Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder

e-mail karşılığı
e-posta
28%
 28%  [ 30 ]
elmek
10%
 10%  [ 11 ]
e-mek
31%
 31%  [ 34 ]
başka
12%
 12%  [ 13 ]
ileti
17%
 17%  [ 19 ]
Toplam Oylar : 107

Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Teşekkürler. Candan katılıyorum.
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Hzr 2005
Bildiriler: 549
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Ağ-ileti sözünü de anlayanların bulunduğu unutulmasın, esenlikler.

_________________
www.gelgelturkce.blogcu.com
Kullanıcı kimliğini gösterbensay tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Ekm 2006
Bildiriler: 106
Alıntıyla Cevap Gönder
Aklyna gelenin yeni bir kelime teklif etmesini anlamakta zorlanyyorum. Bazy ?eylerin zorlamayla olmayaca?ynyn bilinmesi gerekir.

Sayyn tu?ba görgüno?lu çok hakly ve do?ru söylemi?. Dilimizde hâlâ ya?amakta olan ve her alanda kendini kabullendirmi? olan elektronik sözünü dy?lamak yerine bir ?eyler uydurmak ne kadar yararlydyr. ?u a?amada konu e-mail sözünün önünü kesmekse gereken yapylmalydyr. Bunun da iki yolu vardyr. Ya e-posta diyece?iz ya da Sayyn Melan'yn hakly savunularyyla ortaya sürdü?ü e-mek kelimesini kullanaca?yz. Ben ?ahsen e-posta diyorum. Ama e-mek söznü de duyurmaya çaly?yyorum. Pek çok dostumun da be?enisini kazandy?yny bilmenizi isterim.

E?er bu arayy? sen-ben davasyyla uzarsa ve her gün yeni bir kelime türetilirse kesinlikle e-mail dile yerle?ecektir. Demedi demeyin. Benden söylemesi.

Sayyn Melan, belki burasy yeri de?il. Lakin yazmadan, iki çift laf yeti?tirmeden geçemeyece?im.

Genç karde?lerimden, dilimizde var olan eski kelimelerle u?ra?acaklaryna, dile yeni girmeye çaly?an hatta giren kelimelerle u?ra?malaryny istirham ediyorum. Bunun dile daha yararly olaca?yndan eminim. Uydurduklary bazy kelimeleri, hatta yazdyklaryny okurken kendimi dy? dünyaly gibi hissediyor, okudu?umu anlamyyorum. Türkçe bu mu? Herkesin kendine göre sözlü?ü olursa bunun sonu nereye varyr? Kimseyi kynamyyorum, kynamak da istemiyorum amma ve lakin el insaf diyorum. Neredeyse benim adymy bile de?i?tirip yeni bir kelime uyduracaklar diye endi?eleniyorum.
Kullanıcı kimliğini gösterZ. Şakiroğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
De?erli DilSevdalylary,

Dilimize bizzat kendimizin yerle?tirdi?i eldili sözcükleri, yine kendimiz atmaya çaly?yyoruz. Bunu yapmaya çaly?yrken de çok zaman ölçüyü kaçyryp Türkçe oldu?u savy ile öylesine sözcükler türetiyoruz ki, insanyn eldili sözcükleri aynen kabul edesi geliyor. A?yry davrany?yn daima zararly oldu?u herkesçe bilinmektedir.

Daha önceki yazylarda bu hususta çe?itli fikirler beyan edilmi?ti. Bizler eldili sözcüklere kar?ylyk bulmaya çaly?yrken, mümkün oldu?unca a?yryya kaçmadan herkesin kabul edebilece?i, kula?ymyzy tyrmalamayan, dilimizi zorlamayan, duydu?umuzda ça?ry?ym yapan, daha önce yada hali hazyrda kullandy?ymyz, bizim olmu? olan sözcüklerle tanymlamaya çaly?malyyyz.

Bizlerin öncelikli görevi dilimize girmeye, dilimizde yer etmeye çaly?an yeni eldili sözcüklerin önüne set çekmek olmalydyr. Bunu yaparken a?yry zorlamamaly, türetme sözcüklerin eldili sözcüklermi?cesine algylamamyza sebep olmamalydyr.

Bu konudaki yorumlariyle sayyn Z. ?akiro?lu'na harf harf aynen katylyyorum. E?er ki herkes kendi sözcü?ünü yaratyp günlük kullanyma katarsa dilimizin u?rayaca?y karga?ayy tasavvur dahi etmek istemiyorum.

Kanaatimi belirtmek isterim ki, bizler bir?eyin farkyna varmalyyyz ve kendimize sormalyyyz. Türk dilini ne zenginle?tirir, ne fakirle?tirir? Bu tesbiti yaparak çaly?malarymyzy yapmalyyyz. Kimilerinin yapty?y gibi "bu Türkçedir alalym, bu Türkçe de?ildir atalym" zihniyeti uygulamada ba?aryly olursa dilimizin kysa bir gelecekte bir kabile diline dönü?mesi kaçynylmaz olacaktyr. Bizler asyrlardyr yazym diliyle dilimize girmi? arapça, farsça sözcükleri Türkçele?tirmi? ve kendi dil kurallarymyza göre ?ekilledirerek adeta "benim malym" yapmy?yz. Bunu edebiyatymyzla peki?tirmi?iz, ?iirlerimizle hayat vermi?iz, dini inancymyz gere?i günlük hayatyn içine sokmu?uz. Bunu nasyl ve hangi tanynmayan bilinmeyen Öz Türkçe denilen sözcüklerle kar?ylayabileceksiniz. Bir an için gözlerimi kapatyp bu bizden olmady?y söylenen arapça, farsça sözcüksüz cümleler kurmaya, dü?ünmeye çaly?ty?ymy hayal etti?imde kendimi dilsiz, fikirsiz bir mahlukat gibi görüyorum. Bunu benim dilime yapmaya hiç kimsenin hakky yoktur.

Yine bir an için dü?ünelim ki, bütün Türkçe dy?yndaki sözcüklerin kar?yly?y Öz Türkçe denilen sözcüklerle kar?ylansyn ve bir nesle tamamen bu sözcükler ö?retilsin. Sorarym ben, böylesine bir nesil Türk olarak kalabilir mi diye. Kültürünü (örf ve adet), geçmi?ini nasyl ö?renecek, Türkün tarihini nasyl, hangi eserlerden okuyacak, kim anlatacak diye. Daha üççeyrek asyrlyk, dünün Atatürk'ün Nutuk'unu anlayamayan bir nesil (bazylaryna göre arapça, farsça sözcük kullanan bugünkü nesil) örne?i varken geçmi?imizin, atalarymyzyn yüceliklerini nasyl ö?renece?iz, ö?retece?iz! Bunun ne kadar dayanaksyz, kof dü?ünce oldu?unu her aklyselim idrak edecektir dü?ünülürse e?er. Sanyrym böyle bir durum gerçekle?irse (Allah korusun) bunu yapanlar "Yeryüzüne yeni bir yrk, yeni bir millet, yeni bir devlet do?du. Bu devletin ady ÖZTÜRK devletidir" cümlesini yeni bulduklary bir dille(!) ifade edebileceklerdir. Yukarydaki bu cümleyi nasyl yazacaklaryny çok merak etmekteyim.

Saygylarymla.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Hzr 2005
Bildiriler: 549
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın Ölce, yalnızca ve yalnızca sizin deyiminizle merakınızı gidermeniz için ilgili sözcüksel çevriyazıyı aşağıda bilginize sunuyorum:

"Yeryüzüne yeni bir anasoy, yeni bir ulus, yeni bir generk doğdu. Bu generkin adı ÖZTÜRK generkliğidir."

Gerek sizin gerek sayın Şakiroğlunun yazdıkları bizlerin bilmediği konular değildir, esenlikler.

_________________
www.gelgelturkce.blogcu.com
Kullanıcı kimliğini gösterbensay tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 05 Ekm 2006
Bildiriler: 55
Şehir: istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Bir iki yıldır "ileti" sözcüğünü kullanıyorum. Artık zarflı pullu iletiler de neredeyse ortadan kalktı. Bu nedenle başına e- konulan önerilere katılmıyorum.

_________________
biligsiz yürek til negüke yarar
bilig birle suv teg kamugka yara
Kullanıcı kimliğini gösterüçgen tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 104
Alıntıyla Cevap Gönder
Bunun açyklamasy önceki yorumlarda vardy. Sanyrym Tahsin Hocamyz yazmy?ty. ileti ve e-mail, e-mek, e-posta ne derseniz Yki ayry ?ey. Birisi sistem birisi sistemle gönderilen ?ey. Yn?allah yanylmyyorum. Bu nedenle bu ikisini kary?tyrmamak lazym diye dü?ünüyorum.

E-mek adresini ver sana ileti gönderece?im deriz.

...................................................

Bensay Bey cevap vermek bana dü?mez ama duramayaca?ym. pes artyk demekten ba?ka size söyleyecek söz bulamyyorum. Arayy?larynyza saygy duyuyorum. Merak etti?im yazdyklarynyzy aradan 3-5 gün geçince okudu?unuzda anlayabiliyor musunuz? Yada yanynyzda kendi sözlü?ünüzü mü ta?yyorsunuz? Biraz uyumlu olmanyzy öneririm.

?u yapty?ynyz çeviri kime hitap ediyor acaba? E?er ben söyledim oldu diyorsanyz sözüm yok. Tebrikler. Güzel bir deneme. Aslynda neden sözcüklerin hepsini de?i?tirmediniz anlamadym.

"Yeryüzüne yeni bir yrk, yeni bir millet, yeni bir devlet do?du. Bu devletin ady ÖZTÜRK devletidir"
"Yeryüzüne yeni bir anasoy, yeni bir ulus, yeni bir generk do?du. Bu generkin ady ÖZTÜRK generkli?idir."
Kullanıcı kimliğini gösterH. Ergenç tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 05 Ekm 2006
Bildiriler: 55
Şehir: istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Bundan sonra hangisini çok kullanacaksak kolay söylenen sözcü?ü ona ayyrmalyyyz.

Yleti adresi ve ev adresi olarak ayrylyr.

Çok kolay de?il mi??

_________________
biligsiz yürek til negüke yarar
bilig birle suv teg kamugka yara
Kullanıcı kimliğini gösterüçgen tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
De?erli DilSevdalylary,

E-mail'in kar?yly?y olsun anlamyna gelebilecek o kadar çok sözcük, deyim yazyldy ki hepsi bir birine kary?my? durumda. Yleti mi olsun emek mi olsun !!! mi olsun tarty?masy sürüp gidiyor. Nedir bu tarty?ylan, anlamakta zorlanyyorum. Siz hiç askerdeki o?luna zarf içinde ileti gönderen anaya rastladynyz my? hem nedir bu ileti? il etmekten mi gelmektedir(!), yoksa el etmekten mi? ileti de denebilir, eleti de denebilir, mektup da. Ancak ifade, ça?ry?ym ve sözcü?ün kullanylmyyor olmasy bakymyndan elmek, el-mek en uygun olaca?y kanysyny ta?ymaktayym. Zaman içinde bir tanesi dilimize yerle?ir ve hepimiz onu kullanyr geçeriz. Bizler burada sadece birkaç öneride bulunup ba?ka öneriler için gayret gösterelim. Bence bu kadar hassasiyet gösterip üzerinde titredi?imiz ve bir türlü mutabakat sa?layamady?ymyz bir sözcük üzerinde duraca?ymyza, hergün dilimize do?rudan giren onlarca eldili sözcüklere gerek Türkçe gerek bir nevi bana ait olmu? sözcüklerle kar?ylyklar bulmaya çaly?malyyyz.

Bir adet sözcük kar?yly?y için bu kadar oyalanmamak gerekir. Yoksa bu kadar oyalatylmanyn altynda ba?ka ?eylerin isteyerek yada istemeyerek yatty?y aklymyza gelecektir. Unutmamamyz gerekir ki, mükemmeliyetçilerin hayatta ba?aryly olduklary hiç görülmemi?tir.

Saygylarymla.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Hzr 2005
Bildiriler: 549
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
"Bensay Bey cevap vermek bana dü?mez ama duramayaca?ym. pes artyk demekten ba?ka size söyleyecek söz bulamyyorum. Arayy?larynyza saygy duyuyorum. Merak etti?im yazdyklarynyzy aradan 3-5 gün geçince okudu?unuzda anlayabiliyor musunuz? Yada yanynyzda kendi sözlü?ünüzü mü ta?yyorsunuz? Biraz uyumlu olmanyzy öneririm.

?u yapty?ynyz çeviri kime hitap ediyor acaba? E?er ben söyledim oldu diyorsanyz sözüm yok. Tebrikler. Güzel bir deneme. Aslynda neden sözcüklerin hepsini de?i?tirmediniz anlamadym."

Anlamayacak bir ?ey yok, yapty?ym ça?ryyy olumlama, ya da ö?renme iste?ini giderme, niye abarttynyz ki? Bugüne de?in ilk kez birisi beni anlamyyor. Sa?lyk olsun, be? karde?çi de?ilseniz, anla?yr gideriz, esenlikler.


En son bensay tarafından Pts Nis30, 2007 11:17 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
www.gelgelturkce.blogcu.com
Kullanıcı kimliğini gösterbensay tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Hzr 2005
Bildiriler: 549
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Genel Görüş: Dilimizle türetim yoğun ilgilenen biri olarak, arayışlara kısıtlamalar koydukca türetim gücümüzün düştüğünü, kimsenin kimseye sözcük dayatması içinde olmadığını, dahası olamayacağını belirtirken "artık Türkçeeleşmiş" olarak algıladığınız bir sözcüğe ilişkin olduğu icin gereksiz bulduğunuz bir türetimin, ileride karşılığının bulunması gerektiğini düşündüğünüz bir sözcüğe karşılık bulunmasında bir taban ya da cağrışım oluşturabilecegini de belirtmek isterim. Bir de bu açıdan düşünelim, deneysel olurgörümüzü artıralım derim.

Armut (eski biçimiyle almırt -elma/alma ile kökbir sözcük, TDK sözlüğe bakarsanız Farsça yazar) agacını silkelediğimizde armutların bir bölümü başında kalacak, bir bölümü düşecek, bu düşenlerden bir bölümü aldığı yara bere yüzünden yenemiyecek, bir bölümü de sağlık esenlik içinde bir güzel tüketilecek, arkası da aranacaktir. Türetimlerde de durum böyle olacaktır.

Esenlikler.

_________________
www.gelgelturkce.blogcu.com
Kullanıcı kimliğini gösterbensay tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 10 Oca 2008
Bildiriler: 1
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu fikir pek aklıma yatmadı çünkü "mektup" ismi bilindiği üzere sadece yazılı metinler için geçerli. İngilizce "e-mail" kısaltmasının karşılığı olarak hâlen TDK'nin sözlüklerinde yer alan "e-posta" ifadesini tercih etmekteyim.
Kullanıcı kimliğini gösterTürkçe tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Artyk günümüzde bilinen anlamda mektup yazma aly?kanly?y, güzelli?i kaldy my? Günümüz teknolojisi do?rultusunda maalesef bu tür aly?kanlyklar kayubolmaya ba?lady. Hatta artyk görülmez oldu.

Merak ediyorum acaba kaç ki?i hâlâ mektupla?yyordur.

Bu nedenle son zamanlarda e-mek aracyly?yyla yazdyklarymyzy mektup diye adlandyryyorum. ?u ana kadar yadyrgandy?yny, yanly? anla?ylmaya neden oldu?unu hiç görmedim.

"Bugün sana mektup gönderdim". Dedi?imde hiç kimse zarfly, pullu bir mektup anlamyyor. Hatta sormuyor bile. Biliyor ki bilgisunar üzerinden yazdy?ym bir mektuptan söz ediyorum. Çünkü artyk bilinen mektup yazma aly?kanly?y, uygulamasy çok gerilerde kaldy. Bunu görmek, kabul etmek zorundayyz. Geçmi?e özlem duyan, bunu ya?atmak isteyenler mektupla?maya devam edebilirler. Onlara saygy duyuyorum. Ama sözcü?ün artyk elektronik ortamda yazylan ve gönderilen bir haberle?meyi anlatty?y gerçe?ini de görmezden gelemeyiz. Dolayysyyla kullanym olarak ysrarla "e-mail adresimiz" diyenlerin kysaca "mektup adresimiz" demelerini öneriyorum.

Kysacasy yazyly ve sözlü kullanymlar için önerilerimi sunuyorum:

Sözlü açyklamalarda: " mektup adresimiz .......@(kyvrym) .........
Yazyly duyurularda: e-mek: ........@.........

Birlikten kuvvet do?ar. Dilde birlik ve dirlik bizimle olsun.

Saygylarymla.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Ekm 2004
Bildiriler: 109
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Tahsin Bey, sizi onaylıyor aynı doğrultuda uygulamaya çalışıyorum. Son yaznızdan bugüne kadar denedim ve gerçekten dediğiniz gibi hiç tepki çekmedi. Bu nedenle ben de bundan sonra sizin gibi yapacağım. Bu öneriler için teşekkürler. İsterim ki bu birliktelik hep sürsün.
Kullanıcı kimliğini gösterİ. Özsoy tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 104
Alıntıyla Cevap Gönder
Zaten baştan beri e-mek kullanıyordum. Şimdi bu öneriyi ben de değerlendirmeye başlayacağım. 2-3 gün sonra tepkileri bilidiririm.
Kullanıcı kimliğini gösterH. Ergenç tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
e-mail İLLETİNDEN KURTULMANIN YOLU
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
7. sayfa (Toplam 8 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2