Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
YZNYK YÖRESYNYN SÖZ DA?ARCI?I
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 13 Mar 2005
Bildiriler: 45
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
Gönüldostlary, yöremizde kullanylan özgün sözcükleri derlemeye çaly?tym. Çok sayyda sözcük mevcut. Fyrsat buldukça buraya eklemeye çaly?aca?ym. Umarym yararly olur.


--------------------------------------- A ----------------------------------------------------
AGA Abi.
A?IL Etrafy çalylarla örülen koyun ve keçilerin barynma yeri.
AKBACIK Apak.
AK PALA Yüzü sary.
AKRAP Çok ek?i.
AANI GABAK Alyn bölgesi.
ANIZ Biçilen bu?dayyn tarlada kalan köklü sapy.
A? ÇALMAK A? ermek.
ATLEMEK 1. Ayyklamak 2.Budamak.
AVIRLIK Ba?lyk parasy.
AVIZ Yavrulayan hayvanyn ilk sütü.
AYIN ?AVKI Ay y?y?y.

--------------------------------------- B ----------------------------------------------------
BADILCAN Patlycan.
BADY Ördek.
BAGAS Salak, aptal.
BALABAN Gövdeli, cüsseli.
BALAY Umarym, in?allah.
BAZAR EKMEYY Somun.
BAZLAMA Açylmy? pi?mi? hamur.
BELY KOPMAK Beli a?rymak.
BE?DA? Misket büyüklü?ünde be? adet ta?la oynanan çocuk oyunu.
BIDIRDAMAK Kysyk sesle kendi anla?ylmaz ?ekilde konu?mak.
BILDIR Geçen yyl.
BINGILDAMI? Çürümü?.
BIYIL Bu yyl.
Bi ALAMET Çok fazla, gyrla.
BYREVELY Bir an önce.
BYZYMO?AN Akrabalardan olanlara seslenme biçimi.
BOÇCACI Syrtynda ta?ydy?y bohçada incik boncuk satan çingene kadyn.
BORDA Burada.
BOSDAN Karpuz.
BOYUNA Sürekli, hiç durmadan.
BOYUNDURUK Çift süren öküzlerin sabany çekmesi için boyunlaryna takylan a?açtan aygyt.
BÖRTDÜRMEK Ha?lamak.
BÖYÜN Bugün.
BÜVÜ Zehirli bir böcek.
BÖVÜDDÜRMEK Ba?yrttyrmak.
BULAMAÇ 1.Bir tür helva 2.Halsiz, dermansyz
BÜKMEÇ Dönemeç, viraj.
BÜKÜLÜ Zeytin, peynir, salça gibi yiyeceklerin konuldu?u plastik kap.
BÜZÜK Anüs.
BÜZÜKDE? Yakyn arkada?.

--------------------------------------- C ----------------------------------------------------
CANAVAR Kurt.
CARMALAMAK Var gücü ile çabalamak.
CEN CEN ETMEK Bo? konu?mak.
CILK Katydan syvyya dönü?mü?, bozulmu?.
CIRCIR Fermuar.
CIRMIK Tyrmyk.
CIRNAK Oyalara konulan tyrnak biçimindeki desenler.
CIRTLAK Koyu renkler.
CIVIK Koyu olmayak.
CYCY GIRIK Cam kyry?y.
CYMCYKLEMEK Çimdiklemek.
CYNGYL 1.Bir tür ku?. 2. Çok zayyf.
COMBULDATMAK Suyu kary?tyrmak.
COMBURT Tatlyla?mamy? üzüm.
CULUK Hindi.
CUMBALAK ATMAK Takla atmak.
CUVAP Cevap.
CÜCÜK Bitkilerin yeni çykan filizleri.

--------------------------------------- Ç ----------------------------------------------------
ÇA?LIK Bahçelerde biriken suyun akmasy için konulan delik.
ÇAKI Küçük byçak.
ÇAKI ÇAKMAK Önemsiz e?yalar.
ÇALI ÇIRPI Kopmu? a?aç dal ve parçalary.
ÇAPIT Bez, paçavra.
ÇATMAK 1.Birle?tirmek 2.Kavga etmek için sata?mak. 3.Yakmak
ÇENE Çok konu?an.
ÇEPYÇ Bir ya?ynda di?i keçi.
ÇEMBER Yazma.
ÇIKI 1. Bez torba 2. Ekmek sarylan bez parçasy.
ÇILDIR ÇILDIR I?yltyly göz baky?y.
ÇIRLAYIK 1. A?ustosböce?i 2. Çok ba?yran.
ÇIYIRDIM Çeyize konulan e?ya.
ÇYLE Örme ve dokuma i?lerinde iplik kangaly.
ÇYLPYK Çamur syçramasy ile olu?an lekeler.
ÇUL Keçi kylyndan çuval.
ÇOMAK Küçük ve ince sopa.

--------------------------------------- D ----------------------------------------------------
DABANSIZ Korkak.
DADANMAK 1.Aly?mak 2.Tat almak.
DALDA?AK Çyrylçyplak.
DAM Hayvanlaryn baryndy?y yer.
DANGALAK 1.Dü?üncesiz 2. Çocuklar için yapylan ve içinde yumurta konulan küçük ekmek.
DEBERTMEK Y? kyzy?tyrmak.
DE?YRMY Eni boyuna e?it.
DELLAL Ylan eden, halka duyuran.
DEEMY Sözü onaylatmak anlamynda kullanylan soru edaty.
DEYNEK Bir metreden biraz uzun, ince a?aç parçasy.
DIRCA Diklenmek, kar?y gelmek.
DIMDIZ TUTMAK Bilinçsizce sa?a sola ko?turmak.
DYNMEK 1.Susmak 2.Durmak
DOKU?MAK Kafa kafaya çarpy?mak.
DON YAVI 1.Koyunun kuyruk ya?ynyn eritilmesinden elde edilen ya? 2.Sevimsiz, So?uk
DÖ?ÜMLÜK Sabyr.
DÖVENEK Topra?yn ezilerek düz hale getirilmesi.
DÜBEK Bulgur dövülen ta?.
DÜNEK Tavuk sy?yna?y.
DÜVE Yavrulamamy? genç di?i inek.
DÜVEN Harman döverken hayvanlaryn çektikleri üstü a?aç, alty çakmak ta?y olan aygyt.

--------------------------------------- E ----------------------------------------------------
EECYK Azycyk.
ECYNNY Cin, peri.
EFYLTY Hafif esinti.
EL Yabancy, akraba olmayan.
ELLEHEM Sanyrym.
EMME Tulumba.
ENTARY Gömlek.
EPELEMEK Sarylmak.
EREKEME Da? kestanesi.
EREN Ermi?, evliya.
ENYM GUNUM Yyiden iyiye, iyice.
ERGEN Genç.
ERMENY Zulüm yapan.
ESELTMEK Öfkesini bo?altmak.
EESY Yanan odun parçasy.
E?GARE Aleni, belli.
E?ME 1. Topra?y kazma 2. Bir ayva türü.
EVREK Bir dönümün dörte biri.
EYY Yyi.
EZA Kibrit.
EZAHRA Devasa.

--------------------------------------- F ----------------------------------------------------
FARIMAK Yorulmak.
FI?GA At, e?ek pisli?i.

--------------------------------------- G ----------------------------------------------------
GABA 1.Olgunla?mamy?, cahil 2.Yri 3.Kalça.
GACOV Gürültü yapan, ?amatacy.
GALBIR Büyük gözenekli elek.
GALDIRICIK GULDURUCUK Tahterevalli.
GALLE Lahanadan yapylan bir tür yemek.
GAN TUTMASI Koyunlarda görülen bir hastalyk.
GANCIK Di?i.
GANI GYTMEK Yshal olmak.
GANIRMAK, GANITDIRMAK E?erek, zorlayarak kyrmak.
GANITMAK Kabullenmek, aly?ma.
GANLICA Zehirsiz bir mantar türü.
GAPCIK Kabuk, herhangi bir ?eyin dy?y, bo? fi?ek.
GARASABAN Öküzlerle çift sürmeye yarayan a?aç aygyt.
GARAM Kendinden küçüklere sevecen hitap sözü.
GARA YYYEN Kendinden küçüklere sevecen hitap sözü.
GARGA 1.Karga 2. Erkek bebe?in cinsel organy.
GAA?IM Karde?im.
GAVIZ Yçi bo?.
GAVSIRA Le?en.
GAYNATA Kayynbaba.
GAYINNA Kaynana.
GAVAL A?açtan yapylan uzun olan delikli nefesli çalgy.
GAZ OTU Zeytin bahçelerinde biten bir tür ot.
GEBE Yüklü, hamile.
GEM At ve katyrlaryn a?yzlaryna kontrol etmek için kullanylan demir a?yzlyk.
GIDIK Çene alty.
GIDIM GIDIM Azycyk, yava? yava?.
GILDIR Küçük.
GIRAN Salgyn hastalyk.
GIRLA Haddinden çok.
GIRKMAK Saç ve tüyü makasla kesmek.
GINNAP Ba?lama ipi.
GIYGA?DIRMAK Aralamak.
GIYIR GIYIR Yeme?in içindeki ta?yn çi?nenirken çykardy?y ses.
GIZAN Hayvanlaryn çifle?me zamany.
GYDY?MEK Ka?ynmak.
GOCUK Palta, pardösü.
GOCUNMAK Suçlu oldu?unu hissetmek.
GOLÇAK Önü açyk çocuk giyisisi.
GORK Kuluçkaya yatacak tavuk.
GÖYNEK Dizkapa?y hizasynda iç çama?yry.
GÖK 1.Mavi 2. Gökyüzü 3. Henüz olgunla?mamy? sebze yada meyve.
GÖMEÇ 1. Balmumu 2.Sümük.
GÖVEMY? Ye?ermi?.
GÖVERCYN Güvercin.
GÖYÜN Gönül.
GÖZEL Güzel.
GUGUK Bembeyaz.
GUGUKCUK Yusufçuk ku?u.
GULY Hindi.
GURNA Musluk.
GURSAK Mide, bo?az.
GURU BIÇGI Testere.
GU?AK Bel ba?y, kayy?.
GU?ANE Derin bakyr tencere.
GÜCÜLEN Zorla.
GÜLDÜRKÜME Topluca, hepberaber.
GÜLÜM Kendinden küçüklere sevecen hitap sözü.
GÜVEY OTU Köfte yapymynda kullanylan bir tür baharatly ot.

--------------------------------------- H ----------------------------------------------------
HA BAKAM Haydi.
HACANA Çöpçatan.
HADE Haydi.
HADYMANA GU?AYI Gök ku?a?y.
HANIM GIZ Kendinden küçük kyz çocu?a sevecen hitap sözü.
HARA Uzun ve geni? çuval.
HARCI Adi, baya?y.
HASIR Kamy?tan örülen yaygy.
HATIBIN TARLA Mezarlyk.
HEEYAA Evet.
HEYBE Kyl veya yünden örülen iki gözlü a?zy açyk torba.
HIH Al,i?te,"ben sana demedim mi?" Anlamynda peki?tirme sözü.
HYNCYK ?imdi.
HOLLUK Tavuklaryn yumurtlama yeri, "folluk".
HÖR HÖR Musluksuz sokak çe?mesi.
HU Seslenme biçimi.

--------------------------------------- I ----------------------------------------------------
IHICIK Y?te.
ILICACIK Sycacyk.
ILDIR I?IK Her yerinden y?yk alan.
IRBIK Su kaby.

--------------------------------------- Y ----------------------------------------------------
YÇYRYK Yorgan, yastyk içi.
YÇDONU Pijama.
YDARE Gaz lambasy, ?inanay.
YLYYEN Le?en.
YZVANDIRIK Uzun.

--------------------------------------- K ----------------------------------------------------
KAK Erik, elma ve ayvanyn dilimler halinde kurutulmasy.
KASNAK Sofrada sini altyna konan yuvarlak elek çerçevesi.
KEFSYZ Hasta, i?tahsyz.
KEKEÇ Kekeme.
KELLE Ba?ak.
KEMKY Zayyf.
KEPEKLEME Sirke ile yapylan bu?lama.
KEPENEK Koyun yününden yapylan çoban giysisi.
KESME ?EKE Küp ?eker.
KISGIÇ Mandal.
KYLE Bu?day ölçülen 12-14 kilo alan kab.
KOÇAN Mysyryn çekirdeklerini sardy?y kysym.
KÖTEKLY Dayanykly.

--------------------------------------- L ----------------------------------------------------
LABLAK Yapy?kan.
LABLAK ?EKE Topitop türü yuvarlak ?eker.
LESDYK DA?I Sapan.

--------------------------------------- M ----------------------------------------------------
MAHANA Bahane.
MARAZLI Syk hastalanan, dayanyksyz.
MAYIS Sy?yr pisli?i.
MAVI?MAK Gev?emek.
MAYMUN MASGARA Bozulmu?, çirkinle?mi?.
MESEF Dedikodu.
MIY MIY ETMEK Hafif a?lamak.
MYLYYE Misket, bilye
MOTUR Motor, traktör.
MU?MULA 1. Be?byyyk 2. Çökmü?
MÜZEVYR Gammaz, laf getirip götüren.

--------------------------------------- N ----------------------------------------------------
NACAK Odun kesmeye yarayan alet.
NADAS Topra?yn sürülü olarak bir yyl bekletilmesi.
NAMAZLA? Seccade.

--------------------------------------- O ----------------------------------------------------
OKGA OKGA PYLAV Bayku?.
OKLAAÇ Yufka açmaya yarayan silindirik a?aç parçasy.
ORTALIK HASTALI?I Grip.
OTURAK 1.Kalça 2. Sandalye.
OTURAKLI Ahlakly, saygyly, oturmasyny kalkmasyny bilen.--------------------------------------- Ö ----------------------------------------------------
ÖKÜZ GÖTÜ Ku? burnu.
ÖLGÜN Çok olgun mevye.
ÖNSON Herhalde.
ÖTEBETE Küçük e?yalar, yvyr zyvyr.
ÖVELEMEK Yo?urmak, çi?nemek.

--------------------------------------- P ----------------------------------------------------
PALDIM E?eklerin semerinin ileri gitmemesini sa?layan arkadan ba?lanan kayy?.
PALDIM DUDAK Kalyn dudak.
PATAK Dayak.
PAYTAR Veteriner.
PELYT Me?e palamudu.
PE?GYR Havlu.
PE?DEMAL Kadynlaryn önüne taktyklary yarym eteklik.
PEYNYREKMEKBÖCE?Y U?ur böce?i.
PYÇ Zeytin filizi.
PYNET Emekleri fyryna götürmek için kullanylan tahtadan yapylmy? aygyt.
POTYN Bot.
POTUR Pantalon.

--------------------------------------- R ----------------------------------------------------


--------------------------------------- S ----------------------------------------------------
SACICAK Saçayak.
SALCAANAN Sa?lycakla.
SALMA Düzeltilmi? kalas.
SANCAK 1.Be?ik 2.Salyncak.
SAMIT Konu?amayan ki?i.
SELA VERMEK A?lamak.
SELE Yayvan sepet.
SELEK Eli açyk, cömert.
SEMYZ Besili.
SETERE Ceket.
SEYYDMEK Ko?mak.
SIYIRDMAÇ Köyün ineklerini, öküzlerini otlatan ki?i.
SYLECEK Kurulanmak için kullanylan büyük havlu.
SYNMEK Saklanmak, gizlenmek, pusmak
SYVYLCE 1. Zehirsiz bir mantar türü 2. Çyban
SYYMEK Koç,teke ya da köpe?in i?emesi.
SÜMÜKLÜ BÖCEK Salyangoz.
SÜNDÜRME Salon, sundurma.
SÜNNETLEMEK Yemek kalyntysyny kalmayacak ?ekilde ekmekle silerek yemek.
SÜSMEK Tos vurmak.

--------------------------------------- ? ----------------------------------------------------
?AVKITTIRMAK I?yk saçmak, y?yldamak, parlamak.
SEPELEMEK 1.Ekelemek 2.Ya?murun çiselemesi.
?INGA Çinko tabak.
?INGIRDAK Bir tür çocuk oyunca?y.
?IRLAK ?ymaryk.
?IVGA Ynce sopa.
?YP DUDAK Uçuklu, yaraly dudak.
?YPDYK Terlik.
?Y?YRGEN Balon.
?ÖÖNE ?öyle.

--------------------------------------- T ----------------------------------------------------
TABLA Çay, ?eker, lokum da?ytylan tepsi.
TAADA Yakyndaki herhangi bir ?eyi gösterirken söylenir.
TAHRA Bir tür a?aç kesme ve budama aleti.
TAKIRDAMI? Kurumu?.
TAKSYRET Tansiyon.
TASLAK Kabu?uyla tatlylanan kabak.
TA?ARA Tuvalet.
TEHLEMEK Bakmak ,gözetlemek.
TEK 1.Bir 2.Uslu
TYNGYLDEMEK Titreyerek zyplayarak sallanmak.
TILISIM Büyü.
TYKYTAK Saklambaç.
TYMAR Tarlayy sürmek.
TYRYT Yo?urt ve kuru ekmekle yapylan yemek.
TOKAÇ Salça, tarhana kary?tyrmak için a?açtan yapylan aygyt.
TOMUR TOMUR Damla damla.
TOSBAA Kaplumba?a.
TUMKU Tyknaz.

--------------------------------------- U ----------------------------------------------------
UÇGUR Donun belde durmasyny sa?layan ipten yapylan ba?.
U?MAÇ Bir tür çorba.
ULAMAK Eklemek.
UYH ?a?ma sözü.

--------------------------------------- Ü ----------------------------------------------------
ÜCÜT Beden, vücut.
ÜFRÜK Islyk.
ÜNLEME Yüksek sesle seslenmek, ba?yrmak.
ÜREKLY Bereketli.

--------------------------------------- V ----------------------------------------------------
VARGIN Bitkin, halsiz.
VELESVYT Bisiklet.
VIZIKLAMAK Çocu?un kulak tyrmalayycy a?lama sesi.

--------------------------------------- Y ----------------------------------------------------
YAL Köpek yeme?i.
YALIN AYAK Ayakkabysyz.
YANGAVIZ Yçi bo?, kof.
YANPYRY E?ri.
YASLAAÇ Hamur açmak için kullanylan tahtadan yapylan aygyt.
YA?I BENZEMESYN Benzetmek gibi olmasyn.
YAYILMAK Hayvanlaryn otlamasy.
YE?NY Hafif, A?yr olmayan.
YEL 1.Rüzgar 2.Hemen geçen a?ry.
YELEMECYK Alçak boylu, kysa.
YELENGEÇ Yengeç.
YELVE Bir tür ku?.
YABA Harman döverken çeç savurmaya yarayan tahta aygyt.
YONGA Odun parçasy.
YULAR E?e?i çekmek için ba?yna ba?lanan ip.
YÜKLÜK Yatak, yorgan, yastyk konulan yüksekçe yer.


--------------------------------------- Z ----------------------------------------------------
ZERE Me?er
ZYLAN ZYLAN Zayyf
ZYNY Sofrada üzerine yemek tabaklary konulan malzeme.
ZYVYR ZYVYR GEZMEK Aylak aylak dola?mak

_________________
Yürü, hâlâ ne diye oyunda oynaştasın ?
Kullanıcı kimliğini gösterAykaşan tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 26 Eyl 2005
Bildiriler: 408
Şehir: KAYSERİ
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu sözcükleri okuyunca her seferinde Türkçenin büyüklüğü karşısında nefesimi tutuyorum. İnanılmaz bir ortaklık bu. Türkiye'nin hangi yöresinden halk ağzından sözler duysam ya da okusam halk dilimizin en büyük ortaklığımız olduğunu görüyorum ve birçoklarının kaba saba bulduğu "Oğuz Türkçesi"nin önünde bir kez daha şapkamı çıkarıyor ve saygıyla eğiliyorum. Demek ki bizi millet yapan bu dilden başkası değil. Kültürümüz, medeniyetimiz, her şeyimiz bu dilin içerisinde gizli olmalı ki yüzlerce kilometre ötelerde dahi aynı sözler yaşıyor, aynı kültür, aynı medeniyet yaşatılıyor. Ne deyim Türkçem sana ne deyim...

_________________
Ne mutlu Türkçe konuşana
Kullanıcı kimliğini gösterS.Burhanettin AKBAŞ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 13 Mar 2005
Bildiriler: 45
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
Hocam dediklerinize aynen katılıyorum.

Yaptığım bir hatayı düzelteyim.
COMBURT Kuruyan ve kahverengi renk alan hastalıklı üzüm taneleri.


Birkaç yeni sözcük ekliyorum.

BİŞEYKİL Tuhaf, acayip, değişik
ENGAS Yalan
GOFAK Oyuk Örnek: Diş gofağı, Ağaç gofağı
HÖBÜL Şişman, tombul
OYGU Ahmak, bön
SİPSİ Huni
UÇUNMAK Çok sevinmek
TONGUR Düğünlerde hizmet eden kişi. Genellikle "düğün tonguru" şeklinde söylenir.

_________________
Yürü, hâlâ ne diye oyunda oynaştasın ?
Kullanıcı kimliğini gösterAykaşan tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 13 Mar 2005
Bildiriler: 45
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
Birkaç yeni sözcük daha ekliyorum:

CIRTCANA Sevimli, yaramaz çocuk
ÇEPİN Küçük bahçe çapası
DADLAŞ Aşure
EBİCEDDİ Sonsuza dek, ebediyen
IRAVAK Koyu kıvamlı tatlı şerbeti
IRISSIZ Çirkef
ŞİNİK Türlü eşyaları saklamak için tahtadan yapılan kap.
TELEK Eskiden düğünlerde gelinin saçını ve makyajını yapan kadın
TIRIL Aşırı kırılgan ve titiz kişi
TOÑRA Yaraların üzerinde oluşan kabuk
VİDİK Ördek yavrusu

_________________
Yürü, hâlâ ne diye oyunda oynaştasın ?
Kullanıcı kimliğini gösterAykaşan tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 79
Şehir: Samsun
Alıntıyla Cevap Gönder
Gerçekten çok güzel bir paylaşım. Emeğinize sağlık... İlerleyen zamanlarda çok işime yarayacağından eminim.
Kullanıcı kimliğini gösterElif Karakoç tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
İZNİK YÖRESİNİN SÖZ DAĞARCIĞI
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2