Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Ö?RETMENLER ÖRNEKTYR
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Son günlerdeki akyl almaz olaylaryn acysyyla....

Yanylmyyorsam genç neslin ve çocuklaryn emanet edildi?i ki?iler ö?retmenlerdi. Atatürk de böyle dü?ünmü?tü. Ama bu ö?retmenler kimler olmaly? Eminim ki bu ö?retmenler ulusun de?er yargylaryna sahip, bundan ödün vermeyen hatta bu konularda herkesten daha duyarly ki?iler olmaly. Bunun böyle oldu?una inanyyor, aksini dü?ünmek bile istemiyoruz. Bu mesle?in ne denli kutsiyet ta?ydy?y herkesçe bilinmektedir. Kendilerine emanet edilen çocuklaryn, dolayysyyla ülkenin gelece?ini yönlendirici ki?iler olmasy nedeniyle büyük vebal altyndadyrlar. Çünkü bilmektedirler ve bilmekteyiz ki bu çocuklar gelece?in yeti?kinleri, ülke yönetiminin söz sahipleri olacaktyr. Dolayysyyla ekilenler tohumunca ürün verecektir. O halde bildikleri tekrarlamanyn bu konuda lafy uzatmanyn gere?i olmady?yny dü?ünüyor, ö?retmen dostlarymyzy biraz özele?tiriye ça?yryyorum. Bunu yaparken de bo? laflarla de?il a?a?yda verece?im somut örneklerle yola çykyyorum.

Elimde bir demet gül var. Ö?retmenlerimize sunuyorum. Ama eminim ki bazylarynyn eline diken batacak canlary yanacaktyr. Di?er taraftan gülün kokusunca çevresini güzelliklere bo?an, aydynlyk saçanlara selam olsun. Dile?imiz herkes onlarcasyna olsun. Sözlerim, söylediklerimden alynmayan ö?retmen dostlarymyzyn dy?yndakilere yöneliktir. Onlar alynmayacaklardyr. Çünkü onlar zaten Atatürk’ün ba?ö?retmenli?ini yapty?y inancyn sevdalylarydyr. Onlar alynmayacaklardyr. Çünkü onlar zaten görevini severek ve gerekti?ince yapan ki?ilerdir. Bundan hiç ku?ku duymamaktadyrlar. Biz de. Ysterim ki sorumlulu?unun bilincindeki bu ö?retmen dostlarymyzyn adyny lekeleyecek çuvalyn içindeki çürük elmalar ayyklansyn. Bu i?i yapmy? olmak için yapmaktan ziyade i?in hakkyny versin. Yok veremiyorsa, kimse kusura bakmasyn ama çeksin gitsin. Bu ülkede bu ülküye sahip çykacak “ben ö?retmenim” demeden ö?retmenlik de?erlerini yansytabilecek, buna layyk olacak sayysyz vatan evlady vardyr.

Bu satyrlary utanarak yazyyorum. Ama yazmam gerekti?ine inanyyorum. Ö?retmenin hasyny bildi?im için susmamam gerekti?ine inanyyorum. Bir Köy Enstitüsü (Hasano?lan) mezunu ülkücü (idealist) bir ö?retmenin o?lu olarak ve ondan ö?rendiklerim, gördüklerim do?rultusunda susmamam gerekti?ine inanyyorum. Ülkemi ve ülkemin insanyny sevdi?im için, gelece?ini dü?ündü?üm için susmamam gerekti?ine inanyyorum. Vatan evlatlarynyn gün geçtikçe kimliksizli?e sürükleni?lerini gördü?üm için susmamam gerekti?ine inanyyorum. Yeti?en nesildeki vurdumduymazly?y, bencilli?i, saygy yoksunlu?unu, bana necili?i, dilindeki kirlili?i, belindeki ipsizli?i, huyundaki densizli?i gördü?üm için susmamam gerekti?ine inanyyorum.

Sevgili ö?retmen dostlar! E?er sizler de huzursuzsanyz ve ho?nut olmady?ynyz olaylar ya?yyorsanyz buna yine ancak sizler “dur” diyebilirsiniz. Bundan eminim. Hem de a?acyn ya?ken e?ilmesinin kolayly?yny bildi?im kadar. Hep ?ikâyet eder dururuz. Ama "çözüm" dendi mi kimse ortalarda yoktur. ?ak?akçylar çoktur. “Bu i?ler bireysellikle olmaz, tek ba?ymyza ne yapabiliriz?” diyerek ucuz bir çyky? ve kaçy? yolu bulan, bana dokunmayan yylanyn halini, hatyryny sormam diyen, bireyselli?in gücüne inanmayanlar, bireylerin toplumlary nasyl yönettiklerine dönüp bir baksynlar. Baksynlar ki bireylerin tek tek çykardyklary sesin nasyl toplumsal bir güç olarak yansydy?yny görsünler.

Yazacak çok ?ey var. Ama hepsini ben yazmayayym. Biraz da sizler sarylyn kaleme. Ama ne olur a?a?ydaki örneklerden ders alalym. Bu satyrlary ö?retmenlere hizmet vermekte olan sitelerden birinden aldym. Hepsi ayny site içindedir. Üstelik bu dostlarymyz dilimiz.com sitesini de bilmektedirler, ba?lanty aralarynda bize de yer vermi?ler. Sa? olsunlar. Ama biraz duyarly olsunlar. Ysimleri vermeyece?im. Umarym bu dostlar istemeden(!) yaptyklary bu hatalary düzeltir, daha dikkatli olurlar. Ö?retmen örnek ki?idir. Bu hep böyleydi böyle de kalacaktyr.

Ö?retmenin görevi ö?retmektir abece
Sanmayyn tüm yapty?y budur sadece
O kutsal bir meslektir, özveri ister
Ufuklary geni?letir verece?i ilimce

Ne mutlu görevini gere?ince yapty?yna inanarak yasty?a huzur içinde ba?yny koyabilenlere.

Saygylarymla

Tahsin MELAN

Alıntı:
Ö?retmen Paylasym Portaly

Ögretmen Paylasim Portali


Sitenin tanytym-açyklama yazysyndan bir cümle:

Bu payla?ym sizlerinde katkylaryyla daha da büyüyecektir.
………. Site Editörü:
X.X

Sözle?meli ö?retmenlikten yanamysynyz?

Reyting

Welcome ( Login )

mehaba ben aydyn türkçe ö?retmeniyim 25 ya?yndayym 1.72 boyundayym ciddi bir arkada?lyk aryyorum (mavimayis)

Yzmir, Bergamada synyf ö?retmeni?im.Herkese selam...( mustimus)Bu örneklerin ço?almasyndan korktu?um için hemen o siteden ayryldym. Daha fazla katlanylmazdy. Üzüldü?üm bir nokta da buranyn yüzlerce katylymcysy varmy?. Acaba hiç kimsenin dikkatini çekmiyor mu? Ya da lanet olasyca "bana ne"cilik hastaly?y, karabasany, ölü to?ra?y gibi herkesin üstüne serpilmi? mi?


En son Tahsin MELAN tarafından Pts May29, 2006 23:45 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
Sevgili dostum Tahsin Bey.

Yazınızı iligiyle okudum.

BU yazıyı utanarak yazdığınızı belirtmişsiniz. Hayır Tahsin Bey! Yazılması gerekenleri ve hattâ bence geç bile kalarak yazmışssınız. Bir öğretmen olarak sustuğunuz anda, gerek sizin göreve sadakatinizden gerekse öğrencilere (ve toplum geneline) vereceğiniz katkıların değerinden şüphe ederdim.

Bilim ve ilimin, inancın yanısıra ''en büyük güç'' olarak kabul edildiği bu devirde birşeyden gayet eminim ki; toplum içinde bulunduğumuz vahim durumdan 'eğitmen' kesiminin yüksek derecede sorumluluk taşıdığını kabullenmemiz gerekir.

Son yıllarda bilim , kültür ve sanat dalında dünya güncelliğine tek bir imza atamamış olan ülkemizin vebâli, yukarıda örneğini verdiğiniz ''safsata eğitimle hademeden diplomalı'' eğitmen veya öğretmen geçinen insanların omuzlarındadır.

Gördüm ki; bırakın öğretme yeteneğini, 4 cümle yazarken 8 hata yapacak kadar beceriksiz insanlar öğretmen geçinirse, bunun sorumlusu ben ve sizler dâhil ülkenin yetişkin tüm insanlarıdır.

Sorunları dile getirip, toplumu aydınlatmadığımız sürece onlardan farkımız olmaz!


Saygılar


En son Kederli tarafından Pzr Hzr11, 2006 18:21 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
Sev ki sevilesin!
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Ekm 2004
Bildiriler: 109
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
KEDERLY arkada?ymyza sonuna kadar katylyyorum. Sayyn hocam bu yazynyzy neden bu kadar geciktirdiniz. E?itim, e?itim diyoruz. Yyi de kimlerle ve nasyl e?itim? Bu a?aç kovu?undan my çykacak. E?itimcilerin kalitesinin yüksekli?i ancak ya?anan olumsuzluklaryn önüne geçmeyi engelleyecek yeni ku?aklaryn yeti?emesini sa?layacaktyr. Herkes üstüne dü?eni yapmak zorunda. E?itimciler ise daha fazlasyny yapmak zorundadyr. Sayyn Melan hocamyzyn da dedi?i gibi onlara emanet edilenlerin vebalini bilmek zorundalar.

Üç be? kural ö?renmek dilimiz adyna çok mu zor ?ey? Hadi bilmiyorsunuz diyelim. Bu çocuklara bu konulary hiç mi anlatmyyorsunuz? Anlatyyorsanyz yanly? bilgi veriyorsunuz demektir. Y? sadece dille bitmiyor. Fakat biz biliyoruz ki diline sahip çykamayan, ona özen göstermeyen bir toplum ya?adyklarymyzdan da gördü?ümüz gibi günden güne sömürgele?meye hazyr demektir.

Sorarym size geçenlerde iki ki?iyi kasytlyca öldürdü?ü, kur?una dizdi?i söylenen ö?rencinin geli?im süreci normal midir? Eminim ki hayyr. E?er ona sevgi, karde?lik, dostluk insan katlinin günahy bunun ne dinimizde ne de toplum anlayy?ynda yeri olmady?y a?ylanmy? olsaydy o iki can ?imdi toprak altynda, kendisi de ömür boyu hapishanelerde mi olurdu?

E?er bu sözlerden alynan daha do?rusu yarasy olanlar varsa kendilerine çeki düzen vermeliler. Di?er taraftan eli öpülesi, i?inin ehli, bilinçli ö?retmenlerimize saygylarymyz sonsuzdur. Onlar saygynyn en yücesine layyktyr.

Söyleyecek çok ?ey. Hocamyzyn dedi?i gibi biraz da sizlere kalsyn.

Saygyyla kalyn
Kullanıcı kimliğini gösterİ. Özsoy tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 138
Alıntıyla Cevap Gönder
Sevgili Melan. Durup durup öyle bir konulary gündeme getiriyor üstüne parmak basyyorsunuz ki bu tutumunuza ve söylediklerinize saygy duymamak mümkün de?il. Söylediklerinizin hepsine katylmy? olmakla beraber söylemek isteyip de söylemediklerinize de katylyyorum. Artyk sizi öyle tanyyoruz ki kendimizden bir ses gibisiniz. Bu güzel yazynyzdan dolayy kutluyorum. Ümid ederim bu çabalar bo?a gitmeyecektir. Siz ve sizin gibi konunun üstüne gitmekten bykmayan, usanmayan ki?iler oldukça korkulara mahal kalmayacaktyr. Ancak dedi?iniz gibi herkesin üstüne dü?eni yapmasy zorunludur. Bu gençlik bu hale iseyerek mi dü?üyor? Bu saygysyzlyk, vurdumduymazlyk moda gibi yayylyrken bu çirkinlikleri yapmakla gurur duyanlary görmek insany dinden imandan çykaryyor. Sahipsiz neslin sahibi ö?retmenlerdir. Ne güzel demi?siniz ba?ö?retmen Atatürk'ün ö?retmenleri diyerek. E?er gerçekten bu dü?ünce dahilinde hareket edilse eminim yitirdi?imiz bazy de?erlerimizi en kysa zamanda yine kazanyryz. Çünkü kökü bizdedir. Yüzyyllara dayanan bu çynar kolay kolay iki üfürüklük cany olan onun bunun rüzgaryna kapylmayacaktyr. Birlik olup güçlenirsek dirli?imiz sürecektir. Y?te bu dirli?i bozmak isteyenlerin tuza?yna dü?mememiz gerekir. Yn?allah ba?latty?ynyz bu uyany?la ö?retmenlerimizi bir çaty altynda bulu?turursunuz. Daha önemlisi titreyip kendilerine gelmelerine vesile olursunuz. Yçimiz kan a?lyyor. Torunlar dedeye hürmet etmez oldu. Evlatlar ataya ki?ner oldu. Yazacak çok ?ey var. Ben de syramy savdym. Dedi?iniz gibi birazda ba?ka dostlar yazsyn.

Hürmetlerimle
Kullanıcı kimliğini gösterEbubekir U. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
De?erli DilSevdalylary,

Ö?retmen ve ö?retmenlik konusundaki üzünülecek durumu yazy?maly?a ta?yyarak dikkatleri çeken Sayyn Tahsin Bey'e kendi adyma te?ekkür ediyorum. Ülkemizin en önemli sorunu olan bu konuya her dönemin yetkililerince ne yazyk ki syradanlykla yakla?ylmy?, di?er basit aksaklyklar gibi görülegelinmi? ve hatta hiçbir sorunu yokmu?çasyna görmemezlikten gelinmi?tir. ?u husus çok iyi bilinmelidir ki, birzamanlar onbinlerce lise mezununa üçer aylyk kurslarla ö?retmenlik diplomasy verilmi? ve istisnasyz hepsi liselerde ö?retmenli?e ba?latylmy?lardyr. Liseler böylesine yetisiz kadrolara teslim edilirken, ünilerde de benzer uygulamalarla, merdivenler uçar adymlarla tyrmandyrylarak sayysyz proflar imâl edilmi?tir. Ülkemizin bugünkü vahim hâle dü?ece?i o zamanlardan belli iken, bütün bunlary yaratan ?imdilerin emektar siyasileri en ufak bir beis görmemi?lerdir. Bu ara bütün olumsuzluklara ra?men ö?retmeni?in hakkyny vererek görevini yerine getirme gayretindeki ö?retmenlerimizi de saygyyla anmaktayym.

Sayyn Tahsin Bey'in kendileri sadece dil konusunda dü?üncelerini belirtme gere?ini duymu?, di?er konulara da sadece dokunarak girmek istemedi?ini ima etmi?lerdir.

De?erli Gönülda?lar, ben de ö?retmenin nasyl olmasy gerekti?ini, üzerinde ta?ymasy gerekli vasyflaryn neler oldu?unu merak ediyorum. Ö?retmen nedir? Ö?retmenlik, hekimlik, avukatlyk vs. gibi bir meslek midir! Ö?retmen okulda ö?rencilerine sadece dersleri ö?reten bir görevli midir! Davrany?laryyla örnek alynylmasy gereken ki?i midir! Görev harici özel hayatyny serbestçe ya?ayabilme hakkyna sahip midir! Bo? zamanlarynda kahvehanelerde tavla, briç partilerinde istedi?ince oyun oynama özgürlü?üne sahip midir! Bu sorularyn daha onlarcasyny syralayabiliriz.

Gönülda?larymyzyn bu hususta söyleyeceklerinin mühim oldu?una, bu yolla arzu edilen bir ö?retmenin özelliklerinin de ortaya çykmasyny sa?layaca?yna inanyyorum.

Saygylarymla.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 331
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu konuda söze nereden ba?lasak, neyi anlatsak? Bir dokun bin ah i?it derler ya hani... Y?te öyle. Biz bin ah syralamayalym da kysa kysa de?inelim konuya.

Ö?retmenlik, günümüzde artyk i? bulma güvencesi olan bir i?ten fazlasy olarak görülmüyor üniversite adaylarynyn gözünde. Adaylar "Y? bulmak garanti." diyerek ö?retmenlik tercihinde bulunuyorlar. "Ben bu i?i yapabilir miyim, bu i?i yapmaya uygun birisi miyim?" Bu sorular kesinlikle sorulmuyor. Ö?retmenlik, denizde tutunacak can simidi olmu?. "Devlete kapa?y bir atayym, gerisini dü?ünmem bile." anlayy?y var. Her aday de?il, ama önemli bir kesim bu duygu ve dü?üncelerle ö?retmenli?i seçiyor. Ayny dü?üncelerle mezun olup da devlete kapa?y atanlar, af edersiniz, bir okula atananlar hâlâ bu i?i yapyp yapamayacaklaryny sorgulama gere?i duymuyorlar.

Ayny dü?ünce yapysy eskiden de vardy her halde. Çünkü, 19-20 yyl çaly?my? olmasyna kar?yn hâlâ bilgilerini yenilememi? olanlar var. Ynsan çaly?maya ba?layynca neler neler görüyor. Ne ?a?kynlyklar geçiriyor. “Bu insan nasyl ö?retmen olmu?, nasyl bu i?i yapmayy sürdürebiliyor?” dedirtecek örnekler çykyyor kar?ynyza. Dile getirseniz dert, getirmeseniz ayry dert. Kar?ynyzdakinin tepkisini dü?ünerek susuyorsunuz ço?u zaman. Yyllar geçtikçe kyrylganly?ymyz my artyyor nedir, üstü kapaly olarak söylemeye bile çekinir duruma geliyoruz.

Ben ö?retmenlikte yedinci yylymy bitiriyorum. Yedi yyl çok da uzun bir süre de?il; ancak yedi yylda birçok olumsuzlu?a tanyk oldum. De?i?mesini umdu?um ço?u ?eyin her yyl, oldu?u gibi yinelendi?ini gördüm. Ynternetle ilgilenmeye ba?lady?ymdan beri de?i?ik ö?retmen sitelerine girdim. Ynanyn Tahsin beyin yukaryya alyntylady?yndan çok daha onur kyrycy konu?malara, olaylar tanyk oldum.

Bence sorun çok yönlü. Ö?retmenin örnek olmasyny tarty?alym; ancak ?u da var, bu örne?in içeri?i nedir? Örnek olan nedir? Her ö?retmen kendi ya?amynca ve dünya görü?ünce örnek oldu?unu dü?ünebilir ve dü?ünce düzeyinde örnektir de. Sözgelimi, bizim burada mücadelesini verdi?imiz konularla hiç ilgili olmayan, daha do?rusu bu i?leri komplo kuramcyly?y ile suçlayan ö?retmenler de var. Onlar da bu tür konulara zaman ayyrmanyn bo? oldu?unu dü?ünüyorlar. Türkçemizin sorunlarla bo?u?tu?unu kabul etmiyorlar. Bu davrany? biçimini benimsediklerinden ötürü onlara göre i?in do?rusu budur. Bu ba?lamda onlar da kendilerini örnek olarak görüp ö?renciye o yönde örnek olma çabasy içindeler.

Örnek olmanyn ne oldu?u herkese göre de?i?iyor. Böyle olunca da ö?retmen olmak güçle?iyor.

Hangisini en ba?a alyp konu?maly?

_________________
Türkçem, benim ses bayrağım.
Kullanıcı kimliğini gösterOzan Aydin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
ÖĞRETMENLER ÖRNEKTİR
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2