Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
SMS'de Türkçe karakter sorunu Meksika'da çözülecek
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Telekomünikasyon Kurumu Ykinci Ba?kany Galip Zerey, kysa mesajlarda Türkçe karakter sorununun Meksika'da yapylan 3GPP toplantysynda ele alynaca?yny belirterek, ''Çözüm önerimiz kabul edilirse kysa mesajlarda Türkçe karakterler rahatlykla kullanylabilecek ve 160 harften olu?an kysa mesajda Türkçe harf kullanylsa bile tek bir kysa mesaj ücretlendirilmesi olacak'' dedi.Telekomünikasyon Kurumu Ykinci Ba?kany Zerey, AA muhabirine yapty?y açyklamada, cep telefonu mesajlarynda Türkçe karakterlerin daha fazla ücretlendirildi?ini hatyrlatarak, Teknik Düzenleme ve Standardizasyon Dairesinin konuya ili?kin olarak giri?imlerde bulundu?unu anlatty.

Bu giri?imlerin ardyndan 7 adet Türkçe karakterin GSM alfabesinin geni?letilmi? tablosuna konulmasy yönünde ortaya konulan çözüm önerisine cep telefonu üreticilerinin ve i?letmecilerinin olumlu yakla?tyklaryny ifade eden Zerey, ?unlary kaydetti:

''GSM alfabesinde yer almayan karakterlere sahip di?er GSM hizmeti kullanylan Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Rusya, Macaristan gibi ülkelerin düzenleyici kurulu?laryyla bu sorunun çözümü hakkynda o ülkelerde yapylan çaly?malar ve olu?an tecrübelerin payla?ymy hakkynda yazy?malar yapyldy. Ancak bu ülkelerin soruna baky?ynyn, ülkemizdeki kadar hassas olmady?y ve ba?ka ülkelerde özel bir önlem alynmady?y görüldü. GSM standardyny yayymlayan ETSI (Avrupa Telekomünikasyon Standardizasyon Enstitüsü) ile GSM i?letmecilerinin birlikte kurduklary en yüksek seviyedeki organizasyon olan GSMA (GSM Birli?i) ve 3G konusunda standart hazyrlyklary yapan uluslararasy organizasyon olan 3GPP ile sorunun çözümü için görü?meler yapyldy.''

GSMA'nyn sorunun çözümü için görevlendirdi?i 2 uzmanyn yany syra Telekomünikasyon Kurumu temsilcileri, i?letmeciler, üretici temsilcileri ve sivil toplum kurulu?larynyn da katylymyyla 24 Ocak'ta yapylan toplantyda konunun ve çözüm önerilerinin tarty?yldy?yny anlatan Zerey, toplantyda GSMA uzmanlarynyn da 7 adet Türkçe karakterin GSM alfabesinin geni?letilmi? tablosuna konulmasy önerisini payla?tyklary ortaya çykynca önerinin, Meksikadaki 3GPP toplantysyna götürülmesinin kararla?tyryldy?yny bildirdi.

Zerey, alynan kararyn Meksika'da yapylan ve 28 Ocak'ta ba?layan ve 1 ?ubat'ta sona erecek olan 3GPP toplantysynyn gündemine alyndy?yny belirterek, ?öyle konu?tu:

''Toplantyda sorunun çözümlenme olasyly?ynyn yüksek oldu?u, önerinin büyük bir ittifak ile kabul edilece?i izlenimini aldyk. Çözüm önerimiz kabul edilirse kysa mesajlarda Türkçe karakterler rahatlykla kullanylabilecek ve 160 harften olu?an kysa mesajda Türkçe harf kullanylsa bile tek bir kysa mesaj ücretlendirilmesi olacak. Ayryca Türkçe karakterlerin standart hale gelmesi durumunda, ayryca Türk bili?imciler kendi dillerinde mobil program yazma imkanyna da sahip olacak.''

TÜRKÇE KARAKTER YÇEREN KISA MESAJ 70 KARAKTER

GSM alfabesinde yer alan karakterlerin 7 bit olarak kodlandy?yny ve kysa mesaj kapasitesinin 160 karakterden olu?tu?unu anlatan Zerey, kullanylan cep telefonlarynyn ve sistemlerin GSM alfabesi dy?ynda kalan harfleri standart dy?y olarak algylady?yny ve 16 bit olarak kodlandy?yny söyledi.

Zerey, ''Bu nedenle bir kysa mesaj içerisinde bir tane bile alfabe dy?y karakter kullanylyrsa mesaj kapasitesi otomatik olarak 70 karaktere dü?üyor. Böylece Türkçe karakter (ç, ?, ?, Y, y, ? ve ? harfleri) içeren kysa mesajlaryn 2 ya da 3 parçaya bölünerek ücretlendirilmesi söz konusu oluyor'' dedi.

Sorunun, GSM alfabesinin olu?turuldu?u tarihlerde Türkçe karakterlerin standart dy?y kalmasy ile ba?lady?yny ifade eden Zerey, Telekomünikasyon Kurulu'nun Türkçe karakterlerden kaynaklanan sorunu çözmeleri için, i?letmecilere ücretlendirme altyapylaryny yeniden gözden geçirmeleri ve gerekli tedbirleri almalary için 31 Mart 2008 tarihine kadar, üretici/ithalatçy/yetkili temsilcilere de 1 Temmuz 2008 tarihine kadar süre verdiklerini hatyrlatty.

Anadolu Ajansy
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
SMS'de Türkçe karakter sorunu Meksika'da çözülecek
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2