Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
'ERMENY DYYASPORASI - ERMENY SOYKIRIMI' (?)
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
‘Diyaspora’ Sözcü?ü Dolayysyyla


GÜN geçmiyor ki dilimize bir laf dolanmasyn. Son günlerde bir ‘diyaspora’dyr aldy ba?yny gidiyor. ‘Diaspora’ diye söyleyenler de var. Yunancadan gelen bu sözcük (Yng. Diaspora)1, ‘Ermeni soykyrymy’ savy ba?lamynda dola?yma sokuldu: ‘Ermeni diyasporasy’. Devlet büyüklerimizden ba?layyp a?a?ylara do?ru gidiyor. TV’ler geri kalyr my!?..
“Ermeni soykyrymy oldu mu olmady my” sorusunun kesin yanytyny tarihçilere byrakyp ?unu söylemek istiyorum: Bu ‘Ermeni diyasporasy’ söylemini ülkemizde ilk kez kim ne zaman kullandy, bilmiyorum, ama, sözlüklerin, ‘diyaspora’ sözcü?ü için, “sürgün edilen Yahudiler’in dünyanyn her tarafyna yayylmasy” açyklamasynda birle?ti?ini biliyorum. Yncil’e göre de, ‘Diyaspora’ (bu kez, ba?taki harf büyük harf), Kudüs’ün dy?yndaki Yahudi Hyristiyanlar... Demek oluyor ki, bu kavramy, dünyanyn türlü ülkelerinde ya?amakta olan Ermeniler’le ilgili olarak kullanmak yanly?tyr. Hele de ‘Ermeni diyasporasy’ diye bir tamlama/tanymlama yapmak, olacak i? de?il. ‘Ermeni diyasporasy’ söylemi, ‘diyaspora’nyn Yunancadaki anlamyyla da uyu?muyor: Osmanly’nyn belli bir tarihte ülke içerisinde uygulamy? oldu?u i?lemin ady/anlamy/niteli?i/boyutu, ‘göç ettirme’dir (tehcir, tehcir etme). Bu sözcü?ün bir anlamy da ‘sürme’. Yyi de, ‘Ermenileri göç ettirme’ olgusunu ‘sürgün’ olarak tanymlamak, en hafifinden bir zorlamanyn dik âlâsy de?ildir de nedir!?..
Peki, o Ermenistan dy?ynda dünyanyn türlü ülkelerinde ya?amakta olan Ermeniler için ‘sürgündeki Ermeniler’ tanymlamasyny yapabilir miyiz? Hayyr, yapamayyz. ?undan ötürü yapamayyz: Ermenileri yerlerinden süren olmady ki... Üstelik, bu ‘sürgünde olma’ yaky?tyrmasy, ‘Ermeni soykyrymy’ savyny ortaya atanlarca Osmanly’yla, dolayysyyla Türkiye Cumhuriyeti’yle ili?kilendiriliyor ki, bu yaky?tyrma, her ?eyden önce o savla çeli?mekte. Öyle ya, Ermeniler soykyryma u?ratyldyysa sürgün edilenler kim? Anla?ylyr gibi de?il. ?unu da ekleyeyim, ‘sürgündeki Ermeniler’ -ben onlara ‘tuzu kuru Ermeniler’ diyorum- neden ülkelerine dönmezler ki?!..
* * *
?imdi de sizlere, geçen yyl, Aziziye kahramanlarymyzdan Nene Hatun’a gönlümde bir onur kö?esi sunmak üzere tarihsel gerçeklere dayanarak yazdy?ym AZYZYYE’DE ATAN YÜREK adly radyo oyunundan bir bölümü aktarayym. ?u içinde ya?ady?ymyz günlere uygun dü?üyor:

<<AZYZYYE’DE ATAN YÜREK

Ülkemizde anneler günü ilk kez 1955’te kutlanmaya ba?lamy? ve o yyl ‘yylyn annesi’ olarak Nene Hatun seçilmi?tir. Bu ilk anneler gününde, 93 Harbi kahramanlaryndan Nene Hatun’a ayryca ‘Anneler Annesi’ unvany da verilmi?tir. Nene Hatun, bu unvany aly?yndan çok kysa bir süre sonra, 22 Mayys 1955’te, do?um yeri olan Erzurum’da 98 ya?ynda gözlerini ya?ama yumdu.
Nene Hatun, ‘93 Harbi’ diye anylan 1877-78 Türk-Rus Sava?y syrasynda yazylan ünlü kahramanlyk destanymyz Aziziye Tabyasy Savunmasy’nyn ya?ayan tek tany?yydy. O ?imdi, kurtarylmasy için bir önder olarak sava? verdi?i Aziye Tabyasy’nda yatyyor.

Türk Kadynlar Birli?i, her yyl, o yyl çocuklary için büyük fedakârly?a katlanan annelerden birisini ‘yylyn annesi’ seçiyor ve o annenin ki?ili?inde tüm annelere iyi dilekler sunuluyor.2.....................................

GEÇY? MÜZY?Y : DUYGUSAL BYR MÜZYK YÜKSELYR. BU MÜZYK BYR SÜRE SONRA FONA DÜ?ER.
EFEKT :YALINAYAK MERDYVEN ÇIKAN BYR KADININ YAKLA?AN AYAK SESLERY. AH?AP BYR ODA KAPISI AÇILIP KAPANIR.
MÜZYK :GÜÇLÜ BYR FELAKET MÜZY?Y. MÜZYK ALÇALIP FONDA KALIR.

NENE -(BYRAZ ÜRKMÜ? VE ?A?IRMI?, HAYKIRIR) Kimsiniz? Ne aryyorsunuz evimde?
1. SALDIRGAN –(SARHO?, ?IMARIK, SAHTEKÂR [BOZUK BYR TÜRKÇEYLE]) Korkma güzelim... Biz yabancy de?iliz. (ES) Cepheye gidiyoruz. Çok acyktyk da, biraz ekmek istemek ...
NENE -(YNANMAMI?, KORKUSUZ VE SERT) Kim açty size kapyyy?! Evde kimse yoktu ki... (ES) Ekme?i kim verecekti?
2. SALDIRGAN –(YILI?IK) Seeen!..
NENE -(SORGULAR GYBY) Askerseniz, hani elbiseleriniz? Tüfe?iniz nerede?!..
2. SALDIRGAN –(YILI?IKLI?I ARTMI?) A?a?yda byraktyk. (ES) Çok sordun ha! Geç içeri, göster bakalym ?u ekme?in yerini! Yürü!..
EFEKT :YLERY ATILAN BYRKAÇ ADIM SESY. MÜZYK BYRDEN YEKSELYR, BYRAZ SONRA HAFYFLER.
NENE -(KORKUSUZCA BA?IRIR) Çek elini üzerimden! (ES) (SAKYNLE?MY?, YNANDIRICI) Peki, inandym. (ES) Bekleyin burada... (ES) Yçeride bebe?im uyuyor, uyanmasyn; istedi?inizi getirece?im... Katyk da... Ama, çok bir ?eyim yok.
1. SALDIRGAN –(YAPMACIKLI VE YILI?IK) Olsun güzelim, olsun da az olsun. Getir bir bakalym, nelerin varmy?!?..
GEÇY? MÜZY?Y :FONDAKY MÜZYK YÜKSELYR.
EFEKT :NENE’NYN TAHTA ZEMYNDE YALINAYAK UZAKLA?MASI SESY. YÇ ODA KAPISI AÇILIP KAPANIR. MÜZYK HAFYFLER. AYAKKABIYLA USULCA BYRKAÇ ADIM YÜRÜME SESY. MÜZYK BYR AN YÇYN YÜKSELYR VE SUSAR. YÇ KAPI AÇILIR. SALDIRI SESYYLE BYRLYKTE MÜZYK YÜKSELYR. YÇ ODADAN ANLA?ILMAZ BO?UK BYR ERKEK SESY. BO?U?MA SESLERY.

2. SALDIRGAN –([YÇERYDEN] ANLA?ILMAZ BYR DYLLE BYR ?EYLER SÖYLER) Ah!.. Aaah!
EFEKT :A?IR BYR BEDENYN AH?AP YERE YIKILMA SESY.
NENE -(YÇERYDEN BA?IRARAK) Al bir daha!.. Al! Pis yrz dü?many! Geber! Seni namussuz!.. Al, al bir daha!..
EFEKT :AYAKKABIYLA SERT VE HIZLI OLARAK BYRKAÇ ADIM SESY.
1. SALDIRGAN –(ÖNCE ANLA?ILMAZ BYR DYLLE BYR ?EYLER SÖYLER) Dur!.. (ES) Pis Türk! Canavar kary! (ES) Dur, yapma! Dur!..
NENE -“Pis Türk” ha?! Al, al sana da!..
1. SALDIRGAN –(ACIYLA FERYAT EDER) Ah!.. Vurma, dur!
NENE -Geberemedin mi daha?! Al bir daha!
EFEKT :NENE’NYN YALINAYAK KO?MA SESY.
GEÇY? MÜZY?Y :FONDAKY MÜZYK ALÇALIP SÖNERKEN YERYNY, BYR SÜRE SONRA FONDA KALACAK OLAN DUYGUSAL BYR MÜZY?E BIRAKIR.
EFEKT :TAHTA ZEMYN ÜZERYNDE DOLA?AN VE ARALARINDA MIRILDAYARAK KONU?AN YNSANLARDAN KAYNAKLANAN SESLER. YERDE A?IR BYR ?EYLER SÜRÜKLENMEKTEDYR.

NENE -(SO?UKKANLI) Niyetlerini hemen anlamy?tym Zabit Efendi... (ES) Kolay kandylar... Odaya girip önce Nâzymym’y yüklü?e sakladym, sonra da babamyn verdi?i hançeri alyp kapynyn ardyna sindim. Arkamdan gelmelerini bekledim... (ES) Biliyordum, geleceklerdi. (ES) Allah’tan tek tek geldiler... Yoksa... (ES) Büyük Allahym korudu beni; güç verdi... Hiç korku çekmedim.
GEÇY? MÜZY?Y :YUMU?AK BYR MÜZYK YÜKSELYR VE SÖNER.
EFEKT :SABAH EZANI OKUNMAKTADIR. EZAN VAKTY DI? MEKÂN HAVASINI VEREN SESLER. (SESLER DI?ARIDA KALIR) EZAN SONA ERER.

MÜEZZYN -(DI?ARIDAN) Ey Erzurumlular! Ko?un ey ahali!.. Moskof askeri Aziziye Tabyasy'ny ele geçirdi. Vatan elden gidiyor... Eli silah tutan vatanyn imdadyna ko?sun! Bu i?, içimizden çykan bazy hainlerin yardymyyla olmu?tur: Moskof’a, nankör Ermenilerin çeteleri kylavuzluk etmi?tir. Bu kahpeler, uykudaki askerimizi süngüleyerek dü?many Tabya’ya buyur etmi?tir. Ey ahali!.. Eli silah tutan vatanyn imdadyna ko?sun!..
MÜZYK :“ANNEM BENY YETY?TYRDY, BU YERLERE YOLLADI...” MAR?I (SÖZSÜZ). MÜZYK FONA DÜ?ER.
EFEKT :SOKAKTA KO?U?MA SESLERY. KÖPEK HAVLAMALARI.

SESLER -(HEYECANLI, KARARLI) “Ko?un! Acele edin!/Fatma, Nâme, buraya gelin!/Nene, geliyoruz!/Acele edin kyzlar!/Saim, Hüseyin, buradan!/Meydana, meydana! Ali Efendi’nin yanynda topla?ylacak!/A?am, neredesin?!/Mahmut, bekle beni!/Vardym a?am, vardym!/Topda?y’na, Topda?y’na!/ Canymyzy verece?iz, memleketi vermeyece?iz!”
GEÇY? MÜZY?Y :FONDAKY MÜZYK YÜKSELYR, YENYDEN FONA DÜ?ER.
EFEKT :ÇARPI?MA HAVASINI VEREN SESLER.

SESLER -(HEYECANLI, KARARLI, KORKUSUZ) “Allah Allah!/Vurun!/ Aman vermeyin!/Ha gayret, az kaldy!/Nene, kolla kendini, arkanda!/Bakyn,kaçyyorlar!/Kaçyyorlar! /Allahym, ?ükürler olsun!/Bayra?y çekin!”
GEÇY? MÜZY?Y :FONDAKY MÜZYK SÖZLÜ OLARAK YÜKSELYR, SONRA SÖNER.
MÜZYK :“DA? BA?INI DUMUN ALMI?” MAR?I YÜKSELYR.
EFEKT :MÜZYK ALÇALIRKEN TÖREN ALANI HAVASINI VEREN SESLER.

SES -(TOPLULU?A SESLENMEKTEDYR) Sayyn Meclis Ba?kanym, Sayyn Bakanym, Sayyn Valim, Sayyn Ordu Komutanym, Sayyn Belediye Ba?kanym! Aziziye Kahramanlarynyn, Aziz ?ehitlerimizin Çok De?erli Evlatlary, Yakynlary! De?erli Konuklar, Erzurumlular! Aziziye Tabyasy Zaferi’nin bu yetmi? be?inci yyldönümünde, ne mutluyuz ki aramyzda çok de?erli bir büyü?ümüz de var: Nene Hatun!..
EFEKT :ALKI?LAR, BANDONUN ALKI? VURU?U. SEVGY BA?IRI?LARI.
SES -Kahraman Türk kadynyn bu en büyük timsalinin elini saygylarymyzla öpüyoruz, sevgilerimizle öpüyoruz, te?ekkürlerimizle öpüyoruz!.. Cumhuriyetimiz’i yaratanlaryn anasy, analaryn anasy Nene Hatun! Sen çok ya?a!
EFEKT :ALKI?LAR, BANDONUN ALKI? VURU?U. SEVGY BA?IRI?LARI.
GEÇY? MÜZY?Y :“DA? BA?INI DUMUN ALMI?” MAR?I YÜKSELYR.


........................................>> ◙


* * *
“Ermeni soykyrymy” ha!?
Bu sözü dillerinden dü?ürmeyenler, 93 Harbi’nde neler olup bitti?ini bilmezler mi? Bilmiyorlarsa, ö?renmek istemezler mi? Ve onca ya?ananlardan sonra bile bu iki milletin birlikte ya?amayy sürdürdü?ünü?!..
‘Ermeni diyasporasy’ ha!?
Bu tanymlama, ‘Ermeni soykyrymy’ savyndan çok daha derin, çok daha kapsamly amaçlara yönelik. ‘Diyaspora’ sözcü?ünün albenisine kapylanlar oturup bir dü?ünmeli.●

____________

1 Yun. sporos: tohum, döl; diasporos: oraya buraya saçylmy? tohum (döl)> (tohum/döl) da?ylmy?lyk, saçylmy?lyk> bir etnik kimli?in dünya üzerinde oraya buraya da?ylmy?ly?y (da?ylmy? olma durumu).
2 Bu özet bilgi için, Do?an Karde? yayynlaryndan Yeni Hayat Ansiklopedisi ile “memocal.com” ve “sevde.de” adly internet sitelerinden yararlanylmy?tyr.
En son İnal Karagözoğlu tarafından Cmt Nis15, 2006 18:53 tarihinde değiştirildi, toplamda 3 kere değiştirildi.

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
'ERMENY DYYASPORASI - ERMENY SOYKIRIMI' (?) -2-
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
‘Soykyrym’ Deyince...
ya da bir düzeltme ve özür *


YAZI?MALIK’IN bu bölümünü tyklayan dostlar, 24 Nisan’da bu sayfalarda önce ‘Diyaspora<(Yng. Diaspora)’ Sözcü?ü Dolayysyyla AZYZYYE’DE ATAN YÜREK ba?ly?yyla, 2 Mayys’ta yapty?ym çok küçük birkaç de?i?iklikle birlikte de ‘Diyaspora’ Sözcü?ü Dolayysyyla adyyla sundu?um yazymy görmü?lerdir. O yazymda, ‘Ermeni diyasporasy’ söylemini irdelemeye çaly?my?, bu anakonu dolayysyyla ‘Ermeni soykyrymy savy’na da kysaca de?inmi?tim. Bu kez, önce ‘soykyrym kavramy’na ili?kin bildiklerimi/ö?rendiklerimi aktaraca?ym, ardyndan da, bunlaryn do?rultusunda ‘Ermeni soykyrymy savy’nyn ne anlam ta?ydy?yny irdelemeye çaly?aca?ym.
*
‘Soykyrym kavramy’na geçmezden önce, bugün bu kavramy ele almayy gerektiren olguya kysaca bakmakta, bir durum saptamasy yapmakta yarar var:
Tarihleri boyunca sömürgeci olmu? olan devletler, hep bir ‘Türk – Ermeni çaty?masy’ yaratma çabasy içinde bulundular. Temel amaçlary, sömürgecili?e dayanan varlyklaryny sürdürmekti, bu varlyklaryny daha da güçlü kylmakty. Bu yolda nice ba?arylar sa?ladyklary tarih sayfalarynda...
Sömürgeci devletlerin, kimi yardakçylaryyla birlikte önce Osmanly Devleti’ni, sonra da ‘onun mirasçysy’ saydyklary Türkiye Cumhuriyeti’ni ‘Ermeni soykyrymy’yla suçlamalary, parlamentolarynda bu soykyrym savyny tanyma kararlary almalary, soykyrym anytlary dikmeleri, “Ermeni soykyrymy yoktur” demeyi suç saymalary ve bizim de bu savy kabul etmemizi dayatmalary ise, o temel amaca ula?manyn ikinci adymyndan ba?ka bir ?ey de?ildir. Bunu, ‘insanlyk adyna’ yapyyor görünmeleri ise, kendi geçmi?leriyle de çeli?en ikiyüzlülükten ba?ka hiçbir anlam ta?ymaz.
‘Ermeni soykyrymy savy’ konusunda bugün gelinmi? olan noktada, bu sava ili?kin ülkemizdeki genel görü? ise, “Ermeni soykyrymy oldu mu olmady my” sorusuna kesin yanytyn tarihçilerce verilmesi gerekti?i yönünde.
*
Artyk ‘soykyrym kavramy’na geçebilirim:
Hemen ?unu söylemeliyim, genellikle, ‘soykyrym’ ile ‘topluca öldürme’ kavramlary arasyndaki ayrym bilinmez ya da göz ardy edilir (sözlükler, ‘topluca öldürme’ için ‘kyrym’ kar?yly?yny da veriyor).
Bu iki kavrama daha yakyndan bakalym: ‘soykyrym (Fr. génocide)’, ‘bir insan toplulu?unu, ulusal, budunsal, dinsel vb. nedenlerle yok etme’ anlamyna geliyor; ‘topluca öldürme (Ar. katliam)’ ise, hiçbir ek açyklamaya gerek olmadan do?rudan do?ruya ‘topluca öldürmek eylemi’. Bu ikinci kavram/söz kümesi için ille bir açyklama yapmak gerekirse, ‘bir canly kümesini/toplulu?unu topluca öldürme’ denebilir.
Öte yandan, hem ‘soykyrym’da hem de ‘topluca öldürme’de bir ‘topluca öldürme’ eylemi söz konusu olmakla birlikte, bu eylemler, amaçlary, bu amaçlaryn gerçekle?tirilme biçimleri ile ko?ullary ve sonuçlary bakymyndan çok ayry ?eylerdir. Dolayysyyla, bu ikisinin do?urduklary hukuksal sonuçlar da ayny de?ildir: ‘toplu öldürme’, eylemin yöneldi?i hedefe kar?y -bu hedef, Syvas Katliamy’nda ya?andy?y gibi insanlar olabilir, fillerin ba?yna geldi?i gibi hayvanlar olabilir ya da kardelenlerin bilinçsizce talan edilmesinde oldu?u gibi bitkiler olabilir vb.- i?lenen bir suç, ‘soykyrym’ ise, ‘insanly?a kar?y’ i?lenen bir suç oldu?undan, bunlara uygulanacak yaptyrymlar da do?al olarak ayry ayrydyr.
Bir canlyyy öldürme, ne zaman bir suç sayylyr oldu? Bu suçu belirleyen ö?eler nelerdi? Ça?dan ça?a, toplumdan topluma, uygarlyktan uygarly?a, kültürden kültüre, inançtan inanca ..... de?i?en ?eyler bunlar... Böyle olmasy da pek do?al de?il mi?
Peki soykyrym?
Y?te bu çok kesin olarak biliniyor: bir insanlyk suçu olan soykyrymyn hukuksal bir kavram olarak belgelere geçi? tarihi 9 Aralyk 1948. Soykyrym, bu tarihten ba?layarak, Birle?mi? Milletler Örgütü’nün ortaya koydu?u ‘Soykyrym Suçunun Önlenmesi ve Cezalandyrylmasyna Yli?kin Sözle?me’de çok açyk biçimde tanymlanan ve kynanan bir suçtur. Bu sözle?meye göre, soykyrym suçu, ‘ulusal, budunsal, soysal ya da dinsel bir bütünü (grubu) topluca ya da bir bölüm olarak yok etmek niyetiyle o bütünün üyelerinin öldürülmesi, fiziksel ya da ussal bütünlüklerinin a?yr biçimde zedelenmesi’, ‘o bütünün üyelerinin, bütünün fiziksel varly?ynyn tamamynyn ya da bir bölümünün yok edilmesi sonucunu do?uracak ya?am ko?ullary içinde tutulmasy’, ‘bütün içinde do?umlary engelleyecek önlemlerin alynmasy’ ve ‘bütüne ait çocuklaryn zorla ba?ka bir bütüne geçirilmesi’ eylemlerinden herhangi birine ba?vurulmasyny kapsamaktadyr. Ve bir eylemin soykyrym sayylabilmesi için, bu eylemin, tasarlanmy? bir devlet politikasy olarak uygulanmy? olmasy gerekmektedir.
Burada hazin olan ?ey, bu kavramyn gündeme, varlyklary soykyrym kanlaryyla beslenmi? kimilerinin önderli?inde ve onlaryn geçmi?lerine sünger çekercesine getirilmi? olmasydyr.
Evet, insanlyk tarihi boyunca birçok soykyrym eylemi uygulandy; sömürgen devletlerin uzak-yakyn geçmi?ine bakyn: bu insanlyk suçunun kanly izleri nasyl da derin, nasyl da canly!..
Ve 1948 tarihli ‘Soykyrym Suçunun Önlenmesi ve Cezalandyrylmasyna Yli?kin BM Sözle?mesi’ de, genel hukuk kurallary uyarynca geriye do?ru i?lemiyor.
Bu arada ?unu da not etmek gerekir: 2. Dünya Sava?y’nyn yenen devletleri, Almanya’nyn bu sava? döneminde Yahudiler'e uygulamy? oldu?u savlanan yok etme eyleminden sorumlu tuttuklaryna, daha sonra bu sözle?mede tanymlanacak olan soykyrym suçunu dayatarak kabul ettirmi?tir (Nürnberg Mahkemesi, 10 Kasym 1945-1 Kasym 1946).
*
‘Ermeni soykyrymy savy’na gelirsek...
Bu sav ortaya yeni atylmady. Ne var ki, pek dikkat çekicidir, bugüne dek, “Türkler Ermeniler'e soykyrym uygulady” savyyla uluslararasy mahkemelerde Türkiye Cumhuriyeti’ne kar?y ne bir Ermeni ne de Ermenistan Devleti dava açmy?tyr. Bunun nedenini çok iyi bilmek gerekir; çünkü, i?in püf noktasy burada yatmaktadyr: evet, böyle bir dava açylmamy?tyr; yukaryda belirtti?im gibi, genel hukuk kurallary uyarynca yaptyrymlar geriye do?ru i?lemedi?i için açylamamy?tyr. Böyle bir dava, ‘Soykyrym Suçunun Önlenmesi ve Cezalandyrylmasyna Yli?kin BM Sözle?mesi’ni geriye do?ru i?letmek genel hukuk kurallary kar?ysynda olanaksyz oldu?u için açylamaz. Bir eylemin ‘suç’ sayylabilmesi için, o eylemin, gerçekle?ti?i tarihte suç sayylyyor olmasy gerekir. Bu bir genel hukuk kuraly.
*
Bu satyrlary okuyan her Türk yurtta?y pek hakly olarak ?unu soracaktyr: “Bu da ne demek!? Yani, ‘Biz Ermeniler’e soykyrym uyguladyysak, bu pislikten kimi hukuk kurallaryna sy?ynarak kurtulabiliriz’ mi demek istiyorsun?! Y?lemedi?imizi bildi?imiz bir suçu kabul mü edelim?!..”
Hayyr!.. Böyle bir ?ey demiyorum. Bunu, kimi ?eyleri daha kolay anlatabilmek için söylüyorum. Anlatayym:
- Ermeniler’e bir soykyrym uygulamady?ymyz ortada; Türkiye Cumhuriyeti de, bu soykyrym savlaryny daha en ba?ta reddetmi?tir. Ancak, bu savlary reddederken bütün dünyaya ?u üç gerçe?i/durumu anymsatmalyydyk:
> Türkiye Cumhuriyeti Osmanly Devleti'nin devamy de?ildir;
> 1915’te ya?anmy? olan olay bir ‘kyry?ma’dyr; bu olaya bugünkü anlamda bir ‘soykyrym’ yaky?tyrmasy yapylsa bile, 1948 tarihinde kabul edilmi? olan Soykyrym Suçunun Önlenmesi ve Cezalandyrylmasyna Yli?kin Sözle?me’nin hükümleri bu olay hakkynda uygulanamaz.
> Bu topraklarda böyle ya da benzer bir suç i?lenmi? olsa bile, bu, Türkiye Cumhuriyeti’ni ba?lamaz.
Ne yazyk ki, bunlar, gerekti?i gibi kesin bir dille ortaya konmamy?tyr.
Ancak, ?imdi bile bu yolda hareket edilmemesi için bir neden yoktur.
- Devlet yetkililerimiz, ‘Ermeni soykyrymy’ savlaryna kar?y koyarken, hep, “bu savlar Baty ülkelerinin yetkili kurullarynca kabul edilip onaylanyrsa, Ermeniler, bu kararlara dayanarak ödence istemiyle uluslararasy yargyya gidecek, davayy kazandyktan sonra da ko?ullaryn uygun oldu?u bir durum/ortam do?du?unda ortaya toprak istemini getirecektir” görü? ve dü?üncesinde olagelmi?lerdir, hep bu kaygyyy ta?ymy?lardyr/ta?yyorlar. Ve bütün tutum ve davrany?lary da bu yöndedir. Do?al olarak, bu görü?, dü?ünce, kaygy, tutum ve davrany? topluma da egemen olmu? durumdadyr.
- ‘Ermeni soykyrymy savy’, Batyly sömürgenler için, Türkiye’nin böyle bir savy kabul edip etmeyece?i bakymyndan bir deneme konusudur, ba?ka bir ?ey de?il! Ermeniler ise, bu denemede bir araçtyr. Türkiye bu savy/suçlamayy kabul ettikten sonra, syrada, Sevr’in hortlatylmasy ba?ta gelmek üzere ba?ka ?eyler vardyr. Zaten, Batyly sömürgenler Lozan’y hiçbir biçimde hazmetmi? de?ildir. Y?te, üzerimizdeki baskynyn ananedeni budur: Türkiye Osmanly’nyn devamy oldu?unu kabul etti?i anda, her ?eyin kapysy açylacak, i? bitmi? olacaktyr.
- Bu soykyrym sorununun, bu niteli?iyle bugünlere gelmesinde, Baty i?birlikçileri ile ‘Baty kar?yty’ görüntüsü içinde olanlaryn bilinçli çabalarynyn payy büyüktür. Öyle ki, bu çevreler, topluma, Türkiye’nin ‘ermeni soykyrymy savy’ny kabul etmesi gerekti?ini a?ylama noktasyna ula?my? bulunuyor. Böylece, ulusumuzun alnyna kara bir leke de sürülmü? olacaktyr. ‘Tarihimizle bary?mak’ söylemlerinin ba?ka bir açyklamasy var mydyr? Böylesi giri?imler, söyler misiniz, Batyly sömürgenlere yaranmak de?ildir de nedir?
Soykyrym suçu öyle böyle bir suç de?il. Onun içindir ki, ‘tarihimizle bary?ma’ zyrvalary, ‘yüce gönüllü büyük bir ulus olma’ gibi soylu sözlerle yaldyzlanmak isteniyor.
SONUÇ:
Gelinen bu noktada ne yapylabilir?
Biliyorsunuz, birçok ülke soykyrymy tanydy; kimi ülke ise bununla da kalmady, “Ermeni soykyrymy yoktur” demeyi suç sayan yasa çykardy. Geçenlerde de, bir hukukçumuz, Türk Tarih Kurumu Ba?kany Prof. Dr. Yusuf Halaço?lu hakkynda, böyle bir yasa uyarynca soru?turma açyldy (bkz. www.milliyet.com.tr/2005/05/03/yazar/myilmaz.html). Y?te yapylacak ilk i?: ‘dü?ünce ve anlatym özgürlü?ünü yasaklady?y’ savyyla bu yasalara kar?y Avrupa Ynsan Haklary Mahkemesi’nde birey olarak dava açmak!..
* * *
?imdi de, ba?ta sözünü etti?im yazyma dönüp orada bir düzeltme yapmak istiyorum:
Ykinci paragrafyn ilk tümcesini, “‘Ermeni soykyrymy oldu mu olmady my’ sorusunun kesin yanytyny tarihçilere byrakyp ...” diye kaleme almy?tym; bu tümce, “‘Ermeni soykyrymy oldu mu olmady my’ sorusunun kesin yanytyny bilimcilere, özellikle de hukukçulara ve tarihçilere byrakyp ...” olmalyydy. Düzeltir, bu noksanlyktan ötürü özür dilerim.●

Yarymca, 27.5.2005

_____________________
* Daha önce Özgür Pencere’de yayymlanmy? olan ayny ba?lykly yazymyn Dilimiz Com için düzenlenen biçimidir.En son İnal Karagözoğlu tarafından Cmt Nis15, 2006 18:50 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Ermeniler'in Sykyntysy
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkada?lar,


Oktay Ek?i, bugünkü yazysyna, “Yeni bir nisan ayyna dün girdik. Bir ba?ka deyi?le ‘Ermeni soykyrymy’ iddialarynyn mevsimi geldi” sözleriyle girmi?. (www.hurriyet.com.tr/yazarlar/4187501.asp?yazarid=1&gid=61). Ba?ly?y: ‘Ermeniler tela?ta...’

Ek?i’nin yazysy, Ermeniler’in, ‘Türklerin Ermeni soykyrymy yapty?y’ yolundaki savlaryna kar?y çykylmasyna engel olma çabalarynyn son örnekleri üzerine bir özet niteli?inde. Ek?i, Hürriyet’in New York temsilcisi Do?an Uluç’un dünkü haberine de yer vermi? yazysynda.

Uluç’un ‘BM’de Ermeni skandaly’ ba?ly?yyla verdi?i haberi özetle ?öyleydi (http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=4183839&tarih=2006-04-01):
“BM’de ‘sözde soykyrym’ forumu düzenleyen Ermeniler’in suçlamalaryna kar?y Prof. Türkkaya Ataöv savunma yapynca ortalyk kary?ty. BM, Ermeni ?ovuna sahne olurken, forumu yöneten New York Times mensubu gazeteci, Prof. Ataöv’ün konu?masyny engellemek isteyince skandal ya?andy.”

Do?an Uluç’un haberinde can alacak nokta, Prof. Ataöv’ün, Ermeniler’in, BM merkezinde düzenlenen bu toplantyyy ‘sözde soykyrym’y -ben buna, ‘Ermeni soykyrymy savy’ demeyi ye?liyorum- uluslararasy platforma çekme yolundaki çabalaryna ba?lamy? olmasy: Prof. Ataöv, bu toplantyya tepkisini, “Sevr’i uygulama programynyn bir parçasy bu” sözleriyle dile getirmi?.

Oktay Ek?i, yazysyny, “Demek ki bizim yyllardyr üstümüze çöken uyu?uklu?u terk edip, gerçeklere dayanan, ama sava? manty?yyla olaya giren aydynlara ihtiyacymyz var” diye bitirmi?.
*
Yeni bir nisan ayyny daha ya?amaya ba?ladyk. Ve her yurtseverin ‘Ermeni soykyrymy savy’ olgusuna bundan böyle sava? manty?yyla el atmasy gerekiyor. Bilgilenmenin y?y?ynda gerçeklere dayanarak...

-----------------
Not:
1) Oktay Ek?i yazysyna, ‘Ermeniler tela?ta...’ ba?ly?yny atmy?; benim ba?ly?ym ‘Ermeniler’in Sykyntysy’.
Biliyorsunuz, ‘tela?’ sözcü?ü, ‘herhangi bir nedenden do?an ivecenlik’ ve ‘?a?kynlyktan do?an kary?yklyk, karga?a’ anlamlaryna; geliyor, yerine göre de, ‘kaygy, tasa, sykynty, endi?e’ anlamlaryny kar?ylyyor. Bu sonuncularyn içerisinden ‘sykynty’yy ye?ledim ben; Ermeniler’in geldi?i duruma en yaky?any bu sözcük.
2) bkz. Yukaryda yer alan “‘ERMENY DYYASPORASI - ERMENY SOYKIRIMI’ (?)” anaba?lykly iki yazym (‘Diyaspora’ Sözcü?ü Dolayysyyla / ‘Soykyrym’ Deyince... -ya da bir düzeltme ve özür-).


En son İnal Karagözoğlu tarafından Pzr Nis02, 2006 13:40 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 kere değiştirildi.

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Ekm 2004
Bildiriler: 109
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın İNALKGO bizleri böyle konularda bilgilendirdiğiniz, bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. İnanın burada olmasaydı bu tür yazıları okumak aklımın ucundan bile geçmezdi. Eminim bunu benim gibi seslendiremeyen ama aynı yapıda pek çok dostumuz vardır. Sayenizde bu tür konulara olan ilgim daha da arttı.

Teşekkürler
Kullanıcı kimliğini gösterİ. Özsoy tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Ermeni Soykyrymy Savlarynyn Sonu Nereye Varacak?
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Ermeni Soykyrymy Savlarynyn Sonu Nereye Varacak?

Bu soruyu yanytlayabilmak için, 24 Nisan 1915'te ne oldu?unu bilmek gerekiyor.
Deden?
Çünkü, "Türkler Ermeni soykyrymy yapty" savyyla ortaya çykanlar, bu savy 24 Nisan 1915 tarihine temellendiriyor. Onlara göre, "bu tarih, Türkler'in Ermeni soykyrymyny ba?latty?y tarihtir."
Ortaya konan sav bu da, peki, bu tarih ba?lamynda gerçek ne? Bir bakalym:
T. C. Kültür ve Turizm Bakanly?y'nyn resmi sitesinde bir anaba?lyk var:
"ERMENY SORUNU
YDDYALAR – GERÇEKLER"


Bu anaba?lyk altynda yer alan yazylardan birini oldu?u gibi a?a?yya aldym. "Türkler Ermeniler'e soykyrym uygulady" yaygaralaryna kapylanlaryn, '24 Nisan'yn ne olup ne olmady?y konusunda gerçe?i görmelerine yardymcy olur mu bilmem; ama, "Ermeni soykyrymy savlarynyn sonu nereye varacak" diyenlere, bu konuda dü?ünce üretmek isteyenlere bir yol gösterece?i kesin...
*
Yazy ?u:

«24 NYSAN 1915

«Rus ve Yngiliz ky?kyrtmalary sonucunda meydana gelen isyan ve katliamlar kar?ysynda Osmanly Hükümeti, herhangi bir önleme ba?vurmadan önce Ermeni Patri?i, Ermeni milletvekilleri ve Ermeni cemaatinin ileri gelenlerine, "Ermeniler'in Müslümanlar'y arkadan vurmaya ve katletmeye devam etmeleri halinde gerekli önlemleri alaca?yny" bildirmekle yetinmi?tir. Ancak, olaylar durmak yerine giderek yo?unla?ynca, ordunun birçok cephede sava? halinde bulunmasy nedeniyle cephe gerisinin emniyete alynmasy ihtiyacy do?mu?tur.
«Bu maksatla, 24 Nisan 1915 tarihinde Ermeni komiteleri kapatylarak, yöneticilerinden 2345 ki?i, 'devlet aleyhine faaliyette bulunmak' suçundan tutuklanmy?tyr. Osmanly Hükümeti'nin bu karary üzerine hareket geçen Eçmiyazin Katalikosu Kevork, ABD Cumhurba?kany'na ?u telgrafy göndermi?tir:

«"Sayyn Ba?kan,
«"Türk Ermenistany'ndan aldy?ymyz son haberlere göre, orada katliam ba?lamy? ve organize bir tedhi? Ermeni halkynyn mevcudiyetini tehlikeye sokmu?tur. Bu nazik anda Ekselanslary'nyn ve büyük Amerikan Milleti'nin asil hislerine hitap ediyor, insaniyet ve Hyristiyanlyk inancy adyna, büyük Cumhuriyetiniz'in diplomatik temsilcilikleri vasytasyyla derhal müdahale ederek, Türk fanatizminin ?iddetine terkedilmi? Türkiye'deki halkymyn korunmasyny rica ediyorum."


«Ba?piskopos Kevork'un telgrafyny, Rusya'nyn Washington Büyükelçisi'nin ABD'deki temaslary izlemi?tir. Bütün olup biten, yasady?y Ermeni komitelerinin kapatylmasy ve eleba?larynyn tutuklanmasy olmasyna ra?men, olayy bir 'katliam' gibi göstermeye çaly?an Ermeniler, ba?ta ABD ve Rusya olmak üzere, çe?itli sömürgeci devletleri kendi saflaryna çekmeye çaly?my?lardyr.
«Diaspora Ermenileri'nin her yyl sözde 'Ermeni soykyrymynyn yyldönümü' diye andyklary 24 Nisan, devlet aleyhine faaliyette bulunan ve masum insanlary katleden 2345 komitecinin tutuklandy?y tarihtir. Görüldü?ü gibi bu tarih, sözde soykyrym ?öyle dursun, sözde soykyrym iddialaryna temel olu?turdu?u iddia edilen 'yer de?i?tirme' uygulamasyyla bile ilgili de?ildir.»

*
Geçmi?leri türlü kyrymlarla lekeli Batyly sömürgen ve yayylymcy i?birlikçilere 'araç' olmayy içlerine sindirenlere sözüm yok; seslenmem kendini bilenleredir: yukarydaki satyrlar ya do?rudur ya da yanly?; en ufak bir ku?kusu olan ara?tyryr; 'Ynsan olmak' bunu gerektirir...
Ve, "Ermeni soykyrymy savlarynyn sonu ne olacak" diye soranlar ile bu konuda dü?ünmeye ba?layanlar, bana göre, yola, i?te bu '24 Nisan 1915' noktasyndan çykmalydyr.

U?ur Mumcu Usta ne derdi?
"- Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz!"

YK -Yarymca, 15 Nisan 2006
___________
Kaynak: www.kulturturizm.gov.tr/portal/tarih_tr.asp?belgeno=1630

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
"Peki, Sen Ne Yaptyn?!..."
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
“Peki, Sen Ne Yaptyn?!...”

Arkada?lar,

Bugün, 19 Nisan 2006 günü, kendimize yöneltece?imiz soru bu olmaly... “Günler yeni bir ‘24 Nisan’a ko?arken Türkler Ermeni soykyrymy yapty savyna kar?y peki, sen ne yaptyn?!...”

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
1915'ten 2006'ya...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
1915'ten 2006'ya...


BYR yineleme olacak ama, önce, ‘Ermeni diyasporasy’ sözünün geçmi?ine göz atalym: ‘Ermeni soykyrymy’ savy ortaya ilk çykty?ynda, bir söylem olarak böyle bir söz yoktu; bunu, son yyllarda Batyly dostlarymyzdan (!) duyduk. Bir yaky?tyrma olarak ‘Ermeni soykyrymy’ savy ba?lamynda dola?yma sokuldu.

‘Diyaspora’*, Yunanca’dan gelme bir sözcük; Yngilizcesi diaspora.

Bir de, “Ermeni soykyrymy oldu mu olmady my” sorusunun kesin yanytyny tarihçilere/bilimadamlaryna, özellikle de hukukçulara byrakalym ve ‘diyaspora’ sözcü?ünün asyl anlamyna bakalym:
Sözlükler ‘diyaspora’ için, “sürgün edilen Yahudiler’in dünyanyn her tarafyna yayylmasy” açyklamasynda birle?iyor. ‘Diyaspora’nyn Yncil’deki anlamy ise, ‘Kudüs’ün dy?yndaki Yahudi Hyristiyanlar’... Ve bu anlamyyla bir özel ad; hani, yazym kurallaryna göre büyük harfle ba?lamasy gereken bir ad.

‘Ermeni diyasporasy’ söylemi, ‘diyaspora’nyn Yunancadaki anlamyyla uyu?muyor: Osmanly’nyn Ermeniler için 1915 yylynda uygulamy? oldu?u ‘göç ettirme’ i?lemini ‘sürgün’ olarak tanymlayyp buradan ‘Ermeni diyasporasy’ söylemine varmak, en hafifinden bir ‘anlam zorlamasy’nyn dik âlâsydyr.

Demek oluyor ki, bu kavramy, dünyanyn türlü ülkelerinde ya?amakta olan Ermeniler’le ilgili olarak kullanmak ise daha daha yanly?tyr.

‘Diyaspora’ kavramynyn böyle yanly? kullanymyna bir örnek de bizden vereyim: Avustralya’ya göç etmi? ve sonralary kendilerini ‘Avustralya Türkleri’ diye adlandyryr olmu? olan Türkler’in bir veb sitesi var; geçenlerde orada dola?yrken “yurt dy?yndaki Türk diasporasy” sözleriyle kar?yla?tym. ‘Bir özenti’ mi demeli? Belki... Ama yanly?. Temelden yanly?... Typky ‘Ermeni diyasporasy’ sözü yanly? oldu?u gibi.

Peki, Ermenistan dy?ynda dünyanyn türlü ülkelerinde ya?amakta olan Ermeniler için ‘sürgündeki Ermeniler’ tanymlamasyny yapabilir miyiz? Hayyr. Almanya’da, Belçika’da, ABD, Avustralya vb. ülkelerde ya?ayan/yerle?mi? olan Türkler ya da Türk asyllylar için yapamayaca?ymyz gibi... ?undan ötürü yapamayyz: O Ermenileri, Türkleri yerlerinden süren olmady ki... Üstelik, bu ‘sürgünde olma’ yaky?tyrmasy, ‘Ermeni soykyrymy’ savyny ortaya atanlarca Osmanly’yla, dolayysyyla Türkiye Cumhuriyeti’yle ili?kilendiriliyor ki, bu yaky?tyrma, her ?eyden önce, o dayandy?y savla çeli?mekte. Öyle ya, Ermeniler soykyryma u?ratyldyysa sürgün edilenler kim? Anla?ylyr gibi de?il. ?unu da ekleyeyim, ‘sürgündeki Ermeniler’ -ben onlara ‘tuzu kuru Ermeniler’ diyorum- neden ‘ülkeleri’ne dönmezler ki?!.. Türkiye’ye ya da Ermenistan’a?

Ve Bir Açyk Mektup

Artyk asyl konuma geçebilirim: benden on üç ya? küçük olan kyz karde?imin bir yazysyny aktarmak istiyorum. Yazy, Sigorta Dünyasy dergisinin 31 Mart - 29 Nisan 2001 tarihli sayysynda (483. s.) yayymlanmy? bir açyk mektup: Pekrik Madam ile Muzaffer Ö?retmen.

“Sevgili Arkada?ym Rejan” diye ba?lamy? mektubuna karde?im:
«Unutmamy?syndyr, Tokat'ta siz Ardala Soka?y'nda otururdunuz, biz Behsat Caddesi'nde. Aslynda ayny sokakta biz de size çok yakyn kom?u olmu?uz iki kez. Syk syk gelirdik size. Annemle annen çok iyi anla?yr, dertle?irlerdi. Ablam Birgül'le ben de seninle akrandyk. Size geldi?imiz bir gün üçümüze birer minik bardak verdi annem. Herhalde Yüzba?yo?ullary'ndan almy?tyr. O zamanlar Tokat'yn ithal mallar da satan en ünlü ma?azasyymy?. Duralex marka. Kyrylmazmy? elden dü?erse. Annem bunu söyledi ve denemesini de yapty, yere atty barda?y; kyrylmady tabii. Hepimiz ?a?yrmy?tyk. Annem ve Madam Teyze içerde konu?maya, biz dy?arda, kapy giri?inde oynamaya daldyk. Ah?ap evin be?-on basamakla çykylan yüksekçe giri?ine palalar yayylmy?ty. Galiba bir de sedir vardy. Biz tahta aralaryndan ba?ladyk bardaklary a?a?yya atmaya. Süpürüle basyla syky?my? topra?a dü?en bardaklar "pat" diye ses çykaryyor, sa?a sola zyplyyor, ama kyrylmyyordu. Üçümüz bir a?a?yya bir yukaryya inip çykyyor, bardaklary yeniden a?a?y atyyorduk. Bardaklaryn kyrylmayy?y bizi çok e?lendiriyordu. Gülü?melerimiz ve terliklerimizin basamaklarda çykardy?y ses anneni meraklandyrmy?, n'oluyor diye gelip bakmy?ty. Kapyda durup "Bak hele bak Hocanym" diye gülü?ünü hep anymsarym.
«Çocuklu?umun en tatly anylary arasynda parlak bir yaz günü de var. Yine sizin evde. Evinizin yüksek duvarlarla çevrili, sokaktan görülmeyen bahçesinde çe?itli meyve a?açlary vardy. Kayysylar, kirazlar... Bahçenizin çok özel bir de ?eftalisi var: Sary-ye?il renkte, zar gibi incecik kabu?u bir tarafyndan çekince hepsi birden soyuluveren, de?i?ik kokulu, iri. O denli sulu ki, yerken üstüme akytmayayym diye annem bir eliyle ba?ymy arkadan öne do?ru bastyryyor, di?er eliyle kocaman ?eftaliyi tutmama yardym ediyordu. A?açta olgunla?my? çe?itli meyveler, ye yiyebildi?in kadar; unutmak ne mümkün.
«Biz Tokat'tan sizden önce ayryldyk, 1954'ün Kasymy’nda. Annem Ystanbul'a gelmeyi ne kadar çok istese de annenden zor ayrylmy?ty. Yirmi iki yyllyk can dostuydular. Neyse ki arasy fazla açylmadan siz de geldiniz. Bir ak?am dediler ki "Madamlara gidiyoruz". Biz Ye?ilyurt'ta oturuyorduk, siz Bakyrköy'de. Sevinç içindeydik. Herkes arkada?yna kavu?mu?tu. Varujan A?abeyinle Ynal A?abeyim, aralaryndaki ya? farkyna kar?yn iyi anla?yrlardy. Annen neler ikram etti neler: "Hocanym sen seversin". Eve dönerken "bunlar size" diye verdi?iniz bir bez torba içindeki Madam'yn mezzeki sakyzly çörekleri buram buram kokuyordu.
«Yine syk syk gelmeye ba?lamy?tyk size. Genellikle gündüzleri, okul dönü?ü, cumartesi günleri veya yaz tatilinde, bayramlarda. Giri? katynda otururdunuz. Otomati?e bastyktan sonra mutlaka dy?aryya çykar kar?ylardyn bizi, "Fevziyegil", "Birgülgil" diye seslenirdin annene. Hemen bir sofra donatyrdynyz. Madam Teyze'nin (Annem madam dedi?i için bizim Madam Teyze'mizdi annen. Adynyn Pekrik oldu?unu bilsek de) ikramlary her zaman kendine hasty, lezzetliydi; çok severdik. Yaz günleri biber ve domatesle yaratty?y çe?it çe?it lezzet hâlâ dama?ymda. Yumurtaly ekmek kyzartyrdynyz, bir ba?ka olurdu. Tokat'la ili?kiniz sürüyordu; "Yeni geldi Hocanym" diyerek sunardy Madam pastyrmayy. Ku?burnu perveri, pestil, köme, dut kurusu... Ev eri?tesi, dolmalar... Mutfa?ynyzyn kokusu ba?kaydy.
«Yeme içme ili?kinin bir yönüydü elbet. Asyl olan arkada?lykty. Pekrik Madam annemden alty ya? büyüktü. Dünya görü?leriydi onlary anla?tyran. Her dertlerini payla?yrlardy. Kimbilir neydi uzun uzun konu?tuklary, her bulu?mada yeniden. E?er annemin bir sykyntysy varsa "Dur hele Hocanym, sana bir kahve pi?ireyim" derdi annen, sonra da fal bakarlardy kar?ylykly. Fal bahanesiyle söyleyece?ini söylerdi Madam ve dertler unutulur gülü?meler ba?lardy. Biz de balkonda oynar, çok e?lenirdik.
«Annenin elinden diki? gelirdi. Singer el diki? makinesi hep ortada olurdu. Bizim için de bir ?eyler dikerdi. Annemin syk syk getirdi?i frenkgömleklerinin yedek yakalaryny ve man?etlerini seve seve de?i?tirmi?tir. Senin de elin yatkyndy eli?ine; ty?laryn, dantellerin, örgülerin vardy. Enstitüye gittin, çok ünlü bir terzinin yanyna girdin ve yeti?tin. Zaten Bakyrköy'de çok iyi Ermeni terziler, çeyiz yapan hanymlar vardy. Annem, Madam'yn önerdi?i bir terziye giderdi. Ablamyn çeyizini de yine sizin akrabalarynyz hazyrlamy?ty. Senin elbiselerinin ne kadar güzel oldu?unu ve annenin de her zaman ?yk bir manto giydi?ini anymsarym hep.
«A?abeyin Varujan kuyumcuydu. Kapalyçar?y'da Tokat Pazary adly küçücük bir dükkâny vardy, ancak bir iki ki?inin ayakta durabilece?i. Sonra i?ini büyüttü. Annem hep ona gider, onun gönderdi?i kuyumculara, gümü?çülere güvenirdi.
«Annem öldükten sonra 37 yyllyk arkada?ly?yn anylaryny, Pekrik Madam bize her zaman aktardy. Syk syk giderdim ziyaretine, "Ben de Hocanym'y dü?ünüyordum" derdi. Ço?u kez çocuklarymy da götürürdüm. Herkesi tek tek sorardy, "Ynalym nasyl, Duyalym ne yapyyor, Kemalim..." diye. Sevgi sözcükleri hiç eksilmezdi a?zyndan. Annemin zeytinya?ly dolmasyny, pilavyny, helvasyny, güllacyny, a?uresini ballandyrarak anlatyrdy. Tokat’a getirdi?i çeyizi öve öve bitiremez, “Hocanym un çuvalyydy, silktikçe tozardy" derdi. Büyükanneme gösterdi?i saygydan ise, "Adabymua?eret bilirdi" diyerek söz ederdi.
«1977'de evlenip Toronto'ya gittin. Üç Horon'daki nikâh törenine gelemedim ben, kyzym yeni do?mu?tu. Birgül anlata anlata bitiremedi, kilisenin nasyl süslenmi? oldu?unu, törene katylanlaryn ?ykly?yny.
«1989'da Feriköy Vartanans Kilisesi'ndeki acy dolu törene ise katylmy?tym. Kypkyrmyzyydy Madam'yn yüzü, son derecede kederliydi. 60 ya?yndaki o?lunu kaybetmi?ti. Kilisenin üst katynda yapylan ikramda ayakta duramyyordu.
«O?lunun ardyndan dokuz yyl ya?ady Kurtulu?'taki evlerinde. Uzun bir bölümü yatakta geçen bu süre içinde onu her fyrsatta ziyaret ettim. Hasta haliyle bile esprilerini eksiltmeden anlatyrdy anylaryny. Son gidi?im hariç kim oldu?umu hep bildi; adymy çykaramasa bile "En sevdi?imin kyzy", "Hocanym'yn kyzy"ydym ben. Sona Abla'nyn nasyl bir gelin oldu?unu biliyorsun. Annene hastaly?ynda da saygy ve sevgisini eksiltmedi, bebek bakar gibi çok iyi bakty. Pekrik Madam 1998'de öldü?ünde 91 ya?yndaydy.
«Sevgili Rejan, seni ve kyzlaryny Türkiye'ye son geli?in 1989'da Ye?ilköy'de görme fyrsatym oldu. ?imdilerde Alin 23, Tamar 20 ya?ynda. Benim o?lum Onursal 25, kyzym Dünya ise 24 ya?yndalar. Yazyk ki onlara bu sycakly?y ya?atamadyk.
«Annelerimiz, birbirlerinin kültürüyle beslenen bir dostluk kurmu?lardy. Gelenek ve göreneklerini tanyyor ve seviyorlardy. Onlar nice Pekrik Madamlar’dan, Muzaffer Ö?retmenler’den yalnyzca biriydi. Saygyyla anyyorum.
«Gözlerinden öperim.»

Ymza: Fevziye Yazman.

?imdi, nasyl sormazsynyz “‘Ermeni soykyrymy’ ha, ‘Ermeni diyasporasy’ ha” diye!?...

Bu sözleri dillerinden dü?ürmeyenler, 93 Harbi’nde neler olup bitti?ini bilmezler mi? Bilmiyorlarsa, ö?renmek istemezler mi? Ve onca ya?ananlardan sonra bile bu iki milletin birlikte ya?amayy sürdürdü?ünü?!..

‘Ermeni diyasporasy’ tanymlamasy, ‘Ermeni soykyrymy’ savyndan çok daha derin, çok daha kapsamly amaçlara yönelik!.. ‘Diyaspora’ sözcü?ünün albenisine kapylanlar oturup bir dü?ünmeli.

Delikanlylyk ça?yny geride byrakyp da olgulary irdeleme dönemine ayak basar basmaz ilk yapty?ym ?eylerden biri, ortak tatly anylarymyz bulunan bu Ermeni ailesinin ba?ly oldu?u yurtta? kümesine ili?kin yeni bigilerle donatmak oldu kendimi. Çyky? noktam, Pekrik Madam’yn kocasy ‘Ali Amca’nyn, ailece bize misafirli?e geldikleri bir ky? gecesi sobanyn ba?ynda babamla söyle?irken söyledi?i sözlerdi: “Çok çekti iki millet de Fikret Beyci?im...” Babam, ortaokul ö?retmeni. Bu iki insan ne de koyu bir söyle?iye dalardy... Ben? Belli oldu ki, ileride kullanmak üzere ipuçlary toplarmy?ym.

Gerçek adyny bilmedi?imiz, herkes gibi bizim de karysynyn a?zyndan duydu?umuz ‘Ali Efendi’ adyyla tanydy?ymyz ‘Ali Amca’, tek atly yayly arabasyyla köy köy dola?yr, de?i? toku? yöntemiyle oralardan yumurta, tahyl ve benzeri ürünler toplardy. Çorap ?i?i, dü?me, iplik, boncuk, çytçyt vb. kar?yly?ynda... Sava? yyllarynda az my kara ev ekmeklerini yemi?tik Madamlar’yn... Konu kom?ulary da nasiplenirdi... Çar?yda ekmek karneyle... Ve Madam Teyze'nin o ekmekleri ki, Ali Amca'nyn, kendisini 'Gâvur Ali' diye bilen köylü mü?terilerinden avuç avuç toplady?y tahyllardandy.

Ve ?imdi...

Bilmem ki, bir zamanlar ‘Ynal Abi’si oldu?um Rejan’yn çocuklary da var mydyr ‘24 Nisan’larda Ottawa Büyükelçili?imiz’in önünde gösteri düzenleyenlerin arasynda... Ve Rejan?

Bugünlerine sömürgenlikteki ba?arylaryyla ula?my? bulunan devletlerin, hep bir ‘Türk – Ermeni çaty?masy’ yaratma çabasynda olmalarynyn ananedeni, sömürgecili?in ‘küreselle?me’ masallaryna dönü?türüldü?ü ça?ymyzda çok daha iyi anla?ylmyyor mu?◘


Yarymca, 23 Nisan 2006
_____________

* Yun. sporos: tohum, döl; diasporos: oraya buraya saçylmy? tohum (döl)> (tohum/döl) da?ylmy?lyk, saçylmy?lyk> bir etnik kimli?in dünya üzerinde oraya buraya da?ylmy?ly?y (da?ylmy? olma durumu).

Kaynaklar:
www.sigortadunyasi.com.tr
www.network54.com/Forum/407087(DC.230406)

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Hiç Zaman Yitirmeden: "EVET!..."
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkadaşlar,

Duymuşsunuzdur, 17 Nisan günü, ‘PBS’ adlı Amerikan televizyonunda, ‘Türkler’in Ermeni soykırımı yaptığı’ savını işleyen bir belgesel yayımlamıştı. Ermeni vakıf ve işinsanlarının desteğiyle hazırlanmış olan bu belgesel, “ABD’nin TRT’si” diyebileceğimiz bu devlet televizyonuna bağlı 50 eyalete dağılmış 348 istasyonun pek çoğunda verilmiş, buna karşılık, PBS, Türk savının ortaya konduğu bir tartışma izlencesine pek az istasyonunda yer vermişti.

Son bir gelişme olarak, söz konusu Ermeni yanlısı belgesele karşı Türk tarafının diyeyeceklerinin Public TV’de yayımlanması konusunda www.msnbc.msn.com ‘da bir oylama yapılıyor.

‘Türkler Ermeniler’e soykırım yaptı’ savına karşı olanlar, hiç zaman yitirmeden http://www.msnbc.msn.com/id/12412125 bağlantısını açıp YES’e basabilirler.

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Ankara'ya "Ermeni Mezalimi" Anıtı
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Başkent Ankara'ya protokol yol güzergahında uygun bir noktaya "Ermeni Mezalimi Anıtı" yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunacağız. Dilimiz.com ailesine duyururuz.
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın Metin YILMAZ,

Sizlerin bu girişiminizi candan kutluyorum. Bu girişimin yanında ayrıca, aynı güzergaha "Fransanın cezayirde yaptığı soykırım anıtı" nında dikilmesi için girişim yapılmalıdır. Kendi insanlık suçlarının ayıbını örtmek için, başkalarına isnat ettikleri 'soykırım' suçlamasının ucu, kendilerine dönünce acaba nasıl bir tepki! göstereceklerdir.

Böyle bir girişim için etkinlik tertip edilip, Türk halkından maddi kaynak temin etmek mümkündür. Bu kaynak ile, büyükşehirlerimizin merkezi yerlerine, "Fransız soykırımı" anıtları yaptırılabilinir.

Bu hususu da dikkate almanızı dilerim.

Saygılarımla.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
18 Mayys'a 7 Kala
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkada?lar,


Batyly dostlarymyzyn (!) ortaya ‘Ermeni soykyrymyny yadsyma’ diye yeni bir suç çykarma çaly?malary hyz aldy. Bunlardan Fransa, 18 Mayys’a ko?ar adym yakla?yyor... Fransyzlar, siyasal çykarlary u?runa tarihi tersine çevirme yolunda yeni bir adymyn e?i?inde... Ermenilerse, sömürgenlerin oyununda ‘araç’ olmanyn keyfini çykarmada...

Fransyz Parlamentosu, bu ayyn 18'inde, gündemindeki ‘Ermeni soykyrymyny yadsymanyn suç sayylmasyny öngören' yasa önerisini yasala?tyryrsa, artyk, “Hayyr, Türkler Ermeniler’e soykyrym yapmady” diyen ceza yiyecek: hapis ve para cezasy...

Y?ler i?te bu yolda yürürken, 18 Mayys’a 7 kala sizlere bir haber sunuyorum:

«Ylham Gencer Fransyz ni?anyny iade etti

Fransa Ulusal Meclisi’nde görü?ülecek sözde Ermeni soykyrymyna ili?kin yasa tasarysyny protesto eden müzisyen Ylham Gencer, 1968 yylynda ‘dönemin Fransa Cumhurba?kany De Gaulle tarafyndan kendisine verilen Liyakat Ni?any’ny Ystanbul’daki Fransyz Ba?konsoloslu?u’na iade etti. De Gaulle’ün Türk-Fransyz dostlu?una katkylaryndan dolayy kendisine Liyakat Ni?any verdi?ini söyleyen Gencer, “Bugün De Gaulle’ün mezarda kemikleri syzlamaktadyr. Cumhurba?kany Chirac ’a sesleniyorum: Bu yanly?a artyk son verin. Bu gidi?e asyl dur demesi gerekenler susmaktadyr
’’ diye konu?tu.»

Ve, www.guvercinevi.net/haberler.asp?id=4059&t=siyaset adresinden aktardy?ym bu habere, Vatan gazetesi yazarlaryndan Sayyn Necati Do?ru’nun dünkü ve bugünkü yazylaryndan yapty?ym alyntylary da ekliyorum:

«Dik duru?!
( www.vatanim.com.tr/root.vatan?exec=yazardetay&sid=&Newsid=77556&Categoryid=4&wid=108 )
.....
Parlamentomuzdan ba?layacak, iktidar partisi, muhalefet partisi, Cumhurba?kanly?y, Genelkurmay’a kadar uzanan bir tepki yuma?y büyürken, öbür yandan da Fransa Cumhurba?kany De Gaulle’ün kendisine 1968 yylynda verdi?i “liyakat ni?anyny” önceki gün götürüp Fransa Ba?konsoloslu?u’na iade eden müzisyen Ylham Gencer’in yapty?y gibi her ki?i, her kurum üstüne dü?eni yapmaly.
.....»


«Fransyz’yn yapty?y!
( http://www.vatanim.com.tr/root.vatan?exec=yazardetay&Newsid=77643&Categoryid=4&wid=108 )

Bunun mutlaka bir kar?yly?y olmaly, Fransa parlamentosuna yapty?ynyn kar?yly?y ödetilmeli. Fransa, Türklerden efendice, uygarca, terbiyeli, görgülü, kültürlü, asil bir kar?ylyk bulmaly.

Aya?a kalkmaly..

Ki?i... Ki?i...

Aile... Aile...

Kurum... Kurum...

?ehir... ?ehir....

Dalga dalga yükselmeli tepki. Örne?in önce “liyakat ni?any alanlar” harekete geçmeli.

Ne duruyorlar?

Toplanyp kentin büyücek bir meydanyna; “Fransa için sarfetti?iniz üstün gayretlerden dolayy” diye ba?layan söylevlerle, gösteri?li törenlerle, ceket yakasyna takylan “Fransa’nyn liyakat ni?anlaryny” çöpe atmak için daha neyi bekliyorlar.

Kaç ba?bakan!

Kaç cumhurba?kany!

Bakan, general.

Y? adamy!

Ve edebiyat adamy!

Yazar, sanat insany!

Aldy bu ni?anlary.

?imdi atma zamanydyr.

Çünkü Fransa’nyn yapty?y Türk’ü a?a?ylamaktyr. Soykyrymcy diye damgalamak; çocuklarymyzyn ve onlaryn çocuklarynyn 100 yyl, 1000 yyl silemeyecekleri “kara lekeyi” sürmektir.
......»


Sayyn Gencer’i alky?larken, ilgililerin, Sayyn Do?ru’nun önerisine uyup uymayacaklaryny görmek için sabyrsyzlanyyorum. ?urada ne kaldy?!... Bugün ayyn 11'i, 18 Nisan’a 7 var!

(YK.dc.ts.110506)


En son İnal Karagözoğlu tarafından Prş May11, 2006 10:55 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
İşte büyüklük budur. Tebrikler ve teşekkürler Sayın GENCER. Onurlandıranların onursuz davranışlarını işte böyle yüzlerine çarpan yüreklilerin varlığını bilmek de güzel. Darısı onurlandırılmış ama bu onurlu davranışı gösteremeyenlerin başına.

Saygılar
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 16 Eyl 2005
Bildiriler: 312
Alıntıyla Cevap Gönder
Aslında, nasıl yapılır bilmiyorum, şu Fransadan sözü edilen nişanları alanların bir listesini edinmeli ve kaçının bu tepkiye katılacağını görmeli insan. Kaçı başı dik durabiliyor, kaçı uyuz itler gibi kuyruğunu sıkıştırıp avcunu oğuşturuyor öğrenelim.

Sayın Gencer'in önünde saygıyla eğiliyor ve haberi bize ileten inalkgo'ya teşekkür ediyorum.
Kullanıcı kimliğini gösterMehmet Çömez tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Fransa'da 'Soykyrym'y Yadsymak...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkada?lar,


Fransyz dostlarymyzyn (!) ulusal meclisinin (FUM) internet adresi ile bu meclisin ba?kanynyn eposta adresini a?a?yda sunuyorum.

Ben, geçen gün, FUM’nin bu ayyn 18’inde “Türkler’in 1915 yylynda Ermeniler’e soykyrym ugulady?yny yadsyyanlara ceza verilmesi”ni öngören bir yasa tasarysyny görü?ecek olmasyny kynamak üzere FUM Ba?kany’na ?u eiletiyi gönderdim:

“Sayyn Baylar,


Ekteki yazymy Fransyz dostlarymyza (!) sunuyorum.

Saygylarymla.


Ynal Karagözo?lu
Yarymca/Türkiye”

Yletime, bu sayfada 18 Mayys’a 7 Kala ba?ly?y altynda yer alan iletimin Fransyz dostlarymyz (!) için Fransa'da 'Soykyrym'y Yadsymak... ba?ly?y altynda yeniden yazdy?ym biçimini ekledim.

Bu arada bir ?ey sormak istiyorum: FUM’nin anasayfasyndaki arama yerine ‘génocide arménien’ yazdy?ynyzda kar?ynyza kaç sayfaya yayylmy? kaç belge çykar, kestirebilir misiniz?

Adresler:
www.assemblee-nationale.fr
president@assemblee-nationale.fr
_____________
(ik.dc.ts.130506)

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Ekm 2006
Bildiriler: 8
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
sinir bu ermenoooo soykirim olayi

_________________
Osmanli .... Hak ....

Http://DieWahreReligion.De.Tc
Kullanıcı kimliğini gösterOsmanliTorunu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
'ERMENY DYYASPORASI - ERMENY SOYKIRIMI' (?)
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 2 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2