Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
"Ispaha Olmadan Alaybeyi Olunmaz!..."
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
“Ispaha Olmadan Alaybeyi Olunmaz!...”¹

ÖyküOrta boy bir kasabada dar gelirli bir ailenin üçüncü çocu?u olarak dünyaya gelmi?ti. Orada büyümü?, ilk ve ortaokulu ba?aryly bir ö?renci olarak orada bitirmi?ti.

Ba?aryly bir ö?renci olu?u birilerinin dikkatini çekmi?ti; ve gizli bir el, liseyi çok çok özel bir okulda okumasyny sa?lamy?ty. Ayny gizli el, cebine harçlyk da koyarak ona yüksekö?retimin kapylaryny da açmy?ty. Yleti?im okumasy istenmi?ti; bu dalda yeti?mi? gençlere ihtiyacy vardy o birilerinin. Emir yüksek yerden geliyordu; o da, ayny tezgâhta dokunmakta olan birçok okulda?y gibi bu iste?e boyun e?mek zorunda kalmy?ty.

*

Yleti?imci diplomasyny aldy?y gün, artyk bir yol ayrymynda oldu?unun bilincindeydi: ya o birilerinin gösterece?i i?lere sarylyp artyk çok iyi tanydy?y bir ‘makine’nin herhangi bir parçasy olacakty ya da diplomaly i?sizler ordusuna katylyp bir an önce askere alynmayy bekleyecekti. Bundan bir adym ötesine ili?kin bir öngörüde bulunamyyordu. Belki de ileriyi dü?ünmekten korkuyordu. Lise ve üniversite yyllarynda, üst gelir grubundan pek çok tanydy?y olmu?tu. Ve onlar için bir ‘öteki’ olmaktan ba?ka bir anlam ta?ymady?yny görmekte gecikmemi?ti. Çok iyi biliyordu, madem ‘berikiler’ makinenin sahipleriydi, o, yalnyzca ve yalnyzca bu düzenin her an de?i?tirilebilir bir parçasy olabilecekti. Yleriyi dü?ünmekten korkmasy bundandy.

Dü?ündü ve kararyny verdi: bir makine parçasy olmayacakty!

*

Ystanbul’da yayymlanan anly ?anly bir günlük gazetede bir günlü?üne kö?e sahibi olmu? bir kalem erbabynyn günlü?ünden²:
......
Çumra; 27 haziran 2002
Günler geçmek bilmiyor.. Çok canym sykylyyor. havalarda iyi ysyndy.
.....
13.07.02 Çumra;
Tahadan bu gün mektup aldym. gazetede efendi hazretlerini yakinen tanyyan bir zâtlan tany?my?. Hergün görüyormu?. Vaziyetimi bu muhtereme arzetmi?. Adamda; ben ona iyi bir i? bulurum demi?.
.....
Çumra, 31 Temmuz 2002;
Tâhâ telefon etti. Cepten etti. Çaly?ty?y gazeteden vermi?ler. O zât; bir pazarlama ?irketinde bana i? bulmu?. ?imdilik getir götür i?lerine bakacakmy?ym. Parasy iyi imi?. Y?; Istanbul’da imi?. Tâhâ; gel dedi. Senin için iyi olur dedi. Ben; dü?ünmek için 1 hafta mühlet istedim. Havalarda ziyâdesiyle ysyndy.
.....
Çumra; 02 avustos 2002
Y? meselesini anneme söyledim. Uza?a mürvetini görmeden göndermem dedi. Helâl süt emmi? bir kyz var dedi. Onunla evlen dedi. Annemden kurtulmak mümkin de?il. Cevâbymy hemen istedi. Bir görmek lâzym dedim. Annem; peki dedi. Kyzyn ady; Müyesser.
.....
04 a?ustos..
Dayymyn kyzy bize geldi. Müyesseri’de bize getirdi. Haly tezgâhlaryny göstermek bahânesiylen getirdi. Beyendim. Babamda kyzy beyenmi?. Annem çok beyeniyor. Bende biran önce isteyin dedim.
.....
6 Austos;
Annemler bu gün kyz istemiye gittiler.
Tâhâ’ya telefon ettim. Müyesser mes’elesini anlattym. Pazarlama i?ini unutalym dedim. Dedimkine; o kadar okuduk dirsek çürüttük. Kendi mesle?imi yapmak istiyorum. Dayymynda gazeteci oldu?nu söyledim. Gastede banada i? bulmak mümkin imi?. rada; me’zun oldu?umuz mektepten bir çok insan çaly?yyor imi?. Bir çok tanydyklar var imi?. Tâhâ; o zâta mes’eleyi anlatyrym dedi.
.....
11 a?ustos; 2002
Tahâ telefon etti. Y? olacakmy?. Bende evlenme i?lerini anlattym. Burdan bayramdan sonra kurtulabileceyimi anlattym.. Y?i ona göre ayarlaryz dedi. Tâhâ; evlenme hâdisesini duyunca çok memnun oldu.
.....
12 ekim 2002.. Çumra;
Nikah için gün aldyk. Yki bayram arasyna tesâdüf etmemek için annemler acele ediyor. Buna ben de sevindim, biran önce i?e ba?lyycam. Sâlim hocayada söylendi. Annemler; Istanbul i?i olana kadar birarada otururuz diyor.. kyz tarafyna söylemi? bizim için farketmez demi?ler. Müyesser’de bir?ey demedi.
.....
22 ekim
Haftaya çar?amba gününe evleniyoruz. 1 hafta sonrada ramazan. Istanbul i?ine çok seviniyorum. Müyesser’de seviniyor.. bayramdan sonra gidiyoruz. Tâha ev i?inide ayarlayacak.
.....
istanbul. 10 ocak 2003;
Bu gün cumadan sonra yazy i?leri bizi toplady. Bâzy arkada?lara muhabirlik yaptyracaklar imi?. Bir forum doldurttular.. forumda; alâka duydu?umuz sâhalary i?âret etmeyi de isteniliyordu. ben; makâle yazysy ve sinamaylan televizyonu i?âretledim..
.....
Gazete, 30 Nisan 03
Ben ?ahsen sinemayy çok seviyorum.. çok filim seyr ediyorum.. ye?ilçam deniliyormu?. türk sinemasy son tahlilde endüstiriyele?ememi? bir hobidir.. Lâkin; azymsanylynmayacak bir emekçi gurubu da meydâna gelmi?dir. Ye?ilçamyn peryodu belli olmayan iyi dönemlerinde bu emekçilerin karynlary doymu?du.. Bunlar; daha sonraki devirlerde hatlarynyn büyük kysymlaryny sanatdan çok ekmek derdine dü?erek geçirmi?lerdir. Bu güne bakarsak; Türk insany özel televizyonu ke?fetti?i için bu insanlaryn yüzü gülmektedir. Yerli dizi sektörü; senede 80 ilâ 100 adet gibi akyl almayan bir rakkam yakalady?y için; günümüzde piyasada nerde ise i?siz emekçi kalmady?y görülmektedir.. Bu mevzuuyu ara?tyrmak ve bir yazy yazmak istiyorum.
.....

*

Son dönem medya mensubunun günlü?ü sürüp gidiyor...

* * *

Sonra ne mi oldu? Bu arkada? birden kö?e yazary oluverdi. 10 Ocak 2003 Cuma günü doldurdu?u formda, ilgi alanynyn sinema, televizyon ve kö?e yazylary oldu?unu belirtmemi? miydi? Azimli bir gençti; gazeteye kapylandy?yndan beri kendisini yeti?tirmek, iyi bir gazeteci yazar olmak için günde yirmi-yirmi be? makale deviriyordu. Ne bulursa...

Ady ‘Murad’dy ve sonunda muradyna erip ilk yazysyny patlatty. Takvimler, 16 Haziran 2004’ü gösteriyordu. Tahmin edilece?i gibi, yazynyn konusu Ye?ilçam, sinema emekçileri ve televizyon yayynlaryydy. Arkada?, sinemacyly?ymyzyn durumuna iyiden iyiye takmy?ty; televizyon yayynlaryna da... Yazysyny hazyrlamada, günlü?ünün 30 Nisan 2003 tarihli sayfasyndaki notlaryndan da yararlanmy?ty. Bu ilk kö?e yazysynda, çok güncel bir noktaya da parmak basmy?, televizyonlaryn artyk bir i?kenceye dönü?mü? olan reklam çylgynly?yna veryansyn etmi?ti. Biraz paldyr küldür gitmi?ti, ama olsundu.

Ve bir ?ey daha oldu: bu ilk yazysynyn çykty?y gün, tam da arkada?larynyn kutlamalaryyla kendinden geçmek üzereydi, Çukurova’nyn yerel gazetelerinden birine ömrünü vermi? olan dayysyndan bir eposta aldy. Yleti, iki tümcecikt: “Ye?enim, bizim burada bir söz vardyr: Ispaha olmadan alay beyi olunmaz!... Geçen yylyn en ba?aryly basyn foto?rafy ödülünü kazanan karele bir bak, ne demek istedi?imi anlayacaksyn.”


*

Murad, dayysyndan gelen ileti üzerine bir kez daha dü?ündü ve kararyny verdi: ham bir yazar olma u?runa bir makinenin parçasy olmayacakty! O anly ?anly i?i byrakyp ba?ymsyz bir gazetenin Beyo?lu muhabirli?ine geçti. ?imdi, kendisini yeti?tirmek için büyük bir çaba içinde ve yakynda baba olacak.³


Ynal Karagözo?lu
Yarymca, 21.6.2004
_________________

¹ Adana yöresinde çok söylenen bir atasözü (yspaha: Adana yöresi a?zynda sipahi [sipahi: Osmanlylar’da tymar sahibi olan atly asker synyfy; tymar: Anadolu Selçuklulary ile Osmanlylar’da, belirli görev ve nizmet kar?yly?ynda ki?ilere verilen, yyllyk geliri 3-20 bin akçe olan toprak; alaybeyi: Albay rütbesinde jandarma alay komutany]).
² Bu bölüm, ‘kalem erbaby’nyn kaleminden çykty?y gibidir.
³ ‘Kalem erbaby’ ile onunla ilgili ki?i, yer ve olaylar hayal ürünüdür; ‘basyn foto?rafy ödülü’ denen ödül ise, evet, Foto Muhabirleri Derne?i, her yyl böyle bir ödül vermektedir.

Not: Bu öykümü, http://www.dilimiz.com/forum/viewtopic.php?t=2665 sayfasynda Yki Nokta (..) ba?ly?y altynda açylan konu dolayysyyla anymsadym. YK

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
"Ispaha Olmadan Alaybeyi Olunmaz!..."
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2