Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
ŞİİRLERDEN BİR DEMET (DERLEME)
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 26
Alıntıyla Cevap Gönder
Burada kendi yazdığımız veya bizim için çok şey ifade eden, anılara sürükleyen duygu yüklü şiirleri paylaşalım istiyorum.

İşte size güzel bir şiir

SİTEM

Önde zeytin ağaçları arkasında yar
Sene 1946
Mevsim
Sonbahar
Önde zeytin ağaçları neyleyim neyleyim
Dalları neyleyim
Yar yolunda dökülmedik dilleri neyleyim.
Yar yar!.... Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar
Değirmen misali döner başım
Sevda değil bu bir hışım
Gel gör beni darmadağın
Tel tel çözülüp kalmışım.
Yar yar
Canımın çekirdeğinde diken
Gözümün bebeğinde sitem var.

Bedri Rahmi Eyüpoğlu


Duygu yüklü anılarda görüşmek üzere
Kullanıcı kimliğini gösterGülnur tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Ekm 2004
Bildiriler: 109
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Benim önerim burada gönlümüzde iz byrakan, edebiyatymyzda olmazsa olmazlardan olan ?iirleri payla?alym. Eminim her gün daha da geni?leyen güzel bir "SEVYLEN ?YYRLER" ar?ivi ortaya çykacaktyr.

Y?te size Faruk Nafiz ÇAMLIBEL'in ölümsüz eseri. Payla?maktan gurur duyuyorum. Herkesin sevdi?i ve severek okuyaca?y bir ?iir.

HAN DUVARLARI

-Osmanzade Hamdi Bey'e-

Ya?yz atlar ki?nedi, me?in kyrbaç ?aklady,
Bir dakika araba yerinde duraklady.
Neden sonra sarsyldy altymda demir yaylar,
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar...
Gidiyorum, gurbeti gönlümle duya duya,
Uluky?la yolundan Orta Anadolu'ya.
Ylk sevgiye benzeyen ilk acy, ilk ayrylyk!
Yüre?imin yakty?y ate?le hava ylyk,
Gök sary, toprak sary, çyplak a?açlar sary...
Arkada zincirlenen yüksek Toros Da?lary,
Önde uzun bir ky?yn soldurdu?u etekler,
Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler...

Ellerim takylyrken rüzgârlaryn saçyna
Asyldy arabamyz bir da?yn yamacyna.
Her tarafta yükseklik, her tarafta yssyzlyk,
Yalnyz arabacynyn duda?ynda bir yslyk!
Bu yslykla uzayan, dönen kyvrylan yollar,
Uykuya varmy? gibi görünen yylan yollar
Ba?yny kaldyrarak bo?lu?u dinliyordu.
Gökler bulutlanyyor, rüzgâr serinliyordu.
Serpilmeye ba?lady bir ya?mur ince ince.
Son yoku? noktasyndan düzlü?e çevrilince
Nihayetsiz bir ova a?artty benzimizi.
Yollar bir ?erit gibi ufka ba?lady bizi.
Gurbet beni muttasyl çekiyordu kendine.
Yol, hep yol, daima yol... Bitmiyor düzlük yine.
Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali,
Sonunda ademdir diyor insana yolun hali,
Arasyra geçiyor bir atly, iki yayan.
Bozuk düzen ta?laryn üstünde tykyrdyyan
Tekerlekler yollara bir ?eyler anlatyyor,
Uzun yollar bu sesten silkinerek yatyyor...
Kendimi kaptyrarak tekerle?in sesine
Uzanmy? kalmy?ym yaylynyn ?iltesine.

Bir sarsynty... Uyandym uzun süren uykudan;
Geçiyordu araba yola benzer bir sudan.
Kar?yda hisar gibi Ni?de yükseliyordu,
Sa? taraftan çyngyrak sesleri geliyordu:
A?yr a?yr önümden geçti deve kervany,
Bir kenarda göründü beldenin viran hany.
Alaca bir karanlyk sarmadayken her yeri
Atlarymyz çözüldü, girdik handan içeri.
Bir deva bulmak için ba?ryndaki yaraya
Toplanmy?ty garipler ?imdi kervansaraya.
Bir noktada birle?mi? vatanyn dört buca?y,
Gurbet çeken gönüller ku?atmy?ty oca?y.
Bir pyrylty gördü mü gözler hemen dalyyor,
Gö?üsler çekilerek nefesler daralyyor.
?i?esi is ba?lamy? bir lambanyn y?y?y
Her yüzü çiziyordu bir hüzün kyry?y?y.
Gitgide birer ayet gibi derinle?tiler
Yüzlerdeki çizgiler, gözlerdeki cizgiler...
Yata?ymyn yanynda esmer bir duvar vardy,
Üstünde yazylarla hatlar kary?my?lardy;
Fani bir iz byrakmy? burda yatmy?sa kimler,
Aygyn baygyn maniler, açyk saçyk resimler...

Uykuya varmak için bu hazin günde, erken,
Kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken
Birdenbire kypkyzyl birkaç satyrla yandy;
Bu dört mysra de?il, sanki dört damla kandy.
Ben garip çizgilere u?ra?yrken ba?ba?a
Raslamy?tym duvarda bir ?air arkada?a;

"On yyl var ayryyym Kynada?y'ndan
Baba oca?yndan yar kuca?yndan
Bir çiçek dermeden sevgi ba?yndan
Huduttan hududa atylmy?ym ben"

Altynda da bir tarih: Sekiz mart otuz yedi...
Gözüm imza yerinde ba?ka ad görmedi.
Artyk bahtyn açyktyr, uzun etme, arkada?!
Ne hudut kaldy bugün, ne askerlik, ne sava?;
Araya gitti diye içlenme baharyna,
Huduttan götürdü?ün ?an yeti?ir yâryna!...

Ertesi gün ba?lady gün do?madan yolculuk,
So?uk bir mart sabahy... Buz tutuyor her soluk.
Ufku tutu?turmadan fecrin ilk alevleri
Arkamyzda kalyyor ?ehrin kenar evleri.
Bulutlaryn ardynda gün yanmadan sönüyor,
Höyükler bir da? gibi uzaktan görünüyor...
Yanymyzdan geçiyor a?yr a?yr kervanlar,
Bir derebeyi gibi kurulmu? eski hanlar.
Biz bu sonsuz yollarda varyyoruz, gitgide,
Yki da? ortasynda bo?ulan bir geçide.
Syky bir poyraz beni titretirken içimden
Geçidi atlayynca ?a?yrdym sevincimden:
Ardymda kalan yerler anla?yrken baharla,
Önümüzdeki arazi örtülü ?imdi karla.
Bu geçit sanki yazdan ky?y ayyryyordu,
Burada son fyrtyna son daly kyryyordu...
Yaylymyz tüketirken yollary ayny hyzla,
Savrulmaya ba?lady karlar etrafymyzda.
Karlar etrafy beyaz bir karanly?a gömdü;
Kar de?il, gökyüzünden ya?an beyaz ölümdü...
Gönlümde can verirken köye varmak emeli
Arabacy haykyrdy "Y?te Araplybeli!"
Tanry yardymcy olsun gayry yolda kalana
Biz menzile vararak atlary çektik hana.

Bizden evvel buraya inen üç dört arkada?
Kurmu?tular tutu?an oca?a kar?y ba?da?.
Çytyrdayan çalylar dört cana can katyyor,
Kimi haydut, kimi kurt masaly anlatyyor...
Gözlerime çökerken a?yr uyku sisleri,
Çiçekliyor duvary oca?yn akisleri.
Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor,
Kalbime ate? gibi ?u satyrlar giriyor;

"Gönlümü çekse de yârin hayali
A?maya kudretim yetmez cibali
Yolcuyum bir kuru yaprak misali
Rüzgâryn önüne katylmy?ym ben"

Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açykty,
Güne?li bir havada yaylymyz yola çykty...
Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde
Ben üç mevsim de?i?mi? görüyordum üç günde.
Uzun bir yolculuktan sonra Yncesu'daydyk,
Bir handa, yorgun argyn, tatly bir uykudaydyk.
Gün do?arken bir ölüm rüyasyyla uyandym,
Ba?ucumda gördü?üm ?u satyrlarla yandym!

"Garibim namyma Kerem diyorlar
Asly'my el almy? haram diyorlar
Hastayym derdime verem diyorlar
Mara?ly ?eyho?lu Satylmy?'ym ben"

Bir kitabe kokusu duyuluyor yazynda,
Korkarym, yaya kaldyn bu gurbet çykmazynda.
Ey Mara?ly ?eyho?lu, evliyalar ada?y!
Bahtyna lanet olsun a?madynsa bu da?y!
Az de?ildir, varmadan senin gibi yurduna,
Post verenler yabanyn hayduduna kurduna!..

Arabamyz tutarken Erciyes'in yolunu:
"Hancy dedim, bildin mi Mara?ly ?eyho?lu'nu?"
Gözleri uzun uzun burkuldu kaldy bende,
Dedi:
"Hana sa? indi, ölü çykty geçende!"

Ya?aran gözlerimde her ?ey artyk de?i?ti,
Bizim garip ?eyho?lu buradan geçmemi?ti...
Gönlümü Mara?ly'nyn yakty kara haberi.

Aradan yyllar geçti i?te o günden beri
Ne zaman yolda bir han rastlasam irkilirim,
Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim.
Ey köyleri hududa ba?layan ya?ly yollar,
Dönmeyen yolculara a?layan yasly yollar!
Ey garip çizgilerle dolu han duvarlary,
Ey hanlaryn gönlümü syzlatan duvarlary!..

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
Kullanıcı kimliğini gösterİ. Özsoy tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Ksm 2004
Bildiriler: 32
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
İnanıyorum ki bazı sözcükler tuhaf gelse de anlayacak ve okumaktan zevk alacaksınız.

Ana Dili

Dil açanda ilk defa 'ana' söylerik biz
'Ana dili' adlanır bizim ilk dersliyimiz
İlk mahnımız laylanı anamız öz südüyle
İçirir ruhumuza bu dilde gile-gile.

Bu dil - bizim ruhumuz, eşgimiz, canımızdır,
Bu dil - birbirimizle ehdi-peymanımızdır.
Bu dil - tanıtmış bize bu dünyada her şeyi
Bu dil - ecdadımızın bize goyup getdiyi
En gıymetli mirasdır, onu gözlerimiz tek
Goruyub, nesillere biz de hediyye verek.

Bizim uca dağların sonsuz ezemetinden,
Yatağına sığmayan çayların hiddetinden,
Bu torpağdan, bu yerden,
Elin bağrından gopan yanığlı neğmelerden,
Güllerin renglerinden, çiçeklerin iyinden,
Mil düzünün, Muğanın sonsuz genişliyinden,
Ağ saçlı babaların aglından, kâmalından,
Düşmen üstüne cuman o gıratın nalından
Gopan sesden yarandın.
Sen halgımın aldığı ilk nefesden yarandın.

Ana dilim, sendedir halgın aglı, hikmeti,
Ereb oğlu Mecnunun derdi sende dil açmış.
Üreklere yol açan Füzulinin sen'eti,
Ey dilim, gudretinle dünyalara yol açmış.
Sende menim halgımın gahramanlığla dolu
Tarihi verağlanır.

Sende neçe min illik menim medeniyyetim
Şan-şöhretim sahlanır.
Menim adım, sanımsan,
Namusum, vicdanımsan!
Milletlere halglara halgımızın adından
Mehebbet destanları yaradıldı bu dilde.


Bu dil - tanıtmış bize bu dünyada her şeyi
Bu dil - ecdadımızın bize goyup getdiyi
En gıymetli mirasdır, onu gözlerimiz tek
Goruyub, nesillere biz de hediyye verek.


Bahtiyar Vahabzade
Kullanıcı kimliğini gösterSalih Yalcin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 14
Alıntıyla Cevap Gönder
Bizlerle payla?ty?ynyz bu güzel ?iirler için te?ekkürler.

Salih Bey sayenizde Bahtiyar Vahabzade'yi tanymy? oldum. Hele YENYLYKLER bölümündeki ?iirini de dinledikten sonra diyecek söz bulamyyorum. Herkese öneriyorum. YENYLYKLER bölümündeki VATAN VAR ?iirini mutlaka dinleyin.

Bu ?aiir hakkynda bilgisi olan var my acaba?
Kullanıcı kimliğini gösterKadir Melan tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu güzel duyguların paylaşımı beni heyacanlandırdı. Küçük bir şiirimi yazmak istiyorum. Lütfen kabul buyurun.


.....
Ben her bahar,
Aşık olurdum.
Seni gördüğümden beri,
Her günüm bahar oldu.
.....


Saygılarımla, gönüllerden bahar esintilerinin eksilmemesi dileklerimle.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
BYR HABER BYR ?YYR
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 138
Alıntıyla Cevap Gönder
BYR HABER BYR ?YYR
Erdo?an Musul ?ehitlerini ?iirle u?urlady

Terörün dini, yrky ve vatany olmady?yny belirten Ba?bakan Erdo?an, Musul ?ehitlerini "Ey ?ehit o?lu ?ehit, isteme benden makber, Sana a?u?unu açmy? duruyor Peygamber" dizeleriyle u?urlady.

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, geçen hafta Irak'yn Musul kenti yakynlarynda öldürülen 5 Türk güvenlik görevlisi için Yçi?leri Bakanly?y'nda düzenlenen törene katyldy. ?ehitlerin huzurunda ancak hüzünlerini ifade edebilece?ini belirten Erdo?an, "Kutlu bir yoluculukla hayatlaryny kaybedeler bu karde?lerimiz, ?ehitlerin saflarynda yerlerini aldylar" diye konu?tu.

Erdo?an, sözlerini ?air Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale ?ehitlerine" adly ?iirinin son iki dizesiyle bitirdi:

Ey ?ehit o?lu isteme benden makber,
Sana a?u?unu açmy? duruyor peygamber.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Y?te, ?air Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale ?ehitleri için yazdy?y ?iirin tamamy:

ÇANAKKALE ?EHYTLERYNE

?u bo?az harbi nedir? Var my ki dünyada e?i?
En kesif ordularyn yükleniyor dördü be?i
Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya
Kaç donanmayla sarylmy? ufacyk bir karaya.
Ne hayasyzca teha??üd ki ufuklar kapaly!
Nerde gösterdi?i vah?etle "bu: bir Avrupa'ly"
Dedirir, yyrtycy, his yoksulu, syrtlan kümesi,
Varsa gelmi?, açylyp mahpesi, yahut kafesi!
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak
Bo?anyr syrtlara vadilere sa?nak sa?nak.
Saçyyor zyrha bürünmü? de namerd eller,
Yyldyrym yaylymy tufanlar, alevden seller.
Veriyor yangyny, durmu? da açyk sinelere,
Sürü halinde gezerken sayysyz teyyare.
Top tüfekten daha syk, gülle ya?an mermiler,
Kahraman orduyu seyret ki, bu tehdide güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmyndan;
Alynyr kal'a my gö?sündeki kat kat iman?
Hangi kuvvet onu, ha?a edecek kahryna ram?
Çünkü te'sis-i ilahi o metin istihkam

?üheda gövdesi, bir baksana, da?lar ta?lar...
O, rüku olmasa, dünyada e?ilmez ba?lar,
Vurulup tertemiz alnyndan uzanmy? yatyyor;
Bir hilal u?runa ya Rab, ne güne?ler batyyor!
Ey bu topraklar için topra?a dü?mü? asker,
Gökten ecdad inerek öpse o pak alny de?er.
Ne büyüksün ki kanyn kurtaryyor tevhidi,
Bedr'in aslanlary ancak bu kadar ?anly idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsyn?
"Gömelim gel seni tarihe" desem sy?mazsyn.
Hercümerc etti?in edvara da yetmez o kitap
Seni ancak ebediyetler eder istiab.
"Bu ta?yndyr" diyerek Kabe'yi diksem ba?yna,
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem ta?yna,

Sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle
Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle
Mor bulutlarla açyk türbene çatsam da tavan
Yedi kandilli Süreyya'yy uzatsam oradan.
Sen bu avizenin altynda bürünmü? kanyna
Uzanyrken gece mehtaby getirsem yanyna.
Türbedaryn diye ta fecre kadar bekletsem,
Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem.
Tüllenen magribi ak?amlary sarsam yarana,
Yine bir ?ey yapabildim diyemem hatyrana...

Ey ?ehit o?lu ?ehit, isteme benden makber,
Sana a?u?unu açmy? duruyor Peygamber.

Mehmet Akif Ersoy
Kullanıcı kimliğini gösterEbubekir U. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 28 Mar 2005
Bildiriler: 34
Şehir: adana
Alıntıyla Cevap Gönder
GYT Y? Y?TEN GEÇMEDEN, ÇOK GEÇ OLMADAN VAKYT,
GÜNAHIMA GYRMEDEN, KATYLYM OLMADAN GYT....................!

GYT DE ?EN ?AKRAK GEÇEN GÜNLERYNE GÜN EKLE,
BENY KAHKAHALARIN SUSDU?U YERDE BEKLE.

GYT KY SYYAH GÖZLERYN ARKADA KALMASINLAR,
GYT KY GAMLI YÜZÜMÜN HÜZNÜYLE DOLMASINLAR.

MADEM KY BENLY HAYAT SANA KAFES KADAR DAR,
UZAKLA? ELLERYMDEN UÇABYLDY?YN KADAR.

HADY GYT, BENDEN SANA DYLEDY?YNCE YZYN,
ÖYLE BYR UZAKLA? KY KARDA KALMASIN YZYN.

KAHRIMIN NEDENYNY SÖYLESEM YRKYLYRLER;
ÇÜNKÜ HERKES BENY KAYS, SENY LEYLA BYLYRLER.

SANIRLAR KY SEN BENY BYRYCYK YAR SAYMI?TIN;
OYSA KY HEP YEDEKTE, HEP ELDE VAR SAYMI?TIN.

HADY GYT, NE BYR ADRES, NE BYR HATIRA BIRAK,
ZANNETME KY, PY?MANLIK, MUTLULUK KADAR IRAK...............!

SANMA KY FASL-I BAHAR GELDY?Y GYBY GYTMEZ,
SANMA KY HÜSRANINI GÖRMEYE ÖMRÜM YETMEZ.

HER DARBENE TAHAMMÜL EDECEKTYR BEDENYM,
GURURUM MANY OLUR PERY?ANIMA BENYM.

YARY FERHAT OLANIN ELLERLE ÜLFETY NE?
?YRYN OL KATLANAYIM DA? GYBY KÜLFETYNE.

HENÜZ LAYIK DE?YLKEN TOMURCUK KADAR A?KA,
SANA GÜL BAHÇESYNY KYM AÇAR BENDEN BA?KA?

HERCAY ARILARA MEYHANEDYR ÇYÇEKLER,
KYM BYLYR ?EREFYNDEN KAÇ KADEH YÇECEKLER........!

MADEM A?K TABLOSUNUN TAKDYRYNDEN ACYZSYN,
GYT DE ÇA?DA? RESSAMLAR MODERN RESYMLERYNY ÇYZSYNLER.

NE VEDAYA GEREK VAR, NE DE MEKTUBA HACET,
GYT DE ALLAH A?KINA BYR SELAMA MUHTAC ET......!

GÜLLERE DE A?K OLSUN GENE SEN KOKACAKSAN.........!
FALLARA DA A?K OLSUN GENE SEN ÇIKACAKSAN.....!

KOPSUN NERDEN YNCEYSE ARTIK BU BA?, BU DÜ?ÜM....!
HER GECE DAHA BERBAT, DAHA VAHYM GÖRDÜ?ÜM.

KORKULU DÜ?LERYMY YORUMDAN KAÇIYORUM;
SIRF SANA ÜZÜLÜYOR, SIRF SANA ACIYORUM......!

GYT Y? Y?TEN GEÇMEDEN, ÇOK GEÇ OLMADAN VAKYT,
GÜNAHIMA GYRMEDEN, KATYLYM OLMADAN GYT....................!

_________________
Zafer ,'' Zafer Benimdir'' diyebilenindir.
Kullanıcı kimliğini gösterkader gaya tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 28 Mar 2005
Bildiriler: 34
Şehir: adana
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu dörtlüğü yazmadan edemedim.Bunu tüm Dilimizi Koruyalım dostlarına gönderiyorum.

"YÜREK DERLER HER İNSANIN KALBİNE
TAŞ GÖRÜRÜM UYKULARIM BÖLÜNÜR.
GEL BENİMLE GECELERİ BÖL BİNE
DÜŞ GÖRÜRÜM UYKULARIM BÖLÜNÜR"

_________________
Zafer ,'' Zafer Benimdir'' diyebilenindir.
Kullanıcı kimliğini gösterkader gaya tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Kader Hanım,

Aramıza katılmakla ne iyi ettiniz. Sayenizde fırsat bulamadığımız, ama bizi biz eden duygularımızın, duygusallıklarımızın, sevgilerimizin sesi oldunuz. Ellerinize sağlık. Yüreğinizdeki sevgi eksilmesin.

İyi ki varsınız.

Saygılarımla.
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 331
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
TÜRK’ÜZ TÜRKÇE KONUŞURUZ !

Özbek İNCEBAYRAKTAR / H.Cem KANIBİR


Türkçem benim, güçlü dilim !
İlk göz ağrım, tek sevgilim,
Türklüğümü senle bilirim.
Türk’üz , Türkçe konuşuruz !

Türkçem benim öz varlığım !
Dilimsin benim, yüksek uygarlığım.
Ağzımda sütüsün anamın.
Türk’üz , Türkçe konuşuruz !

Türkçem benim ses bayrağım !
Kökümden bugünlere bağım,
Can yoldaşım, dert ortağım.
Türk’üz , Türkçe konuşuruz !

Türkçem benim ilk düşüncem !
Yaşam kaynağım, sevincim, neşem.
Kırşehir’de Aşık Paşa’m.
Türk’üz , Türkçe konuşuruz !

Türkçem benim anayurdum !
Sensin benim varım, yoğum.
Övüncüm Kaşgarlı Mahmut’um.
Türk’üz , Türkçe konuşuruz !

Türkçem benim, namusum !
Bunu bilir de konuşurum.
Kuşkusuz çok büyük ulusum.
Türk’üz , Türkçe konuşuruz !

Türklüğümü Türkçem bildirir,
Onurumdur benim bu dil.
Doğu batı, köy köy, il il
Türk’üz , Türkçe konuşuruz !

Yurdumuzun tapusudur dilimiz,
Geleceğimiz, varlığımız, bütün benliğimiz.
Emrah’ımız, Veysel’imiz.
Türk’üz , Türkçe konuşuruz !

Ne dil ne din ne de mezhep farkı
Döndürelim biz bu ülkede çarkı,
Dilimizde hep aynı türkü.
Türk’üz , Türkçe konuşuruz !

Özbek, Kazak, Türkmen, Kırgız, Azer, Oğuz
Türkçe konuşan biz herkesten çoğuz.
Aç kulağını, iyi dinle bak ne söylüyor kopuz :
Türk’üz , Türkçe konuşuruz !

Orhun’dan, Bilge Kağan’dan,
Aynı dilden, aynı kandan;
Ayrılmış olsak da atayurttan
Türk’üz , Türkçe konuşuruz !

Atlayınca kır atlara
Kanatlandık dört bir yana.
Altay’lardan Karpat’lara,
Türk’üz , Türkçe konuşuruz !

Bayraktır Türkçe’m acunda.
Dalgalanır dört bir yanda.
Biz nerede olsak da
Türk’üz , Türkçe konuşuruz !

Horonda, zeybekte, barakta,
Türkçem vurur davullarda.
Bilimde, yaşamda, sanatta, her alanda
Türk’üz , Türkçe konuşuruz !

Mehmet Bey’im Karaman’da,
Buyruğu var o fermanda.
Çarşıda, pazarda, evde, alanda
Türk’üz , Türkçe konuşuruz !

Türkçem tarihten sesleniyor bize.
Aman dikkat et, yine kendini şaşırma diye.
İlmek ilmek, dize dize
Türk’üz , Türkçe konuşuruz !

Türkçem Karacaoğlan sözünde,
Bilge Kağan dilinde,
Dede Korkut’un özünde.
Türk’üz , Türkçe konuşuruz !

Türkçem Yunus’un sazında,
Parlar her atasözünde.
Biz hep Ata’mızın izinde !
Türk’üz , Türkçe konuşuruz !

Atatürk’ün buyruğu bu,
Dilde hedef öz Türkçe’ye doğru.
Dört bucak Türkeli, Anadolu
Türk’üz , Türkçe konuşuruz !

( http://turkbilim.sitemynet.com )

_________________
Türkçem, benim ses bayrağım.
Kullanıcı kimliğini gösterOzan Aydin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 331
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
ÖZ DİLİM

Türk dilidir güzel dilim.
Türk adıdır güzel adım.
Bayrak, Sancak, Tuğdur dilim
Adım, sanım Türkçe’dir.

Yapamam ben el diliyle
Dilim varmaz söz etmeye
Kanım durur, canım çıkar
Tek otacım Türkçe’dir.

Çok bin yıllar onla aktı
Tertemizdi, sade, aktı
Soyum kandı, el karıştı
Kurtuluşlar Türkçe’dir

Onlayn olma etkin ol !
Evrenkent’te bilgin ol !
Yalvarma hiç saygın ol !
Gör Atandan sen de ol !

Akıp gelir hep sevdalar,
Yunus söyler, Veysel çalar.
Orhun’dan tarihler çağlar
Kulak ver ey öz diline !

Yazan: Oğuzhan BALTAOĞLU

( http://www.turkischweb.com )

_________________
Türkçem, benim ses bayrağım.
Kullanıcı kimliğini gösterOzan Aydin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 331
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
Türkçem

Başka dillerde nasıldır bilemem
Gül soluya soluya açar Türkçede
Dere
İçini çeke çeke akar
'Giden gelmez dağları'
'Viran bağ'
Türkçem
İçli Türkçem
Tut elimden
Ne benden köy olur gayrı
Ne senden kasaba
Ne yanımıza dönsek
İngilbülbülce dayıları
Artık anagurbetimsin Sen

Yazan : Mehmet Süreyya

( http://www.turkischweb.com )

_________________
Türkçem, benim ses bayrağım.
Kullanıcı kimliğini gösterOzan Aydin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 331
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
Türkçemiz (Dil Bayramı)

Türkçedir anadilimiz
Gözümüz, kulağımız, elimiz
Onu doğru kullanalım
Bozulmasın dilimiz.

Akıcı ve arı
Sözcükler çoğalmalı
Yazarken, konuşurken
Çok dikkatli olmalı.

Pek güzeldir Türkçemiz
Onu geliştirmeliyiz
Hep iyiye doğruya
Çaba göstermeliyiz.

Yazan : Ali Hallaç

( http://www.turkischweb.com )

_________________
Türkçem, benim ses bayrağım.
Kullanıcı kimliğini gösterOzan Aydin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 331
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
Türkçe Güzel

bir ceylan bir karaca çağıl çağıl
bir pınarın başında ürktükçe güzel
bir gül dikenli olunca kuşlar ağaçlarda
çimenlerde öttükçe güzel

bir çocuk oynadıkça koştukça sevindikçe
sevildikçe güldükçe güzel
sözler sözcükler sözler söyleşiler
söyleşmeler türkçe güzel

Yazan : Ömer Ilgaz

( http://www.turkischweb.com )

_________________
Türkçem, benim ses bayrağım.
Kullanıcı kimliğini gösterOzan Aydin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 331
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
Güzel Türkçem

Güzel Türkçem, tatlı dilim
Ağız tadı, bal şekerim.

Düşüncemdir ilmek ilmek
Ak kâğıtta sergilemek.

Anadilim, sıcaklığım
Sesim, özüm, yüzaklığım.

Kırda çiçek, kitapta söz
Petek petek damlayan öz.

Salkım salkım üzüm bağım
Elmam, ayvam, şirin narım.

Şiir şiir kitaplığım
Simge simge al bayrağım.

Güzel Türkçem sevincimsin
Hem gündüzüm, hem gecemsin.


Yazan : Muhsin Durucan

( http://www.turkischweb.com )

_________________
Türkçem, benim ses bayrağım.
Kullanıcı kimliğini gösterOzan Aydin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
ŞİİRLERDEN BİR DEMET (DERLEME)
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 4 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2