Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Türk Üniversiteleri Ylk 500 Arasyna Giremiyor 1
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 104
Alıntıyla Cevap Gönder
Neden Türk Üniversiteleri Ylk 500 Arasyna Giremiyor -1

Syk syk dünyanyn en iyi üniversitesi hangisi gibi sorular gündeme gelmektedir. Geçen yyl Time dergisi dünyadaki en iyi 100 ve Çin'in Shanghai Jio Tong Üniversitesi her yyl 21 farkly kystasy kullanarak yapty?y dünyanyn 500 üniversitesinin syralamasynda herhangi bir Türk üniversitesinin bulunmamasy üzerine üniversite içi ve dy?yndaki bazy çevrelerce cylyz bir tarty?ma ba?lamy?tyr.

Yazynyn tamamay:
http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=12589
Kullanıcı kimliğini gösterH. Ergenç tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
gençyazylym
Misafir

Alıntıyla Cevap Gönder
Bir üniversite ö?rencisi olarak gerçekten bu sorunun cevabyny çok merak ediyorum. "Türk üniversiteleri neden ilk be? yüzde de?il?"

Konuyla ilgili olarak sitemizde bir sormaca(anket) ba?lattyk. Acaba bu soruya -bu sorunun acysyny çeken- üniversite ö?rencileri ne cavap verecekler. Ba?latty?ymyz sormacanyn sorusu ve cevaplary a?a?ydadyr.


Türk üniversiteleri neden ilk be? yüzde de?il?

a-) Öz dilimizle e?itim yapylmady?yndan
b-) Yngilizce iyi ö?retilmedi?inden
c-) Maddî Ymkânsyzlyklardan
ç-) E?itim kalitesinin dü?üklü?ünden


Sonucu hep birlikte görece?iz.
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 27 Nis 2005
Bildiriler: 1
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Hulki Cevizo?lu bir konusmasynda yabancy dille e?itim yapan üniversitelerimizden yakynyyordu...Acaba bu üniversitelerimizden kacy yabancy dille e?itim yapty?y için uluslararasy bir ortamda hak ya da söz sahibi oldu?Sayyn Cevizo?lu bu dü?üncesinde çok haklyydy.Yani öz dilimizle yapmady?ymyz e?itim bize hiçbir ?ey kazandyrmady?y gibi zarar vermektedir.

_________________
Serap AKBULUT
"Türkçemiz Sevdamyzdyr!"

http://www.turkcesevdalilari.com
Kullanıcı kimliğini gösterserap tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 27 Nis 2005
Bildiriler: 2
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Bence ilk beş yüze giremememizin sebebi eğitimin kalitesinin düşüklüğüdür. Hulki CEVİZOĞLU doğru söylüyor ama en önemli sebeplerden biri olan kalite düşüklüğünü göz ardı ediyor. Öğretmenlerin yeterince kendini geliştirememesi ve gerekli kaynakların eksikliği bence en önemli etkendir.

_________________
Nagihan ÖZDEMYR
"Türkçemiz Sevdamyzdyr!"

http://www.turkcesevdalilari.com
Kullanıcı kimliğini gösternagihan tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkada?lar bu sonuca tepki vermek bence anlamsyz. Çok do?al bir sonuç. Siz, yani bizler kendimize güvenmezsek, kendimize saygy duymazsak bunu ba?kalaryndan beklemeye hakkymyz olabilir mi?

Ylk önce kendimize güvenmeyi ve bu güvenimizi dy?a yansyttmayy ö?renmeliyiz. Y?te o zaman çorap sökü?ü gibi arkasy gelecektir. Aksi halde sizi kimse syralamaya almaz.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkadaşlar,

İlk 500 Üni. arasında yer alamamamızın nedenini, herbir tarafın yandaşlarına gerekli niteliklere sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın öğretim üyeliği ünvanlarını dağıtmalarındandır. Varsayımla Dünya Profluk, Doçentlik imtihanları açılsa (var olan değerli hocalarımız ayrılırsa) büyük bir çoğunluğu bu imtihanlarda başarısız olacaklardır. Geçmiş dönemlerde Üniler açılırken gerekli öğretim kadrolarını temin etmek için süratle bu ünvanlar yandaşlara ulufe gibi dağıtılmıştır.

Hocalar ilim adamı vasfına uygun çalışmalarda bulunacakları yerde, çeşitli dernek ve oluşumlara girerek kişisel geleceklerini sağlama alma gayreti içinde bulunmaktadırlar. Kendileri gerçek anlamda ilim adamı olmadıklarından, yükselmelerinin yani haketmedikleri yerlere gelmelerinin böyle bir oluşumun mensubu olmadıkları takdirde mümkün olmadığını bilmektedirler. Halbuki ilim adamı deyimini kaynaklardan araştırdığımızda anlamının yukarıdaki anlattıklarımla hiçbir benzerliği bulunmamaktadır.

Bu böyle olunca ilk 500'e giremediğimizin hatta belkide ilk 1000'e giremediğimizin nedeni anlaşılacaktır. Bu konular uzaktan bakıldığında daha net görülebilmekte, ancak çözümünün de neredeyse imkansız olduğuda bilinmektedir. Sonuç olarak sözlerimi İ. İnönünün bilinen sözüne bağlayarak bitiriyorum. .. Bir memlekette namuslularda, namussuzlar kadar cesaretli olmadıkça, o memleket düzelmez.

Saygılarımla.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 331
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayyn ertol do?ru söylemi?siniz. Y? yalnyzca çarçabuk da?ytylan bilimsel unvanlarla kalsa...

Bugün dünyadaki ilk 500 üniversite içinde Türkiye'den bir tek üniversite bile yoksa bunun birçok nedeni var:

1. Bilimsel olunmasy gereken konulara siyasetin kary?masy;
2. Akademik yükselme syrasynda yapylan yabancy dil synavlarynyn bir yeterlilik belirlemekten çok "bir eleme aracy" durumuna getirilmesi;
3. A?yry derecede zorla?tyrylan yabancy dil synavlary yüzünden bilim adamlarynyn kendi alanlaryyla ilgili çaly?malara yeterli zaman ayyramamalary; i?i gücü byrakyp yabancy dil synavyna hazyrlanmak zorunda kalmalary;
4. Buna kar?yn kimilerinin de "siyasal yanda?lyk" do?rultusunda birtakym makam ve konumlara çok rahat ve kolay ula?malary;
5. Bilim dünyasyna çok ?ey kazandyrabilecek, gerçek bilim adamlarynyn da bürokrasinin dolambaçlary yollarynda zaman yitirmeleri, maddi olanaksyzlyk engeline takylmalary;
6. Kimi bilim adamlarynyn da bu engellenmeler kar?ysynda usanyp yabancy üniversitelerin ça?rylaryna yanyt vermeleri; bunlaryn sonucunda da beyin göçünün artmasy;
7. Kysa ady YÖK olan Yüksek Ö?retim Komiserli?inin bir bilim kurulundan çok "siyasal bir parti" gibi hareket etmesi, ça?da?y ve garip uygula(t)malarla çaly?kan insanlary yyldyrmasy; demokrasi kar?yty bir yapylanmaya giderek "Ben yaptym oldu." manty?yyla hareket etmesi sonucunda birçok bilim adamynyn küstürülmesi, sindirilmesi;
8. Üniversitelerde okuyan ö?rencilerin, bilgi ve yetenek düzeylerine göre de?il de kylyk kyyafetlerine göre de?erlendirilmeleri;
9. Bin kere anlatylmasyna kar?yn hâlâ birilerinin anlamamakta direndi?i "yabancy dille e?itim"in yol açty?y yykymlaryn önüne geçilememesi. (Yabancy dille e?itim ö?retimi, bilim dünyasynda yer edinebilmek için vazgeçilmez ve yararly bir uygulama olarak sunan ODTÜ, Bo?aziçi, Bilkent gibi üniversiteler acaba niye ilk 500 içinde yoklar? Bu veriler açyklanynca yabancy dille e?itimi savunanlaryn yüz ifadesi nasyldy acaba? Yüzleri mosmor bir hal almy? olablir mi?)

Bu listeyi daha da uzatabiliriz. Sözün özü; üniversitelerimiz bilimsel aydynlanmanyn, demokrasinin, dü?ünce özgürlü?ünün, anayasa ile korunan e?itlik ilkesinin, insan haklarynyn bize sa?lady?y ça?da? baky? açysyyla de?il, Orta Ça?'yn karanlyk baky? açysyyla yönetildi?inden "bilim" arka plana dü?mü?, "siyasi çeki?meler" ana gündem maddesi haline gelmi?tir. Bunun da ba? sorumlusu "YÖK"tür. Demokrasiyi rafa kaldyran bir darbenin do?urdu?u bu ça?dy?y kurum ortadan kalkmady?y sürece yukaryda sözü edilen sorunlaryn çözümü için bir adym bile ileriye gidilemez. Çünkü, YÖK'ün amacy yol açmak de?il, yol kesmektir.

_________________
Türkçem, benim ses bayrağım.
Kullanıcı kimliğini gösterOzan Aydin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Re: Türk Üniversiteleri Ylk 500 Arasyna Giremiyor 1
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Oca 2005
Bildiriler: 28
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
H. Ergenç demiş ki:
Neden Türk Üniversiteleri Ylk 500 Arasyna Giremiyor -1

Syk syk dünyanyn en iyi üniversitesi hangisi gibi sorular gündeme gelmektedir. Geçen yyl Time dergisi dünyadaki en iyi 100 ve Çin'in Shanghai Jio Tong Üniversitesi her yyl 21 farkly kystasy kullanarak yapty?y dünyanyn 500 üniversitesinin syralamasynda herhangi bir Türk üniversitesinin bulunmamasy üzerine üniversite içi ve dy?yndaki bazy çevrelerce cylyz bir tarty?ma ba?lamy?tyr.

Yazynyn tamamay:
http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=12589


Belirtti?iniz makalede de eksiklikler oldukça ayryntyly bir ?ekilde sergilenmi?. Burada ismi geçen üniversitelerden birinden mezun olmak üzere olan bir ki?i olarak ben de bazy yorumlarda bulunmak istiyorum. Böyle bir de?erlendirmede bizim üniversitelerimizin yer alamamasyny öncelikle kendi içinde e?it seviyede e?itim kalitesine ula?amamy? olmalaryna ba?lyyorum. Özellikle fazla sayyda alana sahip ve yine fazla sayyda ö?renci baryndyran üniversitelerin kaliteyi korumada sorunlar ya?ady?yny dü?ünüyorum. Y?in ticarete dökülmesi de kaliteyi olumsuz derecede etkiliyor kanysyndayym.

Bir di?er konu ise ürünlerin elle tutulur hale getirilememesi yani kullanym hakky alynamamasy. Bu konuda ülke olarak son derece yetersiz seviyedeyiz. Bugün çaly?malaryn a?yrlykly olarak bu yöne çevrilmesi yani üniversite-sanayi i?birli?inin üst seviyelere çykarylmasy gerekti?i dü?üncesindeyim.

Mezuniyet sonrasy akademik ara?tyrmalara yönelme dü?üncesinde biri olarak bu konuyla kysa bir zaman sonra çok daha yakyndan ve ayryntyly olarak ilgilenme fyrsatym olaca?yny dü?ünüyorum. Ümit ederim bu konuda önemli adymlar atmamyzda küçük de olsa katkyda bulunabilirim.

Saygylar.
Kullanıcı kimliğini gösterH.Çalik tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Üniversiteleri İlk 500 Arasına Giremiyor 1
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2