Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder

İnternet KARŞILIĞI
Genel ağ
25%
 25%  [ 26 ]
Bilgisunar
53%
 53%  [ 54 ]
İnternet
8%
 8%  [ 9 ]
Örütbağ
11%
 11%  [ 12 ]
Toplam Oylar : 101

Dil zenginli?i daima olmaly
spotamya
Misafir

Alıntıyla Cevap Gönder
Sayyn "efem" benim ortaly?y kary?tyrmak gibi bir maksadym yok. Ancak fikir sürmek veya kendi fikrimize uymayanlara kar?y yorum yapmak o fikirleri ele?tirmek e?er ortaly?y kary?tyrmak ise evet ortaly?y kary?tyrmaya çaly?yyorum ki böyle bir maksadym yok. Ele?tirilmeye açyk olmayan hiçbir kimse ve hiçbir fikir geli?emez. Ayryca e?er fikirlerinizi gerçekten önemsiyor ve onlaryn do?rulu?una inanyyorsanyz sakin olmanyz ve sakin bir ?ekilde savun ve çürütmeler yapmalysynyz. Bilgisayar kelimesinede dil uzatmadym. Bir önceki yazyda bilgisayar kelimesi ile ilgili bir yazy geçiyor e?er o yazyyy okursanyz ne demek istedi?imi anlarsynyz. Ben bilgisayar kelimesine kar?y biri de?ilim ancak benim ve sizlerin kar?y olmamasy bunu saçma bulan insalaryn fikirlerini de?i?tirmez. Tady?ym bir kaç bilgisayar ustasy ki bunlardan biri Türkiye'nin sayyly Linux'cularyndan biri bilgisayar kelimesini yetersiz buluyor. Oysaki gayet güzel bir kelime. Peki " Çok oturgaçly götürgeç " nasyl bir kelime sence. ?imdi size bir tavsiyem var. Sakin bir ?ekilde benim önerim olan "ulusa?" veya "ula?" kelimelerini çürütürmüsünüz? Size biraz yardymcy olayym. Ynternet = Ynternational Network. Türkçe kar?yly?y ise Uluslararasy A?. Umarym benim bu fikrimden caydyryrsynyz.

Sayyn "Esra Seven" Her ne kadar üzücüde olsa internet kelimesi maalesef günümüzde birçok ki?i için artyk çok anlam ifade ediyor. Ayryca yabancu bir kelimeye bir iki tane kar?ylyk bulmak ve bunlary kullanylaca?y yere göre oturtmak elbetteki dilin zengili?idir ve bu zengilinlik daima olmalydyr. Ancak ben bulunacak kar?ylyklaryn o yabancy kelimeyi tam anlamyyla ifade etmesini ve daha net olmasy taraftaryyym. Hatta bulunacak di?er ikinci bir kar?ylyk ise di?erinden daha zengin olmaly diye dü?ünüyorum. Syrf dilin zenginle?mesini sa?lamak için bulunan kar?yly?yn ne olursa olsun kabul görmesini gerektirmiyor. Ben elbetteki internet olarak kalmasyndan yana de?ilim. Kesinlikle de?i?meli. Ve bence ?imdiye kadar bulunmu? en sa?lam kar?ylyk Oktay SYNANO?LU hocamyn buldu?u kar?ylyktyr; örütba?.

"?unuda iyi bilmek gerekiyor ki teknolojiyi kim bulduysa ismini o millet verir. Onun için internet kelimesinin kökeninde tamamen bir a? oldu?u anla?ylmaktadyr." Burada söyledi?im o bulunan ?eyi en iyi ?ekilde ifade edecek kar?yly?y bulmaktyr. Tamamen alynmasyna kar?yyym. E?er kar?y olmasaydym ne bu siteye üye olurdum ne de kar?ylyk bulmaya çaly?yrdym.

Ba?aryly kar?ylyk bulamamadan ziyade Yngilizce hayranly?y yatyyor olmasyn. Aslynda i?in özü ?u. Birçok ayydynymyz ( her ne kadar aydyn oldu?unu sansada karanlyk bir ma?ara gibiler ) yabancy ülkelere gezmeye, tozmaya, kültür ö?renmeye e?itim almaya gidiyor ve gelirken yanlarynda kocaman Türkiye'ye de hediye getiriyor. Bu hediye nedir? Evet bildiniz yabancy kelimeler. Ama kimse bunlara neden bunu böyle yapyyorsunuz diye sormuyor, sorgulamyyor.
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Arl 2004
Bildiriler: 101
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba,
Aslynda yapmamyz gereken yabancy kelimeyi tam olarak ifade etmekten ziyade o kelimenin anlatty?yny (e?ya, olgu, kavram, fikir vs.) tam olarak ifade etmeye çaly?mak. Kelimenin birebir kar?yly?y anlatylmak isteneni anlatabiliyorsa yani içimize siniyorsa tabii ki do?rudan o kar?yly?y da kullanabiliriz. Bu arada her bulunan kar?yly?yn dili zenginle?tirmek adyna kabul görmesi gerekmez demi?siniz ya, bu kabul görme zaten bizim burda kabul görsün , görmesin dememizle olacak i? de?il. Kelimeler hayata atyldyktan sonra ki bu öyle tek tük kullanylmaya ba?lanmasy anlamyna geliyor, halk tarafyndan sevilmelerine, tutulmalaryna ba?ly ve bu bir süreç zaten. Ama bu süreçte herkese, özellikle de yazyly ya da görsel basyn-yayyn organlaryna, yazarlara, gazetecilere, ö?retmenlere çok i? dü?üyor. Konu?ma diline yerle?irse tutulmu? demektir. Hangi kar?yly?yn daha çok benimsenece?ini zaman gösterecek. Genela?, bilgisunar, örütba?, belki de ulusa?.

Ulusa? kelimesini aslynda ilk anda be?endim, gayet mantykly ama sadece bir çekincem var. Kelime üretme yönteminiz Türkçede var olan bir yöntem de?il, bu yöntem Yngilizlerin ve di?er Yngilizce ile ayny dil ailesinden olan ba?ka dillerin kelime üretme yöntemi bildi?im kadary ile. Yöntem dedi?im de yeni bir?eye isim verirken birden çok kelime ile o yeni ?eyi anlatyp sonra o kelimelerin ilk hecelerini ya da harflerini alyp kelime olu?turmak. ?imdi biraz ü?engeçlik yapaca?ym ve daha önceden bu konuda yazdy?ym bir cevaby buraya da ekleyece?im, ü?engeçlik için affynyza sy?ynyyorum. "...bu yöntemin dili kysyrla?tyraca?yny ve bir süre sonra insanlary sadece kysaltmalaryn ne oldu?unu ezberleme ve ö?renme zorunlulu?u ile kar?y kar?yya byrakaca?yny dü?ünüyorum. Bence Türkçe içinde böyle bir kelime üretme yönetimi yok, bu yöntem Yngilizcede var ve gerçekten insany bezdirici , byktyrycy bir yöntem. Nereden çykardynyz bunu derseniz? Ya?ayarak ö?rendim derim. ?u anda çaly?ty?ym yerde Yngilizlerle ortak bir proje yapyyoruz , projedeki her kavram, her yeni i? söyledi?iniz yöntem ile isimlendirilmi? ve projenin ilk zamanlary herkes sadece bu kysaltmalary ö?renmek için u?ra?ty , elinde 3-5 sayfalyk bir rehber olmadan konu?amaz, derdini, fikrini anlatamaz olmu?tu. Açykcasy söyledi?iniz yöntemin kysyrly?yny, anlamsyzly?yny ve aslynda bu yöntemin bir kelime üretme yöntemi de?il, kelime üretememekten do?an bir çaresizlik oldu?unu o vakit farkettim. Yngilizler ya da bu yöntemi kullananlar kelime üretemedikleri , türetemedikleri için bu yöntemi kullanyyorlar bildi?im kadary ile. " Bu çekincem olmasa buldu?unuz kelime gayet güzel ve anlamly. Bu arada olur da bu kelime benimsenirse internet yerine bunu tercih ederim tabii ki, bunu söylememe gerek yok sanyrym. Her ne kadar yöntemi tasvip etmesem de.

Bu arada spotamya arkada?ym, beni hayal kyrykly?yna u?ratmadynyz, bunun için çok mutluyum, te?ekkür ederim. Sonuçta, hepimiz ayny amaç için burada u?ra?yyoruz ve kelimeleri tarty?mamyz, fikir payla?ymynda bulunmamyz kadar da do?al bir?ey yok. Birbirimizden ?üphe etmeden, gerilmeden, sinirlenmeden konumuza odaklanmamyz en iyisi. Kelimeler, daha önce dedi?im gibi, kendileri yollaryny bulurlar, bizler kelime bulma çabamyzdan vazgeçmeyelim, her kelimeyi tabii ki tarty?alym ama yüzde yüz tüm anlamy kar?ylamyyor diye de öyle kenara atmayalym. Her kelimeye -Türkçe kurallaryna uydu?u ve ço?unlu?un oyunu aldy?y, mantykly oldu?u sürece- ?ans verelim. Bir iki kullanym ile çevremizdeki insanlaryn tepkilerinden hangisinin daha uzun ömürlü olaca?yny anlayabiliriz zaten. Kendimiz sormaca bile yapabiliriz çevremizde. Ayryca bu denemeler daha güzel kelimelerin do?masyna yol açabilir.

Son paragrafynyzdaki umutsuzlu?unuzu hepimiz bazen hissediyoruz ama umutsuzlu?a kapylmamak gerekir, yabancy dil hayranly?y, aslynda sadece dil de?il, yabancy hayranly?ynyn bir de?er olmady?yny herkes yava? yava? anlayacak, gün gelecek o özenti davrany?lar kynanacak. ?u anda bunlary konu?uyor olmamyz bile bir artydyr. Ayryca onlara neden böyle yapyyorsunuz denmiyor da de?il, ama sesimizi duyuramyyoruz, belki ciddiye alynmyyoruz. Ama yylmayalym, ne kadar "aydyn" (!!!) ve ünlü olurlarsa olsunlar, yabancy kelimeleri kullananlara bireysel tepkimizi gösterelim, ü?enmeden mektup atalym, uyaralym bu hataya dü?enleri. Hemen düzelmeyecektir muhakkak ama biz sessiz kalmy?, bu hataya ortak olmu? olmayalym.

Sevgiler, selamlar,
Esra Seven
Kullanıcı kimliğini gösterE.S. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 31 Mar 2005
Bildiriler: 16
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhabalar arkadaşlar. İnternet sözcüğü üzerinde gerçekleşen bu uzun tartışma bizi fazlasıyla yoruyor gibi görünüyor ancak faydalı olduğu kannatindeyim. Ancak dikkat çekmek istediğim bir nokta var. "Bilgisunar" sözcüğüne karşı olan bir çok arkadaşımız sürekli olarak aslı astarı olmayan bir "international network" tamlaması öne sürüyorlar. Kimse "bilgisunar" sözcüğünü sevmek ya da desteklemek zorunda değil. Ancak kimsenin de salt karşı görüşü çürütmek adına bir bilgi kirliliği yaratmaya da hakkı olamaz. "International network" diye bir şey yoktur arkadaşlar (ki öyle olsa idi dahi birebir çevirmek zorunda değilsiniz). Kaldı ki internet ilk icad edildiğinde yalnızca A.B.D sınırları içinde kalıyordu. Dolayısıyla bir ülke sınırları içinde "international network"ten bahsedemeyiz. Evet zekamıza güvenelim ama "bilgi"ye saygı duyarak dışa vuralım. İnternet kelimesinin "international network"ten geliyor olabileceğini düşünmek zeka ürünü olur ancak araştırmadan, ve gerçek bilgi ve bulgularla doğruluğunu denetlemeden konuşursak yalnızca komiklik olur.

Sivri dilim için bağışlayın ancak bilgi kirlenmesi konusunda hassasım ve herkesi de hassasiyete davet ediyorum. İnternet kelimesi hakkında daha önce gönderdiğim bir yazı:

Alıntı:
Merhabalar. Bilgisunar sözcüğü gururumuz bilgisayar sözcüğü gibi güzel bir tınıya sahip ve gerçekten de Internet kelimesinin yanında şimdiden yakışıklı duruyor

İzin olursa mesleğim itibariyle (bilg. müh.) Internet kelimesiyle ilgili bir iki noktaya değinmek istiyorum. Bilişim dünyasında iki farklı internet sözcüğü kullanılmaktadır. Bunlardan ilki bir özel isim olan ve şu anda kullandığımız küresel ölçüde insanları bilgiyle buluşturan, tüm dünyadaki paylaşıma açık uç bilgisayarlar ve yol atama cihazlarının biraraya gelerek oluşturduğu Internet kelimesi. Büyük harfle başlamasının sebebi de bu yani atıfta bulunulan bir tek ağ söz konusu.

Bir ikinci kelime ise bir cins isim olan "internet" kelimesi. Bu kelime de aynı international sözcüğü gibi oluşturulumuş bir sözcük yani birşeylerin kısaltması değil. "inter" ifadesi ve "intra" ifadesi sıkça karşılaşılan mantıksal ya da grafiksel bir ayrımı temsil eden iki sözcük. "inter" kelimesi zaten kendi içinde öğeler barındıran birden çok küme arasındaki ilişkiyi temsil ediyor. Yani internet dediğinizde ortaya kendileri zaten birer ağ olan grupların ayrı ayrı bağlantılar kurarak bir üst ağ oluşturmasıdır. Yani "ağlararası ağ" "ağların birleşerek oluşturdukları ağ" şeklinde ifade edebiliriz. Burada üst sınıftaki ağı oluşturan elementler kendi içerisinde bütünlükleri olan ağlardır. "intra" sözcüğü ise bir küme içerisindeki tanecikler arasındaki ilişkiyi tanımlar. Yani "intranet" dediğiniz zaman "ağ içi iletişim"den bahsediyorsunuz demektir.

Örneğin; bir odadaki 3 bilgisayarınız ve aralarındaki iletişim bir intranet oluştururken, sizin ağınızı temsil eden bir uç bilgisayar diğer odadaki 5 bilgisayardan oluşan intraneti temsil eden uç bilgisayara bağlandığında toplamda oluşan şey, bir tek katta tanımladığınız internettir. Ancak Internet(büyük harfle başlayan) başka ve özel bir şeydir.

_________________
Güzel Türkçemizi Güzel Kullanalym
Kullanıcı kimliğini gösterOğuzhan DİKER tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNMICQ
Genel A?
spotamya
Misafir

Alıntıyla Cevap Gönder
Merhabalar. Öncelikle tarty?malaryn uzun olmasy elbetteki daha iyidir. Çünkü farkly fikirler ve farkly bilgiler sa?lar. Evet bu konu çok uzady uzamasyna ama sonucu yine TDK yapty. Internet = Genel A?. Bu TDK'nun buldu?u kar?ylyk. Eminim bunu bir ço?umuz biliyoruzdur.

O?uzhan DYKER arkada?ymyzyn dedi?i gibi bilgi kirlili?i ( bilgi kirlili?i diye bir?ey olmaz, sadece yanly? bilgi olur ) var my yok mu görece?iz. O?uzhan arkada?ym bilgisayar terimleri, kullanymy vs. gibi konularda ço?umuzdan eminimki daha iyidir. Ancak, evet ara?tyrmadan konu?mamak gerekiyor. A?a?yda size daha önce ara?tyrdy?ym internet kelimesi, internetin ne oldu?u vs. gibi kaynaklardan yazylar aktaryyorum. Bakalym bu yazylardan "internetional network" kelimesi çykyyor mu çykmyyor mu? Ben do?rulu?unun kesin oldu?unu söylemiyorum. Yanly? ise lütfen O?uzhan arkada?ym bu internet kelimesinin nereden geldi?ini söyler mi?

Internet : A large global network comprised of thousands of smaller networks. The World Wide Web is one element of the Internet.
Kaynak : http://www.tiaa-cref.org/help/glossary.html

Internet : The Internet (capitalized) refers specifically to the DARPA Internet and the TCP/IP protocols it uses. The Internet is a collection of packet-switching networks and routers that uses the TCP/IP protocol suit and functions as a single, cooperative virtual network. A global web connecting more than one million computers. Visit URL http://www.wdvl.com/Internet/ for more information about the Internet.
Kaynak : http://dssresources.com/glossary/dssglossary1999.html

Internet: 1) A large network made up of a number of smaller networks. 2) (Internet) The "Internet" is made up of computers in more than 100 countries covering commercial, academic and government endeavors. Originally developed for the U.S. military, the Internet became widely used for academic and commercial research.
Kaynak : http://www.sos.state.or.us/elections/HAVA/glossary.shtml#i

Internet: The current-day public and global computer network or "information super-highway." The Internet is an outgrowth and combination of a variety of university and government sponsored computer networks. Today, the Internet is made up of millions upon millions of computers and sub-networks, almost entirely supported by commercial funds except in countries where deregulation has not occurred. The internet is the substrate and chief communications backbone for the World Wide Web (WWW), the "graphical interface" of the Internet.
Kaynak : http://www.whichvoip.com/voip/voip_dictionary.htm#I

Evet. Bu yazylanlara dikkat edilirse ya "global" ya da "conturies" kelimeleri hatta milyon kelimesini görebilirsiniz. Ayryca ben tam tanymyn Uluslararasy A? oldu?unu söylemedim. E?er daha önceki yazylarymy okursanyz "oldu?unu dü?ünürsek" dedim ki bu bir varsayymdyr. Ancak yukarydaki tanymlarda bunu haksyz çykarmyyor gibi. Siz ne dersiniz?

Küçük bir not olarak internetin tarihini yazalym. Neden? Çünkü bilgi payla?tykça güzeldir.

INTERNET’in Tarihçesi ve Geli?imi
Internet, ilk olarak 1960’ly yyllaryn sonunda Amerika Birle?ik Devletleri’nde bulunan DARPA’ya (Defence Advanced Research Project Agency - Savunma Yleri Düzey Ara?tyrma Projeleri Kurumu) ait farkly yerlerdeki bilgisayar sistemlerini birbirine ba?lamak amacyyla kurulmu? bir bilgisayar a?ydyr. Daha sonra bu a?a çe?itli üniversite ve ara?tyrma kurumlarynyn ba?lanmasy ile a? geni?lemi? ve 'Internet' ady altynda dünyayy saran bir a? konumuna gelmi?tir.

Internet‘e çe?itli ?ekillerde, ba?langycyndan 1994 yyly sonuna kadar 110 ülke, 10,000 bilgisayar a?y, 3,000,000 dan fazla bilgisayar ve 25 milyonu a?kyn kullanycy ba?lanmy?tyr. Bu sayy, Web Sayfasy kavramynyn kullanyma girdi?i 1995 yyly içinde büyük bir patlama göstermi? ve 60 milyon’a ula?my?tyr. Bu sayynyn 1996 yyly içinde de, her ay yüzde 10 artmasy beklenmektedir. Görüldü?ü üzere Internet büyük bir hyzla dünyanyn her kö?esine din, dil, yrk ve ülke ayrymy yapmadan eri?mektedir

Kaynak : http://www.ajans.com/tr/intnedir.htm
Bilgisayar / Bilgisunar
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Nis 2005
Bildiriler: 12
Alıntıyla Cevap Gönder
Sanırım bu iki kelime arasında sürekli kavram kargaşası yaşanmakta. Bu konuya ben şu şekilde bakıyorum: Bilgisayar; görselliği, bilgi sayarak yapar, yani yazılım sayesinde formüllerle size görselliği oluşturur. Dolayısı ile bir sayma işlemi vardır ve sonç bize görsellik getirir. Ancak bilgisunar tam bu mantıkta değil. Bilgisayar sadece bilgi sunmaz. Sunmadığı şeyleri de sayarak size sunar... Tabi bu kullanılamaz anlamına da gelmez. Daha önce yazdığıma 'ne gerek var' demişim gibi anlamış olan arkadaşlar, beni yanlış anlamışlar. Ben öyle demedim. Demek istediğim, hergün, zaten kullanımda olan kelimelere yenisini üretirsek, ayrılık ve çokluk oluşacaktır. Örütbağ kelimesi, öz türkçedir ve mantıklıdır. Ayrıca türemesi mümkündür. Örütbağ (internet), Ağeli (site), Ağ-İleti (E-mail), Ağ-Sunucu, vggibi...

_________________
NE SA?, NE SOL, ÖNCE TAM BA?IMSIZLIK!

www.dipdalga.com
Kullanıcı kimliğini gösterdipdalga tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 31 Mar 2005
Bildiriler: 16
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Sevgili spotamya arkadaşım. Yanıtın için önce teşekkür ederim. Sorularının hepsini yanıtlayacağım. Birincisi yanlış bilgi ile bilgi kirlenmesi arasında fark vardır. Yanlış bilgi, gerçek dışı olduğu halde doğru sanılan bilginin iyi niyetle dolaştırılmasıdır. Bilgi kirlenmesi(dezenformasyon) ise adı üzerinde kirli bir iş olup doğru olmadığı bilindiği halde salt insanları farklı kutuplara çekmek amacıyla bilinçli bir şekilde yanlış bilgi uydurma işidir (bkz. A.B.D politikaları, MasterCard saçmalığı). Tabi ki senin amacının bir bilgi kirlemesi gerçekleştirmek olmadığından, Internet kelimesinin "International Network" tamlamasından türetilmediğine emin olduğum kadar eminim. Daha önce de sölediğim gibi sivri dilim için beni bağışlarsın umarım.

Internet sözcüğüne gelince, çok güzel bir araştırma yapmışsın ve ayrıca teşekkür ederim beni kaynak bulma gereksiniminden kurtarmışsın. İşte senin sözlüklerinden bir tanımlama:
Alıntı:

Internet: 1) A large network made up of a number of smaller networks. 2) (Internet) The "Internet" is made up of computers in more than 100 countries covering commercial, academic and government endeavors. Originally developed for the U.S. military, the Internet became widely used for academic and commercial research.
Kaynak : http://www.sos.state.or.us/elections/HAVA/glossary.shtml#i


Buradaki ilk anlamda demek istediği şey benim de 1 aydır izah etmeye çalıştığım gibi farklı yapılarda bile olsa alt ağların birleşerek büyük ve uyumlu bir birleştirilmiş üst ağ oluşturmasıdır demekte. İkinci anlamında ise ilk olarak Amerikan ordusunun kullanımı için tasarlanmış ve günümüzde global bir iletişim ağına dönüşmüş bir bilgisayar ağından söz ediyor.

Diğer tanımlamalarda da durum hemen hemen aynı. Kaldı ki bir sözlük tanımlamasının Internet ağı hakkında günümüzde global olarak ülkeleri birbirine bağladığını cümlelerce ifade etmesi, o sözcüğün hiç bir şekilde "International Network" tamlamasından türetildiği sonucunu ortaya çıkarmaz.

Dolayısıyla sevgili spotamya kardeşim. Eğer söylemek istediğin şey şuysa "bilgisunar" sözcüğünü sonuna kadar savunmakla birlikte aynen katılıyorum: Internet bugün tüm dünyayı iletişim bağlamında biraraya getiren bir mekanizma oduğu için tıpkı "genelağ" sözcüğünde olduğu gibi ona geneli ve bütünleşmeyi çağrıştıran ve içinde de "ağ" kelimesi geçen kapsayıcı bir karşılık bulmalıyız.

Yok eğer amacın bu değil, faydasız bir inatla "Internet" sözcüğünün "International Network" den geldiği noktasında ısrar etmek ise hep birlikte zekanı takdir edelim ve bu konuyu sonsuza dek kapatalım.

Internet'in tarihçesi de dahil olmak üzere diğer tüm sözlük tanımlarıyla bizi doğru bilgilendirdiğin için teşekkürler.

Şimdi sana tavsiyem, hep birlikte üzerinde mutabakata vardığımız "bilgisunar" kelimesi dışında düşündüğün bir sözcük varsa lütfen bizi bilgilendir. Eğer yoksa şimdiden düşünmeye başla. Bizler de seninle birlikte düşüneceğiz. Kendine iyi bak.

_________________
Güzel Türkçemizi Güzel Kullanalym
Kullanıcı kimliğini gösterOğuzhan DİKER tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNMICQ
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Tem 2005
Bildiriler: 39
Alıntıyla Cevap Gönder
İzmitte bazı ağ evleri, internet cafe olan adlarını internet evi olarak değiştirdi. Kendileri ile yaptığımız görüşmede kurdukları derneğin Kahveler ve Kıraathaneler Birliğine katılması konusunda baskılar olduğundan türel olarak bu yolu seçtiklerini belirttiler. Bu nedenle adlarındaki "cafe" sözcüğünü atıp "evi" demeye başladılar. Yani cafe yerine evi önerisi işletme iyelerinden gelmiş oldu.

Bu kısa haberden sonra şunu söylemek isterim. Bilişimde yerel ağ denen bir yapı vardır. Bu yapı yerel ağ donanımı(eternet kartı) ile bilgisayarları birbirine bağlar. Bu düzenek sayesinde bir bilgisayar ya da bir yönlendirici(router) ile çevirge aracılığında genel ağa ulaşılabilir.

Ben TDK önerdiği için "genel ağ" sözcüğünü kullanmaktayım. (Bir çekincesi var bazı arkadaşların Türkçede -l ekinin olmadığı konusundaki itirazlarıdır.) Hocalarımın "örütbağ" ile "bilgisunar"önerilerinin de güzel öneriler olduğunu düşünüyorum. Ancak başka öneriler getirerek boşuna zaman kaybedilmemesi gerektiğini savunuyorum.

Sormacadan çıkan sonuç güzel. İnşallah 200'ün üzerindeki arkadaşımız internet sözcüğünün yerine bilgisunar sözünü kullanmaktadırlar. Çünkü ben artık interneti ağzıma almıyorum. Genel ağ diyorum.
Kullanıcı kimliğini gösterBen koyun muyum? tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
İnternet
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
Internet kavramına önerim:

Bilgidokur
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Hzr 2005
Bildiriler: 549
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Değerli dil gönüllüleri,
Bu konu başlığı özünde sonuçlanmış gözüktüğü için, bugüne kadar yazmamış olmakla birlikte, yeni bir öneri gelmesi beni yazmaya yöneltti.

TDK'nın 'genelağ' önerisi düşünülünce oldukça mantıklı bir karşılık, ancak, nedense tadı-tuzu olmayan, kuru bir sözcük, en azından bana öyle geliyor. Yine de, öz dilden bir karşılık olduğu için ve kullanım sonucu bir tat-tuz kazanabilir düşüncesiyle ben 'genelağ' karşılığını kullanmaya başladım.

Ancak; bu yazışmalıkta, sayın Ali Püsküllüoğlu'nun önerisi olan 'bilgisunar' sözcüğüyle karşılaşınca, sormacada 'bilgisunar' seçeneğine oy verdim. Bu karşılık, gerçekten tadı-tuzu yerinde bir sözcüktü -en azından bana öyle geldi-. Ancak, anlam açısından bir eksiği var gibiydi ve 'internet' kavramının anlamını, kapsamını daraltır gibi duruyordu. Ben; yine de, tadı-tuzu olan, özgün bir karşılık olduğu için, kullanıma bağlı olarak zamanla sözkonusu eksiğini giderebileceğini düşünerek bu sözcüğü kullanmaya başladım.

Ancak; bu kez de, 'bilgisunar' sözcüğünün bende doğurduğu esin sonucu 'ağsunar' sözcüğüne ulaştım ve bu sözcük, tıpkı 'bilgisunar' sözcüğü gibi, tadı-tuzu yerinde olan bir sözcük olduğu gibi, 'bilgi' yerine 'ağ' sözcüğüyle birleştiği için, anlam ve kapsam daralmasını da ortadan kaldırıyordu.

Bu nedenlerle ben, özel yaşantımda 'internet' yerine 'ağsunar' sözcüğünü kullanıyorum, iki ayı aşkın bir süredir.

Öte yandan, pişmiş gibi gözüken aşa su katmak istemediğim için 'ağsunar' sözcüğünü bir öneri olarak sunmak yerine bir bilgi niteliğinde sizlerle paylaşmak istedim.

Dilerim bir gün, 'genelağ veya bilgisunar' sözcüklerinden birisi yaygınlaşarak genel kullanım alanı bulur ve ben 'ağsunar' sözcüğü yerine onlardan birini kullanırım.

Sevgi ve saygılarımla esenlikler.

_________________
www.gelgelturkce.blogcu.com
Kullanıcı kimliğini gösterbensay tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Ynternet (Bilgisunar)
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
Ynternet sadece BYLGYSUNAR mydyr?

Ynternet hakkynda bir sormaca yapylmakta ve genelde 'bilgisunar' kavramy ileride görünmektedir.


Bensay arkda?yn görü?lerine de önerilerine de katylyyorum.

Genela? : Kuru ve yavan, hem de tanytymda zayyf
Örütba? : Ben örüt hecesinde bir?ey çykaramadym.

Unutmayalym ki, di?er yandan bir (internet) ansiklopedisi, sayfasy ve sözlü?ü de bilgi sunmaktadyr.

Kaldy ki; internet sadece bilgi sunmuyor, bilhassa oraya sunulan bilgileri küresel bir a? halinde ilgililere ta?yma gücüne sahip, bir 'bilgi i?lem, takas, tanytym, yönetim, denetim, hesap ve ileti?im mezkezi' olarak kabul etmemiz gerekir.

Konuya bu açydan bakyp da bir kez daha dü?ünsek acaba akla daha neler gelir?


Selamlar
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
INTERNET yerine BİLGİSUNAK öneriyorum.
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Değerli Dilsever dostlarım, internet kelimesinin karşılığı olarak BİLGİSUNAK kelimesini öneriyorum. Bildiğim kadarı ile Dilimizde -ak eki alan birçok kelime 'vesile olan, işe yarayan, imkan veren, muhafaza eden' manası vermektedir. Buna örnek olarak 'Bakak(bakmak), Baldırak(baldır korunağı), Barımak, Barınak(barınmak amaçlı yer), Basak(basılan yer, basamak), Batak, Dayak(dayama işine konu olan nesne), Kayak(kayma işine yarayan), Koyak(muhafaza kabı), Oturak(oturmaya yarayan nesne), Savak(su biriktirilen büyükçe kap), Susak(su tası, maşrapa)' kelimelerini verebiliriz. Bu eki alan ve yukarıda anlatmaya çalıştığım gibi yüzlerce örnek verilebilinir. Ben dilci olmadığımdan aklıma çağrışım yoluyla gelen ve bana 'Bilgiyi sunan, bilgiyi bünyesinde barındıran' manasında BİLGİSUNAK kelimesini öneriyorum. Sayın konunun uzmanı Dildostlarımın konuyu inceleyip Güzel Türkçemiz kurallarına uygunsa dikkate alacaklarını umuyorum. Saygılarımla.


En son Ertuğrul ÖLCE tarafından Pts Ekm03, 2005 02:03 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
Bence de

BİLGİSUNAK


güzel bir öneri.

BİLİGİSUNAR

kelimesinden daha sıcak bakıyorum.

ertol arkadaşa teşekkürler......

Dah önce önerdiğim

Bilgidokur

veya

Bilgidokurağı (aslen: Bilgidokurakı) (Bil-gi-doku-rak-ı, yani bilgi dokuyan kaynak/yer/araç anlamında)

önerilerimi yinelerim.

Selamlar


En son Kederli tarafından Sal Ekm11, 2005 13:42 tarihinde değiştirildi, toplamda 3 kere değiştirildi.

_________________
Sev ki sevilesin!
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 05 Ekm 2005
Bildiriler: 1
Alıntıyla Cevap Gönder
herkese merhaba...
internet kavramı günlük hayatımıza çok hızlı girdi. teknolojinin ve bilgisayarın sınırsız alanları sayesinde çok kullandığımız bir kelime oldu. hani sonuçta neredeyse sınırsız bir bilgi kaynağı. aynı zaman da eğlence. özellikle kendi yaşamımda bu kelimeyi çok kullandığım için daha kolay söylenebilen ve kısa olan 'net' kelimesini seçtim. bu bir yandan da türkçede sıfat olan net kelimesiyle kaynaştı. yani netliğe bilgi ile erişilebilir. ve bilgi de internetten bulunabilir. bu açıdan nazarımda hoş bir duruşu oldu 'net' kelimesinin.
Kullanıcı kimliğini gösterkirlisakal tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Daha önce Ynternete kar?ylyk sunmaktan esinlenerek 'BYLGYSUNAK' önerisinde bulunmu?tum. Yine sunmaktan esinlenerek 'A?SUNAK' yada 'BYLGYA? veya BYLGYA?I' diyemez miyiz? Hem telaffuzu kolay hem de kysa bir sözcük.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 09 Eyl 2005
Bildiriler: 172
Alıntıyla Cevap Gönder
bence bilgisunar çok daha güzel

_________________
ERDEMiN BAŞI DiL...
Kullanıcı kimliğini gösterdilsever tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
BİLGİSUNAR (internet)
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
5. sayfa (Toplam 6 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2