Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
TÜRKÇE YNTERNETTE YERYNY TAM ALMALIDIR!
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Türkçe'nin internette yerini almasy,
Ynternetin faydaly my, zararly my? tarty?malarynyn hiç kimseye fayda getirmeyece?ini kabul ettik. Globalle?menin konu?uldu?u ve dünyanyn küçük bir köy haline geldi?i günümüzde internetin bu geli?melerdeki rolü ve ileti?imdeki sa?lady?y kolaylyk, herkes tarafyndan kabul ediliyor artyk.

Haberle?me aracy olarak kullandy?ymyz internetin, reklam, pazarlama ve saty? aracy olarak kullanylmasy ve de en önemlisi de faydasynyn zararyndan çok olabilmesi için öneminin çok iyi algylanmasy gerekmektedir. Ynternetin kullanymy ki?ilere göre de?i?se de herkesin ortak bir sorunu var. Ve yazymyzyn asyl konusu da önemini vurgulamaya çaly?aca?ym: Türkçe içerik sorunudur.

Mesle?iniz ne olursa olsun, internetinizi açty?ynyzda -yabancy dil bilmiyorsanyz- konu?mayy bilmeyen çocuklar gibi sadece monitörü izledi?imiz gerçe?ini kabul etmemiz gerek...

Ynterneti faydaly hale getirebilmek için yapmak zorunda oldu?umuz çaly?ma, zengin Türkçe içeriklere sahip sitelerin hazyrlanmasy konusunda çaly?malaryn artyrylmasy gerekir. Her bran?ta her meslekte ve az ya da çok önemli diye synyflandyrmaya girmeden mevcut tüm bilgileri internet ortamyna ta?ymalyyyz ki internet kullanan tüm insanlara faydaly hale gelsin.

Bilgisayarynyn ödev hazyrlamak ya da ara?tyrma yapmak için kullanan bir ö?renci, ö?retmen, meslek erbabynyn birkaç faydaly bilgi için saatlerce internette sörf yapty?yny dü?ünecek olursa belli bir zaman sonra artyk -nasyl olsa istedi?im bilgiyi bulamayaca?ym- dü?üncesi hakim olmaya ba?layacak ve internet sadece haber takip etmek için ya da vakit öldürmek için kullanylan bir araç olarak görülmeye ba?layacaktyr.

Türkçenin büyük bir co?rafyada kullanyldy?y dünyamyzda, dilimizin kullanymynyn yaygynla?masy ve yabancy diller tarafyndan dejenarasyonundan kurtulabilmesi için de internete bir an önce ta?ynmasy gerekmektedir. Her ne kadar software üretimcisi firmalar tarafyndan Türkçe dil deste?i görülmezlikten gelinse de biz varly?ymyzy kendi gayretlerimizle ortaya koymalyyyz ve içerik zenginli?i sayesinde Türkçenin internette de varly?yny ve a?yrly?yny tüm dünyaya duyurmalyyyz.

Henüz ilkokul ça?ynda internetle tany?an, yabancy dil bilmeyen çocuklarymyzyn bilgisayar kar?ysyna geçtiklerinde dilini bilmedikleri bir yabancy sitede kar?ylaryna çykabilecek bir buttonu tyklamalaryyla beyinlerinde silinmez izler byrakabilecekleri görüntülerle kar?yla?ma ihtimallerini de dü?ündü?ümüzde dil konusunun ne kadar önemli oldu?unu bir kez daha hatyrlamy? oluruz.

Ynternetle bilgisayaryn özde?le?ti?i günümüzde bilgisayary nasyl tarty?amyyorsak interneti de artyk tarty?amayyz. Henüz ilkokul 1 de okuyan ö?renciler bile çizgi film kahramanlarynyn isimlerinin sonuna .com ekleyerek o kahramanyn web sitesine ula?ylabilece?ini biliyorlar. Tüm bunlary görmezden gelmek, ileride geri dönülmez bir yanly? olarak kar?ymyza çykacaktyr.

Yapylmasy gerekenler... herkes kendi mesle?i ve birikimlerini, internet ortamyna ta?ymaly ve yazylan kitaplar, dergiler, bitirme ödevleri, tezler, kütüphaneler ve yazaly olan her?eyin hiç vakit kaybedilmeden internet ortamyna ta?ynmasy gerekmektedir.

Ynternet artyk chat ve haberle?me amaçly kullanymynyn dy?ynda da kullanylmak zorundadyr. Ticari kazançlary ve reklam konusundaki öneminden daha çok asyl üzerinde durulmasy gereken konu Türkçe içerik konusudur. E?itimin dahi e-e?itim ?eklinde telaffuz edilmeye ba?landy?y günümüzde Türkçe içerikli sitelerin az olmasy dü?ündürücü de?il mi?

Ynterneti kullanarak 1 günde kitap haline gelecek içeriklerin derlenmesi mümkün, bu ?ekilde kitap yazanlar bile var. Yhtiyacynyz olan bir konuda Türkçe ara?tyrma yapmaya kalkty?ynyzda günlerinizi harcasanyz da birkaç sayfa sizi doyuracak bilgiye zor ula?yrsynyz. Bu da "bir dirhem bal için bir ton odun yemeye benzeyecektir." Yorulmanyz yanynyza kâr kalacaktyr. Herkes üzerine dü?eni yapmaly ve Türkçeyi internette ya?atmalyyyz.

Murat ÖLMEZ
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
TÜRKÇE İNTERNETTE YERİNİ TAM ALMALIDIR!
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2