Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Ykiyüz mü iki yüz mü?
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
.............. ....

........................................... YKYYÜZ.................................yoksa.................................. YKY YÜZ mü?


TDK yine bir yanly?a imza atty ve bizleri çok üzdü.

TDK: TL'de yazym hatasy yok

Türk Dil Kurumu (TDK), yeni dola?yma çykarylan 200 TL'deki sayy adynyn 'YKYYÜZ' biçiminde yazylmasynyn yanly? olmady?yny bildirdi.”

Olmady, hiç olmady. Merkez Bankasy bu i?i daha iyi biliyorsa byrakyn onlar kendilerini savunsun. Neden TDK onlary hakly çykarmayy ye?ledi anlamyyorum.

Bakyn Merkez Bankasy ne demi?:

Merkez Bankasy, 1 Ocak tarihinde dola?yma çykarylan 200 Türk Lirasy'ndaki "YKYYÜZ" ibaresinin biti?ik yazylmy? olmasynyn, para ile ilgili belgelerdeki ve kyymetli evraktaki sayylaryn yazym kuralyna ve 1939 yylyndan bu yana olu?an teamüllere uygun oldu?unu bildirdi.

E?er Merkez Bankasy böyle dedi diyerek TDK “Galaty me?hûr lugaty fasihten evlâdyr.” (Yaygyn yanly? do?ru sözden üstündür.) dü?üncesiyle onlary hakly görüyorsa sözüm yok.

Merkez Bankasy yetkilileri bu kurallaryn gere?ini tam anlamyyla bilseydi ya da bir bilene sorsaydy bu i?ler ba?a gelmezdi. Ayryca yapylan yanly?ly?a kylyf aranyyorsa yine diyecek bir ?eyim yok. Ama yyllarca yapylan yanly?a “dur” diyerek düzeltme yoluna gitmek, geçmi?teki hatadan dolayy da özür dilemek daha erdemli bir davrany? olurdu kanysyndayym.

Aslynda bu olayda TDK kendi kendine açyk vermi?tir. TDK’nin bu konudaki kuraly ?udur:

“3. Para ile ilgili i?lem ve senet, çek vb. ticarî belgelerde geçen sayylar biti?ik yazylyr: 650,35 (altyyüzelliYTL,otuzbe?YKr).”

Evet, i?te kural bu. Yyllarca biz de bunu savunduk ve ö?retmeye çaly?tyk. Tanym do?rudur. Buna sözümüz yok. Yalnyz dikkat ediniz “para” demiyor, “para ile ilgili…” diyor. Yani para adlarynyn böyle bir maddeyle savunulmasy söz konusu olamaz. Ayryca mantyk gere?i de tutarsyzdyr. Çek ve senetler ki?ilerce, el yazylaryyla düzenlenir. ?ahsî kullanym belgeleridir. Üzerindeki i?lemler iste?e ba?ly olarak yapylmakta, yazylmaktadyr. Yani en ufak açykta sahtekârlyklar söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle güvence açysyndan yukaryda da belirtildi?i gibi rakamlar biti?ik olarak yazylyr. Oysa söz konusu olan paradyr. Paranyn üzerinde de?i?iklik yapmaya kim ve niçin gerek duysun? “Yki Yüz” diye yazyldy?ynda nasyl bir güvenlik kaygysy olabilir ki? E?er sahtekârlyklary önlemek için biel?ik yazdyk derlerse buna kargalar bile güler. Kalpazanlar ne görürse onu yapar.

Unutulmamasy gerekir ki çek, senet yazymy istisnai bir durumdur ve örnek te?kil edemez. Ama paralarymyzyn yazymy örnek te?kil edece?inden yanly? bir uygulama önüne geçilemez pek çok yanly?lara neden olacaktyr.

Sayyn Merkez Bankasy yetkilileri ve TDK'de buna olur diyenler. Lütfen bu yanly?y düzeltiniz. En azyndan "Do?rudur, yanly? bir uygulamadyr. Ama maalesef basylmy?tyr. Bunca masrafyn bo?a gitmemesi için kullanymda kalacaktyr. Ancak yeni baskylarda gerekli düzenleme yapylacaktyr." deme büyüklü?ünü gösteriniz. Gösteriniz ki yazym kurallarymyzyn güvenilirli?ine, birlikteli?imize gölge dü?mesin.

Saygylarymla

Tahsin MELAN

***
Sayylaryn yazymy ile ilgili ayrynty için tyklayynyz.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Onsuz da Olmuyor Onunla da...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkada?lar,


TDK’siz de olmuyor TDK’yle de olmuyor... Zengin geçmi?iyle Cumhuriyetimiz’in köklü bir kurulu?u o. Ama ne yazyk, zaman zaman siyasal esintilerin çizgisinde gitmi?, gitmekte. Onsuz olunmuyor, de?erli birikimleri var; onunla olunmuyor, insany kahreden uygulamalary var... Ne yapaca?yz bu koca çynarla!?

Bir kurumun, kurulu?un kurumsalla?masy, ancak yöneticilerinin ki?isel görü?üne, tutumuna göre de?il, bilimselli?e, yer aldy?y alanyn kurallaryna, gereklerine uygun çaly?masyyla olabilir.

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 104
Alıntıyla Cevap Gönder
Hocam yine güzel ve önemli bir konuya değinmişsiniz. Yazınızı okuımasaydım diğer görüşü körü körüne sırf TDK öyle dedi diye kabullenmiştim. Yorumunuz çok güzel ve mantıklı.

İnal Karagözoğlu'nun dediği gibi onsuz olmuyor. Onunla olduğumuzda da iyi ki sizler varsınız.

Teşekkürler
Kullanıcı kimliğini gösterH. Ergenç tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Oca 2009
Bildiriler: 13
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
?unu soraca?ym size
peki bunu yanly? basmy?lar öyleyse bundan sonra bastyklaryny do?ru ?ekilde basamaz my? Yoksa yanly? oldu?unu kabullenmedikleri için mi basmyyorlar?
Kullanıcı kimliğini gösterTayfun YALÇIN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Alıntı:
Sayyn Merkez Bankasy yetkilileri ve TDK'de buna olur diyenler. Lütfen bu yanly?y düzeltiniz. En azyndan "Do?rudur, yanly? bir uygulamadyr. Ama maalesef basylmy?tyr. Bunca masrafyn bo?a gitmemesi için kullanymda kalacaktyr. Ancak yeni baskylarda gerekli düzenleme yapylacaktyr." deme büyüklü?ünü gösteriniz. Gösteriniz ki yazym kurallarymyzyn güvenilirli?ine, birlikteli?imize gölge dü?mesin.


Sayyn Yalçyn, yüksek tabakada olup da her ?eyi en iyi ben bilirim demeyen var my dersiniz? Umalym ki vardyr. Elbette hiç kimse tükürdü?ünü yalamaz. Ama bu konu ki?isel de?ildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin parasy ve dilinin kurallary söz konusudur ve her ?eyin üstünde gelmelidir. Dolayysyyla yanly?ly?y bilmeden (kesinlikle buna eminim) sürdürenlerin, hazyr konu gündeme ta?ynmy?ken gere?ini yaparak erdem sahibi olduklaryny göstermeleri beklenir.

Bugüne kadar hakly oldu?umuz ve ele?tirdi?imiz per çok konuda bekledi?imiz sonuca ula?tyk. Umalym bu konuda da ayny sonuç elde ederiz. Bekleyip görece?iz. Biz üstümüze dü?eni yaptyk. Syra onlarda.

************

Aslynda üstünde durulmasy gereken ba?ka bir konu daha var:

TÜRKYYE CUMHURYYET MERKEZ BANKASI

Nasyl bir tamlama oldu?unu çözebilmi? de?ilim. Paralaryn üstünde aynen böyle yazyyor. Merkez Bankasy'nyn sayfalarynda da
TÜRKYYE CUMHURYYET MERKEZ BANKASI
olarak yazylmy?.Bu yanly? bir kullanymdyr. Yoksa ben mi yanylyyorum? Olmasy gereken ?udur:

TÜRKYYE CUMHURYYETY MERKEZ BANKASI

Bakanlyklaryn, kurum ve kurulu?laryn adlaryna bakarsanyz, Cumhuriyet Savcyly?y (aklyma sadece o geldi) hariç hepsi "Türkiye Cumhuriyeti ..." diye geçmektedir. Merkez Bankasy'nyn ayrycaly?y nedir? Eski paralara baktym ve gördüm ki paralarla ilgili teamüller do?rultusunda bu yazym ?ekli benimsenmi?? Yani yanly? bile olsa böyle gelmi?, böyle gider deniliyor. Yok bu nedenle de?ilse ve sayfalarynda bir yanly?lyk sonucu böyle yazylmy?sa yine ba?y?lanasy de?il. Yanly?lyk bir de?il, iki de?il... Yine de iyi niyetle yakla?alym düzelttiler diyelim. Peki onca para ne olacak?

E?er bu, i?ler sorumlulu?unu bilmeyenler yüzünden oluyorsa yazyklar olsun diyorum. Onlara yazyklar olsun diyelim de onlary oralara oturtanlara ne demeli? Vebali boyunlaryna. Ben dilimin döndü?ünce (sesimi kysarak) tüm nezaket synyrlaryny zorlayarak ancak bu kadar yazabiliyorum. Sözü olan söylesin.

Bu konuda görü?lerinizi yansytyrsanyz sevinirim. Belki de bilmedi?im özel bir durum(!) vardyr, diyece?im ama bunun savunulur tarafyny göremiyorum. Yanly?lar, yanly?lary sürdürerek savunulamaz. Bu konu ile ilgili ilginç açyklamalar var. Fakat hiçbiri bana mantykly gelmiyor. Sanki kylyf bulma gibi bir ?ey. Utanmasam diyece?im ki bir delinin kuyuya ta? atmasy misali bir geli?medir. Bizler de sanki ba?ka i? yokmu? gibi u?ra?yp duruyoruz.

Durup dururken ?imdi de aklyma deve olayy geldi. Hani sormu?lar ya "Neden boynun e?ri?" diye... Acaba diyorum... Yok canym, koskoca Merkez Bankasy, mutlaka bir bildi?i vardyr. (!)

Son olarak küçük bir dörtlük halinde zurnanyn içinden üflemek istiyorum. Anlaya elbette...

Dalkavukluk yaparak a?am pa?am dese de
Sakyn kanma sözlere i?in ehli de?ilse
Bin kez secde ederek önünde diz çökse de
Sakyn verme makamy i?in ehli de?ilse

Saygylarymla

Tahsin MELAN

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
Benden de bu kadarlık olsun:

Paraya bak paraya
Güya döndük liraya
Yazıyla düş alırsın
Hayalleri turaya...

Selamlar

_________________
Sev ki sevilesin!
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Oca 2009
Bildiriler: 13
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
Orada yanlışlık olmayabilir. Sanırım şöyle yazarsam anlarsınız TÜRKİYE ''CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'' bu şekildedir sanırım.
Örneğin:
ALMANYA CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

_________________
Sürç-ü Lisan Ettiysem Affola.
Kullanıcı kimliğini gösterTayfun YALÇIN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
Tayfun Yalçın dost, ne demek kusur. Milyonlarca olgun yaşta insanımız umursamazken sizin bu yaşta bu denli ciddi bir konu hakkında görüşlerinizi bildirmeniz bile takdire layık bir girişim.

Doğrusunu yukarıdaki açıklamadan çıkarmanız mümkün.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

...

Sair örnekler:
Çek Cumhuriyeti M.B.
Demokratik Kongo M.B.
Amerika Birleşik Devletleri M.B.
Rus Federasyonu M.B.Selamlar

_________________
Sev ki sevilesin!
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Oca 2009
Bildiriler: 13
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
Abi neden böyle, neden ama neden,? Çok üzülüyorum halimize. Bu Türkiye'nin sonu hiç iyi gözükmüyor gibi. Bu gençlik nereye gidiyor onu da bilen yok. Hep yabancylara özeniyorlar ama yeri geldi mi ben Türküm demesini biliyorlar. Bir de gerçekten Türk olsalar. Ana sayfada M. Kemal ATATÜRK'ün sözünü görüyorsunuz.

ATATÜRK Diyor ki: Türk demek, dil demektir. Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk milletindenim diyen insan, her ?eyden önce ve mutlaka Türkçe konu?malydyr.

Bu gençlerden hangisi tam bir Türkçe konu?uyor? Gençleri byrakyn Türkiye geneline bakyn bizler gibi az bir topluluktan ba?ka kim Türkçeye önem veriyor? Kim Türkçeyi korumaya çaly?yyor? Günlük konu?malaryn bile yarysy Türkçe de?il okey-yes-no-by by vb. bir de kysaltmalar var slm-nbr-kib-tmm vb. Bu kysaltmalar sanal sohbetlerde kullanylyrken günlük konu?malarda bile kysaltmalar var bilemiyorum yani TRT 6(?e?) bile çykty gerisini siz dü?ünün. Sad


Henüz 17 ya?yndayym. Yanly?larymy ya?yma ba?y?layyn sizlerden ö?renerek daha da geli?tirece?im Türkçemi in?allah.

_________________
Sürç-ü Lisan Ettiysem Affola.
Kullanıcı kimliğini gösterTayfun YALÇIN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
De?erli genç arkada?ym Tayfun Yalçyn Bey, sitemize ho? geldin.

Senelerden buyana umursamaz tavyrlarymyz nedeniyle zaten bu hallere gelmedik mi?
Bakyn; herkes cany nasyl isterse öyle konu?uyor ve öyle yazyyor. Kimsenin belirli bir kurala uyma ihtiyacy yok gibi.
<Amca> anlamaz oldu.

Ama mücadeleden kaçmak yok. Bizler de bo? verirsek, yandyk demektir.


Selamlar

_________________
Sev ki sevilesin!
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 104
Alıntıyla Cevap Gönder


Hürriyet gazetesi 07.01.2009
http://www.sendeyolla.com/haberdetay.aspx?&cid=62&fid=201860&id=202354
Kullanıcı kimliğini gösterH. Ergenç tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Oca 2009
Bildiriler: 13
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
Bakalym ileride ne olacak? Acaba düzeltecekler mi?

_________________
Sürç-ü Lisan Ettiysem Affola.
Kullanıcı kimliğini gösterTayfun YALÇIN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Ekm 2004
Bildiriler: 109
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Düzeltmezlerse bile biz doğruyu öğrenmiş olduk. Bir kez daha anlıyoruz ki çok bildiklerini sananlar, biz ne dersek olur diyenler de yanılıyormuş.

Sağ olun Tahsin hocam. Yüreğinize, kaleminize sağlık.
Kullanıcı kimliğini gösterİ. Özsoy tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
?öyle de Dü?ünebilir miyiz?
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkada?lar,


Kysaca Merkez Bankasy diye adlandyrdy?ymyz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasy’nyn adynyn niye Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasy olmady?yny, ben, bu bankanyn kurulu? yasasynyn 1’inci maddesinden anlyyorum:

“Türkiye’de banknot ihracy imtiyazyna münhasyran sahip ve bu Kanunda yazyly görev ve yetkileri haiz olmak üzere ‘Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasy’ unvany altynda anonim ?irket olarak bir banka kurulmu?tur.

Banka, bu Kanunda sarahat bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir.

Bu Kanunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasy ‘Banka’ olarak ifade edilmi?tir.”

Bu madde, 14.1.1970 tarihli 1211 sayyly yasanyn 1’inci maddesinin 21.4.1994 tarih, 3985 sayyly yasayla de?i?tirilen biçimi. Ancak, bu maddeyle ortaya konan ana dü?ünce, Merkez Bankasy’nyn 1 Eylül 1931 tarihinde kabul edilip 20 Eylül 1931 günlü Resmi Gazete’de yayymlanarak yürürlü?e giren 1715 sayyly ilk yasasynynkiyle ayny. Ana dü?ünce ?u: bu banka, ülkemizde kâ?yt para çykarmada tekel niteli?inde yetkili olacak, kimi parasal konularda görevleri, yetkileri bulunacak; bu görevleri gere?ince yerine getirmek, yetkilerini en etkili biçimde kullanabilmek için de özel hukuka ba?ly bir ortaklyk yapysynda olu?turulacak.

Yeri gelmi?ken ?unu da söyleyeyim, Cumhuriyet yönetimi, Osmanly döneminde ‘merkez bankasy’ gereksemesini kar?ylamak üzere kurulmu? olan Osmanly Bankasy’nyn* 1925’te sona erecek olan tekellik süresini belli ko?ullarla 1935’e kadar uzatmy? bulunuyordu. Bu uzatmanyn nedeni, yokluktan yeni çykmy? bir ülkenin içinde bulundu?u parasal zorluklardy. Genç Cumhuriyet’in merkez bankasy ancak 1931’in 3 Ekimi’nde kurulabilecek, 1932 ba?ynda da resmen çaly?maya ba?layacaktyr...

Bütün bunlar, sanyyorum, Merkez Bankasy’nyn adyndaki bizlere ‘ters’ gelen durumu açyklamaya yeter. Ama ?unu da belirtmeliyim, özetlemeye çaly?ty?ym Merkez Bankasy’na ili?kin bu bilgiler, yeni devletin yöneticilerinin, “Osmanly’nyn merkez bankasynyn yerine geçecek olan yeni kurulu?un adynda ‘yalyn bir cumhuriyet sözcü?ünün yer almasyny’ özellikle istemi? olabilecekleri” dü?üncesini uyandyryyor bende. Yani, Cumhuriyet’in Merkez Bankasy! Typky Cumhuriyet Savcysy gibi... Bu adlardaki Cumhuriyet sözcü?ü, ulusal tarihimizin en kysa, en özlü, en çarpycy vurgusu...

Ve, söz Cumhuriyet Savcysy adyna/kavramyna gelince, Cumhuriyetimiz’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in Cumhuriyet Savcylary’na sesleni?inin birinci bölümcesini bir kez daha okumadan edemiyorum; tarih 9 Ekim 1925:

“Her uygar ve ça?da? devlette oldu?u gibi, Türk Cumhuriyeti Adliyesi’nde de, Cumhuriyet Savcylary’ny yüksek ve son derecede önemli bir görev ve makamyn temsilcileri olmak üzere tanyrym. Devrim Savcylary’nyn, kendilerine verilen bu büyük görevin önemine uygun olarak gayretli ve çaly?kan olmalary konusunu, Adliyemiz’in ba?ary ve üstünlü?ünün en önemli etkenlerinden sayarym. Laik Türk Devrimi, ça?ymyzyn uluslara ya?ama ve yükselme yetene?ini veren en son ve en uygar ilkelerin bir ifadesi ve Türk Ulusu’nun büyük özverileriyle sürdürülen ve kazanylan büyük sava?ynyn eseridir. Devrimlerin gerçekle?mesi, kararlary ve kanunlaryyla, ulusal irade ve ulusal egemenli?in bir görünümü; bütünü itibaryyla da Türk Ulusu’nun bütün haklarydyr. Devrimlerin her biri, ulusun eme?i ve hakkyyla gerçekle?mi?tir. Cumhuriyet Savcylarymyz’yn devrimin gerekleri etrafynda en kyskanç ve uzaklary gören hassas nöbetçiler olmalaryny, asyl görevlerinden sayarym.”


____________________

* Geçen yyl Mart’ta bamba?ka bir konuda yazdy?ym bir yazymym dipnotunu sunuyorum (sabyr gösterecek arkada?lar, a?a?ydaki ilk ba?lantyda ula?acaklary yazynyn BHP-BYLLYTON VE RYO TYNTO YLY?KYSY ba?lykly bölümünü okurlarsa ilginç bir ?eyle kar?yla?acaklar, bugün içinde ya?ady?ymyz ady konmamy? sava?y daha da açyklykla anlamlandyracaklar):

“Osmanly Bankasy (Bank-y Osmani-i ?ahane [Osmanly Bankasy]), 1863 yylynda Ystanbul’da yabancy sermayeli bir banka olarak kuruldu. Osmanly Devleti’ne borç para vermek amacyyla kurulan Banka’nyn e?it konumdaki sahipleri, 1856’da ‘Ottoman Bank’ adyyla bir ticaret bankasy olarak kurulmu? olan Yngiliz sermayeli banka ile bir Yahudi bankacylar ailesi olan Fransyz mali grubundan Rothschild Ailesi’ydi. Ottoman Bank’in Rothschild Ailesi’yle i? ili?kisi, Banka’nyn 1862’de bu aileden borç almasyyla ba?lamy?ty.

Osmanly Bankasy, Kurtulu? Sava?ymyz syrasyndaki bu niteli?iyle ulusal bir banka de?ildi.

A?a?ydaki iki ba?lanty meraklysy için bir ‘giri?’ olabilir:
- http://www.evrensel.net/06/01/16/ekonomi.html#1
- http://kitap.antoloji.com/dunyanin-gizli-seckinleri-rothschild-ailesi-kitabi/

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Ynal Bey, te?ekkürler.

Yukaryda sözünü etti?im bilgiler bunlardy. Bana zorlama ve tutarsyz geldi?i için üstünde durmamy?tym. Cumhuriyet Merkez Bankasy denilmesine sözümüz yok. "Türkiye" ba?yna eklenince i? kary?yyor.

Ben yine sözümdeyim. Bu i?lemler yapylyrken yazym kurallaryna bilerek ya da bilmeyerek özen gösterilmedi?i için bu ?ekilde yazylmy? ve resmî belgelere geçmi?tir kanysyndayym. Kimselere kyzmyyor ve saygysyzlyk etmek istemiyorum. O günlerin ?artlarynda bu tür ayryntylaryn dü?ünülmemi? olmasy do?aldyr, do?al kar?ylanabilir. Y?in resmiyete dökülmesi ile de akan sular durmu? ve o gün, bu gün tarty?ylmadan bir aly?kanlyk olarak sürdürülmü?tür. Yani "böyle gelmi? böyle gider" diyorlar. Gitmemeli...

Bu olay bazy ?ehirlerdeki sokak adlaryny hatyrlatty.* Yzmir'de çok var. "52 SokaK" "64 Sokak" vb. Y?in ehli olmayan birinin bu yanly? uygulamayy ba?latty?yna inanyyorum. Kesinlikle rakalaryn syralanmasyndaki kuraly bilmedi?inden yanyna noktayy koymamy?tyr. Dolayysyyla bu örnek de ba?yny alyp gitmi?tir. Bir akly ba?ynda Allah kulu da çykyp bunu düzeltme yoluna gitmiyor. Belediyelerde hiç mi sözlük veya Yazym Kylavuzu yok acaba?


* Bu konuyu daha ayryntyly olarak ayry bir bölümde ele almayy dü?ünüyorum.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Ykiyüz mü iki yüz mü?
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 2 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2