Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
1000 uydurma kelimeyi boykot
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Nis 2005
Bildiriler: 3
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba,

Kadir Mysyro?lu'nun bu isimle bir kitaby var. Fakat piyasada bulamyyorum. Elinde olan var my acaba?
Kullanıcı kimliğini göstersiyahnur tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 12 Nis 2005
Bildiriler: 3
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Bence, böyle kitaplary alyp okumayyn. Bu sözcükler kime göre uydurukmu?? Elbette ki yazaryn kendi ki?isel görü?lerine göre. Ynsanlary “Dilden sözcük atyyorlar.” diyerek tasfiyecilikle suçlayanlaryn dilimize kazandyrylmy? sözcükleri dilden atmaya çabalamasy ne büyük bir çeli?ki do?urmaktadyr. “Ya?ayan Türkçe” söylemini dillendirmesine kar?yn Türkçede ya?amakta olan kimi sözcüklere sava? açanlar, onlary “boykot” edenler kendi kendileriyle çeli?mektedir. Hem tasfiyecilikten yakynsynlar, hem de tasfiyecili?i kendileri körüklesinler.

Dilde sadele?tirme sürecinin ba?langycyndan itibaren yanly? türetilen sözcükler de olmu?tur. Bunlary yadsyyamayyz. Ama, BUNLARIN SAYISI ASLA 1000 TANE DE?YLDYR. Örne?in; “ortam, toplum, ilginç” sözcükleri Türkçenin kurallaryna aykyry olarak türetilmi?tir. ?imdi, “Bu sözcükleri hiç kullanmadym, kullanmyyorum.” diyen kaç ki?i var? Böyle bir ?ey söylense neye yarar? Eskilerin “galat-y me?hur” dedi?i bugün için “bilinen yanly?lar” diyebilece?imiz sözcükler vardyr. Örne?in, “namahrem” ve “talimatlar” sözcüklerini ele alalym: “nâ“ Arapçada olumsuzluk bildiren bir ön ektir. Na-mahrem gerçekte “mahrem olmayan” demektir. Oysa bu sözcük halk arasynda hangi anlamda kullanylyyor? Kar?yt anlamda, yani, “mahrem olan” anlamynda. “Talimatlar”a bakalym: "-ât" Arapçada çokluk ekidir. Bizdeki "–lar / -ler" gibi. Talimat sözcü?ü gerçekte “yönerge-ler” anlamyndadyr. Buna göre, “talimat” zaten ço?uldur. Bir de biz "–lar" eki getirirsek “yönergelerler” gibi bir anlam ortaya çykyyor. Bu da dilin kurallaryna aykyrydyr. Y?te buna benzer sözcükler “bilinen yanly?” kabul edilir.

Buna benzer örneklerin sayysy çok fazla de?ildir. Özellikle de yanly? türetilmi? olan “ilginç, ortam, toplum” gibi sözcüklerin sayysy binlerle ifade edilemez. Üstelik bu sözcükler artyk dile yerle?mi?tir. “uyduruk sözcük” avyna çykan birçok yazar da bu sözcükleri severek kullanmaktadyr. Mademki bu sözcüklere kar?ylar, o halde bunlary kullanmasynlar.

Sonuçta, Türkçede 1000 tane uyduruk sözcük buldu?unu ileri süren bu yazaryn görü?leri kendisini ba?lar. Önce tasfiyecili?i kötüle, sonra sen 1000 sözcü?e tasfiyecilik uygula. Ne yaman çeli?ki!

Dilimizin gücünü ve güzelliklerini ö?renmek istiyorsanyz böyle tarafly kitaplar yerine örne?in, Emin Özdemir’in “Dilimizin Topra?ynda” ve “Erdemin Ba?y Dil” adly kitaplaryny okumanyzy salyk veririm.

Dile siyasal açydan bakmak, dilimize hiçbir ?ey kazandyrmaz.

_________________
Türk demek, Türkçe demektir.
Kullanıcı kimliğini gösterKoray Alptekin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Re: 1000 uydurma kelimeyi boykot
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Nis 2005
Bildiriler: 3
Alıntıyla Cevap Gönder
siyahnur demiş ki:
Merhaba,

Kadir Mysyro?lu'nun bu isimle bir kitaby var. Fakat piyasada bulamyyorum. Elinde olan var my acaba?

_________________
www.islamharfleri.com
Kullanıcı kimliğini göstersiyahnur tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 12 Nis 2005
Bildiriler: 3
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Siyahnur, amacynyz ne? Bu kitaby soraca?ynyz yer burasy my? Burasynyn arama sayfasyna benzer bir görünümü mü var? Niçin arady?ynyz kitabyn adyny Google veya ba?ka bir arama sayfasyndan taratmyyorsunuz? Kitap tanytymy yapan sayysyz site var. Niçin orada aramyyorsunuz? Yoksa amacynyz aramak de?il de aryyormu? gibi görünüp kitabyn tanytymyny my yapmak? Bence öyle! De?ilse, kanytlayyn!

Kimmi? bu Kadir Mysyro?lu? Türk Dili ve Edebiyaty ö?retmeni mi? Dille ilgili bir uzmanly?y var my? Sanyrym yok! Uydurma sözcükmü?! Kime göre uydurma bunlar sayyn siyahnur? Kime göre! Kadir Mysyro?lu'na göre. Kitaby kumadan önce bu yazaryn dil konusundaki yetkinli?ini iyice irdelediniz mi?
Gelmi?siniz bu siteye üye olmu?sunuz, Türkçe sava?ymyna katylmy?synyz! Ne güzel, ne mutlu size! Eeee, bu kutlu sava?yma Uydurma Sözcükler Sözlü?ü okuyarak my bir ?eyler katmayy dü?ünüyorsunuz? Buradaki Türkçe gönüllülerinin bu tür kitaplary okuyarak bir ?eyler ö?renebilece?ini mi dü?ünüyorsunuz? Byrakyn bu i?leri artyk, "uydurma uydurma, ucube ucube" diyenlerin geriye dönük baky? açysyyla Türkçenin gelece?ine yönelik ne yapylabilir ki? Bunu hiç sorguladynyz my? Siz ?imdi diyeceksiniz "Bir kitap ady sorduk, konuyu nerelere getirdin? Bir dövmedi?in kaldy!" Ama, sordu?unuz kitap öyle herhangi bir kitap de?il! 1000 tane sözcü?e "uyduruk" damgasy vuran, üstelik bunun hangi dilbilgisi birikimiyle yapyldy?y belli olmayan bir kitap bu! Bunu okuyanlaryn yüzlerinde olu?acak ?a?kynly?y, soru i?aretlerini hiç hesaplamadynyz my? Tam da insanlary Türkçeye yönlendirirken, tam da bir ?eyler ba?armak üzereyken "O sözcük uyduruk, bu sözcük uyduruk" Biz yabancy sözcüklere kar?ylyk olarak önerilen yeni sözcükleri tanytmaya çaly?yrken bir yandan da di?erlerine uyduruk damgasy my vuraca?yz? Gemide bir delik var, biz orayy kapatmaya çaly?yyoruz; sonra birisi geliyor gemide ba?ka delikler açmaya çaly?yyor. Hem de 1000 tane! Üstelik dil alanynda herhangi bir yetkinli?i ve uzmanly?y olmayan birisi!

Benim derdim ne mi? Siz istedi?inizi okuyun, ben ne desem kabul etmeyeceksiniz. Ancak, burada tanytymyny yapty?ynyz kitabyn insanlarda dil bilinci olu?turucu kitaplar olmasyna özen göstermelisiniz. Ynsanlarda �Aaa bu da uydurukmu?, aaa ?u da udurukmu?, aaaa benim adym da uydurukmu?�.� gibi son derece tehlikeli dü?ünceler olu?turacak kitaplary önermenin sorumlulu?unu ta?yyabilecek misiniz sayyn siyahnur? Üstelik uyduruk olup olmadyklary bir ki?inin insafyna kalmy? sözcüklerin syralandy?y bir kitap! Bu siteyi görür görmez üye oldum ve "Y?te arady?ym bu!" dedim. Böyle bir yerde Türkçe ile ilgili kitaplardan söz ederken daha seçici olmak gerekiyor. En azyndan o kitaby alyp okumu? olmak gerekiyor. Söylediklerimi önyargylardan uzak bir baky? açysyyla de?erlendiriniz.

_________________
Türk demek, Türkçe demektir.
Kullanıcı kimliğini gösterKoray Alptekin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Mar 2005
Bildiriler: 8
Alıntıyla Cevap Gönder
Synyf arkada?ym Koray, siteye hyzly bir giri? yapmy?syn. Biraz a?yrdan al. Burada deneyim konu?uyor. Eee, sütten a?zy yanan, yo?urdu üfleyerek yermi?. Üfff! Sad Smile Very Happy

siyahnur'un bu kitaptan gerçekte niçin söz etti?ini bilemem. Yorum yapmak için kitaby iyice incelemek gerekiyor. "Okumak" diyemiyorum; çünkü, ben daha önceden benzer içerikli oldu?unu dü?ündü?üm bir kitap okumu?tum (adyny vermek istemiyorum). Okuduktan sonra kafam allak bullak oldu. Günlük hayatta sykça kullandy?ymyz bazy kelimeleri yanly? bulan bu kitaptan sonra neredeyse konu?mam ve yazmam bozulacakty. Her kullandy?ym kelime için "Acaba uyduruk mu?" demeye ba?lamy?tym. Sonra ?öyle bir silkelendim, "Herkesin söyledi?ine ?yp diye inanacak mysyn?" dedim kendime. Gittim hocalaryma sordum, yani i?in uzmanlaryna. Birkaç kelimenin yanly? türetilmi? oldu?unu kabul ettiler, ama geri kalanlary (neredeyse tamamy) için yapylan yorumlary çok haksyz ve yanly? buldular. Yazaryn olaya çok tarafly ve bilgisizce yakla?my? oldu?unu söylediler. Yani, uydurma kelime syralamaya çaly?an o yazar çok iyi uydurmu?tu. Kafadan uydurmak tabi ki... ?imdi burada örnek verip kafalary bulandyrmak istemem. Biz dilimize dadanan yabancy kelimelerle u?ra?yrken bin yyllyk kelimelerimizi "uyduruk" sayan "uyduruk" görü?ler yolumuza ta? koyar.

Hemen söyleyeyim de dilim yine yanmasyn. Kadir Mysyro?lu'nun kitaby nasyldyr, bilemem. Uyduruk dedi?i kelimeler nelerdir, bakmak gerek. Ama, 1000 tane olamayaca?y da kesin. "1000" çok yüksek bir sayy. Asla bu kadar olamaz. ASLA! ASLA! ASLA! "1000 kelime", hayal gücünün de ötesinde bir de?erdir. Yazaryn yanylgyya dü?me olasyly?y çok yüksek. Yine bir toplu kyyymla, soykyrymla kar?y kar?yyayyz galiba. Aman, dikkat! Yo?urda "üf" deyin. Üfff! Sad Smile Very Happy

Koray'yn iki görü?üne kesinlikle katylyyorum. 1) Burasy kitap sorma yeri de?ildir. Bu tür sorularla ba?lyk sayysyny gereksiz yere arttyrmamalyyyz. 2) Bir kitaby tanytacaksak önce kendimiz okumalyyyz.

(Not: Onca i?inin arasynda yazy?maly?ymyza katylan arkada?ym Koray'a beni kyrmady?y ve ça?ryma kulak verdi?i için te?ekkürlerimi sunarym.)
Kullanıcı kimliğini gösterEren Kutlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 30 Oca 2005
Bildiriler: 101
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Eleştirilerie aynen katılıyorum. Buradaki güzel ortamı böyle ilginç bir yöntemle karıştırmak isteyenleri kınıyorum.
Kullanıcı kimliğini gösterS.Ekrem tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 331
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
GARYP BYR KYTAP ADININ DÜ?ÜNDÜRDÜKLERY

Türkiye’de “dil” öyle bir konumdadyr ki, eskiden beri herkesin bu konuda söyleyecek bir sözü olmu?tur. Çünkü, ya?amyn en devingen yönü olan “dil” herkesi çevrelemektedir. Bu yüzden “dil” konusunda derin bir bilgiye ve bilimsel yetkinli?e sahip olsun olmasyn herkesin bir görü?ü vardyr. Herkesin görü? bildirmesi dilin sorunlaryna çözüm bulmada yeni açylymlar olu?turmaktadyr. Ancak, i?, dilin kurallaryny ilgilendiren konulara geldi?inde bilimsellikten uzakla?an bazy ki?iler yüzünden kimi zaman hiç de ho? olmayan sonuçlar ortaya çykmaktadyr.

Y?in olumlu yönüne bu a?elinde hep birlikte tanyklyk ediyoruz. Türkçemize gönül verenler –mesle?i, alany ne olursa olsun- elbirli?iyle çaly?makta ve dü?ünce üretmektedir. Böylece olaylary en kapsamly biçimde irdelemek ve sorunlar için çözüm önerileri geli?tirmek daha kolay olmaktadyr. Bunun en güzel örne?i, “plazma tv” için Türkçe kar?ylyk aranyrken ya?andy. “Plazma TV”ye kar?ylyk bulmak için plazmanyn ne oldu?unu ve bu fiziksel olayyn televizyon teknolojisine nasyl uyarlandy?yny çok iyi bilmek gerekiyordu. Bu da fizi?i ilgilendiren bir konuydu. Esra arkada?ymyzyn çabalaryyla “plazma”nyn ne oldu?unu ö?rendik. Ondan sonra dü?ünce üretmek daha kolay oldu. Buna benzer olaylaryn sayysyny arttyrabiliriz.

Bu tür olumlu geli?melerin yanynda bir de olumsuz geli?meler vardyr. Bunun sebebi; bilimsel bilgiye dayaly bir yakla?ym ve baky? açysy gerektiren durumlara öznel bir baky? açysynyn egemen olmasydyr. Dili ilgilendiren konularda bilimsel bilgi, bulgu ve belgeleri dy?layan, göz ardy eden; bunlaryn yerine ki?isel be?enileri ön plana çykaran bir dü?ünce yapysynyn dile zarar getirece?i çok açyktyr.

Dil, dü?üncenin aynasydyr. Bir ki?inin konu?malaryndan o ki?inin dü?ünce dizgesiyle ilgili az çok bilgi edinmek olanaklydyr. Dilin bu yönüne gere?inden çok ilgi duyan kimi yazarlar dile siyasal açydan bakmayy uygun görmü?ler; bilimsel olmasy gereken savlaryny siyasalla?tyrmy?lardyr. Bütün bunlaryn yanynda konuya bir de dinsel baky? açysynyn katylmasy tarty?malary gerçek yörüngesinden uzakla?tyrmy?tyr. Dilbilimsel verilere, bulgu ve belgelere, kanytlara, dilbilgisi kurallaryna dayandyrylmasy gereken dü?ünceler siyasal ve dinsel dünya görü?üne dayandyrylynca Türkçenin çözüm bekleyen sorunlary üzerinde ortak bir eylem plany gerçekle?tirme ülküsü a?yr bir yara almy?tyr. Özellikle de “Öz Türkçe”yi tanymlarken ortaya çykan farkly algylayy? biçimleri, üzerinde uzun uzun dü?ünülmesi ve tarty?ylmasy gereken dilbilimsel konulary çykmaza sokmu?tur.

Sonuçta, “Türkçe” üzerine herkesin söz söylemeye hakky vardyr. Bu i? yalnyzca dilbilimcilere dü?mez. Ancak, dille ilgili görü? bildiren kim olursa olsun bilimselli?i elden byrakmamalydyr. Herkesin siyasal ve dinsel temeller üzerine kurulu bir dünya görü?ü vardyr. Kimse bunu dil konusundaki dü?üncelerini desteklemek için kullanmamalydyr. Bu konuda ki?ilerin dayanak noktasy, dilbilgisi kurallarydyr. Yeni türetilen bir sözcük Türkçenin türetim kurallaryna, anlambilimi ilkelerine uygunsa do?rudur; uygun de?ilse yanly?tyr. Bilimsel yöntemlere göre de?erlendirme yapylacaksa, “uyduruk, ucube” gibi dilbilimde bulunmayan kavramla?tyrmalara ba?vurulmamalydyr. Dilbilimde “uyduruk sözcük” diye bir kavram yoktur; “kurallara aykyry sözcük” kavramy vardyr.

( Burada bir ayraç açalym: "Türkçe üzerine oynanan oyunlardan konu?urken siyasetten söz etmeyecek miyiz?" diye bir soru sorulabilir. Siyasal bir oyun varsa elbette siyasetten söz ederiz. Örne?in, "yabancy dille e?itim" konusunda siyasetten söz etmemek olur mu? Ancak, "siyasetten söz etmek" bu noktada farkly bir i?lev görür. Söylenenler ki?inin siyasal baky? açysyny yansytmaz, olayyn içindeki siyaseti ortaya çykarmaya yarar. Ykisi ayny ?ey de?ildir. )

Siyahnur’un sözünü etti?i kitabyn yazary yukarydaki bilimsel de?erlendirme ölçütlerine ne kadar ba?ly kalmy?tyr? Önce bunun belirginle?tirilmesi gerekiyor. Kitabyn adyna bakty?ymyzda bu konuda bir ipucu yakalyyoruz: Bu ipucu, “1000” sayysynda gizlidir.

1000 tane sözcü?ü inceleyip bunlar için "uyduruk" syfatyny uygun bulan yazaryn dilbilimi ve dilbilgisi konularyndaki yetkinli?i nedir? Anlambilimi, kökenbilimi ve biçimbilimi alanlaryyla ilgili bilgi düzeyi nedir? Dilbilimle ilgili ara?tyrma-inceleme, irdeleme ve çözümleme yöntemlerini biliyor mu? Konuya nesnel bir açydan bakmayy ba?arabilmi? mi? “Uyduruk” dedi?i sözcükler kendi dil anlayy?yna uymady?y için mi bu syfatla anylmy?? Bu sorularyn yanyty az çok bellidir.

Son yyllarda gittikçe artan bir e?ilim var: Türkçenin dilbilgisi kurallaryny tam anlamyyla bilmeksizin kitap yazylyyor. Üstelik ara?tyrma-inceleme kitaby adyyla piyasaya sürülen bu kitaplarda anlatylanlar çok kesin yargylar ta?yyor. Dilbilgisi yetersizli?i sebebiyle Türkçemizi bozuk ve yanly? kullananlar bir de bu tür kitaplary okursa gerisini siz dü?ünün.

Daha önceden de söyledim: “Dil”, bir bilim dalydyr. Dille ilgili kitap yazacaklaryn öncelikle bu gerçe?i kabul etmesi ve ona göre davranmasy gerekir. Yoksa, Türkçenin kurallaryny yanly? tanytan, sorunlara sorun katan, insanlary yanly? yönlendiren ve toplumda Türkçeye kar?y güvensizlik meydana getiren kitaplar raflary doldurur. Ka? yapayym derken göz çykarylmy? olur.

1000 sözcü?e “uyduruk” gibi bilimsellik dy?y bir syfat yapy?tyryp “boykot” eden bu yazaryn kitabyny çok dikkatli incelemek gerekir. Yncelerken de kitabyn bizi yanly? yönlendirmesine izin vermemek gerekir.

Biz yeri geliyor bir tek sözcük için haftalarca kafa yoruyoruz. Bir tek yabancy sözcü?e en anlamly kar?yly?y bulmak için onlarca ileti gönderip uzun uzun tarty?yyoruz. Biz bir tek yeni sözcük dile yerle?sin diye çabalarken, birisi çykyyor 1000 sözcü?ü kara listeye alyyor. Biz bir tek Türkçe sözcü?ü yitirmemek için u?ra?yrken birisi çykyyor 1000 sözcü?ü defterden siliyor. Neye göre? Büyük olasylykla ki?isel be?enisine göre. Anla?ylyr gibi de?il. Eee kar?y çykmak, muhalefet etmek, “istemezük” demek kolay; dü?ünce üretmek, bulu? gerçekle?tirmek, dile yeni açylymlar kazandyrmak zor.

Bu kitaby bulabilirsem en kysa zamanda inceleyip i?in ayryntysyna girmeyi dü?ünüyorum. ?imdiden fazla bir ?ey söylemeyelim. Biz bize yaky?any yapalym, bu kitapta ileri sürülen savlary bilimselli?i esas alarak inceleyelim.

_________________
Türkçem, benim ses bayrağım.
Kullanıcı kimliğini gösterOzan Aydin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
'1000 Uydurma Kelimeyi Boykot' Bildirisinin Altynda Yatanlar
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkada?lar,

Kendimi, üzerinden sekiz buçuk ay geçmi? bir konuyu yeniden buraya ta?ymak durumunda/zorunda görüyorum. Konu, tam da benim sa?lyk sorunlarymla bo?u?maya ba?lady?ym, dolayysyyla Yazy?malyk'y gere?ince tarayamady?ym günlere denk gelmi?: 'Bilimsel Payla?ym' bölümünde '1000 Uydurma Kelimeyi Boykot' ba?ly?yyla açylmy? ve be? gün içinde kapanmy? (www.dilimiz.com/forum/viewtopic.php?t=268).

Kendisini 'Siyahnur' diye adlandyran 'Gönül Dostu'muz, 'bildirisi'nde, bilmezden gelerek 'Kadir Mysyro?lu' adly yazaryn Sebil Yayynevi'nce yayymlanan 'Do?ru Türkçe Rehberi yahud Bin Uydurma Kelimeyi Boykot' adly kitabydan söz ediyor.

'Bildiri'ye 6 yanyt gelmi?: Bay(an) 'Siyahnur'un 'www.islamharfleri.com' imzasyyla yinelenen 'bildirisi'ni saymazsak, ikisi Sayyn Koray Alptekin'den, biri Sayyn Eren Kutlu'dan, biri Sayyn Efem'den, biri de Sayyn Ozan Aydyn'dan gelen be? yanyt.
- Sayyn Alptekin, "Bence, böyle kitaplary alyp okumayyn" dedikten sonra ekliyor: "Siyahnur, amacynyz ne? Kimmi? bu Kadir Mysyro?lu?"
- Sayyn Kutlu, "siyahnur'un bu kitaptan gerçekte niçin söz etti?ini bilemem" demi?.
- Sayyn Aydyn da, "Bu kitaby bulabilirsem en kysa zamanda inceleyip i?in ayryntysyna girmeyi dü?ünüyorum. ?imdiden fazla bir ?ey söylemeyelim. Biz bize yaky?any yapalym, bu kitapta ileri sürülen savlary bilimselli?i esas alarak inceleyelim" demi?.
- Sayyn Efem ise, 'ele?tirilere aynen katylyldy?yny' belirtmi?.
Bu alyntylar, bildirilerin/ele?tirilerin özünü olu?turan noktalar.

*

Arkada?lar,

'www.kadirmisiroglu.com' sitesini bir dola?yr mysynyz? (Sakyn bir alynmaya yol açmayayym, buradaki 'Arkada?lar' sesleni?ini, bütün gönülda?larymyz için kullanyyorum.)

Bu arada ?u adrese de dikkatlice bakar mysynyz: www.pixelislam.com/siyahnur. Hele de uzantysyna?..

* * *

'1000 Uydurma Kelimeyi Boykot'un altynda yatanlary, 'Bilimsel Payla?ym' bölümünde bilimselli?in gerektirdi?i biçimde yeniden ele almayy öneriyorum.

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 331
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
Üzerinden uzunca bir zaman geçmi? kimi konularyn yeniden gündeme gelmesi iyi oluyor. Unutulanlar anymsanyyor, anymsatylyyor. Sayyn Ynalkgo'ya te?ekkürler.

Ady geçen kitapla ilgili de?erlendirmemi yazmy?tym. Koray arkada?ymyzyn söyledi?i "Ynsanlary 'Dilden sözcük atyyorlar.' diyerek tasfiyecilikle suçlayanlaryn dilimize kazandyrylmy? sözcükleri dilden atmaya çabalamasy ne büyük bir çeli?ki do?urmaktadyr. sözü verilebilecek en güzel tepkiydi.

Bu kitaby kitapçylarda bulamadym. Bulsaydym kitaby alyp inceleyecek ve yanly?lyklarla ilgili de?erlendirmelerimi yazacaktym. Bilimsel olmayan savlara kar?y bilimsel yanyt vermek bu tür kulaktan dolma bilgileri benimseyenlerin dü?üncelerinde bir de?i?iklik olu?turmaz. Çünkü, bu tür savlary benimseyenler genelde çok katydyr, söylediklerinizi asla onaylamazlar. Sanyrym bu dü?üncelerimiz do?ru çykmy? ve "siyahnur" adly üye bir daha yanyt vermeyerek buradan ayrylmy?.

Bu ülkede "dil" ile "din" hep birbirine kary?tyryldy, kary?tyrylmak istendi. Kullanylan sözcüklerin Arapça olmasyny "bir ibadetin parçasy" gibi görenler var. Oysa "dil" ayry bir alandyr. Ayry bir uzmanlyk, bilimsellik ve baky? açysy ister. Bir dilin öz kaynaklaryny kurutursanyz, zenginli?ini ba?ka dillerden gelen sözcüklere ba?larsanyz önce sözcükler yabancyla?yr, sonra dü?ünceler... "Osmanlyca" deneyiminden sonuç çykaramayanlar geçmi?teki olumsuzluklara demir atmanyn yanylgysyny anlayamyyorlar. Bir zamanlar Türkçe yok olup gidiyordu. Kendi kaynaklaryndan yararlanamyyor, bu yüzden de giderek zayyflyyordu. Bu çökü?e "Dur!" diyebilmek için Tanzimat sonrasy ortaya çykan birtakym tepkiler / etkinlikler de tam anlamyyla etkili olamady. Dil devrimi ise planly ve örgütlü bir kurtarma, geli?tirme, yaygynla?tyrma hareketiydi. Dilimiz öz kaynaklarynyn gürül gürül akan zenginli?inden yararlanmaya ba?lady. Dil devriminden sonra 20.000'i a?kyn sözcük dilimize kazandyryldy.

Ynsan dü?ünmeden edemiyor. Dil devrimiyle ba?latylan çaly?malaryn özünü olu?turan "Türkçeyi kendi kaynaklaryndan besleme" dü?üncesi çok önceleri yaygynla?saydy, Osmanly dönemindeki sanatçylar, yazarlar, ?airler, bilginler yeni kavramlary kar?ylamak için Arapça ve Farsça sözcüklere bel ba?lamak yerine Türkçe sözcük köklerinden ve gövdelerinden sözcük türetme yoluna gitselerdi dilimizin söz varly?y ?imdi ne durumda olurdu? Kim bilir hangi sözcüklerimiz unutulmadan bugünlere kadar gelecekti. Osmanlyca deneyimi Türkçeye çok zaman kaybettirdi. Neyse ki yitirilen zamanyn önemli bir bölümü dil devrimiyle geri kazanyldy.

Bu kazanymlary anlayamayanlar, anlamamakta direnenler, geçmi?in karanlyk yanylgysynda körebe oynayanlar Türkçenin gerçek gücünü ve zenginli?ini göremeyenlerdir.

_________________
Türkçem, benim ses bayrağım.
Kullanıcı kimliğini gösterOzan Aydin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
1000 uydurma kelimeyi boykot
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2