Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder

KONTOR MÜ? BYRYM MY?
BİRİM
36%
 36%  [ 4 ]
KONTOR
18%
 18%  [ 2 ]
SAYAÇ
45%
 45%  [ 5 ]
Toplam Oylar : 11

11 Soruda Kontör
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Herhangi bir yabancy sözcükle ‘anlatylmak istenen ?ey’e dilimizden bir ‘kar?ylyk ararken’ ben ?u yolu izliyorum:

1) Bu sözcükten ne anlyyoruz?
2) Bu sözcükle ne anlatylmak isteniyor?
3) Bizde bu sözcük nasyl yazylyp söyleniyor?
4) Bizde bu sözcükle hangi tanymlamalar yapylmy?tyr?
5) Bizde bu sözcü?ün geçti?i konu?ma örnekleri nelerdir?
6) Bu sözcü?ün do?ru söyleni?i nedir?
7) Bu sözcük dilimize nereden gelmi?tir?
8) Bu sözcük geldi?i dillerde nasyl yazylyr, nasyl sesletilir?
9) Bu sözcü?ün Türkçe kar?yly?y nedir?
10) Bu sözcü?ün Türkçe kar?yly?yyla ilgili olarak aklyma ilk olarak hangi sözcükler geliyor?
11) Dilimizde, bu sözcükle anlatylmak istenen ?eyin kar?yly?y neler olabilir?

Bu basamaklardan ‘kontor’ sözcü?ü için yola çykayym, bakayym nereye varaca?ym?

1) Telefonumla yapty?ym bu aramada konu?mam, kysa ileti göndermem kaç para tutmu??
2) Telefon hizmeti sunan i?letmenin verdi?i birim hizmet.
3) Kontür, kontor, kontur, kontör.
4) Kontürlü telefon, kontorlu telefon, kontorlü telefon, kontürlu telefon, konturlu telefon, kontörlü telefon.
5) Adam lafy öyle uzatty ki, Allah bilir,en az yüz kontür gitmi?tir. / Kapatyyorum, kontorum bitiyor. / Kontörüm kalmady. / Kontür yüklemem gerekiyor. / Abicim beni arar mysyn, kontorum çok az kaldy da...
6) Kontör.
7) Amerika (ABD) yoluyla Fransyzcadan.
8) (Yng.) counter: kaun’tyr / (Fr.) compteur: kontör.
9) Saymak.
10.1) sayaç ([Yng.] counter / [Fr.] compteur): Elektrik, su, do?algaz, akaryakyt, havagazy vb. ?eylerin kullanylan birim miktaryny ölçen araç.
10.2) sayym ([Yng.] count / [Fr.] comptage): Sayma i?i.
10.3) birim ([Yng.] unit / [Fr.] unité): Bir niceli?i ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen de?i?mez parça.
10.4) miktar ([Yng.] quantity / [Fr.] quantité): Bir ?eyin ölçülebilen, sayylabilen ya da azalyp ço?alabilen durumu, nicelik. Ölçü.
10.5) nicelik: Bir ?eyin sayylabilen, ölçülebilen ya da azalyp ço?alabilen durumu.
10.6) nicel: Nicelik bakymyndan, nicelikle ilgili.
11) sayymlyk, nicem, birim.

Bu sözcüklerden ilk ikisi sözlüklerimizde yok; ama birim var. Kontör için ille de yeni bir sözcük bulalym deniyorsa sayymlyk ile nicemi öneriyorum; bence, yaygyn bir kullanymy olan birim varken ba?ka bir kar?yly?a pek gerek yok. Bu sözcükle ve önerdiklerimle gerek duyulan söz öbekleri de yapylabilir; örne?in, birim/sayymlyk/nicem ederi, 34 birim/sayymlyk/nicem konu?ma vb...

Son olarak, bu dü?ünme dizgemde belirleyici olanyn, ‘anlatylmak istenen ?ey’ ve ‘kar?ylyk’ kavramlary oldu?unu belirtmeliyim.

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Arl 2006
Bildiriler: 244
Şehir: Mersin
Alıntıyla Cevap Gönder
nicem, dediğim gibi, var olan bir sözcük.
Kullanıcı kimliğini gösterOktayD tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Nicem ve Kuantum
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Linux Belgelendirme Çaly?ma Grubu’nun Türkçe Ansiklopedik Sözlük’ünde ([TAS] Linux Bili?im Terimleri Sözlü?ü’nde), bir matematik terimi olarak nicem sözcü?üne ili?kin konumuza y?yk tutaca?yny sandy?ym ?u bilgiler var:

nicem: Bir i?levi nicemlemekte kullanylan büyüklük aralyklary.

nicemleme: Bir de?i?kenin de?er erimini sonlu sayyda ve e?it olmayabilen ayry aralyklara
bölme ve her bir araly?a nicemlenmi? de?er diye adlandyrylan bir de?er atama i?lemi.

nicemleyici: Nicemleme i?lemini yapan ö?e ya da aygyt.

TAS, bu son iki sözcü?ün de birer matematik terimi oldu?unu da belitmi?.

Bu sözcüklerin syrasyyla Yngilizce, Fransyzca ve Almancalary da ?unlar:quantum, quantum, quant / quantization, quantification, quantisierung / quantizer, quantificateur, quantisierer.

Dilimize, Fransyzcadan ‘bir dalganyn olasy de?erlerinin alt de?er kümelerinden biri’ ve ‘bir i?levi nicelemekte kullanylan büyüklük aralyklary’ anlamlaryyla ve bu dildeki söyleni?iyle gelmi? olan kuantum sözcü?ü, bizde de bir fizik ve matematik terimi olarak kulanylyyor; ve örne?in, kuantum fizi?i, Kuantum Kuramy tamlamalarynda da yer alyyor. Bu sözcü?ün yukarydaki dillerdeki kar?ylyklary, bilimsel anlamlary söz konusu oldu?unda ço?ul olarak kullanylyyor: quanta, quantums, quanten.

*
Önceki bildirimde, do?ru yazylyp söyleni?iyle kontör sözcü?ünden ne anlady?ymyz ve bu sözcükle ne anlatylmak istendi?iyle ba?lamy?tym ona kar?ylyk arama yolculu?uma. Bu arada, kontör sözcü?ünün yanly? bir seçim oldu?u da kendili?inden ortaya çykmy?ty. Öyle ya, sayylacak/ölçülecek ?ey için niye sayaç sözünü kullanacaktyk ki? Ve ben, sayymlyk, nicem ve birim sözcüklerini öneriyordum, onlary uygun buldu?umu belirtiyordum. Bunlardan herhangi birinin daha önce önerilmi? olup olmady?y hiç önemli de?ildi benim için. Ve “Bu sözcüklerden ilk ikisi sözlüklerimizde yok; ama birim var” dememin nedeni de, nicemin bilimseldy?y söz varly?ymyzda yer almamy? olmasyydy. Sayymlyk ise, hiçbir yerde yoktu.

Sonuç olarak, gereksiz yer kaplamasyn diye ilk bildirime almady?ym yukarydaki ‘bilimselce’ ?eyleri ?imdi yazmak zorunda kalmy? oldum.
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 13 Mar 2007
Bildiriler: 4
Şehir: Samsun
Alıntıyla Cevap Gönder
Köntör sözcü?ünün yerine sayaç sözcü?ünün kulanylmasy fikrine katylmyyorum. "Kapatyyorum sayacym bitti." diyemiyorum. kula?ymyzca yadyrganmayacak bir sözcü?ümüz mutlaka olmaly. "Kusura bakma sayymly?ym bitti, kapatyyorum." da olmuyor. Ama "Kysa konu? birimlerimi bitirme." biraz oluyor. "Telefonuma 100 birim yükledim." "1 birimim kaldy arayamyyorum." gibi. Günlük konu?malarymyzda söyleyeni ve anlayacak olany yormayacak bir kelime olmaly. Olmaly ama ne? Y?te bütün mesele!
Kullanıcı kimliğini gösterH. Yücel Ergün tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
KONTOR MÜ? BİRİM Mİ?
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
2. sayfa (Toplam 2 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2