Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
'Havlu' Nerede?
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Önce, ülkemizin önde gelen gazetelerinden Hürriyet’ten bugünün tarihini ta?yyan bir haber:

«Ermeniler sözde soykyrym için 2007’den umutlu

Ermenistan Dy?i?leri Bakany Vartan Oskanyan, "(Sözde) soykyrymyn tanynmasy sürecinde, 2007’de ABD ve Fransa’da önemli geli?meler beklediklerini" söyledi.

Oskanyan, 2006’daki dy? politikayy de?erlendirmek için ba?kent Erivan’da düzenledi?i basyn toplantysynda, sözde soykyrymyn tanynmasy faaliyetleri ve Türkiye ile ili?kilerin düzeltilmesi konusuna de?inerek, "dy? politikada (sözde) soykyrymyn tanynmasynyn öncelikli yer almasynyn Türkiye ile ili?kilerin normalle?mesine yardymcy olmady?yny ancak engel de olu?turmady?yny" savundu. Soykyrym iddialarynyn tanynmasy konusunun 1998’e kadar Ermenistan’yn dy? politikasynda öncelikli olmady?yny söyleyen Oskanyan, "ayryca Türkiye’nin de ili?kilerin geli?tirilmesiyle ilgili olarak bu konuyu de?il, Yukary Karaba? sorununa çözümü öne çykardy?yny" söyledi.»

Hemen dikkatinizi çekmi?tir, haberin ba?ly?y ile metni arasynda bir ba?lanty yok. “Ermeniler’in sözde soykyrym için 2007’den umutlu olmasyny” sa?layan durum nedir acaba? Merak etmez misiniz? Ederseniz ne yaparsynyz? Ben pek merak ettim ve aklyma gelen ilk ?ey basyny taramak oldu. Y?e de, gazetelerin arama yerlerinden ‘Vartan Oskanyan’ aramasy yapmakla ba?ladym. Sonuç: Syfyr. Bu adla ilgili döküm çok kysyr ve en yenisi 2006 yylyndan kalma. Ba?ly?y Hürriyet’inkine en benzeyeni de ?u:

«Oskanyan çok umutlu (17/10/2006 Radikal)

AA - MOSKOVA - Ermenistan devlet televizyonuna konu?an Dy?i?leri Bakany Vartan Oskanyan, Fransa ulusal meclisinde kabul edilen, 'Ermeni soykyrymy'ny inkâry cezalandyran tasaryyla ilgili olarak "Bu sayede Türkiye'ye verilen sinyal daha güçlü, daha yüksek sesli oldu. Bu ülke artyk suçsuzlu?unu ispatlayamaz" dedi. Bu karanyn Türkiye'nin AB üyeli?inin önünü kesmeye yönelik oldu?u de?erlendirmelerini do?ru bulmady?yny belirten Oskanyan, "Fransyz parlamentosunun kararynyn ve Orhan Pamuk'un ödülünün Türkiye'yi do?ru yola getirece?ini ümit ediyorum. Türkiye bunu anlasyn. Ermenistan kendini küçük dü?ürmeyecektir. Türkiye'nin Ermenilerin soykyrymyny kabul etmesini hep birlikte ba?araca?yz" dedi.»
* * *
Y?in aslyna bakarsanyz, Oskanyan elbette umutlu olur. Alty yyl önce, 14 Ocak’ta Emin Pazarcy Ak?am gazetesindeki kösesinde ?unlary yazmy?ty:

«Ermenistan Dy?i?leri Bakany Vartan Oskanyan, Erivan Televizyonu'na çykty...
Bakyn neler dedi:

- Türkiye, uluslararasy boyuttaki soykyrym baskylary altynda bizimle ili?ki kurmaya ikna oluyor.
Devam etti:
- Ankara'dan olumlu cevap gelmesi, Türkiye'nin yava? yava? soykyrym konusundan kurtulamayaca?yny idrak etti?ini gösteriyor.
Oskanyan kibar davrandy.
'Türkiye havlu atty' da diyebilirdi!
*
Halimiz içler acysy!
Dünyanyn dört bir yanynda 'soykyrym' naralary atylyyor. Türkiye aleyhine kararlar alynyyor...
Sadece seyrediyoruz.
Byraktyk artyk, ilgilenmiyoruz, mücadele etmiyoruz.
'Soykyrym' yalanlarynyn kar?ysyna dikilemiyoruz. Haklyly?ymyzy anlatmak için kylymyzy kypyrdatamyyoruz.
Ne yapyyoruz?
Baty'nyn ve Ermeniler'in bize dayatty?y planlary uygulamaya sokmak için çaly?yyoruz!
*
?u manty?a bakyn:
Azeriler'le, Ermeniler'in arasynda 'çözülemeyen sorunlar' dondurulmalyymy?. Çe?itli alanlarda ikili ili?kiler ba?lamalyymy?. Türkiye de buna ön-ayak olmalyymy?.
Türkçesi...
Azeriler, kaybettikleri topraklaryn üzerine bir bardak su içmeliymi?!
. . . . . . . . . .
Biz de Ermeniler'e 'zeytin daly' uzatmalyymy?yz. Dünyaya açylmalaryna yardymcy olmalyymy?yz. Ermenistan'y rahatlatmalyymy?yz...
Neyin kar?yly?y olarak?
Dünyanyn dört bir yanyna yayylan 'soykyrym' iddialarynyn.
Peki, bunun kar?yly?ynda Ermeniler ne yapacaklar? Türkiye'ye 'haksyzlyk ettik' mi diyecekler? Bizden 'özür' mü dileyecekler?
Ne münasebet!
Tersine... Ataca?ymyz bu adymlarla biz onlardan 'özür' dilemi? olaca?yz.
'Formül' diye ortaya konulan bu!
*
Dy?i?leri'nin bu 'formülüne' bakylyrsa...
O zaman rahatlayacakmy?yz!
Çünkü, Ermeniler dy? yardymlarla ayakta duruyormu?. Bu yüzden 'diasporanyn sert söylemlerini' benimsemek zorunda kalyyormu?. Biz Ermeniler'in syrtyny syvazlarsak, ülkedeki Türk kar?ytlary yumu?ayacaklarmy?. Vesaire, vesaire...
?imdi kimse kusura bakmasyn...
Bunun adyna resmen 'havlu atmak' denir.
Hem de yüzde yüz hakly oldu?umuz bir konuda!
Üstelik, Ermeniler'in 'yumu?ayacaklarynyn' hiç bir garantisi yok. Tersine, daha da azacaklar.
'Bakyn' diyecekler:
- Türkiye, sonunda pes etti. Haklyly?ymyz tescil edildi...
Nereden mi biliyorum? Ermenistan Cumhurba?kany Koçaryan'yn sözlerinden:
- Ben, diasporanyn da Cumhurba?kanyyym!..
Zaten, Oskanyan'yn söyledikleri, yaryn neler olaca?ynyn da bir habercisi!
Türkiye, iyice kö?eye syky?acak!
. . . . . . . . . .
Bir süredir, Türkiye dört bir yandan basky altynda.
Üstelik, bu baskylar sonuç da veriyor. Dy? politikamyzda neredeyse her alanda 'ver-kurtul' dü?üncesi hakim olmaya ba?lady.
Susuyoruz, sesimizi çykarmyyoruz, boyun e?iyoruz...
Durum hiç de iç açycy de?il.
Giderek daha fazla bata?a saplanyyoruz!
*
Birkaç gün önce sormu?tum:
- Kanly katil Makarios'un heykelininin Ankara'da sergilenmesine niçin izin verdiniz?
Kültür Bakanly?y'ndan cevap geldi.
'Sergilenen eserleri bilmiyorduk' denildi:
- Bugüne kadar detayly bir inceleme yapylmyyordu. Artyk daha dikkatli davranylacak. Sergilenecek eserler tek tek incelenecek. Bundan böyle bu tür sykyntylarla kar?yla?ylmayacak.
Demek ki, Kültür Bakanly?y da oyuna getirilmi?.
Makarios'a 'bilmeden' izin vermi?.
Ancak, Ankara Valili?i'den hala çyt çykmady!
Tekrar soruyorum:
- Ankara'nyn göbe?inde Makarios'un 'dünya ünlüsü' diye sergilenmesine nasyl izin verdiniz?
Cevap bekliyorum...»
* * *
Pazarcy’nyn yazysynyn ba?ly?y 'Havlu atmak!’ty.
Merak ediyorum:
1- Pazarcy bekledi?i yanyty aldy my? Aldyysa yanyt neydi?
2- ?imdi ‘havlu’ nerede?

(YK.dc.100107)
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Bana gelen aşağıdaki iletiyi doğru bir değerlendirme olması nedeniyle sizlerle paylaşmak istedim.

Alıntı:

Google'da "Armenian Genocide" (Ermeni soykırımı) yazdığımızda ilk 100 sayfa tamamıyla uydurma Ermeni iddialarını anlatan sitelerindir. Ve de bunların tümü ermeni siteleridir! Bu sıralama, sitelerin her gün girilme oranı ile yapılır. Bizim tezimizi anlatan asağı sıralardaki siteleri yukarı taşımanın tek yolu bu sitelere girmektir. Lütfen Türk tezlerini anlatan sitelere hergün en az bir kere tıklayın. Bunun en kolay yolu bu siteleri acılış sayfamız yapmaktır. Örneğin asağıdaki siteyi açılış sayfanız yapın. Ülkenize destek vermek bu kadar kolay!!!
Hadi hemen şimdi!!!
Baslat'tan denetim masasına girin,
internet seçeneklerini tıklayın.
Giriş sayfası yazan yerin altindaki adres yerine, aşağıdaki adresi yazin ya da yapıştırın.

http://www.ermenisorunu.gen.tr/english/index.html http://www.ermenisorunu.gen.tr/english/index.html

Ve lütfen bu siteyi başkalarına da gönderin. Ülkemiz için bu kadarını yapabiliriz sanıyorum..Ve bu sitenin 5 bin açılış sayfasıyla Google'da Ermeni sorununu aramanın ilk maddesi haline getirilebilmesi işten bile değildir...

Professor Tevfik Dalgic

University of Texas-Dallas
School of Management

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
'Soykırım' (!)
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Bir adres de ben vereyim: www.tallarmeniantale.com . Büyük Ermeni Yalanı: Sahte Soykırımın Öteki Yüzü (Tall Armenian Tale: Other Side of the Falsified Genocide)... Bu söylemi dünyaya Holdwater takma adıyla haykıran kişi bir ABD yurttaşı; Türk kökenli olduğunu belirtiyor. Bana göre pek doğru ve önemli saptamaları olan bu soydaşımızı kısaca tanımak isteyenler, www.yenisafak.com.tr/arsiv/2005/temmuz/27/g01.html sayfasına bir göz atabilir.

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Yakyn Geçmi?te Bugün...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Bugün, Hocaly kyrymynyn yyldönümü. 1991 Ekimi’nde Ruslar’yn deste?iyle Hocaly’yy ku?atmy? olan Ermenistan Ermenileri, 26 ?ubat 1992 günü de 63’ü çocuk, 106’sy kadyn ve 70’i de ya?ly olmak üzere 613 ki?iyi öldürmü?tü.

Hocaly neresi? Azerbaycan'yn Karaba? bölgesinde 7 bin nüfuslu bir kasaba. Hocaly, bölgenin olasy saldyrylara kar?y savunulmasy bakymyndan önemi olan bir yerle?im yeri.

Gerçekler görmezden gelinerek bir soykyrym yapmakla suçlanan bir ulusun bireyi olarak Hocaly kyrymy konusunda ayryntyly bilgi edinmek isteyenler için iki adres veriyorum:

- http://www.vatanbir.org/?q=hocali_katliamini_unutmadik

- http://www.azatyurt.com/Hocali%20Katliami.htm

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Syra ABD'de...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu 'Ermeni soykyrymy' konusu, sömürgen devletler ile yardakçylarynca bilerek yylan hikâyesyne dönü?türüldü; bunun altynda türlü dayatnalara yol açma hesaplary var. Konu ?imdi de ABD Senatosu Dy? Yli?kiler Komitesi'nin önünde...

Hürriyet gazetesi, bu görü?meler dolayysyyla bir tepki giri?imi ba?latmy?. Belki görmemi? olanlar vardyr, diyerek http://www.hurriyet.com.tr/gundem/6058737.asp?gid=112 sayfasyndan katylynan eylemi duyurayym dedim.

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 07 Ağu 2006
Bildiriler: 22
Şehir: Antalya
Alıntıyla Cevap Gönder
Hiç kimse kızmasın lütfen. Sözde ermeni meselelerinin tek sorumlusu bu ülkeyi yöneten aymazlardır. Bu konuda feryat edenlerin sesini kısanlar, şimdilerde de kötü oyunculuklarını, döktükleri timsah gözyaşlarıyla düzeltmeye çalışmaktadırlar. Ben iddia ediyorum ki; bu ülkenin idarecilerinde ermeni yalanlarını yoketme istenci yoktur. Az sayıdaki duyarlı vatanseverler sayesinde mücadelemizi yapabiliyoruz, hepsi o kadar.


esen kalın

_________________
Çocuklaryn dili kirlenmesin.
Kullanıcı kimliğini gösterkobali tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Msnbc de ermeni tasarysy için oylama var:

'yes' ?ykkynda 1,5 milyon ermeniyi Türklerin yok etti?i iddia ediliyor.

Bu durumu de?i?tirmek için 'no' ?ykkyna basmanyz gerekiyor. Ülkemize destek olmak için a?a?ydaki linke tyklayyp no ile ba?layan ?ykky i?aretleyerek ankete siz de katylyn.

http://www.msnbc.msn.com/id/21253084

Dünyanyn en çok tyklanan sitelerinden biri olan msnbc 'de yapylan bu karalama kampanyasynda ülkemize destek olunuz.
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Soykırım savları ders olacak
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 25 Ekm 2007
Bildiriler: 124
Şehir: Kyrykkale
Alıntıyla Cevap Gönder
Sinir bozucu taze bir haberi paylaşmak istiyorum:

Kanada'nın Toronto kentinde okullarda soykırım dersi kapsamında Ermeni soykırımı iddialarının da öğretileceği bildirildi.

Soykırım dersi uygulamasına sonbahardan itibaren başlanacağı ve öğrencilere "Yahudi, Ruanda ve Ermeni soykırımları"nın öğretileceği belirtildi.

Karara tepki gösteren bölgedeki Türkler ise imza kampanyası başlattı.

Türk-Kanada Konseyi tarafından düzenlenen kampanyaya 1200 kişi destek verdi. Konsey Başkanı Lale Eskicioğlu, ders kararının yanlış olduğunu belirterek bunun Türk asıllı Kanadalı çocukların diğer öğrencilerin şiddetine maruz kalmasına yol açacağı uyarısını yaptı.

Kanada Parlamentosu, 2002 yılında Ermeni soykırımı iddialarını tanımıştı. Kanada Başbakanı Stephen Harper de, "Ermeni soykırımı" ifadesini kullanmıştı. (Efrasyab)

_________________
Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz!
Kullanıcı kimliğini gösterFaruk Namli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 05 Şub 2008
Bildiriler: 44
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
ERMENİLER’İN “VAN” KATLİAMI (17 Mayıs 1915)

Doğu Anadolu’da karların erimeğe başlaması ile birlikte başlayan olaylar gün geçtikçe Ermenilerin lehine ve Türklerin aleyhine gelişmeye başladı. 8 Mayıs günü, Van şehrinin merkezinde Ermenilerin bir Türk mahallesine hücum ederek birçok evi yaktıkları bildirildi. Bütün olarak dış güçlerce silahlandırılmış ve donatılmış Ermeni Halkı, ele geçirdikleri her sokak ve her mahallede korkunç kıyımlar yapmaya başladılar. İşte gelişen bu durum üzerine Van Valisi Cevdet Bey; halkın başka yerlere göçmesine ve Van’ın yavaş yavaş terk edilmesine karar verdi.

Bu çekilme Türkler için inanılmaz zor şartlar altında yapılmaya başlandı. Göç sırasında erkeklerinin çoğu, uygulanan bölgesel seferberlik nedeni ile cephede Ruslarla savaşan Ordu’ya katıldığı için, yetersiz kuvvetlerle savunulmaya çalışılan Türk Halkı, yollarda Ermenilerce soykırıma ve akıl almaz işkencelere maruz bırakıldılar. Böylece bölgede 15-20 gün içindeki ikinci Tehcir (Zorunlu Göç) olayı Ermenilere değil fakat yine Türk ve Müslümanlara karşı bu sefer Ruslar tarafından değil ama Türkler tarafından uygulandı. Nedense Ermeni taraftarı yazarların hemen hemen tümüne yakın bir kısmı bu olaya temas etmedikleri gibi, olayı tamamen ters yüz ederek Van’da Türklerin Ermenilere kıyım uyguladıklarını, hatta rakam olarak 60.000 Ermeninin öldürüldüğünü beyan etmiş ve Ermenilerin Türklerin zulmüne karşı kahramanca direndikleri ve Türkleri ağır bir yenilgiye uğrattıkları yolunda taraflı yayınlar yapmışlardır. (1)

Türk ve Müslümanların çekilme yolları sınırlı idi:

1.Van Gölü kuzeyinden geçen Van-Erciş –Ahlat –Bitlis yolu,
2.Van Gölü güneyinden geçen Van-Gevaş-Bitlis yolu ve
3.Uygun vasıtalar temin edildiği takdirde Van-Tatvan deniz yolu idi.

O tarihlerde karayolu için motorlu ve motorsuz araç pek mevcut değildi. Gölde 2000 kadar insan taşıyabilecek 70 kadar yelkenli gemi mevcuttu ve muhtelif köylerin iskelelerinde bağlı bir durumda bulunuyorlardı. Göçe zorlanan Türk ve Müslümanlar için en büyük talihsizlik, bu gemilerin hemen hemen tümüne yakın bir kısmının Ermeniler tarafından çalıştırılıyor olmasıydı.
Karayollarını büyük bir bölümü asi Ermeni Çetelerinin elinde bulunuyordu. Bu nedenle bu yollardan gidenlerin çoğu Ermeni asilerin saldırılarına hedef oldular. Göçmenler tümü ile savunmasız olduklarından bin bir türlü vahşi işkencelere maruz kalarak çok büyük zayiat verdiler, en talihlileri katledildi.

Gemilerle gidenlerin büyük bir kısmı yolculukları veya dinlenmeleri sırasında Ermenilerin yaşadığı adalarda ve bilhassa Çarpanak adasında ve kıyıdaki köylerde çocuk, kadın yaşlı ve hasta demeden hunharca öldürüldüler. (2) Van Gölü kan gölü oldu ve askerler uzun süre Van Gölü kıyılarından masum Türk insanının cesetlerini toplayıp gömdüler.

Van’ın düşüşü olayını değişik bir yorumla bir Ermeni yazarın kaleminden izliyoruz:

“Varentsov- Dashkov’un teklifini kabul eden Milli Büro, gönüllü birliklerin harekâtını sevk ve idare için özel bir komite seçti. Tiflis, Alexandropol ve Erevan’da faaliyet gösteren komite, kısa bir zamanda tam kapasiteye sahip olan dört gelişmiş birlik hazırladı. Gönüllülerin askeri rolü, Kafkasya’daki toplam Rus kuvvetleri içinde önemsiz bir sayıda olmasına rağmen öncelikle kılavuzluk, öncülük, Rus birliklerine arızalı arazilerde yol göstermek ve öncü rolü oynamaktı. 1000 kişilik ilk grup Antranik tarafından yönlendiriliyordu. Bu grup Balkan Savaşı’na (Bulgarlar yanında) Ermeni gönüllülerle katılmış tecrübeli ihtilalcilerden müteşekkildi. Diğer üç grup Türk hududuna doğru ilerlerken Antranik Kuzey İran‘da Rus kuvvetlerine katıldı. İkinci grup yardımcısı eski bir Osmanlı parlamenteri olan Dro tarafından yönetiliyordu. Erevan bölgesinde, Iğdır üzerinden Van’a doğru ilerliyordu. Hamazp ve Keri komutasındaki üçüncü ve dördüncü birlikler Sarıkamış‘tan Oltu’ya batı hududu boyunca ileri (karakol) pozisyonunda bulunuyordu.

Türk gemileri Ekim sonunda Rus limanlarını bombalarken, Ermeni gönüllüleri zaten Osmanlı hudut ihlalleri için techiz edilmişlerdi ve hazırdılar. Gerçek oydu ki muvazzaf Rus ordusunda 150.000 Ermeni asker mevcuttu ve bunların bir kısmı Avrupa Cephesine transfer edildiler.” (3)

“Van’daki çatışma haberleri Kafkasya’ya ulaştığı ve acil destek isteği duyurulduğu zaman, 4′ncü Rus Kafkas Kolordu’su Van ve Malazgirt istikametinde taarruza başladı. Bu harekata katılan 2,3,4 ve 5′nci gönüllü Ermeni birlikleri Vardan’ın komutasında “Ararat Lejyonu” olarak savaşa katıldı. 28 Nisan’da Erivan’dan yola çıkan Lejyon, General Nikalayev’in birliklerine katıldı. Bu birlik hudutları 4 Mayısta geçti. İki hafta sonra Ermeni birlikleri ve onları takiben Rus birlikleri Van’daki isyancılar tarafından tezahüratla karşılandı. Van valisi Cevdet Bey güney yolu ile Voston istikametinde Van’ı terkederden Ermeni gönüllüleri IV. Kolordu Komutanı General Oganovski’nin takdirlerine mazhar oldu. Kendisi de “Katolik” olan Komutan, Ermeni gönüllüleri methetti. Rus askeri otoriteleri “Aram Monukyan”ı (Van’daki Ermeni Savunmasını organize etmişti) isyan bölgesinin Valisi tayin ettiler.

Ermenistan‘ın siyasi varlığı artık şekillenmeye başlamıştı… Rusya‘nın kontrolünde bağımsız bir Ermenistan beklenen ödüldü. Zaten yerli teşkilat Militia ve Polis Van gölü çevresinde tesis edilmişti. Tıpkı 2000 yıl önceki gibi. Haziran sonunda Ermeni lejyonu General Trukhin’in özel kuvvetlerine katılmıştı. Bu kuvvetler Van gölü güneyini temizleyecekler ve Bitlis’te kurtarılmayı bekleyen 100.000 Ermeni’ye ulaşılacaktı.” (4)

Tebriz’de 6 Mayıs 1915′te harekete geçen General Şarpantiye Komutasındaki Rus Suvari tümeni Van ve Adilcevaz üzerine harekete geçti. 12–16 Mayıs arasında Savuşbulak’a geldi. 18 Mayısta Başkale’ye yaklaştı, Türk birlikleri batı’ya doğru çekilmek zorunda kaldı. General Truhin komutasındaki birlikler Van’a girdiler. Türk birlikleri her tarafta çekilmeye başladılar. Türkler’in Van’ı boşalttıkları 14 Mayıs’tan iki gün sonra Ruslar şehre Ermenilerin büyük coşkusu ve şenliklerle girdiler. İyice cesaretlenen Ermeniler bölgede Türkleri imha etme kararıyla büyük bir “imha harekâtı” başlattılar.(5)

Türklerin, Van’ı boşaltması üzerine Van’da Ermeni dönemi başlamış ele geçen Türkler akla gelebilecek en feci şekilde, bazı köy ve kasabalarda son ferde kadar yok edilmişlerdir. Van’ı baştanbaşa yakan Ermeniler bu şehri elde tuttukları bir iki yıl içinde, yüzlerce yıllık tahribat yaptılar.(6)

Ermeniler Van’da soykırım uygularken kendi gençlerinin beynini vahşet hikâyeleriyle dolduruyorlardı. Bunlardan biri daha sonra Sait Halim Paşa ve Polis Müdürü Cezmi Bey’i öldürecek olan Arşavir Şıracıyan’dır. Anılarında bu dönemle ilgili sahte anılarla kininin nasıl beslendiğini anlatmaktadır.

“24 Nisan 1915′ten bir gün sonra, Sivas Valisi Muammer’in kendi bölgesindeki 20.000 Ermeni askerini katlettiğini öğrendik… Yaklaşık 120.000 soydaşımız çalışma taburlarında istihdam edilmişlerdir. Bunlar birbiri peşi sıra katledildiler…” (7)

“Kaçaklar İstanbul’da “dam taburu” olarak adlandırılıyordu. Soydaşlarıyla beraber başkent’in en iğrenç mahallerinde haddinden fazla kalabalık sefil barınaklarda yaşamaktaydılar… Jön Türkler onları bir tehdit vasıtası olarak gördüler Türk Polisi bir gecede beş bin kişiyi topladı ve bir daha kendilerinden haber alınamadı… Teşkilat-ı Mahsusa adındaki kıyım ve katliamlardan sorumlu özel organizasyon.. Kaşarlanmış sabıkalıları hapisten çıkararak oluşturuldu.” (Cool

“Kaçaklar dünyasının bir adı vardı, tavan taburu. Gerçekten de onlar tavan araları, mahzenler ile gizli geçitlerin askerleriydiler… Tavan arasına mensup 15.000 nefer savaş boyunca hayatta kalmayı başardı. Jön Türkler Ermeni meselesini kökünden halledemediler ama kendi isimlerini sonsuzluğa dek “katil” soykırımcı ve barbar kelimeleriyle eşdeğer hale getirdiler.” (9)

Böylece bir tarafta gerçek cinayetler işlenirken diğer tarafta vatanlarını savunma gibi en asil görevden kaçan ve düşmanla işbirliği yapan bazıları da Lafla seri halde cinayetler üretiyorlardı.

Aynı günlerde Van’dan gönderilen ve daha sora Amerika’da yayınlanan Ermeni gazetesi “Gosnak” ta yayınlanan bir mektup Van’ın gerçek durumunu anlatıyordu;

“Birçok silahlar ile birlikte 810 top ele geçirdik. Hükümete ait bütün binaları ve kışlaları yaktık. Van’da 1500 kadar kadın ve çocuktan başka Türk kalmadı. Bunlar Amerikan bölgesinde muhafaza ediliyor. Bazılarına da Rus Ordusu tarafından bakılıyor, yemek veriliyor. Bu gün Van Valisi Aram’dır. Bütün davalar artık Ermeni lisanı ile görülüyor. Köylere ve kasabalara Ermeni memurlar gönderiliyor.” (10)

900 yıllık bir Türk vilayeti olan Van, kendi vatandaşlarının isyanı ile ele geçirilmiş ve düşman ülke Rusya‘ya teslim edilmiştir. İhanetin böylesi tarihte ender kaydedilmiştir.

Bu gün dahi ne Türk, ne de Batı Dünyası, Van ili ve çevresindeki 509.707 Müslüman’dan (11) sadece 1500 kadın ve çocuğun kaldığını bilmiyorlar. Van’ı ele geçiren Ermeniler bütün Türk mahallelerini yaktılar. Şehirde kalanları ve yollarda yakaladıkları kişilerin yaşlarına bakmadan toptan kitle halinde katlettiler. Bundan maksatları, Van’daki Türklerden bir iz bırakmamak ve bölgede sayısal üstünlük sağlamak istemeleriydi. (12)

Dr. M. Galip BAYSAN

Dip Notlar:

(1) Ermeni Komitelerinin Amal ve …, s.263-281.
(2) Hulki Saral, a.g.e., s. 142, Ergünöz Akçora, a.g.e, s. 192, Van’da Ermeni Mezalimi, s.60-67, Hüseyin Çelik, Görenlerin Gözüyle Van’da Ermeni Mezalimi, s.29-97 (Yüzüncü Yıl Üniversitesi).
(3) Hovanasian, a.g.e., s.44.
(4) Aynı Eser, s.55.
(5) E.Akçora, a.g.e., s.127.
(6) Hüseyin Çelik, Görenlerin Gözüyle Van’da Ermeni Mezalimi s.26.
(7) Arsavir Şıracıyan, Bir Ermeni Teröristin İtirafları s.54 (Kastaş Yayınevi- 1997).
(Cool Aynı Eser, s.52.
(9) Aynı Eser, s.79.
(10) Abdullah Yaman, Ermeni Meselesi v eTürkiye, s. 326- 327 (İstanbul – 1973).
(11) Justin Mc Carthy The Population of The Otoman Armenians; Armenions in late Ottoman Period, s.70 (Edited by Türkkaya Ataöv, The Turkish Historical Society, Ankara – 2001). (2Cool F.Çakmak, a.g.e, s.96
Kullanıcı kimliğini gösterSatılmış ÇALIK tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Bir Oylamanın Oyununu Bozmak
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkadaşlar,


Amerika’daki MSNBC yine iş başında: “Ermeni soykırımı kabul edilmeli mi, edilmemeli mi” diye bir oylama başlattı. Oylama, http://www.msnbc.msn.com/id/21253084/ bağlantısında. Bu oylamanın oyununu bozmaya katılalım!

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
'ERMENY DYYASPORASI - ERMENY SOYKIRIMI' (?)
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
2. sayfa (Toplam 2 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2