Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Galeri / Restorasyon / Konservasyon / Biyografi / Türbe
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 46
Alıntıyla Cevap Gönder
Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba..
Aklyma takylan bi kaç kelimenin tam türkçe kar?ylyklaryny bulamadym,

1. "Foto?raf Galerisi" veya "Resim Galerisi" yerine ne kullanylabilir? "Galeri" kelimesi Fransyzca "gallerie" den geliyor.
2. "Restorasyon" yerine "Yenileme" kullanmayy dü?ünüyorum, sizce uygunmudur ?
3. "Konservasyon" Kuma? vb. tarihi eserlerin kimyasallarla temizlenmesi ve yenilenmesi i?lemine verilen ad. Bunun da türkçesini bulamadym.
4. "Biyografi" yerine "Özgeçmi?" kullanmayy dü?ünüyorum fakat tam olarak kar?yly?y bu de?il sanyrym. Biyografi, bir ki?inin hayatynyn ba?ka bir ki?i azyndan anlatylmasyna deniyor, fakat günümüzde özgeçmi? genellikle, kendi azynyzdan kendi kysa geçmi?inizi yazmaya deniyor.
5. "Türbe" Ara?tyrdy?ymda bu kelimede arapça olarak bulabildim. Buna da türkçe bir kar?ylyk bulamadym.

Yardymlarynyzy bekliyorum.
Saygylarymla...
Kullanıcı kimliğini gösterirfaN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Nis 2006
Bildiriler: 74
Alıntıyla Cevap Gönder
Esen olsun karde?, ho?geldin.

Foto: I?yk, Graf: Yazy salak bir söz ve uyduruk.

Ben bu söze "Görüt" sözünü tütrettim, kesmek'ten kesit gibi, görmek'ten de Görüt, yani bir anlyk görüntü- demektir ve çok üstün bir sözdür, do?rudan hiçbir dile çevirilemez bile.
Bu ba?lamda;

Görüt: foto

Görütçeker: Foto machine

Görütçü: fotocu

Çi? Görüt: pozitif, filim pozitifi

Çi? sözü Türkçede sadece pi?memi? yemek demek de?ildir, Çi? Türkçede henüz olmamy?, henüz tamamlanmamy? demektir, o yüzdem henüz pi?memi? yeme?e çi? denir, henüz ya?mur olmamy? ya?y? biçimine de Çi? denir, ben de henüz olmamy? görüte çi? görüt dedim, yorum sizin.

Görüt Sargasy ya da Ku?a?y da: foro film.

Foro?raf galerisi: Görüt Sergisi (galeri: sergi zaten var kar?yly?y)

Restorasyonun da Türkçesi var

Kimse bilmez ama Türkçede "So?mak" (sovmak) diye bir kylgy (fiil) vardyr, kendi kendini yenilemek, yeniden var olmak demektir, So?an sözü de ordan gelir, alyn bir so?any bir kö?eye koyun kendi kendine ne yapar? Ady üstünde So?ar, kendi kendini yeniler, filiz veriri sürgün verir, i?te bu kylgyya Türkçede Sovmak,(eski Türkçede), buradan da "Sovgan" bugün ki So?an, dolayysyyla restorasyonudan daha da köklü ve anlamly sözümüzü kullanabiliriz. Sovdurum, sovdurmak, ya da so?durum-so?durma.

Biyografi de salakça bir uydurk sözdür, kendinizi fazla yormayyn, bunlar ebleh sözler, Türkçeleri daha köklü ve güzel, biyo: canly demek, ya?am anlamyna da gelir, graf da yukarda da yazdym yazy, latince grafein yazmak demek graf da yazy demek, mücizavi bir anlamy yok yani. Do?rudan çevirirsek paldyrt diye, Ya?am yazysy gibi salak bir anlama gelir, Geçmi? zaten yeterli ya da benzeri bir söz kullanylabilinir, Geçmi? Yazysy, Geçmi?nâme, Mâzi Nâme vb...

Konservasyon'a ben de bulamadym, ama konserv yani Koruma'dan geldi?i ortada, korumacylyk falan demektir Türkçede, fazla kasylacak bir söz de?il bu da.
Kullanıcı kimliğini gösterilig tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Hzr 2005
Bildiriler: 549
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Ben görütçeker sözcüğünü kamera karşılığı kullanmaktaydım bir süredir. Ayrıca, restorasyon yerine özonarım diyegelmişimdir. Bilişme olsun diye belirttim, sevgi ve saygılarımla.

_________________
www.gelgelturkce.blogcu.com
Kullanıcı kimliğini gösterbensay tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 331
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
"Restorasyon" için yalnızca "onarım" desek de olur. Bir yerde "yeniden yapılandırma" sözünü duymuştum. Sanırım sözcükteki "re-" bölümü de karşılanmak istenmiş.

"Görüt" sözcüğü "foto" için uygun bir karşılık. Bu saatten sonra yaygınlaşır mı, bilinmez.

"Foto, fotoğraf..." denince aklıma bir şey geldi: Bir yerde, Fransızca "film" sözcüğünün gerçekte "ince zar" anlamına geldiğini; "fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit" anlamının da bu benzerliğe dayanan bir yan anlam olduğunu okumuştum. "Film" sözcüğü aynı zamanda "sinemada ve tv'de gösterilen yapıt"ı da karşılayan bir sözcüktür. "Film" sözcüğünün "ince zar" anlamındaki sözcüğün yan anlamı olduğu bilgisi doğruysa insan şunu düşünüyor: Çok zengin bir dil sayılan Fransızcada her kavrama yeni bir karşılık bulunmamış, kimi zaman da var olan sözcüklere yeni anlamlar yüklenmiştir. Aynı işi Türkçede yapmaya kalktığınızda birileri ayaklanıp buna karşı çıkıyor. Ne garip. Türkçedeki Fransızca sözcüklerin sayısını öne sürerek Türkçeyi yetersiz bir dil gibi görenlere "film" örneğini vermek gerekiyor. Çok sevdikleri yabancı dillerde neler oluyormuş görsünler.

Biz şu anda "film" için "ince zar" diyemeyiz tabi ki... Ancak, şunu söyleyebiliriz: Yabancı kavramlara karşılık ararken yeni sözcükler türetmenin yanında, var olan sözcüklere yeni yeni anlamlar da yüklenebilir.

"Biyografi" için "geçmiş" ya da "özgeçmiş" sözcükleri en güzel karşılıklardır.

_________________
Türkçem, benim ses bayrağım.
Kullanıcı kimliğini gösterOzan Aydin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Hzr 2005
Bildiriler: 549
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Film için sayyn Kanybir'in kar?ylyklar kylavuzunda izit kar?yly?y var. Buradan devinimle kamera için izitçeker desek olur mu? Foto?raf için y?yl-betiz, y?yl-imge biçiminde bir takym kurgulamalarym vardyr, öneri de?ildir. Restorasyon Türkçe'ye yerle?ti?i biçimiyle özellikle anytsal yapylaryn özgün biçimine uygun kalynarak onarylmasyny içerdi?i için özonarym biçiminde kullanmayy ye?ledim. Esenlik dileklerimle.

_________________
www.gelgelturkce.blogcu.com
Kullanıcı kimliğini gösterbensay tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Nis 2006
Bildiriler: 74
Alıntıyla Cevap Gönder
Ozan Aydyn hay ya?ayasyn, yabancy dillerdeki sözlerin ço?u böyle, latincede de durum ayny, mesela virüs zehir demek, öz Türkçe Agu'dan biz de söz türetebiliriz. Bakteri latince çomak demek, ?ekillerinden dolayy, ?imdi burada ?unu belirtmek gerek, bu sözleri latinler de?il onlardan sonraki batylylar türetti, ölü bir dil olan latinceden kar?ylyk koyuyorlar hep, çünkü saçma, aslynda onlar da ço?u sözü anlamazlar, mesela Kamera latincede "oda" demektir, ne alaka derseniz, i?te *** kafasy, içine görüntülerin girdi?i küçük odaymy? da oradan hareketle koymu?lar, kamara da odan gelir gemi odasy, ee ?imdi ingiliz kalkyp da room diyemez bu aygyta komik olur, o yüzden gidiyor kamara diyor, poison derse gülünç olacak, gidiyor ata dilinden söz koyuyor, hem ölü dildeki sözleri diriltiyor hem özleri, kökleri olarak gördükleri dilden kelime alyyor.

Ayny ?eyi biz de yapabiliriz, eski Türkçeden sözler alarak, mesela yukaryda verdi?im örnekten hareket edeyim; eski Türkçede Agy ya da Agu zehir demek, zehir arapça zehr'den gelme, virüs yerine agu'dan ya da ba?ka bir sözden kar?lyk türetilebilinir. Mesela zehirler anlamynda "Agular" ya da eski Türkçedeki e?itlik eki olan -ce, -ca dan "Aguca" ? Eski Türkçede meela "Subca" su gibi demektir, bugün de ya?amakta çok ?ükür, erkekçe, erkek gibi, kadynca kadyn gibi, çocukça çocuk gibi...

Mesela microp küçük demek, ben buna; vücudun düzenini bozan, anlamynda "Bozarca" demi?tim, kokmak'tan kokarca, ysyry?y yanma hissi veren bir tür sine?in ady olan "Yakarca"dan esinlenmeyle, bozmak'tan bozarca, ki bu boz kylgysyny tüm Türkler kullanmakta, tümü anlar yani.

Bensay da çok güzel bir hatyrlatmada bulunmu?, ben de belirtecektim unutmu?tum, Bediz de Türkçede resim demek. Ressam yerine Bedizci demeyi de önereyim bu arada. Bu da arapça yapym ekiyle, arapça kökten türetilmi? öz arapça bir sözdür ressam, çok resim izen demek, haml: yük'ten hammal çok yük ta?yyan, kasb: bo?azlamak'tan kassab çok bo?azlayan, celd: kyrbaç'tan cellad: çok kyrbaçlayan, cerh: yaralamak'tan cerrah; çok yaralayan vb... gibi hem gülünç hem de arapça olan sözler gibi ressam da Türkçe de?ildir. Bazylary bu sözleri Türkçe varsayynca onlar Türkçe olmaz, bazylaryna göre de mortgage çoktan Türçe oldu, kabul mu edece?iz? Bu dilin iyesi biziz, yani Türkler, ne Türkçe ne de?il, arapçylaran, abcilerden ö?renecek de?iliz.


Bu arada Türbe'ye "Yatyrlyk" diyebiliriz, yatmak'tan "Yatyr" Türkçedir, Yatyrlyk da türbe olarak kullanylabilir.

Film sözünü frenkler kulanyr, amerikan gavurlary movie derler, move: hareket etmek, kymyldamak'tan, ingilizler cinema der, almanlar kino vb... yani burada da görüldü?ü gibi herkes kendi dilinde kar?ylyk bulmu?, ben buna "Yzleti" kar?yly?yny türetmi?tim, ya da izleti klip, bakynca filim olabilir, ince zar'dan iyi oldu?u kesin.
Kullanıcı kimliğini gösterilig tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Hzr 2005
Bildiriler: 549
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Türbe için yatyrlyk bence de uygun. Sayyn Kanybir'in izit kar?yly?y sanyrym sinema anlamyndaki film için de?il de, çekimin üzerine yapyldy?y film ?eriti için olsa gerektir. Sinema anlamyndaki film için izleti olabilir, ayryca sayyn ilhangülün de izlev önerisi vardy sanyrym, bu da olabilir. Sinema filminin gösterildi?i yerle?in ady için de izleti-evi, izlev-evi neden olmasyn? Sevgilerimle.

_________________
www.gelgelturkce.blogcu.com
Kullanıcı kimliğini gösterbensay tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Nis 2006
Bildiriler: 74
Alıntıyla Cevap Gönder
Ben "Gösterim Evi" sözünü türetmiştim, bilmem ne dersiniz.
Kullanıcı kimliğini gösterilig tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 331
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın ilig, "gösterimevi" sözcüğünün "showroom" karşılığı olarak önerildiğini görmüştüm. Özellikle mobilyacılıkta "showroom" sözcüğü yerleşmek üzere. Bu yabancı sözcük yerine "gösterimevi" denmişti. İkisi arasında bir seçim yapmak gerekecek.

_________________
Türkçem, benim ses bayrağım.
Kullanıcı kimliğini gösterOzan Aydin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Hzr 2005
Bildiriler: 549
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
gösterimevi bence de showroom için daha uygun.

_________________
www.gelgelturkce.blogcu.com
Kullanıcı kimliğini gösterbensay tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 46
Alıntıyla Cevap Gönder
Sanırım aklımda bazı şeyler belirdi..
Burada üretilen kelimeleri keşke insanlara anında verebilsek. Elimden geldiğince bu kelimeleri kullandırtmaya çalışcam.
Zaman ayırıp yazdığınız için çok teşekkürler.
Kullanıcı kimliğini gösterirfaN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
Birkaç sunum da bende olsun.

Showroom > Gösterimevi

Sinema > İzlemevi

Galeri > Seyirevi

Vitrin > Seyirlik


Selamlar

_________________
Sev ki sevilesin!
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Arl 2006
Bildiriler: 244
Şehir: Mersin
Alıntıyla Cevap Gönder
Ozan Aydın demiş ki:
...Özellikle mobilyacılıkta "showroom" sözcüğü yerleşmek üzere...

yerleşti bile. Ya "showroom" yazar ya da hiçbir şey yazmaz. Mesela yaşadığım yerin yakınlarında bir yer vardı. Sadece "home" demiş. "rüya home"... Yani hadi tamamen ingilizce olsa bir nebze, ama bu saçmalık.
Bu kullanımı da çevirebiliriz pekala: sadece "ev". Ya da "evlik" (ev ile ilgili şeyler var anlamında).

Hatta antalyanın bir ilçesi vardı ünlü, "akseki" diye. Orada eve "öğ" derlermiş (bana öğrenmek fiiliyle ilgili gibi geldi, sonuçta hayvancılığın olduğu bir yerleşim ve deyimlerini araştırmıştım, hayvan çiftlik vs. ile ilgili çok şey geçiyor. Sanırım öğremek çiftlikte iş tutma anlamına geliyor, tabi emin değilim).

ilig demiş ki:
mesela Kamera latincede "oda" demektir, ne alaka derseniz, işte *** kafası, içine görüntülerin girdiği küçük odaymış da oradan hareketle koymuşlar, kamara da odan gelir gemi odası, ee şimdi ingiliz kalkıp da room diyemez bu aygıta komik olur, o yüzden gidiyor kamara diyor

Kamera'nın oda olarak anılmasının ve çağrışmasının haklı bir nedeni var elbette. Kamera yani fotoğraf çekme ilk bulunduğunda bu bildiğimiz anlamda bir makine değildi. Mekanizma, boş ve karanlık bir odada küçük bir delik açılması ile dışarıdaki görüntünün odanın duvarına ters olarak yansıması ilkesine dayanıyor. Yani, ilk başlarda kamera denilen şey gerçekten de odaydı! Hatta "karanlık oda" (bknz. camera obscura) denirmiş. Bu ilkeyi bulan kişi de düşünüleceği gibi batılı değil islam dünyasındandır: Abu Ali Al-Hasan Ibn al-Haitham (965-1039 M.S.). Tabi arapça olarak "Al-Bayt al-Muthlim" (karanlık oda/ev) demiş, doğal olarak. Batılılar bunu camera obscuta diye tam çevirmişler, sonra biz de onların geliştirdiği aleti almış ve adını onların koyduğu şekliyle kullanmışız!

_________________
Bir özgönderge: "Bu tümce yanly?tyr."
Kullanıcı kimliğini gösterOktayD tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Hzr 2005
Bildiriler: 549
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Galeri: Sergi evi (Dil Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet güncesinin verdiği kılavuzdan)
Restorasyon: (Özgün) onarım
Konservasyon: Saklama payı (sigortacılık)
Biyografi: Yaşamöyküsü
Türbe: Yatır (İlig)

Esenlikler.

_________________
www.gelgelturkce.blogcu.com
Kullanıcı kimliğini gösterbensay tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Galeri / Restorasyon / Konservasyon / Biyografi / Türbe
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2