Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Dergilerimiz
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
VARLIKCumhuriyet Türkiyesi kültür ya?amynyn en önemli ö?elerinden biri olan "VARLIK", 1933 yylynyn Temmuz ayynda, Yasar Nabi Nayyr'yn çykardy?y "Varlyk edebiyat ve sanat dergisi"yle yayyn ya?amyna ba?lady. Ylk sayysyndan bugüne dek, Türk edebiyatynyn hemen hemen tüm de?erlerine sayfalarynda yer verdi. Birçok ünlü yazar ve ?airin ilk yapytlary Varlyk dergisinde yayynlandy. Yazar ve ele?tirmenler tarafyndan "bir yazyn okulu", "edebiyatymyzda bir kö?e ta?y", "yeni Türk edebiyatyny yaratan dergi", "Cumhuriyet kültürünün sacayaklaryndan biri" olarak nitelendirilen Varlyk, bugün halen Enver Ercan'yn yönetiminde, her ay edebiyat, kültür, toplum ya da siyaset gündeminden bir "özel dosya", usta kalemlerden yazy, öykü ve ?iirler, yeni imzalar ve kapsamly bir Kitap Eki ile çykyyor ve “en çok okunan edebiyat ve kültür dergisi” olma özelli?ini koruyor.


Ya?ar Nabi NAYIR
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
TÜRK EDEBYYATI

Amet Kabakly'nyn kurdu?u 'Türk Edebiyaty Dergisi' 412. sayyya ula?ty


''Türk Edebiyaty Dergisi'' Genel Yayyn Yönetmeni Be?ir Ayvazo?lu, derginin 400'üncü sayyya ula?ty?yny belirterek, ''Türk Edebiyaty, ba?ymsyz ve edebiyat dünyasynda hala statü sembolü bir dergidir, bir okuldur'' dedi.
Ayvazo?lu, yapty?y açyklamada, edebiyat okuyucusunun Türkiye'de az oldu?unu belirterek, 35 yyl ayakta kalmanyn büyük bir ba?ary oldu?unu dile getirdi.

Be?ir Ayvazo?lu, ''Edebiyat dergisi çykarmak büyük fedakarlyklar gerektiriyor. Türk Edebiyaty, bu yönden ba?ymsyz ve edebiyat dünyasynda hala statü sembolü bir dergidir, bir okuldur'' diye konu?tu.

Edebiyat dergilerinin Türk kültüründe bir süreklilik sa?lady?yny ifade eden Ayvazo?lu, Türk Edebiyaty Dergisinin, edebiyat alanynda geçmi? ve günümüz arasynda bir köprü oldu?unu, bununla birlikte döneminin e?ilimlerinden ve temayüllerinden de kopuk olmady?yny kaydetti.

Ayvazo?lu, edebiyat dergicili?ine yeni bir ruh katmanyn ve dönemin özelliklerini dergiye yansytmanyn da önemli oldu?unu belirterek, ''Ayny a?kla ve ayny heyecanla devam ettirirseniz, derginiz uzun ömürlü olur. Dergiyi çykaranlar da kendi ça?ynyn sesi olmaly, ça?y takip etmek gerek'' dedi.

Be?ir Ayvazo?lu, ''Gençlere büyük ?ans veriyoruz. Ancak yazylary seçerken de ince eleyip syk dokuyoruz. 35 yyldyr çykan ve 400. sayysyna ula?an bir derginin tabi ki kendine has ölçüleri olacaktyr'' diye konu?tu.

Ahmet KABAKLI

Türk Edebiyaty Vakfy Ba?kany ve Türk Edebiyaty Dergisi Ymtiyaz Sahibi Servet Kabakly da derginin 1971 yylynda Ahmet Kabakly'nyn Türk sanatyna, edebiyatyna, ya?ayan Türkçemize hizmet amacyyla kuruldu?unu anlatty.
Kabakly, derginin 400'üncü ?eref sayysynyn Ahmet Kabakly'ya atfedildi?ini sözlerine ekledi.
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
HYSAR
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
HYSAR

Hazyrlyklaryna 1949 yyly sonlarynda, "eski ?iirimizden, millî kültür ve edebiyatymyzdan kopmadan yeni ve güzel bir ?iir sergilemek, o yyllarda ?iirimizi çykmaza sokanlara ve yozla?tyranlara kar?y çykmak ve tavyr almak'" parolasyyla ba?lanan Hisar dergisi, ilk sayysyny 16 Mart 1950'de yayymlamy?tyr.
Yayyn hayatyny iki dönem halinde sürdüren Hisar dergisi, birinci yayyn döneminde (Ocak 1957'ye kadar) 75; ikinci yayyn döneminde de (Ocak 1964'ten Aralyk 1980'e kadar) 202 olmak üzere toplam 277 sayy çykmy?tyr.
Atatürk'ün do?umunun 100. yyldönümü dolayysyyla Kültür Bakanly?y'nyn dokuz dalda açty?y yary?malarda, ?iir dalynda "Ku?lar ve Ynsanlar" kitabyyla birincilik ödülünü kazanan Hisar’yn kurucu ?airlerinden Mustafa Necati Karaer, derginin çyky? gerekçelerini ?öyle anlatyr:
Garipçilerin ba?latty?y ?iir akymynyn "yalana dolmalary" karyn do?urmasa bile, ?iirden nasibi olanlary ?iirden ve edebiyattan uzakla?tyryyor ve hareket devam ediyordu. Bu durum kar?ysynda yapylacak tek i?, tek çare, inandy?ymyz yolda bir edebî dergi çykarmakty. Öyle bir dergi ki, Türk ?iirini yykmak isteyenlerin kar?ysyna bir kale gibi dikilsin, taklitçili?e sapma¬dan millî kültürümüzden güç alsyn ve "geçmi?'le "gelecek" arasynda bir köprü olsun. Y?te, kendi inançlarymyz ve sanat anlayy?ymyz do?rultusunda bir fikir, sanat ve edebiyat dergisi çy¬karma kararymyz, özetle belirtmeye çaly?ty?ym ihtiyaçtan do?mu?tur (1983: 41).

Hisarcylar, derginin ilk sayysynda yayymlanacak bir bildiriyle "neler yapacaklaryny açyklamak" yerine, zaman içerisinde "neler yapacaklaryny gösterme" nin daha do?ru olaca?yna inan. 26 Aralyk 1966'da Ankara Radyosu'nca hazyrlanan bir programda derginin sanat anlayy?yny ve belli ba?ly ilkelerini ortaya koyan açyklama, derginin kurulu?undan 17 yyl sonra yapylyr. Hisar’yn kurulu?unun, sorunlarynyn, dil anlayy?ynyn ve sanat ilkelerinin tanytyldy?y programa dergiyi temsilen Munis Faik Ozansoy, Mehmet Çynarly, Ylhan Geçer, Mustafa Necati Karaer, Gültekin Sâmano?lu ve Nevzat Yalçyn katylmy?lardyr.

"Radyoda Hisar Saati" programynda açyklanan bu ilkeler, daha sonra Hisar dergisinin 113. ve 114. (?ubat, Mart 1967) sayylarynda da toplulu?un bir tür geciken bildirisi olarak dört madde halinde yayymlanmy?tyr:

1. "Sanatçynyn Dili Ya?ayan Dil Olmalydyr". Aksi takdirde, ister eski, ister yeni olsun, ölü kelimelerden do?an her eser yeni nesilleri birbirinden ayyryr. Türk sanatyna ve kültürüne olumlu katkyda bulunamaz.
Bu ilkeyle ilgili olarak Hisarcylaryn, özellikle Birinci Yeni ve ikinci Yeni sanatçylaryna yönelttikleri ele?tiriler ?öyle syralanabilir: A?za alynmayacak kadar kaba ve çirkin kelimeleri bol bol kullanmak, dil aky?yna uymayan uydurma kelimeleri inatla ve ysrarla kullanmak, büyük harf-küçük harf kurallaryna bo? vermek, noktalama i?aretlerini kaldyrmak, cümle tekni?ine kulak asmamak.

2. "Sanatçy Ba?ymsyz Olmalydyr". Zira, onun eseri, siyasî sistemlerin de, ekonomik doktrinlerin de propaganda aracy de?ildir.

3. "Sanat Millî Olmalydyr". Çünkü kendi milletinden kopmu? bir sanatyn milletlerarasy bir de?er kazanmasy beklenemez.

4. "Sanatta Yenilik Asyldyr". Ne var ki, bu yenilik arayy?y eskinin ret ve inkâry ?eklinde yorumlanmamalydyr. Dünden kuvvet alarak yaryn da kolay kolay eskimeyecek bir yenilik anlayy?y ilke edinilmi?; mutlaka serbest ?ekilli ?iir yazmak, ?iiri nesre ve hikâyeye yakla?tyrmak, heceyi ve aruzu ölü vezinler olarak görmek gibi ysrarcy yakla?ymlaryn do?ru olmady?y savunulmu?tur.

Toplumcu Gerçekçi, Garip ve ikinci Yeni gibi ?iir hareketlerini de açly?y ve sefaleti dile getirdikleri, gençli?in ?ehevî arzularyny kamçyladyklary, amaçly olarak aile ve di?er toplumsal kurumlary hiçe saydyklary iddialaryyla ele?tirmi?lerdir.

Hisarcylar, Türk ?iirinde görülen yenilik hareketlerinde sanatçylaryn "dil, ?ekil ve konu" kar?ysyndaki tutumlaryny belirleyen iki kutup oldu?unu savunurlar (bkz.: Karaer 1960: 37-38): Bu kutuplardan birini, her faklyla?ma ve de?i?meyi ?iirde yenilik sayanlar olu?tururken; di?erini de, -tek ba?yna kendilerinin temsil etti?ine inandyklary- bu görü?ün aksini iddia edenler olu?turmaktadyrlar.
Hisarcylara göre ?iir dilinde yenilik; ?iiri ölü kelimelerden ve terkiplerden kurtaryp sadele?tirmekle, dili basitli?e dü?ürmeden ya?ayan halk diline göre geli?tirmekle mümkündür. Uygarly?yn ve kültür seviyesinin bir bakyma ölçüsü olarak gördükleri dili kysyrla?tyrmamak gerekti?ine inanmy?lar; ancak, masa ba?ynda kelime uydurulmasyna da kar?y çykmy?lardyr. Ya¬bancy dillerden alyndy?y artyk fark edilemeyen ve Türkçe kar?yly?y olmayan kelimelerin çekinilmeden kullanylmasy gerekti?ini savunmu?lardyr.

Bu gruptaki ?airler; vezin konusunda bir dayatmaya kar?y olmu?lar, ?iir olarak kalabildi?i müddetçe aruzu da, heceyi de, serbest ?ekilli ?iiri de kabul ettiklerini belirtmi?lerdir. ?iirin ?ekil özellikleri yönüyle, aruzda ve hecede aly?ylmy? kalyplaryn çerçevesinden kurtulup yeni söyleyi?lere ula?masyny hedefleyen Hisarcylar, muhteva özellikleri yönüyle de, ?iirin konu¬sunun synyrlandyrylamayaca?yny, ?iir feda edilmemek ?artyyla her konunun i?lenebilece?ini savunmu?lardyr. Zira sanatyn her ?eyden önce bir hürriyet meselesi oldu?unu, ancak, dünyanyn hiçbir yerinde ve hiçbir zaman mutlak hürriyet rüzgâry esmedi?ini belirterek, "hürriyet perdesi arkasynda oynanan maksatly oyunlara pabuç byrakmayacaklaryny" da her fyrsatta dile getirmi?lerdir.

Hisarcylar, gecikmeli olarak ilân ettikleri bu ilkelere otuz yyllyk yayyn hayaty boyunca syky sykyya ba?ly kalmy?lar ve kendilerini, di?er topluluklara kar?y (Toplumcu gerçekçiler, Birinci Yeniciler, Maviciler, Ykinci Yeniciler) Türk ?iirini ve dilini koruyan yegâne "kale" olarak görmü?lerdir.


Kaynak: Yrd. Doç. Hulusi GEÇGEL (Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyaty Any Yay. Ankara 2003 Sayfa: 102-103-104.)
En son Metin YILMAZ tarafından Pzr Şub10, 2008 00:29 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
A?AÇ

Necip Fazyl Kysakürek bazy bankalaryn da deste?ini sa?layarak 14 Mart 1936'da haftalyk A?aç dergisini çykarmy?tyr. Yazarlary arasynda Ahmet Hamdi Tanpynar, Ahmet Kutsi Tecer, Mustafa Sekip Tunç'un da bulundu?u A?aç dergisi, yeni kapanan Yakup Kadri'nin Kadro dergisi yazarlary Burhan Belge, Vedat Nedim Tör, ?evket Süreyya Aydemir ve Ysmail Hüsrev gibi yazarlaryn savundu?u ve dönemin etellektüellerini hayli etkilemi? bulunan materyalist ve marksizan düsüncelerine kar?y spiritüalist ve idealist bir çizgi izlemi?tir. Ankara'da alty sayy çykan A?aç dergisi daha sonra Ystanbul'a nakledilmi? ancak fazla okur bulamady?yndan 17'nci sayyda kapanmy?tyr.

Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
SERDENGEÇTY

Osman Yüksel Serdengeçti 1940-1947 arasynda çe?itli gazetelerde yazylar yazdy. 20 Nisan 1947’de kendi dergisini (SERDENGEÇTY) çykarmaya ba?lady ve dergisinin ady kendi ady olarakta anylmaya ba?landy. Derginin ilk sayysy defalarca basyldy. Bir fakültenin iç yüzü ve Azap hücrelerinde yazylaryyla fakülteden kaydy silindi. Yapylan soru?turma ve mahkemeden sonra suçsuzlu?u anla?yldy ve serbest byrakyldy. Atyldy?y fakülteye yeniden girmek için ilgililer nezdinde çalmadyk kapy byrakmady ise de fakülteye giremedi ve diplomasyny alamady. Bunun üzerine dönemin Maarif vekili Hasan Ali Yücel’e hitaben “Yüksek vekaletin alçak vekiline” ba?lykly dilekçe yazarak vekilin eline tutu?turdu. Tekrar tutuklanarak hapse girdi. Hapisten sonra SERDENGEÇTY’yi çykarmaya devam etti, fakat dergi haksyz zulüm ve yöneticilerce toplatylyyordu.40 yyl boyunca 33 sayy çykartabildi. Her sayy ayry adreslerde basyldy. Her sayy sonrasy hapse giriyordu ve dergi çykmaz oluyordu ve paralaryny da alamyyordu. Bütün ne?riyat hayatynda savcylarla ve Bab-y Adi simsarlaryyla u?ra?yyordu. Bütün bunlara ra?men o davasyndan, yolundan, ülküsünden vazgeçmedi. 1954 yylynda Antalya’dan milletvekili olmu?tur.10 Kasym 1983'te vefat etti.

Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 25 Ekm 2007
Bildiriler: 124
Şehir: Kyrykkale
Alıntıyla Cevap Gönder
Metin YILMAZ demiş ki:
A?AÇ

Necip Fazyl Kysakürek bazy bankalaryn da deste?ini sa?layarak 14 Mart 1936'da haftalyk A?aç dergisini çykarmy?tyr. Yazarlary arasynda Ahmet Hamdi Tanpynar, Ahmet Kutsi Tecer, Mustafa Sekip Tunç'un da bulundu?u A?aç dergisi, yeni kapanan Yakup Kadri'nin Kadro dergisi yazarlary Burhan Belge, Vedat Nedim Tör, ?evket Süreyya Aydemir ve Ysmail Hüsrev gibi yazarlaryn savundu?u ve dönemin etellektüellerini hayli etkilemi? bulunan materyalist ve marksizan düsüncelerine kar?y spiritüalist ve idealist bir çizgi izlemi?tir. Ankara'da alty sayy çykan A?aç dergisi daha sonra Ystanbul'a nakledilmi? ancak fazla okur bulamady?yndan 17'nci sayyda kapanmy?tyr.Bir döneme damgasyny vuran BÜYÜK DO?U dergisi de Necip Fazyl Kysakürek'in eseridir:1943-1955 yyllary arasynda yayymlanan Büyük Do?u'nun sahibi Necip Fazyl Kysakürek'tir. Ylk dönem Büyük Do?u'larda, Sait Faik'ten Özdemir Asaf'a, Oktay Akbal'dan Salih Murad Uzdilek'e kadar pek çok isim göze çarpar.Haftalyk yayymlanan dergi, edebiyaty politika ile birlikte yürütmeye özen gösterdi. Ancak ço?unlukla Necip Fazyl Kysakürek a?yrlyklyydy. Nitekim dergi zamanla dünya görü?ü niteli?i aldy ve giderek de politika aracy oldu.
Büyük Do?u, 1940-80 arasy dönemde, Yslâmcy bir dü?ünce ekolü olarak da göze çarpar ve dönemin Yslamcyly?a yakyn duran pek çok dü?ünür, siyaset adamy ve aydynyny etkilemi?tir. Mesela Cemil Meriç "bir yanymla Büyük Do?u'cuyum..." demi?tir.

Büyük Do?u, ayny zamanda Necip Fazyl'yn kurdu?u Büyük Do?u Hareketi dü?ünce sisteminin de adydyr. Ydeolocya Örgüsü adly eserinde açyklady?y bu dü?ünce sistemiyle Necip Fazyl, özgül bir tarih muhasebesi, devlet anlayy?y, estetik baky? ve fikrî duru? sergiler. Büyük Do?u'nun sa?cy-muhafazakar bir dü?ünce sistemi oldu?u, bir yanylsamadan ibarettir.

_________________
Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz!
Kullanıcı kimliğini gösterFaruk Namli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
ATAÇ15 Mayys 1962 ile 1 Ekim 1964 tarihleri arasynda 30 sayy çykan derginin sahibi ?ükran Kurdakul'du.Yazy i?leri müdürlü?ünü ise Af?ar Timuçin yapty. Aylyk yayymlanan dergiyle birlikte verilen Ça?da? Ynsancylyk özel sayysy nedeniyle dergi kovu?turmaya u?rady. Adnan Benk ve Af?ar Timuçin tutuklandylar. Bir yyl sonra dergi beraat etti. Ataç'ta sürekli yazan kalemler arasynda Melih Cevdet Anday, Attila Ylhan ve Asym Bezirci'yi sayabiliriz
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
ÇINARALTI

1941-1944 yyllary arasynda yayymlanan Çynaralty'nyn sahibi Orhan Seyfi Orhon'dur. 146 sayy süren yayymy syrasynda milliyetçi ve turancy olarak adlandyrylan Peyami Safa, Reha O?uz Türkkan gibi isimlere yer veren dergi, milliyetçili?i ülkü haline getirmeye çaly?ty.Çetin Altan 18 ya?ynda yazdy?y ''Mezar Ta?y'' ?iirini ''Çynaralty'' dergisine yollamy?:

''Her mezar ta?y bazan / Bir ruhun aynasydyr / Yki üç laf, bir tarih / O ömrün manasydyr

Byktym artyk hayattan / Ki, beladyr ba?yma / Benim de öldü?üm an / Yazacaklar ta?yma

Göçtü gitti bilmeden / Nedir hayatyn tady / Göz ya?yny silmeden / do?du, gezdi, ya?ady.''
(14 A?ustos 1943)

Çetin Altan'yn ?iirine ''Çynaralty'' dergisi ?u yanyty vermi?:

''Byktym artyk hayattan, diyorsunuz. Acaba kaç ya?yndasynyz. Otuz var my? Zannetmem. Öyleyse ne çabuk byktynyz? Hayat güzeldir. Onu çirkinle?tiren biziz. Hayaty güzel görmeye çaly?yn. Hayatyn iyi taraflaryny görün. O zaman ?iirleriniz daha güzel olur.''
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
DERGAHDü?ünce, kültür ve edebiyatyn gözardy?y edildi?i bir dönemde çykan Dergâh edebiyat sanat kültür dergisi aylyk olarak Mart 1990'dan beri kesintisiz olarak yayymlanmaktadyr.

Ylk sayyda koydu?u yayyn ilkeleri çerçevesinde, belli bir seviyeyi hep korumaya çabalayarak yayyny sürdürmektedir. Her ay sayfalaryna yeni isimler, genç ?air ve yazarlar giren dergi bir nevi mektep olmu?tur.

Ezel Erverdi'inin sahibi oldu?u, Yazy i?leri müdürlü?ünü Mustafa Kutlu'nun yapty?y Dergah'yn 16 yyl önce ba?lady?y aylyk edebiyat, sanat ve kültür yolculu?u devam ediyor...

Mustafa KUTLU kimdir?
Mustafa Kutlu 1947 Erzincan do?umludur. Çocuklu?u babasynyn nahiye müdürlü?ü yapty?y Erzincan köylerinde geçti. Orta ö?renimini Erzincan Lisesi'nde (1964), yüksek ö?renimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyaty Bölümü'nde tamamlady (1968). Tunceli ve Ystanbul'da edebiyat ö?retmenli?i yapty. (1968-1974).

Görevinden ayrylarak kurulu?una katkyda bulundu?u Dergâh Yayynlary'nda çaly?maya ba?lady (1974). Sanat hayatyna Ystanbul'da çykan "Fikir ve Sanatta Hareket" dergisinde yayymlady?y hikâyeler ile girdi (1968). Ayryca Adymlar (Erzurum 1970-72), Hisar , Türk Edebiyaty , Dü?ünce , Yöneli?ler gibi dergilerde yazdy. 1990 Mart'yndan itibaren yönetti?i Dergâh dergisinde hikâye ve yazylary çykty.

Türk dili edebiyaty ansiklopedisi (8c. 1976-98)nin III. ciltten itibaren yayym yönetimini üstlendi ve bu ansiklopediye geni? ölçüde madde yazdy. 1986 yylyndan itibaren Zaman gazetesinde "Bir demet Ystanbul" ba?ly?y altynda ?ehir yazylary yayymlady, daha sonra bu faaliyetini Yeni ?afak gazetesinde sürdürdü. (1995). Sinema ve televizyonla ilgilenerek senaryolar yazdy.
Mustafa Kutlu
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
GÜLPINARGülpynar edebiyat ve sanat dergisi, Türk edebiyaty içinde önemli bir yerin sahibidir. Çünkü bu dergi, hiç bir beklenti olmadan, sadece sanata , edebiyata ve kültürümüze hizmet amacyyla yayynlanmy?tyr. Bu derginin yayynlany?ynda iki temel isim vardyr:
Bunlardan birincisi, derginin sahibi ve kurucusu: Güzide Gülpynar Tarano?lu, ikincisi, e?inin yanynda bir kültür müdürü gibi, ba? destekçi konumundaki rahmetli Dr. Bilal Tarano?lu’dur. Bu iki isim, ayny zamanda “Tarano?lu Kültürevi”nin ba?ö?retmen ve genel müdürüdür.
Gülpynar dergisi kâr amaçly yayynlanmady?y için, amatörleri de kucaklamy?tyr. Güzide Gülpynar Tarano?lu e?inin vefatyndan sonra acysyny dergisiyle birlikte kalbine gömerek derginin yayyny noktalamy?tyr.
Gülpynar dergisi, yüzlerce ?air ve yazaryn bir araya getirildi?i dergi olu?u bakymyndan, bugün için aramyzdan ayrylmy?laryn, ustalaryn çaly?malaryny sayfalaryna ta?yyarak, gençlere örnek olma özelli?i ve güzelli?ini sergilemi? mütevazi bir edebiyat dergisi olarak hatyrlanacaktyr.
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Onlarca edebiyat dergisi bir kaç sayy çyktyktan sonra yayynyny sürdürememi?tir. Bu ba?lykta i?te bu dergilerden bazylaryny da hatyrlatalym.?ubat 1957 yylynda yayynlanan FUZULY DergisiEkim 1997'de yayynlanan 72 sayfalyk Bilim Kurgu Edebiyat Dergisi VYRGÜL .
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
TÖREAylyk fikir ve sanat dergisi Töre'nin kurucusu Halide Nusret Zorlutuna'dyr. Haziran 1971'de yayyna ba?layan dergiyi Emine I?ynsu yönetti. Mayys 1985'e kadar yayynlandy. Milliyetçi mukaddesatçy fikir ve edebiyat dergisi idi.

Dergiye eme?i geçenler Dündar Ta?er, Erol Güngör, Mehmet Çynarly, Necmettin Hacyemino?lu, Mehmet Eröz, Ayhan Tu?cugil (Yskender Öksüz), Agah Oktay Güner, Turan Yazgan, Taryk Bu?ra, Amiran Kurtkan, Aclan Sayylgan, Faruk Kadri Timurta?'ty. ?iirleri ve yazylary yayynlananlar arasynda Arif Nihat Asya, Yavuz Bülent Bakiler, Hasan Sami Bolak, Sadi Somuncuo?lu, Bahattin Karakoç, Niyazi Yyldyrym Gençosmano?lu vardy.
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
MAVERA


Cahit Zarifo?lu, Erdem Beyazyt, Rasim Özdenören, Aleaddin Özdenören, M. Akif Ynan ve Nazif Gürdo?an’yn kurucusu oldu?u Mavera dergisinin ilk sayysy aralyk 1976'da yayynlandy. Dönemin yenilikçi genç yazar ve ?airleri olarak parlamy? olan bu alty imzanyn yanynda yazar olmayan arkada?lary Hasan Seyithano?lu da yedinci kurucu olarak yer aldy. Mavera dergisi çyky? gerekçesini, Rasim Özdenören'in kaleme aldy?y bir mektupla kamuoyuna duyurdu. Derginin ilk sayysynda yer alan bu mektupta Mavera'nyn çyky? amacy ve üstlendi?i misyon ?öyle özetleniyordu:
"Mavera, bir ya?ama biçimi halinde öz uygarly?ymyzy yeniden yürürlü?e koyma davasyny güdenlerin edebiyat alanyndaki bir bulu?ma yeridir."
Ba?langyçta a?yrlykly olarak modern Türk Edebiyatynyn öncü metinlerinin yayynlandy?y dergide, 1979'dan itibaren günün politik atmosferi içinde Afganistan, Filistin ve Hama gibi Yslam co?rafyasynyn mazlum ve muzdarip kö?elerine yönelik bir ilginin öne çyky?y dikkat çekti.
Sahipli?i i?adamy Bahri Zengin'e geçen Mavera dergisinin yönetimi Ystanbul'a nakledildikten sonra ise kurucu kadronun katkylarynyn azaldy?y ve ady duyulmamy? genç yazarlaryn ürünlerinin dergi sayfalarynda daha fazla yer tuttu?u görüldü. Ne var ki Mavera'nyn asyl genç kadrosu Yedi Yklim, Yöneli?ler, Aylyk Dergi gibi yayynlarda boy göstermeye ba?lamy?ty.
Bu dönemde derginin yayyn çizgisini etkileyen belirsizlik ve yönetim alanyndaki istikrarsyzlyk Mavera'nyn misyonunun sona erdi?i görü?ünün benimsenmesine yol açty. Dergi 163 sayy (14 cilt) yayynlandyktan sonra 1990'da kapandy.
Mavera'da sykça rastlanan di?er imzalar ?unlardyr: Kadir Tanyr,Ali Haydar Haksal, Ylhan Kutluer, Ali Göçer, Alim Kahraman, Hasan Aycyn, Mustafa Ruhi ?irin, Mustafa Özçelik, Osman Sary, Alâaddin Soykan, Ybrahim Sadri, Mustafa Aydo?an, Avni Do?an, Ebubekir Ero?lu, Meral Maruf, Seyfettin Ünlü, ?aban Abak,Mustafa Yürekli, Cumali Ünaldy.
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
ILGAZ


Ö?retmen, dü?ün adamy, yazar, Nasrettin Hoca uzmany ve Ilgaz'y Türkiye'ye tanytan Ysmail Karaahmeto?lu ILGAZ dergisini de edebiyatymyza kazandyran fedakar insanlardan biridir.
Ysmail KARAAHMETO?LU : Ara?tyrmacy, ?air-yazar 1925 yylynda Ilgaz ilçesi Ömerli köyünde do?du.Gazi E?itim Enstitüsü Edebiyat bölümünü bitirdi.Ilgaz Ortaokulu müdürlü?ü ve Ankara’da çe?itli liselerde Edebiyat ö?retmenli?i yapty.1981 yylynda emekli oldu.Ömerlili takma adyyla öyküler yazdy.1961-1982 yyllary arasy ILGAZ adly sürekli bir dergi yayynlady.?iir ve öykülerinde yalyn gerçe?i dile getirmi?tir.Nasrettin Hoca uzmany olarak yurt içi ve yurt dy?ynda tanynyr.Güldü?ün(?iir),Gençli?in Yanyk Kokusu (öykü-any) Nasrettin Hoca eserleridir.

ILGAZ

Yayla gö?sü örgü saçym
El kulakta seslen koçum
Ilgaz’lyyym çamdyr içim
Çam reçine kokar Ilgaz

Gö?ü deler i?ne dallar
Ay?e Fatma be?ik sallar
Ba? bahçede altyn eller
Ye?il ye?il güler Ilgaz


Çamlar ye?il ?al saça?y
Mehmedimin bel byça?y
Er gelirse asker ça?y
Ay yyldyza ko?ar Ilgaz

Da?lar çyra çam reçine
Kyrkpynaryn gir içine
Bak yaylanyn mor saçyna
Çyra çyra yanar Ilgaz
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
HECEBir Projenin Adydyr Hece

HECE, aylyk edebiyat dergisi olarak 15 Ocak 1997’den beri Ankara’da yayynyny sürdürüyor. Adyny Yunus Emre’nin "Ba?lary ucunda hece ta?lary/Ne söylerler ne bir haber verirler" dizelerindeki 'hece' sözcü?ünün kullanymyyla; hece’nin birliktelik ve i?levsellik boyutu ta?ymasyndan alan dergi, Türkçe’nin kültürel ve dü?ünsel mirasyny birlikte solumanyn, duygu ve ifade ortakly?yyla birlikte esenlik arayy?ynyn sonucu olarak do?mu?tur.

Yirmi be?inci sayysyna kadar her ayyn on be?inde yayymlanan HECE, bu sayysyndan sonra her ayyn birinde kitapçylara ula?tyrylmy?tyr. Her ay yepyeni ?iirler, öyküler, denemeler, ele?tiriler, de?iniler, incelemeler, söyle?iler, kitap tanytymlary; kültürel, sanatsal ve dü?ünsel metinlerle amatör bir ruh ve fakat profesyonel bir ?ekil ile okurunun dikkatine sunulmaya çaly?yyor.
Hece kendini anlatyyor: Türkçe’de belki de uzun yyllar eskimeyecek olan ?iirlerin, öykülerin, denemelerin, de?erlendirme ve de?inilerin HECE’de do?u?u bize yeterince heyecan verici ve doyurucu geliyor. Her yeni sayysyyla ayny do?um heyecanyny tekrar tekrar ya?amak tüm zorluk ve yorgunluklarymyzy unutturmaya yetiyor.

Her çykan sayysyyla daha güzel, daha düzeyli ve daha titiz olmaya özen gösteren HECE, her sayyda de?i?ik yazar ve ?airlerin katylymyyla geni? bir okur ve sanatçyyy sayfalarynda bulu?turuyor. Dergi, ?imdiye de?in yayymlady?y pek çok dosyanyn yany syra, özel sayylarla da Türk edebiyatynda öykü ve ?iir v.s türünün dökümünü yapmaya çaly?my?tyr.
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Dergilerimiz
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 2 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2