Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
ANAMUR VE ÇEVRESYNYN ÖZGÜN SÖZCÜKLERY
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 30 Mar 2005
Bildiriler: 14
Şehir: Denizli
Alıntıyla Cevap Gönder
Anamurluca

ANAMUR VE ÇEVRESYNYN ÖZGÜN SÖZCÜKLERY() i?areti, okunu?ta geniz nlerini gösterir. Hazyrlayan: Mehmet AYDIN (Anamur Belediyesi)1 ...CAK OLTU ...ca?y zaman; ...ca?ynda: Terhis olacak oltu askerlik uzatyldy.

2 ACAL HEYBET ALELACELE: Haberi alyr almaz acal heybet yola çyktylar.

3 ADAMLIKLI YNSANYYETLY

4 Ady batasyca Ölesice anlamynda ilenç

5 Ady belli ba?lamy?ken, eli de?mi?ken

6 Ady yavuza çykmak yapylan fedakarlyk yanlyk anla?ylmak

7 A?DIRMAK Tyrmyrmak /Zora ko?mak

8 A?MAK Tyrmanmak

9 AKBACIK BEMBEYAZ

10 Aklym kesti (dü?ününce ne oldu?unu) anlamayy ba?ardym

11 ALA BULA kary?yk renkli, berrak olmayan bir görüntüye sahip

12 ALA BULA?IK yarym yamalak, eksik, noksan

13 ALABACAK KOVCU, DEDYKODUCU

14 ALAN OVA , GENY? DÜZLÜK

15 ANLAMAK Tozda toprakta yatyp yuvarlanmak: E?ek gibi anlamy?, üstü ba?y toz içinde

16 ANITLAMAK Sert davrany?a mukabele mahiyetinde el kaldyrmak, vuracakmy? gibi yapmak

17 ARAYER ANTRE, KORYDOR

18 ARFILA (ARF YLE) ZORLA, KORKUTARAK, METAZORY

19 Aryla daryn anynda i?i ba?yndan a?kynken; büyük tela? içerisinde

20 AVIKTIRMAK av için aly?tyrmak, e?itmek (köpek, ?ahin, do?an vb. hayvanlar için)

21 AVKALAMAK Çama?yry ovalayarak yykamak, çitilemek

22 AVURT ETMEK gevezelik etmek

23 AYDA? ZAYIF, CILIZ

24 BABAKLI?I HABERSYZ, ANYDEN

25 BA?IRTLAK bebek dü?mesin diye be?i?in kenaryna ba?lanan bez

26 BALTABA? ba?ynyn üzerinde boynuz biçiminde tüyler olan küçük bir ku?.

27 BARCIMAK KORUMAK, KOLLAMAK

28 Ba?ynyn pamu?u yanyk olmak talihsiz birisi olmak; ba?yna türlü belalar gelmi? olmak

29 BATIRIK, BATIRMA Anamur ve çevresine has bulgurun incesinden yapylan yiyecek

30 BELERMEK ÖFKELY BAKMAK: Gözlerini belertti.

31 BERYYÜZ ön yüz, bu taraf

32 BERKYTMEK PEKY?TYRMEK

33 BESEREK BESYLY

34 BIRAKMAK (küçük ve büyükba? hayvanlarda) erken do?um yapmak

35 BYCYK MEME

36 BYLLENMEK / BYRLENMEK BYRYKMEK, TOPLANMAK, TASARRUF ETMEK: Dü?ünde çok para billendi.

37 BYNGE?MEK (Sevgilisine) a?yry yakyn davranmak

38 BYRE?YDY HEMEN, ACYLEN

39 BYRYNDE ESKYDEN, Önceki günlerden birinde

40 Birisiyle kara günde olmak Birisiyle bir sorunu olmak Yanymda sigara içtikce bu kadynla biz kara gündeyiz

41 BYSE?EL BYR MYKTAR

42 BY??EK yayy?yn parçasy

43 BYTYLY YAPI?IK

44 BYZLEMEK KURCALAMAK, DÜRTMEK / KI?KIRTMAK

45 BOCUT TAS, SU KABI

46 BO?ARSAK sy?yrlarda cinsel arzu

47 BO?DULU Kuma?la sykyca örtünmü?/örtülmü?

48 BORANA Yo?urtlu ha?lanmy? sebze (Özl. bakla, patates. Vs.)

49 BORÇAK Üzerinde boncu?a benzeyen çiçekleri olan otsu btki

50 BORTLACI (devede) hamile

51 BORTLAMAK DO?URMAK (deve için)

52 BO?ANMAK (Ba?ly hayvanlar için) çözülmek: Ynek bo?y

53 BOZA?ANCILIK BOZGUNCULUK, ara bozuculuk

54 BÖ?ENMEK Tykanmak / Özl. akarsuyun önünün kapatylarak birikmesi

55 BÖ?ET yrmakta anafor yapan derin yer

56 BÖ?ET Akarsuyun önüne engel koyarak bir gölcük olu?turmak.

57 BÖRTLEMEK HA?LANMAK

58 BÖRTLETMEK HA?LAMAK

59 BÖRTME Me?e tohumu

60 BUHUR tohumluk erkek deve (LÖK)

61 BUHUR çift hörgüçlü erkek deve

62 BULLA YRY CYVCYV

63 Burkada Bunalmak Bir a bunalyma kapylmak; Hyrsyndan çatlamak

64 BUYMAK DONMAK

65 Buynuz gurusu gibi (Keçiboynuzu kurusu) Çok zayyf insan ya da hayvan

66 BUZALAMAK koyun için - DO?URMAK

67 BÜHERE - MÜHERY BACA

68 BÜLÜÇ CYVCYV

69 BÜNLÜMEK KAYNAMAK

70 BÜRE PYRE

71 CANGIZ Çocuk oyununda kullanylan keçiboynuzu

72 CAVADA bir a olan: Ya?mur cavada dü?tü.

73 CAVLAK KEL / A?açsyz tepe

74 CEDDY CEHENNEME intizar anlamynda söylenir

75 CI?I?TI HI?IRTI

76 CILFIRIK - FILCIRIK ezilmi?, deforme olmu?: Domateslerin fylcyry?yny çykardyn, elleme

77 CILKAMA AYRAN

78 CILLIMAK CAYMAK, VAZGEÇMEK, DÖNEKLYK ETMEK / MIZIKÇILIK ETM.

79 CINNI BYRAZ

80 CIRLAVUK CIRICIR BÖCE?Y

81 CIRMAKAN YAPI?KAN, TIRMALAYICI; Bir cins yabani ot

82 CIRTATAN KAPARY

83 CIVDIRMAK ?ymaryk bir tavyr sergilemek / kafayy oynatmak

84 CIVGIN ?IMARIK

85 CIZADA bir a olan / cyzz diye ses çykaryp kaybolmak

86 CIZBÜZÜK syk ve çabuk a?layan

87 CYMCY Yuvarlak çakyllarla oynanan bir çocuk oyunu

88 CYMCYK ÇYMDYK

89 Cini civle?mek Tüyleri diken diken olmak

90 CYNYFYRY Cin gibi, fyryldakly,

91 CYPCYK pipet gibi kullanylmaya uygun ot sapy

92 CYRK kirli, çamurlu su

93 CYZYLE?MEK acykmy? hissetmek: Yüre?im cizile?ti; o yedi?inden cynnysyny ver.

94 CÖMBERTLEK TAKLA

95 CULUK Çok, bol: Adamda culuk gibi para var

96 CUMBAR dokuma tezgahynda kuma?y germeye yarayan parça

97 CURCULAK SIRILSIKLAM

98 CÜBÜR YNCE ÇÖP

99 CÜLLEKE, CÜLEKE cücük,ufak,küçük

100 CÜLLÜTMEK ucundan azycyk kesmek - kesmek

101 CÜLÜK Civcivle piliç arasy tavuk / ku? yavrusu

102 CÜPCÜK Meyve üzerinde çiçe?inin kuruyup tümsek yapty?y yer / Üzümleri yenmi? salkym

103 CÜRKÜLDEMEK ne?eli davranmak / flört etmek

104 ÇAMI? Eli ma?aly,dik kafaly

105 ÇARAN sürekli su altynda kalan verimsiz toprak

106 ÇAT Bir ?eyin tam ortasy: Alnynyn çatyndan vuruldu

107 Çatyndan çatlamak Kyskançlyk yüzünden hyrslanmak; ortasyndan çatlamak

108 ÇATIRIK Tuluk ba?lanan a?açtan üçayak

109 ÇELENY Evin duvarlaryny ya?murdan korumak için uzatylan dam kenary

110 ÇELERMEK yüzünü ek?itmek / kar?y gelmek

111 ÇENGYLDEMEK devamly homurdanmak / gevezelik etmek

112 ÇETYRYK yayy?yn parçasy

113 ÇIBARMAK vurulmaktan ya da alerji yüzünden derinin kabarmasy, yanmasy

114 ÇI?LIK i?lenmi? deriden yapylan bal torbasy

115 ÇIKI ÇIKIN

116 ÇIKLA SADE, YALNIZCA / TIPKI: Çykla babasyna benziyor.

117 ÇIKMI?(LAR) Kirli çama?yrlar

118 ÇIKNA?MAK Yetmek, çyky?mak

119 ÇILGIÇ Ynce a?aç ya da çaly daly

120 ÇILIKMAK ürküp da?ylmak

121 ÇILKAMA yo?urttan yapylan ayran

122 ÇILLANGIÇ Cyrcyr böce?i

123 ÇIMGI?MAK UYU?MAK, KARINCALANMAK, KAMA?MAK

124 ÇINGA - ÇINGI 1- KIVILCIM 2- ATOM

125 ÇINGALANMAK üzerine syçramak / kyvylcym atmak

126 ÇIPKIN, ?IPKIN YNCE A?AÇ DALI

127 ÇIPLANMAK SOYUNMAK

128 ÇITLIK MENENGYÇ (a?acy ve meyvesi)

129 ÇY?YN OMUZ: Dedesi onu çi?ninde ta?yr.

130 ÇYLBYR so?anly ku? eti kavurmasy

131 ÇYLEMEK SERPY?TYRMEK

132 ÇYNGYL SALKIM, Üzüm salkymy

133 ÇYNTMEK ince ince do?ramak

134 ÇYVLYK keçi ve koyun a?yly

135 ÇO??URULMAK yykylmak kayarak göçmek, yykylyp kalmak

136 ÇOMÇA KEPÇE (özellikle a?açtan yapylm.)

137 ÇONMAK - ÇONU?MAK (BA?INA) Ü?Ü?MEK: Bebe?in yüzüne sinekler çonmu?tu.

138 ÇONTU insa boyun alty

139 ÇOPUR PÜRÜZLÜ, LEKELY

140 ÇÖ?DÜRMEK küçük çi?ini yapmak

141 ÇÖ?ÜR ?

142 ÇÖMEK kesilen a?acyn köke yakyn kalan kysmy

143 ÇÖNE ÇOCUK, YAVRU

144 ÇÖRT Y?e yaramaz

145 ÇÖRTLEN ya?mur suyunun damdan de?arjyna yarayan ark

146 ÇULHALIK (ÇULFALLIK) dukuma tezgahynyn bulundu?u bölüm

147 ÇÜLEPE CÜCE

148 DALA?ANCIL ysyegan köpek

149 DALAMAK (KÖPEK) ISIRMAK

150 DAMMAK içine do?mak: Yüre?ime damdy.

151 DARA?LIK Darlyk

152 DAYFALMAK FENALA?MAK

153 DEDA?LI Karasaba boyunduruk mili

154 DEFLYKESY GÜN (DEVLYKESY) ertesi gün

155 DENGYLMEK yatar gibi durmak

156 DENGYLMEK yatyp uzanmak

157 DE?TYYE Sulanmadan ürün veren tarla (yerfysty?y, susam vb.)

158 DI?RAK erken çykan bakla vs. sebze

159 DIKIM Yçine yemek konmu? bir lokma ekmek

160 Dymyrty zamany Bitkilere su yürüme zamany

161 DIMI?GI Süzülerek bilgiç bilgiç bakan

162 DYLKEÇ Uzunca dilinen et

163 DYMYLEMEK Giysiyi vücuda oturmasy için çeki?tirerek düzeltmek

164 DYNYZ SAKYN: Kafany diniz tut sen, merak etme.

165 DYNGYLDEMEK (gev?ek oldu?u için) sallanmak

166 DYNGYLY Uzun kuyruklu, gri renkli çok hareketli küçük boy bir ku?

167 DY? BYZLENGYCY KÜRDAN

168 DY? BULGURCASI di?leri ilk kez çykan bebekler için yapylan kutlama partisi

169 DY?EMEK (bebe?in) di?leri çykmak

170 DY?Y E?RETY Ya?ly kadyna bakan geçici yardymcy

171 DYTMEK Didik didik etmek, liflerine ayyrmak

172 DYYDYRMEK ayakta çi? yapmak

173 Dizin dizin sürünmek Dizlerinin üzerinde sürünmek; a?yr hastalyklara maruz kalmak

174 DOMU?MAK SOMURTMAK

175 DORUM yeti?kin erkek deve yavrusu

176 DO?AN ESKYMY?, YIPRANMI?

177 DÖNEK Suda anafor

178 DÖNEPER OLMAK Eli aya?yna dola?mak, paniklemek / hizmet etmek için yary?mak

179 DÖNMEK A?yk olmak, kur yapmak: Ali kom?u kyzyna dönüyor. (Ona a?yk.)

180 DULDA GÖLGE

181 DURMAÇLAMAK bebek, çocuk veya bir e?yayy syrta ba?layarak ta?ymak

182 DURULY / DURULYK küçük bir ku?

183 DUTU davetiye olarak gönderilen özel e?ya

184 DÜ?DÜ keserin çivi çakmaya yarayan tarafy

185 DÜ?ÜRCÜK ince bulgur

186 DÜLLÜMDÜDÜK OLMAK el alemin diline dü?mek; duymayan kalmamak

187 Dünya söbü olsa yutacaklar Doymak bilmeyenler için kullanylan bir deyim

188 DÜ?ÜNCEME ENDY?E, TEDYRGYNLYK: Dü?üncemelisin, bir ?ey mi oldu?

189 Ediyi etmek Yapaca?yny yapmak: Etti ediyi,?imdi de inkar eder.

190 EFTYK KATIK

191 EFTYKLEMEK AYIKLAMAK / oyalanmak için bir ?eyle me?gul olmak

192 E?BER yylyk, kullany?syz, ?ekilsiz

193 E?LE?MEK YKAMET ETMEK

194 E?RYK Koyun ve keçilerin gölgelendi?i yer

195 E?SY Odunun tutu?mu? kysmy

196 El elin haksyz çobany "Birinin arkasyndan konu?mak kolay" anlamynda söz

197 ELBYÇ Bir çocuk oyunu

198 ELÇYPPEN Bir çocuk oyunu

199 ELETMEK götürüp vermek

200 ELGANEM Beceriksiz,elinden i? gelmeyen

201 ELLE?EM - ELLEHEM-ELLEHYLEM HERHALDE

202 ELLEMEK el ile dokunmak

203 EMBEL sabany çeken hayvany dürtmek için kullanylan ucu sivri kysa de?nek

204 ENGÜCÜ / ENGÜÇ MUHAKKAK, MUTLAKA, KESYNLYKLE

205 ENDE O

206 ENDERDE ORADA

207 ENDÖYLE o ?ekilde

208 EREZ Bu?day tarlasynda yeti?en arpaya benzer zehirli bir bitki

209 ERPEDEN Keçi kylyndan e?irtmeçle e?rilen ip

210 ESKY KURULAMA BEZY: Ezin eskisi:Banyo lifi

211 E?GER AÇIK AÇIK

212 E?GERTMEK AÇIKLAMAK, AYDINLATMAK

213 ETAHLAMAK BUNALMAK, FENA OLMAK

214 EVRAN EJDERHA / CANAVAR

215 Evran kusmu? Çok bereketli, bol: Bu bahçeye evran kusmu?; ne bol meyve var

216 EVSYMEK SAVURMAK

217 EYEF karasaba boyundurukla saban okunu birle?tiren yuvarlak halka

218 EYFENYMEK (acy) hafiflemek

219 FARTADA DÜ?MEK aniden negatif tepki vermek

220 FARTILDAMAK ?iddetli rüzgarla ses çykarmak

221 FARTILTI rüzgaryn çarpty?y naylon örtü vb. çykardy?y ses

222 FELDYRDEMEK TYTREMEK

223 FELLENLEMEK kontrolsüz sallanmak / titremek

224 FERFENDELYK Fyryldak

225 FERYK genç tavuk

226 Fylcyry?yny çykarmak EZMEK, deforme etmek

227 FILCIRIK - CILFIRIK ezilmi?, deforme olmu?: Domateslerin fylcyry?yny çykardyn, elleme

228 FIRTILDAMAK gizli gizli i? çevirmek, saman altyndan su yürütmek

229 FI?KARMAK Domurmak,

230 FIYMAK ATMAK / TÜYMEK

231 FIYYIK PARMAK YLE ISLIK

232 FYCYLEMEK yaramazlyk yapmak

233 FYFYRYKLEMEK tahrik etmek / fitlemek

234 FYLLOZ Yavru gölevez (Kolakaz) yumrusu

235 FYRT Taze yerfysty?y kökündeki tam olmamy? taneler

236 FY?EDE DÜ?MEK tez canly olmak / ani negatif tepki vermek

237 FYTYRELENMEK nem yüzünden filizlenmek

238 GABALAK MANTAR (yiyecek)

239 GABALBAZARA pazarlykta epeyce fiyat kyrarak satynalma eylemi

240 GABI? boynuzsuz keçi

241 Gail olmak (Gayyl olmak) RAZI OLMAK

242 GAL GALI? OLMAK tamamlanmamak, yarym kalmak, yerine getirilmemek

243 GALAFAT GYBY Fazla süslu; büyük, cafcafly e?ya, giyecek vb.

244 GALAN Ondan sonra; o zaman / artyk: Gelsin galan, yeter kaldy?y.

245 GALLE SYNCAP (TYRYK)

246 GAMBEHYR OLMAK Çok yorulmak, maddi ve manevi güçlük çekmek

247 GAMÇALAMAK ELLEMEK

248 GAMITMAK içine kapanmak / bön bön bakmak

249 GANGI? CILIZ, zayyf

250 GANIRTMAK uzun bir a?aç veya demir parçasyny kaldyraç gibi kullanarak bir ?eyi zorlamak

251 GAK Su dolu çukur / çok su veya içki tüketen

252 GAPISA küçük bahçe kapysy

253 GARA BERE ciltte çarpma nedeniyle olu?an morluk

254 GARABATAK su altynda yüzme

255 GARAKÜRELEMEYE kabaca, el yordamyyla, inceden inceye hesaplamadan

256 GARCALAMAK Özensizce kary?tyrarak düzenini bozmak

257 GARÇADA DÜ?MEK gürültüyle çökmek

258 GARDALI Buru?uk, syky?yk, düzgün de?il

259 GARILDAK bir tür oyuncak

260 GARMAK Özl. arkta akan suyun bir engelle kar?yla?yp birikerek geri dönmesi

261 GARTLANGABAK Su kaba?yndan yapylan bir oyuncak

262 GARTLANGAZIK Yenmeyecek kadar sert / nezaketsiz insan

263 GASPYYENLYK KASTY

264 GAVIRGA (KAVURGA) KAVRULMU? ÇEREZ

265 GAVIZ - GAVUZ bu?day tanesinin kylyfy / içi bo?, verimsiz

266 GAVLAK (KAVLAK) Derisi ya da kabu?u dökülmü?

267 GAVLAMAK (KAVLAMAK) Derisi ya da kabu?u dökülmek

268 Gavsarasy daralmak BUNALMAK, FENA OLMAK: Gürültüyle kalabalyk gavsaramy daraltty.

269 GAVULDAK Yarym ceviz kabu?u

270 GAYALIK ya?ly di?i deve

271 GAYRAK ta?ly, verimsiz, yamaç yer

272 GAYSAK Yapy? yapy?, pelte gibi / Kir, pasak

273 GAYSAKLANMAK Sulanan tarlanyn kaymak tutmasy

274 Geber okuna kalsyn Ölsün anlamynda ilenç

275 GEBE?

276 GEBY?GAH Büyükba? hayvanlary kontrol için yüksek sesle söylenen ünlem

277 GEDÜ?Ü? Büyükba? hayvanlary kontrol için yüksek sesle söylenen ünlem

278 GELDYK BA?I, GÖRDÜK BA?I,... GELDYKÇE, GÖRDÜKÇE...

279 GELY? (GELEME?ARI) Ovamyzda bolca çykan yabani otlardan biri

280 GEN Taryma elveri?siz otlak

281 GEPYRDYK GEPYRDYK at, e?ek, vb. ko?arken çykan nal sesi

282 GEPYREDE ANYDEN / ANY HAREKET

283 GERE?EZLENMEK bo? yere oyalanmak

284 GEVCELEMEK A?yzda uzun süre çi?nemek

285 GEVYL KAPARY

286 GIÇMA - KIÇMA TEKME

287 Gyldyr çavu? GEVEZE

288 GILDIRAMAK Hafif bir gürültü çykarmak / yava? sesle durmadan konu?mak

289 GILDIRDAMAK Bir i?i yava?tan almak: Böyle gyldyrdamayla i? bitmez.

290 GINDIRMAK ARALAMAK, ARALIK BIRAKMAK

291 GIPÇINMAK Gocunmak, utanyp sykylmak: Eve sarho? gelmekten gypçynmyyor

292 GIRARMAK SOLMAK, A?ARIP KIRLA?MAK

293 GIRÇMAK Küçük parçalar halinde kesmek: Syktaki kitaplary fareler gyrçmy?.

294 GIRKLIK Yün kesme makasy

295 GITMIR CYMRY, PYNTY

296 GIYPIK küçük parça

297 GIYTIK KIYMIK

298 GYCYMYK, GYCY KA?INTI

299 GYCY?MEK KA?INMAK

300 GYLDYRDEMEK GEV?EYYP SALLANMAK

301 GOLAN E?ek palanynyn bir parçasy

302 GORA ANAHTAR

303 GORAF GORAF Kalabalyk bir ?ekilde, grup grup

304 GOSALMAK Kasylmak, çok ciddi pozlar takynmak

305 GÖCEN Tav?an yavrusu

306 GÖ?ELEK Deniz otu da denilen tur?usu yapylan bir bitki

307 GÖ?EN 1 Büyükba? hayvanlary ysyran bir cins sinek

308 GÖ?EN 2 At sine?i

309 Gök tere batmak ter içinde kalmak

310 Gölgesini ok?amak Çok sevmek

311 GÖLLE HA?LAMA: Fystyk Göllesi / Di? Göllesi:(Di? Bulgurcasy)

312 GÖMBEKLEMEK (Karpuz, kavun vb. üzerinde) delik açmak

313 Gönün göynüye Yanasyn / Derin ha?lansyn, yansyn

314 Görkemi güzel gök inek Görünü?ü çekici ama özü de?ersiz ?ey

315 GÖYNEK FANYLA

316 GÖYNÜMEK Yüksek ysyda erimek, hafifçe yanmak; güne?te kyzarmak; ha?lanmak

317 GÖZEMEK Çimlenmeyen tohumlaryn yerine yenilerini ekme i?lemi

318 Gözleri mirt mirt etmek Heyecanla ve merakla bakmak

319 GUDUMSUZ VURDUMDUYMAZ / OBUR

320 Gulak mente?i Fiziksel darbe durumunda ölümcül oldu?u dü?ünülen kulak bölgesi

321 GULDUR Kasyk fyty?y

322 GULLAP SAP / MENTE?E

323 GULPLUCA Küçük kazan

324 GUNNAMAK DO?URMAK

325 GURADA ESKYMY?, HURDALA?MI? / hurda; artyk i?e yaramayan ?ey

326 GURK TAVUK kuluçkaya yatmak isteyen tavuk

327 GURUTSA ZAYIF, CILIZ

328 GU? GYBY BA?IRMAK Feryat figan itiraz etmek: Yemek yemem diye ku? gibi ba?yryr.

329 GUZ SERYN, KUYTU :

330 GÜCÜN ZORLUKLA, GÜÇLÜKLE: Millet ekme?i gücün alyyor,eti nasyl alacak...

331 GÜDDECY sy?yr çobany

332 GÜ?ÜLDÜK Çatal kuyruklu ku? betimlemesi

333 GÜMÜRDEMEK; GÜMÜRDENMEK kendi kendine konu?mak; i? yapmak

334 GÜMÜRDE?MEK usulca sohbet etmek

335 Gümü? gibice tertemiz bir biçimde

336 GÜNDE (KÜNDE) HER GÜN

337 GÜYMEK ERTELEMEK: Borcumuzu gelecek aya güymesini istedim.

338 GÜYÜRDEMEK bir ?ey çi?nerken di? gycyrdatmak

339 Hak bayram sanmak yüz bulunca astaryny da istemenk

340 HALEVZE gere?inden fazla nazik davranan / meyve vermeyen cinsinden fide

341 HANGIRA ? NERESY ?

342 HANGIRDA ? NEREDE, hangi yerde

343 HANGÖYLE ? Ne biçimde, hangi ?ekilde?

344 HARADA DÜ?MEK beklenmedik ?ekilde sert tepki vermek: Adyny sordum, harada dü?tü

345 HARAR GENY? ÇUVAL

346 HARPILDAMAK Azarlar gibi konu?mak

347 HA?A ÇUVAL

348 HAVAR SEBZELER

349 HAVARLIK Sulu ziraat yapylan yer, sebze bahçesi

350 HAVAZA Develik otu

351 HAVIT su kayna?ynyn kullanym için biriktirildi?i küçük su havzasy

352 HELE? Kurutulmu? incirden yapylan bir çe?it koyu reçel

353 HELKE KOVA

354 HELMEKYN ETMEK almak, vurmak vb. için hamle yapmak

355 HEYYE EVET, HE

356 HIRIM HI?IM oflaya puflaya; nefes nefese

357 HI?ILAMAK Nefes nefese kalmak

358 HOBUÇ syrtta ta?yma: Hobucunda çocuk var, e?ilemiyor.

359 HOMBYLY boyunla omuzlaryn arasy; özl. bu bölgede bebek, çocuk ta?ymak

360 HORANTA - FORANTA aile çevresi

361 HOYN HEY

362 HÖFLENMEK ÜRPERMEK

363 HUBURA HA Hadi oradan

364 HÜLBÜK çaydanly?yn çay dökülen ucu

365 HÜLÜ sulama kolayly?y için bölünen sebze parsellerinden her biri

366 HÜYYÜK - HÜTTÜK ISLIK

367 IKBALA kadere kysmet

368 ILIKMAK YMRENMEK, CANI YSTEMEK / gönül vermek

369 ILKI KEÇY

370 IMIK Ilyk / tady tatlymsy yo?urt

371 IMZIK CYMRY, PYNTY

372 INLIK ÇINLIK çok yssyz ve sessiz yer

373 IRBI?IK kary?yk / cafcafly / alengirli

374 IRBI?MAK - ARBI?MAK askynty olmak / taciz etmek

375 IRTI?IK zayyf, bir deri bir kemik insan ya da hayvan

376 ISMARIÇ SYPARY?

377 IVGA TELA?

378 Ivy?yla gyvy? arasynda Ortalykta tela?lanacak çok ?ey varken, tela? anynda

379 Ybi?inden yapy? Ucundan tut.

380 YBYK (2) bir e?yanyn sapy, ucu gibi tutulabilecek yerler: Ybi?inden yapy?.

381 Yç o?lan ba?çavu?.. çok bilmi?, ukala, kendini bilmez

382 Yçinden guynu alacasy içinde, fesat

383 Y?YNMEK vücudu kasarak ses çykarmak; IKINMAK

384 YKYN YKYN Yki emekli olma durumu

385 YLENMEK YNTYZAR ETMEK

386 YLERY GEÇENLERDE:Muhtarla ileri görü?tü?ümüzde olanlary anlatmy?ty.

387 YLY ILIK

388 YLY?E FYDE

389 YLKMEK BYRYKTYRMEK

390 YMEZ YMEZ (hareketlerde, dü?üncede vb.) yava? olan; uyu?ukca

391 YNNE?MEK TUTU?MAK / A?IK OLMAK / TACYZ ETMEK

392 YRYM bö?ürtlen vb. dikenli çalylar

393 YSKELYÇ tek elle kullanylabilecek kadar küçük kazma

394 YST Cins, ata: Çocuklar istine çekmemi?

395 YSTAR dokuma tezgahy

396 Y? ONSUN Hayyrly i?ler, Kolay gelsin.

397 YTTYBA YLK ÖNCE, YLK OLARAK

398 YZALAMAK EZYYET ÇEKMEK

399 YZYRAP ETMEK utangaçlyk yüzünden çekinmek, sykylmak

400 KAKILI bol miktarda, gere?inden fazla

401 KAKIRT hayvansal ya? ate?te eritildikten sonra kalan tortusu (yemeklerde kullanylyr)

402 KAKLIK Yçmesuyu birikintisi

403 KAKSI tady belli belirsiz bozulmu? / ek?imi? / kekre

404 KAKTIRMAK YTMEK

405 KANSIRIK Çykarylan balgam

406 KANSIRMAK Bo?azy temizleyerek tükürmek

407 Karga-ma?a karma?a

408 KA?TARMAK KAPLAMAK / GÖRE GELMEK

409 KEDEVET RÜZGAR

410 KEF KYR / et, çorba vs. kaynatyrken suyun yüzüne çykan parçacyklar

411 KEF Kaynayynca suyun yüzüne çykan tahyl kabuklary: ma?yn kefi

412 KEH KENAR: Bardak masanyn kehine konmu?, dü?ebilir.

413 KEKRE EK?Y

414 KEL KEM, KÖTÜ

415 KEL A?RI Ciddi bir hastalyk yüzünden ortaya çykan a?ry ve syzy

416 Kel a?ry vermek Ölümcül hastalyk a?rysy dilemek: Allah kel a?ry versin

417 KELETE YARAMAZ, ADY / AKSY, TERS

418 KEMÇYK GYBY çok zayyf suratly

419 KEPYR ta?ly, verimsiz, yamaç yer

420 KERDEME bir cins yabani tere

421 KERKYNMEK (Bir ?eye/ birisine) rahatsyzlyk verici bir biçimde DAYANMAK

422 KESE?EN bitki köklerini yiyen bir tür böcek

423 KESENE Dü?ünden önce damadyn ailesi tarafyndan geline hediyelerin götürülmesi

424 KESTEK BOYLU Etine dolgun kysa boylu; tyknaz

425 KETEZ KASNAK

426 KETYR ta?ly, verimsiz, yamaç yer

427 KEVY? Yenmi? mysyr koçany

428 KEVKY Tas olarak kullanylan su kaba?y

429 Kyr ferman etmek ortaly?y da?ytmak; fazla tantana etmek; (çocuklar için) yaramazlyk etmek

430 KIRMA KONAK Acele etmeden, yava? yava?; Konaklaya konaklaya

431 KIZBO?AN ÇIYAN

432 KIZIL E?RYM DOMATES

433 KYLTELY ucunda kilt bulunan Ynce kemer biçiminde ba?lary olan ayakkaby veya çanta

434 KYREKMEK KYRLENMEK . Dün giydin bu gün kirektirdin.

435 KYREKTYRMEK KYRLETMEK

436 KYRYNCY Devenin yavrularydan erkek dorumun büyü?ü

437 KYRMEN E?YRTMEÇ (Yünü elde çevirerek iplik yapmakda kullanylyr)

438 KYRTYK küçük parça : sabun kirti?i

439 KYRTMEK Y?ARETLEMEK, ÇYZMEK

440 KÖMBE ÇÖRE?Y hamurun küle gömülmesiyle pi?irilir

441 KÖSMEK UZATMAK; bir ?eyi yola engel olacak biçimde yerle?tirmek

442 KÖSÜK tahtadan kilit

443 KÖSÜLMEK Yere yykylmak / saygy kurallary haricinde yatar durumda olmak

444 KÖ?EK yeni do?an deve yavrusu

445 KÖ?KER AYAKKABI TAMYRCYSY

446 KÜLÜK küçük bazlama

447 KÜNCÜ SUSAM

448 KÜNNEK hayvanlaryn bir arada syklykla bulunduklary yer.

449 KÜNNEMEK evcil hayvanlaryn so?uk, korku vb. yüzünden birbirlerine sy?ynarak durmalary

450 KÜPMEK aya?y takylyp dü?mek, kapaklanmak

451 KÜRPMEK aya?y bir yere takylyp sendelemek

452 KÜRPTÜRMEK bir yerini bir ?eye çarpmak

453 KÜRÜMEK Kürekle vb. syyyrmak

454 KÜRÜTMEK Beceriksizli?inden dolayy çaresiz ve pasif kalmak / so?uktan kö?esine büzülmek

455 KÜT DÜ?ÜM kördü?üm

456 KÜTE?TE GÜTMEK Kin gütmek, garez beslemek

457 Lafyn ucunu kanatmak sonunda konuya girmek, muhabbete ba?lamak

458 LARKADAK Bir ?eyin yuvaya girme sesi

459 LAVGAR GEVEZE, Bo? konu?an

460 LEPYÇ GYBY SIRILSIKLAM

461 LYNGYR LYNGYR ETMEK Gev?ek oldu?undan sallanmak

462 LÖK erkek deve

463 LÖKÜ?LÜ rükü?; acayip tavyrly

464 LÖLLÜ? acayip adam

465 LÖPPÜK, POTTUK, TUMBUK Zakkum dalynyn kabu?unu tümden çykaryp yapylan oyuncak tüfek

466 MAÇCILDAMAK (özellikle sakyz çi?nerken) a?yzdan ses çykarmak

467 MAÇÇA küçümseme ve alay anlamynda syfat

468 Malamat olmak ele güne rezil olmak

469 Mana mana oynatmak Dalga geçmek suretiyle güç durumlara dü?ürmek

470 MANAR Ev olarak kullanylan tahtadan kulübe

471 MANCIR ham incir

472 MAL seki, (ekilen yer) teras

473 MARDAVIL küçük taneli yabani üzüm

474 MA? Çorbasy yapylan koyu ye?il renkli bir cins tahyl

475 MATIFLAMAK BUNAMAK

476 MAYA yeti?kin di?i deve

477 ME?EZ UYUZ, DERBEDER

478 MEH AL

479 MEKY? ÇENE

480 MERÇEMENE kertenkeleye benzer bir tür sürüngen

481 myk demez a?zy var dili yok, hiç itiraz etmez

482 MIKLA yumurtaly ot kavurmasy

483 MIRIK MORAL: Myry?ym kyryk: Moralim bozuk

484 MISGI - MISKI CYMRY, PYNTY

485 MISMIL ESASLI / TEMYZ

486 MITIRPCI Ivyr zyvy toplayycy

487 MYLKENECY Mülk sahibi / kalycy: Bu dünyada milkeneci de?iliz.

488 MYTYLY ATMAK (Ystenmedi?i yere) yerle?mek, syk ziyaret etmek

489 MULU?TURMAK Katlamadan yerle?tirmek

490 MUNGARIZ OLMAK Kullanylmayacak hale gelmek, tahrip olmak,enkaz haline gelmek / heder olmak

491 MUSRA Gardropla (yüklük) tavan arasynda kalan kiler

492 MU?MALA yeni dünya

493 MU?TU MÜJDE

494 MÜHMENE BECERYKSYZ, UYU?UK

495 MÜNEFSYZ PATAVATSIZ: Münefsiz münefsiz gonu?ur

496 MÜRTLEMEK Uyumak, kestirmek

497 MÜZMÜHAL ETMEK Bozmak, kullanylmayacak hale getirmek

498 NARAR ne gezer : Bende para narar

499 NE HAÇAN ne çabuk

500 NELYK NETELYK ne olur ne olmaz diyerek tedbirli olmak

501 NELYKLERLE Büyük u?ra?larla, zahmetler içeriside: Bu evi neliklerle yaptyrdym, satar myyym

502 NEM ne bileyim / nereden bileyim, bilmem

503 NEM NE ?EKYL acayip / belirsiz

504 NYNDEN Ne yapacaksyn, neden u?ra?acaksyn, anlamynda soru.

505 NYNDERYM, NYNDERSYNYZ, NYNDER bana ne, size ne, ona ne../ üstüne vazife mi?:Y?ini tamamlasana. Ninden?

506 NYNNYK BEBEK

507 NYYEDEN nasylsyn, ne yapyyorsun?

508 NYZBENT malyn yskartasy

509 O ne ba?az hayret ve ?a?kynlyk ünlemi -( ele kar?y - ela?ar?y)

510 OCUTMAK KORKUTMAK, SYNDYRMEK, ÜRKÜTMEK,UZAKLA?TIRMAK

511 OFLAZ KU?KUSUZ

512 OMASI BATIK kalça kemi?i içine batty?y için topallayan inek

513 Ö?CELEMEK elle buru?turmak için sykmak

514 Ö?EÇ ya?ly teke

515 Ö?RENBEÇ be?i?in üzerindeki uzun sap

516 ÖNDÜ?ÜN Dün de?il evvelki gün

517 ÖNGÜ (ENDE) o, ?u / elindeki / oradaki

518 ÖRKEN Kalyn ip, halat

519 ÖRÜMEK geceleyin koyun otlatmak / geceleyin bir ?ey yemek

520 ÖSNEK Nefes: Ösne?imi tükettiler, yine de

521 ÖTEYÜZ (ÖTÜYÜZ) ÖBÜR ODA, YLERYSY, ÖBÜR TARAF

522 Ötürü?e kalmak YSHAL OLMAK

523 ÖTÜRÜK YSHAL

524 ÖVENDYRE Karasaba öküzleri dürtmek için kullanylan uzun, ucu sivri de?nek

525 PAF KOF, GÜÇSÜZ,cüssesine göre kuvvetsiz.

526 PAHIL KISKANÇ, DAR GÖNÜLLÜ

527 PALDIM hayvanyn arkasyndan dolanan palan ba?y

528 PANTI? ?i?manca çocuk

529 PARDI a?yr odun parçasy- mertek

530 PASAF SAÇMA, YALAN: pasaf atmak

531 PATAZ AVUÇ

532 PATAZLAMAK AVUÇLAMAK,

533 PEKETMEK KAPATMAK, TIKAMAK

534 PELYT ME?E

535 PE?KYR HAVLU

536 Petentesi altyna almak Bir ki?iye isteklerini zor kullanarak yaptyrmak.

537 PIRTMAK sa?lam tutulmady?y için elden kayarak dü?mek

538 PYLADAN ÇINAR

539 PYSGYRYK HAP?IRIK

540 PYSGYRMEK HAP?IRMAK

541 POSGURTMAK DUMAN ÇIKARMAK

542 POYTURMAK kaçyp kurtulmak / ?iddetle savunmaya geçmek

543 PUFURMAK ÜFLEMEK / ?i?irmek için üflemek

544 PUNCUKMAK Kyzmak, tahrik olmak

545 PUSARIK flu; net de?il,berrak de?il, bulanyk

546 PÜSE Çam veya katran a?acynyn reçinesinden yapylan bir cins krem

547 PÜSE GÜDÜLÜ Su kaba?yndan püse kaby

548 SAKIRGA insa ve hayva görülenbir çe?it sert kene

549 SAKSAK yapy? yapy?

550 SAKSAK OLMAK ?ekere, meyveye vb. dokunuldu?unda elde yapy? yapy? olmasy

551 SAMAHIR SAF, BUDALA

552 SANITMAK Ciddiye almamak; duymazdan, görmezden gelmek

553 SANRA Küçükba? hayvanlarda nezleye benzer bir hastalyk: Koyun sanralanmy?.

554 SAPTIRMA mezar çukurunun tabanynda güneye do?ru oyulan kysym

555 SAY TA?I Kapak ?eklinde ta?

556 SAYVANT Çatysy ah?ap, duvarlary ta?tan, küçük yayla evi

557 SAZAK Çam a?acynyn kuru kabu?u

558 SAZAKLIK defne yapra?yndan yapylan be?ik dö?e?i

559 SE?YRTMEK KO?MAK

560 SELLEME yapraklary yenilen bir tür ye?il ot

561 SENDYREMEK Kar?ylyk vermek, sözle direni? göstermek

562 SEYYK Kyrylan veya çykan kemikleri desteklemek için bunlara paralel sarylan de?nek

563 SIDMAK ERYMEK, SIZMAK / Ödüm syddy: Ödüm patlady.

564 SIMKIRTMAK SUYUNU SIKMAK / A?LAMAK

565 SINDI MAKAS

566 SIRA KABA?I Syrasyyla hepsine, herkese; birbiri arkasyndan

567 SIRACA AKSY, TERS

568 SIRANA hamur malasy

569 SIRINCIMAK aç ve yoksun kalmak

570 SIVA?KAN ZAMK , YAPI?KAN / Yapy?ma özelli?i olan

571 SYFYN GYBY ÇOK HIZLI

572 SYFTYMEK AYIKLAMAK, koçanyndan syyyrmak

573 SYNGYLDEMEK Mezarynda azap çekmek

574 SYNLENMEK SAKLANMAK

575 SYNMEK SAKLANMAK

576 SYNEKCYL gri renkte çok küçük bir cins ku?

577 SYRKEN bir tür ot

578 SYVY?MEK Kördü?üm olmak, dola?mak

579 SYVY?TYRMEK (ipi) kördü?üm etmek

580 SYYDYRMEK ayakta çi? yapmak

581 SOLKU biber ve mysyry dövmek için kullanylan a?açtan balyoz.

582 SORU?MAK SOLMAK / BURU?MAK

583 SOYKA SOYSUZ

584 SÖFE Kapy veya pencere çerçevesi

585 SÖMEK Mysyr koçany: Dary söme?i

586 SUÇUKMAK -SUÇUKTURMAK Suçluluk duymak / duyurmak

587 SUSTA DURDURMAK Kar?ysynda konu?turmamak, buyurgan davranmak

588 SÜBEK be?i?in alty delinerek takylan ve bebe?in çi?ini dy?aryya bo?altan düzenek

589 SÜMSÜKLEMEK Yumruk vurmak / Dayak atmak

590 SÜMÜRMEK suyu, çayy, kahveyi vb. höpürdeterek içmek

591 SÜNDÜRMEK UZATMAK, YLETMEK

592 Süppe Süleyman Kendini bir ?ey sanan, kasynty

593 SÜPÜRÜ?ÜLLÜ RÜKÜ?, tuhaf giyinen

594 SÜYMEK (bitki) göz vermek, ye?ermek / büyümek

595 ?EDDAT GYBY fazla hyzly ve seri; hareketli

596 ?ELEK ?a?y, ?ehla,

597 ?ENDE ?U

598 ?ENDERDE ?URADA

599 ?ENDÖYLE ?u ?ekilde

600 ?ETSYZ ?eklisiz, çirkin

601 ?IRKINTI (Program dy?y, kazara do?an anlamynda) En küçük karde?

602 ?YPYLEMEK a?zynda bakla yslanmamak, verilen syrry ba?kasyna söylemek

603 ?YPLEMEK e?reti diki? yapmak

604 ?YRNEMEK ÇEMKYRMEK

605 ?Y?EK genç koyun; kuzuyla koyun arasy

606 ?ÜNEDYR SAKAT /SAKAR, BECERYKSYZ

607 TAACA (DAHACA) HENÜZ, DAHA

608 TAKIÇ Zayyf; sert; kuru: Yki günlük ekmek takyç gibi kurumu?.

609 TAKLAMAK ÇATLAMAK, çatlayarak kopmak

610 TAKNA?TIRMAK DÜZENLEMEK, Yerli yerine koymak / (borç) ödeyip bitirmek

611 Tapyrada dü?mek gürültüyle çökmek / hizmette kusur etmemek

612 TAPIRDAMAK gayret etmek, efor harcamak, me?gul olmak

613 TAPIRTI TIKIRTI / ayak sesi, vb. gürültü

614 TARA?MAK kalabalyk biçimde yürümek: Ahmetlere sabah ak?am misafirler tara?dy durdu.

615 Tasa Ku?u SOMURTKAN

616 TATI? Konu?urken bazy harf ve sesleri söyleyemeyen

617 Tebelle? olmak Vaktini almak, me?gul etmek / ba?yna bela olmak

618 TEDLEMEK AZARLAMAK

619 TEHLEMEK ni?an almak / dikkatle bakmak / tanymak

620 TEHNEL defne a?acy

621 TEMEKENNY TEMELLY: Anamura temekenni yerle?tik.

622 TEMLEKYN ETMEK

623 TENKEMEK ses çykararak yuvarlanyp kaybolmak: Bozuk para tenkedi gitti.

624 TETYR LEKE

625 TEVGENDE AYLAK, BO? GEZEN, AVARE

626 TEZYKMEK yylarak uzakla?mak

627 TIKDELYK ETMEK SIKBO?AZ ETMEK

628 TIKMAK GAGA

629 TIKMAKLAMAK GAGALAMAK

630 TIMAR ETMEK Sahip çokmak, saklamak: Babasyndan kalan e?yalary iyi tymar etmi?.

631 TIMLI sapsyz küçük byçak

632 Tyngyr elek, tyngyr sac yssyz ev

633 Tyramana a?dyrmak alt üst etmek, kary?tyrmak

634 TIRILA?IVERMEK çabucak yiyip bitirmek:: "Arkada?larla halvaly ekme?i tyryla?yverdik"

635 TYLKELY, TYRKELY birbiri arkasyna eklenmi?; arka arkaya ba?ly bir ?ekilde

636 Tingede dü?mek KORKMAK, ÖDÜ PATLAMAK

637 TYTYRTY TYTREME

638 TOKUÇ, TOKUCAK çama?yry döverek yykamakta kullanylan a?açtan gereç

639 TOL BOL, BEREKETLY

640 TOLMALI (Kadynlar için) saçy kirlilikten birbirine dola?my?/ kyvyrcyk saçly

641 TOPAK YUVARLAK, TOPARLAK / UR, TÜMÖR

642 TOR ÜRKEK

643 TORT (YA?LI TORT) ka?ar peynirinin suyu, un ve baharat katylarak pi?irilen yemek

644 TORU FYDAN

645 TOSLAK genç öküz

646 TULUK KURUSU mat kahverengi ile kiremit rengi arasy olup halk arasynda ho?lanylmayan bir renk

647 TUR?ANBA HENGAME, KAVGA, KARGA?A, TARTI?MA

648 TÜ?LEMEK dü?üm atmak

649 TÜNLÜMEK hoplayyp zyplamak

650 UCUMULUK OBUR

651 UKUBET Bela: Dünya ukubeti ba?yna gelsin

652 ULUK PYS, TERTYPSYZ / münasebetsiz

653 UYNA?MAK pazarlykta anla?mak

654 UYNA?TIRMAK ANLA?TIRMAK; arabuluculuk yapmak

655 Uyurcaya vermek Uyuyormu? gibi yapmak

656 UZUNKÖS Yatar durumda

657 ÜLÜBÜ TAZE FASULYE

658 ÜRÜN AYRAN

659 ÜSKEMLEMEK ÜSTELEMEK, ISRAR ETMEK

660 ÜS-KES Kesinlikle, mutlaka

661 ÜTMEK yzgara yapmak, ate?te tüylerini yakmak

662 ÜTÜ? uyu?uk; yava? davranan

663 ÜVENDYRE Sabany çeken hayvany dürtmek için kullanylan ucu sivri uzun de?nek

664 ÜZERLY HAMYLE

665 VAYVELEMET HENGAME, KAVGA, KARGA?A, TARTI?MA

666 VAZADA bir a olan: Araba çok hyzlyydy; önümüzden vazada geçip gitti.

667 VERGYN Meyve ça?yna gelmi? a?aç: Bir ya?yndaki limon vergin olmaz.

668 VETY KELAM MUHABBET

669 YA?LIK MENDYL

670 Yahy adyny seveyim Özl. çocuklara sevgi göstermek için söylenen ünlem.

671 Yahy ellere kalasyn a?k olsun

672 YAMBIÇ küçük dü?ürmek için kullanylan bir sözcük

673 YAM?INMAK (ba?örtüsünü) ba?a ba?lamak

674 YANNIK Küçük tuluk

675 YAN?ILAMAK Kar?ylyk vermek, sözle direni? göstermek

676 YAPINCI / VERYNCY / SORUNCU... yap o zaman / ver ozaman / sor o zaman...

677 YAPI?MAK TUTUNMAK: Yyi yapy?, dü?eceksin.

678 Yas yas yalvarmak Çok yalvarmak

679 Ya?y kesilesice Ölesice anlamynda ilenç

680 Ya?lar cörede dü?tü.. Birden gözya?laryna bo?uldu.

681 YATAKLAMAK DEFNETMEK / yatyly misafir a?yrlamak

682 YAVINCIMAK Midesi ek?imek, kazynmak; aç hissetmek: Yüre?im yavyncydy.

683 YAVSI Büyükba? hayvanlary ysyran bir cins sinek

684 YAYKAMAK Kaby su ile çalkalayarak yykamak

685 YAZMI? Henüz do?urmamy? genç keçi

686 YEKTYRMEK TOPALLAMAK

687 YENEK Yemeye elveri?li, zaman, iklim, yanynda yenen vb. bakymyndan kolayca yenebilen

688 YENEK GELMEK Yiyecekler arasynda mevsime ve ö?üne uygun olmak

689 YEPENLEMEK SIVAZLAMAK / elle düzeltmek için hafif hafif vurmak

690 YETYLMEK OLGUNLA?MAK

691 YEYNY HAFYF

692 YEYNYCEKLYK HAFYFLYK, SULULUK

693 YEYNYLYK Kur?un dökme (tedavi amacyyla)

694 YEYNYLMEK HAFYFLEMEK, RAHATLAMAK

695 YILI? YILI? ETMEK GÜLÜMSEMEK / A?ina gibi bakmak

696 YIRTI MALI Manifatura ürünü, kuma?lar

697 Yi?ir yi?ir kokmak çok kötü kokmak

698 YYRYK Kesik / Üzerinde kesik olu?mu?

699 YYRMEK DYLMEK, Byçakla kesikler açmak

700 YOMLAMAK ...e layyk görmek / neden göstermek / ...e yormak

701 YORAK Y?lenmi? deri parçasy

702 YOVANTA AVARE, AYLAK, Y?SYZ GÜÇSÜZ

703 YOYMAK ZYYAN ETMEK, BOZMAK; Kullany?syz hale getirmek

704 YUKA SI?; Derin de?il: Denizin bu kysmy çok yuka.

705 YUMCALAMAK elle buru?turmak için syky?tyrmak

706 YUMRU TÜMSEK

707 YÜKLÜ HAMYLE

708 YÜKLÜK sabit gardrop ve dö?ek dolaby

709 YÜN ÖZEMESY Da?ynyk halde yün yuma?y / Buna benzeyen byyyk, saç, vs.

710 ZA?ADA ANYDEN, BYRDENBYRE: Ya?mur za?ada dü?tü.

711 ZA?AR Köpek yavrusu

712 ZA?IL Maço erkek, ta?fyryn erkek

713 ZAMBIR Bir cins kyrmyzy - sary renkte e?ek arysy

714 Zary demeye bir dam e?ek eder Yltifat edince ?ymaryr.

715 ZARP güçlük, zorluk: Y?in zarbyndan korkusuna evden kaçty.

716 ZAVRAK PENCERE

717 Zehlesinden çatlamak Çok kyskanmak, çatlamak

718 ZEVLE Karasaba boyunduruk parçasy

719 ZI?ARMAK ukalaca ve saygysyzca kar?y durmak

720 ZIKIRTI ?YKAYET, SIZLANMA, MIZMIZLAMA: Çok zykyrty etme, sana börek yok

721 ZILLINMAK ASILMAK

722 ZIRAVAT GYBY Uzun boylu / dimdik ayakta duran

723 ZIYBINCAK KAYGAN

724 ZIYPAK - ZIYLAK KAYGAN / DÖNEK

725 ZIYPMAK KAYMAK, kayarak dü?mek, (aya?y) kaymak: Aya?ym muz kabu?undan zyypty.

726 ZYFTLY YORAK Yaky gibi kullanmak için üzerine koyula?tyrylmy? püse sürülen deri parçasy

727 ZYLGYT AVARE, AYLAK, Y?SYZ GÜÇSÜZ

728 ZÖBER uzun boylu insan veya hayvan

729 ZÖ?ELEK uzun boylu insan veya hayvan

730 ZÜMERA Cehennemin dibi: Cehennemin zümerasyna gitsin


Kaynak Ki?i: Yazan : Y MURAT YAYLA Mail : yasarmuraty@yahoo.com
Kullanıcı kimliğini gösterYorukhasanlar tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 26 Eyl 2005
Bildiriler: 408
Şehir: KAYSERİ
Alıntıyla Cevap Gönder
Aziz Dostum,
Bu birbirinden değerli katkılarınız karşısında minnettarlığımı ifade ediyorum. Türkçenin gücünü gösteren bu güzel sözcükler, halk ağzından derleme yapmanın önemini ve ağız çalışmalarının da ne kadar değerli olduğunu gösteriyor ve bu sözcükleri gördükten sonra neden hala halkın sözlerinin de yer aldığı çok büyük bir Türkçe sözlüğünün olmadığına yanıyorum. Ne olurdu, 150-200 bin sözcükten oluşan dev gibi bir Türkçe sözlük, Türkçe sözlüklerimizin arasındaki yerini alsaydı. Türk Diline yaptığınız bu katkılara teşekkür ediyor, devamını bekliyor, ayrıca Türk Dilinin gönül dostları arasında bulunmanızdan dolayı duyduğum mutluluğu dile getiriyorum.

_________________
Ne mutlu Türkçe konuşana
Kullanıcı kimliğini gösterS.Burhanettin AKBAŞ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 30 Mar 2005
Bildiriler: 14
Şehir: Denizli
Alıntıyla Cevap Gönder
Sağolun asıl ben teşekkür ederim size.Bu siteden ve sizlerden öğrendiğim çok şey var gerçekten.Çok yararlı oluyorsunuz insanlara ve özellikle de Türk dilinin korunup kollanmasını ve geliştirilmesini sağlıyorsunuz.


Ayrıca düşüncelerinize kesinlikle katılıyorum.Keşke böyle dev gibi bir Türkçe Sözlük olsaydı halk sözcüklerini de barındıran.

Saygılarımla..
Kullanıcı kimliğini gösterYorukhasanlar tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Ekm 2004
Bildiriler: 109
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Yörükhasalar, gerçekten aramıza gelmekle güzel bir iş yaptınız. Renk kattınız. Sizin gibi kişilerin varlığını bilmek çok güzel.

Gayretlerinizi, derlemelerinizi candan kutluyorum.

Teşekkürler
Kullanıcı kimliğini gösterİ. Özsoy tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
ANAMUR VE ÇEVRESİNİN ÖZGÜN SÖZCÜKLERİ
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2