beyatly soyadyny almy?tyr. 1903 yylynda Paris'e gitmi? olan Yahya Kemal, böylelikle kendisinden önce Türk ?iirine damgasyny vurmu? olan Abdülhak Hamit ve Tevfik Fikret'in etkisi altynda kalmaktan kurtulmu?tur.

Ancak, gitti?i Siyasal Bilgiler Okulu'nda Avrupa Tarihi ö?reten Albert Sorel'in Osmanlylardan hemen hiç sözetmemesi, ondaki millî gururu zedelemi?tir. Bu hyzla, kendi tarihinin yükseli? devrine e?ilen Yahya Kemal, sonunda Ystanbul ?airi olmu?tur.
Yahya Kemal, 1912'den sonra, ilk ?iirlerini Bulunmu? Sayfalar ba?ly?y altynda yayynlamy?, ama bunu pek seyrek yapmy?tyr. 1912'de Paris'te yazdy?y "Açyk Deniz" ?iirinin yayyn tarihi 1925'tir. Böyle davranmasynyn nedeni, görü?tü?ü Fransyz ?airlerinden edindi?i titizlik ve aly?kanlyktyr.

?iirde kelimelerin ses yapysynda ve aruz ahengine önem verdi?i için mysralaryny sürekli olarak de?i?tirmi?tir.. Ancak ömrünün son on be? yyly içinde syk syk ?iir yayynlamaya ba?layabilmi?tir. Yyi bir kültürle yeti?en Yahya Kemal, Paris'ten Ystanbul'a dönünce 1915'ten 1923'e kadar Üniversite'ye intisap etmi? "Baty Edebiyaty Tarihi" ve "Medeniyet Tarihi" dersleri okutmu?tur.

Bu arada, 1922'de Lozan Sulh Heyeti'nde mü?avir syfatyyla bulunan büyük ?air, 1923'te, Ykinci Büyük Millet Meclisi'ne Urfa milletvekili seçilmi?, 1926'da Var?ova, 1929'da Madrit Büyükelçimiz olmu?tur. Daha sonra, tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili olarak giren Yahya Kemal Beyatly, yedinci seçim devresine kadar milletvekilli?inde kalmy?tyr.
Beyatly, bir süre Üniversite'de Garp Edebiyaty da okutmu?tur. Ancak, bu tarzdaki e?itime hazyrlykly olmady?y için bunu sürdürememi?tir. Daha ziyade Sokrates tarzynda canly sohbetleriyle bilgilerini ve duygularyny ba?kalaryna aktarmy?tyr. Onun me?hur Emirgân sohbetleri, yyllarca sürmü?tür.

?iirden ba?ka makale ve sohbet tarzynda nesir yazylary da olmakla beraber sanatçynyn asyl ki?ili?i ?iirden gelir. Eserleri, bu bakymdan üç grup te?kil eder: Eski ?iirin rüzgaryyla meydana getirdi?i gazel ve benzeri ?iirler, gerçek Ystanbul ?iirleri, bir de ölüm ve sonrasy gibi metafizik ya da felsefi temalary i?ledi?i yalyn ?iirler.Tarih zevki bilhassa Ystanbul ?iirlerinde kendini göstermi? ve tarih bilgisi Ystanbul'un fethi üzerinde derinle?mi?tir.
Yahya Kemal Beyatly kendine inanmy? bir sanatçyydy. Kendisinin dy?yndaki sanatçylary kolay kolay be?enmezdi.

Çevresinde hayranlarynyn bulunmasyndan mutlu olurdu. Kendi ?iirlerini belirli bir melodiye göre, o ?iir o âhengi kaldyrsyn kaldyrmasyn, okumaktan zevk alyrdy. Karakteri itibariyle ne?eli, o derecede de kuruntulu, vehimli bir insandy. Ailesiyle ilgisini tamamen kesmi?ti. Ki?ili?inden ba?ka dayana?y yoktu. Onun, Atatürk'ün sofrasynda söyledi?i bir söz, çok ?öhret kazanmy?tyr.

Atatürk;
- Yahya Kemal Bey, Ankara'nyn en çok neresini be?endiniz? diye sormu?tu. Yeni milletvekili de hemen cevap vermi?ti:
- Ystanbul'a dönü?ünü, Pa?am...

Melek Celal Sofu'nun (ressam) bir hâtyrasyna göre, gençlik döneminde a?yk oldu?u Celile Hanymla evlenemeyi?i Yahya Kemal'i ömrü boyunca bir yuva kurmaktan yoksun byrakmy?, hiç bir kadyn ona bu a?ky unutturamamy?tyr. Erenköyü'nde Bahar ve Geçmi? Yaz gibi bir çok ?iir bu sevginin neticesidir.

Bununla beraber ?airi, çok sykyntyya dü?tü?ü yyllarda Kavaklydere ?arap Fabrikasy'na iki mysralyk bir reklam ?iri yazdy?yny da görüyoruz:

Biz veda etmek üzereyiz kedere
Getir ahbap bir Kavaklydere


Yahya Kemal'de, alelâde bir sözü ?iir haline getirme gücü vardy. Süleyman Nazif'in Ybnü'l-Emin Mahmud Kemal hakkynda söyledi?i:

Ne kendi kimseye benzer, ne kimse kendisine
mysrayny hemen bir mysra ilavesiyle gerçekten ?iir haline getirmi?ti.

Hezâr gybta o devr-i kadîm efendisine
Ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine


Yahya Kemal 1958 yylynda Ystanbul'da öldü.Kyrk yyly a?an edebî hayatynyn ürünü, belki küçüklü büyüklü kyrk parça eseri a?maz. Ama hepsi de seçkin ve hepsi de birbirinden güzeldir.SESSYZ GEMY

Artyk demir almak günü gelmi?se zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

Hiç yolcusu yokmu? gibi sessizce alyr yol;
Sallanmaz o kalky?ta ne mendil, ne de bir kol.

Ryhtymda kalanlar bu seyahetten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli,

Biçare gönüller Ne giden son gemidir bu!
Hicranly hayatyn ne de son matemidir bu.

Dünyada sevilmi? ve seven nafile bekler;
Bilinmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.

Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden,
Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden.

(Kendi Gök Kubbemizden)
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 26 Eyl 2005
Bildiriler: 408
Şehir: KAYSERİ
Alıntıyla Cevap Gönder
2008, Yahya Kemal Beyatlı yılı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2008′i Yahya Kemal yılı ilan etti. Yıl boyunca büyük şairle ilgili uluslararası sergi ve sempozyumlar düzenlenecek.
3 Kasım 2007 tarihli haberinde teklif edilen ve edebiyat dünyasının destek verdiği “2008 Yahya Kemal yılı olsun” çağrısına Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’dan destek geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2008′i ‘Yahya Kemal Yılı’ ilan etti. 2008′in, Türk şiirinin en önemli ustalarından biri olan Yahya Kemal Beyatlı’nın ölümünün 50. yılı olduğunu belirten Günay, bu vesile ile büyük şairin daha iyi tanınacağını ve anlaşılacağını umuyor.
Ertuğrul Günay, yıl boyunca üzerinde duracakları kapsamlı projeyi bir cümle ile özetliyor: “Yahya Kemal’i geleceğe taşımak!” Genç kuşaklara Yahya Kemal’i anlatmanın en iyi yollarından birinin de doğum veya ölüm yıldönümleri olduğunu düşünen Günay, onun şiirinin ve düşüncelerinin, bugünün insanında, eski deyişle ‘ma’kes’ bulacağını belirtiyor. Günay’a, bunu nasıl sağlayacağını sorduğumuzda ise cevabı net oluyor: “Eskiden olduğu gibi çok konuşup az iş yapmayacağız. Beyatlı ile ilgili uluslararası sergi ve sempozyumlar yapacağız, prestij ve armağan kitaplar yayınlayacağız. Doğu-Batı sentezi üzerine, Osmanlı’nın yıkılışı, Cumhuriyet’in kuruluşu dönemlerinde yazmış olduğu önemli yazıları var. Bunlar ışığında bilimsel tartışmalar yapacağız. Şiir kitaplarını yeniden basacağız. Bestelenmiş şiirlerini CD olarak yayınlayacağız. Şiirlerinden yeni besteler yaptıracağız.”
Yahya Kemal’in mekânları belirlenecek
Yahya Kemal’in kıyıda köşede kalmış bir şair olmadığına değinen Günay’ın en büyük dileği, usta şairin yeni ve geniş bir okur kitlesiyle tanışması. “Eğer bunu yapabilirsek kendimizi başarılı sayarım.” diyen Günay’ın anlattıklarına bakılırsa bu yılda sadece yeni neslin Yahya Kemal’i tanımasıyla yetinilmeyecek. Şairin sanat ve düşünce dünyasına nüfuz edilebilmesini sağlamak için de üniversitelerden, şair ve entelektüellerden de yardım istenecek. Günay’ın en çok yardımını beklediği kişiler, edebiyat öğretmenleri. Bakan, eğitimcilerin kendisini yalnız bırakmayacağına inanıyor.
Günay, toplumsal bir hafıza oluşması için hatıraların titizlikle saklanması gerektiğini söylüyor. Bu amaçla Yahya Kemal’in yaşadığı mekânların da belirleneceği müjdesini veriyor: “Bizde ne yazık ki yazar evlerinin bir müze olarak algılanması, kitleler tarafından bilinmesi ve hatta gelen yabancı ziyaretçilere gösterilmesi gibi bir alışkanlık yok. Kafka’nın evine olan ilgiyi gördüğümde çok kıskandım. Yahya Kemal’in müzeye dönüştürebileceğimiz bir evi yok. Ama yaşadığı mekânlarda plaket konulabilir, onunla ilgili bir köşe yapılabilir. Ben Türkiye’de hangi yazarımız, hangi şairimiz nereye, hangi lokantaya, hangi otele giderdi bilmiyorum. Nostaljileri yaşatma kaygımız yok. Bir toplum, hafızasıyla gelişir.”

_________________
Ne mutlu Türkçe konuşana
Kullanıcı kimliğini gösterS.Burhanettin AKBAŞ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 25 Ekm 2007
Bildiriler: 124
Şehir: Kyrykkale
Alıntıyla Cevap Gönder
Yahya Kemal'in Akıncı şiiri hep ezberimdedir.

AKINCI

Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle...

Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan,
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.

Bir gün yine dolu dizgin boşanan atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla...

Cennette bu gün gülleri açmış görürüz de
Hâlâ o kızıl hâtıra titrer gözümüzde!

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

_________________
Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz!
Kullanıcı kimliğini gösterFaruk Namli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Nedir bu halimiz böyle! her yerde bir sahtecilik, hyrsyzlyk, umursamazlyk, saygysyzlyk! Hiç utanmadan sykylmadan. Bakyyorum her sahada maa?allah birinciyiz. Konumuz edebiyat oldu?u için buna de?inece?im. Edebiyattan anlamam. Okudu?umu da çok zaman anlamam. ?iir okurum ruhuma hitap edenleri ancak düzyazyyy üçer-be?er kelimelere bölüp ?iir diye yutturmaya kalkanlardan ise tiksinirim gerçek ?airlere hakaret var bunda diye. Bilim adamymyz eser çalar intihal yoluyle. Bestecimiz uzak ülkelerden melodi çalar bir gün açy?a çykar korkusu ta?ymadan, hele hele ?airlerimiz(!) bolca vardyr ki, hiç utanmaz hiç sykylmazlar ba?ka ?airlerin ?iirlerinden satyrlary, kytalary havutuyla(!) yutarlar sykylmadan. En vahim durumda olanlar ise ?iir sevdalysy oldu?unu söyleyen, iddia eden aferin budalasy ki?ilerdir. Bunlar okuduklary ?iiri dahi do?ru okuyup iç dünyalaryna sindiremezler, iç dünyalarynda onun hazzyny çykaramazlar. Do?ru olarak da yazamazlar.

Sayyn Faruk NAMLI Bey, ne güzel de ta?ymy? sayfalarymyzy bu ?iiri. Büyük bir dikkatle. Ancak bu dikkati hepimiz göstermeliyiz bütün bu büyük ?airlerimize saygynyn gere?i.

Yahya Kemalin "AKINCI/lar" ?iiri birçok yerde çe?irli de?i?ikliklere u?ratylarak yayynlanmaktadyr. Bunlardan birkaçyny da ben buraya alyyorum. "Nerelerinde yanly?lyklar var"yn tesbiti için.

AKINCILAR (akyncy my? akyncylar my?)

Bin atly akynlarda çocuklar gibi ?endik ('atly'dan sonra virgül, '?endik'ten sonra noktaly virgül yok.)
Bin atly o gün dev gibi bir orduyu yendik ('yendik'ten sonra ünlem yok)

Haykyrdy, ak tolgaly beylerbeyi "Ylerle!" ('haykyrdy' satyrba?ynda bulunuyor, di?erinde ise 'ilerle!'den önce. di?erinde 'haykyrdy!'dan sonra ikinoktaüstüste varken, 'beylerbeyi'nden sonra konulmamy?)
Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle (birinde satyr sonunda yanyana üçnokta varken di?erinde yok.)

?im?ek gibi atyldyk bir semte yedi koldan (di?erinde "?im?ek gibi bir semte atyldyk yedi koldan,)
?im?ek gibi Türk atlarynyn geçti?i yoldan (satyr sonunda nokta yok)

Bir gün yine [b]doludizgin atlarymyzla[/b] (Bir gün yine dolu dizgin bo?anan (bo?anan kelimesi bazylarynda var bazylarynda yok) atlarymyzla. Yine bazylarynda dolu dizgin biti?ik, bazylarynda ayryk yazylmy?tyr.)
Yerden yedi kat ar?a kanatlandyk o hyzla (satyr sonunda üçnoktayanyana yok)

Cennette bu gün gülleri açmy? görürüz de (bazy yerlerde "bu gün" ve "görürüz de" biti?ik, bazylarynda ise ayryk yazylmy?lardyr. )
Hâlâ o kyzyl hâtyra gitmez gözümüzde ("Hâlâ o kyzyl hâtyra titrer gözümüzde!")

Bin atly akynlarda çocuklar gibi ?endik (satyr sonunda virgül yok)
Bin atly o gün dev gibi bir orduyu yendik (satyr sonunda ünlem yok)


AKINCILAR

Bin atly akynlarda çocuklar gibi ?endik
Bin atly o gün dev gibi bir orduyu yendik
Haykyrdy ak tolgaly beylerbeyi ``ilerle''
Bir yaz günü geçtik tunadan kafilelerle
?im?ek gibi atyldyk bir semte yedi koldan
?im?ek gibi Türk atlarynyn geçty?y yoldan
Bir gün yine doludizgin atlarymyzla
Yerden yedi kat ar?a kanatlandyk o hyzla
Cennette bu gün gülleri açmy? görürüzde (görürüz de)
Hala o kyzyl hatyra gitmez gözümüzde
Bin atly akynlarda çocuklar gibi ?endik
Bin atly o gün dev gibi bir orduyu yendikAKINCI

Bin atly, akynlarda çocuklar gibi ?endik;
Bin atly o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Ak tolgaly beylerbeyi haykyrdy: Ylerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kaafilelerle...

?im?ek gibi bir semte atyldyk yedi koldan,
?im?ek gibi Türk atlarynyn geçti?i yoldan.

Bir gün yine dolu dizgin bo?anan atlarymyzla
Yerden yedi kat ar?a kanatlandyk o hyzla...

Cennette bu gün gülleri açmy? görürüz de
Hâlâ o kyzyl hâtyra titrer gözümüzde!

Bin atly akynlarda çocuklar gibi ?endik,
Bin atly o gün dev gibi bir orduyu yendik!


Dipyazy: Bir zamanlar harf üzerinde ?apkaya ne gerek var diye kurallarla çocuk oyunca?y ile oynar gibi oynayanlar yüzünden bütün eski eserlerimizde bu çarpyklyklara tesadüf ediyoruz. Yazyk yazyk ki, çok yazyk!
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
RİNDLERİN AKŞAMI

Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç;
Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç!
Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile,
Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle.
Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan
Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan
Geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece.
Guruba karşı bu son bahçelerde, keyfince,
Ya şevk içinde harab ol, ya aşk içinde gönül!
Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahud gül.
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 10 Ekm 2006
Bildiriler: 19
Alıntıyla Cevap Gönder
Kültür ve Turizm Bakanly?y'nyn, Cumhuriyet dönemi Türk ?iirinin en büyük temsilcilerinden biri olan Yahya Kemal Beyatly ölümünün 50. yyly nedeniyle 2008'i 'Yahya Kemal Beyatly Yyly' ilan edildi.Cumhuriyet döneminin önemli ?airlerinden Yahya Kemal Beyatly, ölümünün 50. yylynda Milli Kütüphane Ba?kanly?y, Beyatly'nyn tüm eserlerini içeren kapsamly bir bibliyografya hazyrlayacak.

Yahya Kemal Beyatly Anma Yyly' etkinlikleri çevresinde, Milli Kütüphane Ba?kanly?y, ?airin bibliyografyasyny hazyrlayacak. CD formatynda hazyrlanacak bibliyografyada, ?airin kendi yazdy?y tüm ?iirleri ve nesirlerinin yany syra Beyatly hakkynda yapylmy? ara?tyrmalara da yer verilecek...

VUSLAT

Bir uykuyu cânanla berâber uyuyanlar,
Ömrün bütün ikbâlini vuslatta duyanlar,

Bir hazzy tükenmez gece sanmakla zamâny,
Görmezler ufuklarda, ?afak soktu?u âny...

Gördükleri rü'yâ ezelî bahçedir a?ka;
Her mevsimi bir yaz ve esen rüzgâry ba?ka.

Bülbülden o e?lencede feryâd i?itilmez;
Gül solmayy; mehtâb, azalyp gitmeyi bilmez...

Gök kubbesi her lâhza, bütün gözlere mâvi...
Zenginler o cennette fakirlerle müsâvi;

Sevdâlary hulyâly havuzlarda serinler,
Sonsuz gibi, bir fyskyye âhengini dinler.

Bir rûh, o derin bahçede bir def'a ya?arsa
Boynunda onun kollary, koynunda o varsa,

Dalmy?sa, onun saçlarynyn râyihasyyle,
Sevmekteki efsûnu duyar her nefesiyle;

Yyldyzlary boydan boya do?mu? gibi, varlyk,
Bir mû'cize hâlinde o gözlerdendir artyk.

Kanmaz, en uzun bûseye, öptükçe susuzdur,
Zirâ, susatan zevk, o dudaklardaki tuzdur.

Ynsan ne yaratmy?sa yaratmy?tyr o tuzdan,
Bir syr gibidir azcok ilâh oldu?umuzdan.

Onlar ki bu güller tutu?an bahçededirler.
Bir gün nereden hangi tesâdüfle gelirler?

A?k, onlary sevkettigi günlerde, kaderden
Rüzgâr gibi bir ?evk alyr, olduklary yerden.

Geldikleri yol, Ömrün y?yktan yoludur o!
Âlemde bir ak?am ne semâvi ko?udur o!

Dört atly o gerdûne, gelirken dolu dizgin,
Sevmi? iki rûh ufku görürler daha engin,

Simâlary her lahza paryldar bu zafirle;
Gök her tarafyndan, donanyr me?'alelerle!

Bir uykuyu cânanla berâber uyuyanlar,
Varlykta bütün zevki o cennette duyanlar

Dünyayy unutmu? bulunurken o sularda,
- Zâlim saat ihmâl edilen vakti çalar da-

Bir ân uyanyrlarsa lezîz uykularyndan,
Ba?tan ba?a, her yer kesilir kapkara, zindan...

Bir fâciadyr böyle bir âlemde uyanmak...
Günden güne, hicranla bunalmy? gibi, yanmak...

Ey talih! Ölümden ne beterdir bu karanlyk!
Ey A?k! O gönüller sana mâl oldular artyk!

Ey vuslat! O â?yklary efsûnuna râm et!
Ey tatly ve ulvî gece! Yyllarca devâm et!
Kullanıcı kimliğini gösterMEHLİKA SULTAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Yahya Kemal Yyly Dolayysyyla...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkada?lar,


Konuyla ilgili yazylaryma buradan ula?abilrsiniz.

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Bu başlık kilitlenmiştir; cevap yazamaz, bildirileri değiştiremezsiniz  
Yeni Sayfa 2